Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forholdet mellom etiske- faglige, og juridiske dilemmaer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forholdet mellom etiske- faglige, og juridiske dilemmaer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Forholdet mellom etiske- faglige, og juridiske dilemmaer
Etikkveilederkurs våren 2011 v/høgskolelektor Kristin Bie

2 Hva er etikk? En filosofisk retning som ikke har entydige svar på konkrete spørsmål Handler om verdier Etiske spørsmål blir ofte behandlet på tvers av faggrenser Etiske spørsmål handler ofte om normer, anerkjennelse av at etiske dilemmaer eksisterer, og hva som er moralsk riktig

3 Hva kjennetegner et etisk dilemma?
En situasjon der eget menneskesyn kommer til utrykk gjennom hva en velger, eller ikke velger, og som har betydning for andre mennesker Et problem som ofte inngår i et større problemkompleks, og som handler om forholdet, eller relasjonen, mellom individ og fellesskapet En situasjon hvor en er i tvil om hva som er riktig handlemåte fordi det ikke er entydig hva som er best handling Emosjoner som er uttrykk for den enkeltes holdninger, verdier, engasjement, innlevelse og evne til empati

4 Det etiske dilemmaet Det den enkelte bør gjøre i overensstemmelse med enten allmenn menneskelige grunnverdier, eller spesielle verdier som er knyttet til arbeidet som pleie- og omsorgsarbeider. Både måten å utføre handlingen på, og konsekvensene for pasienten og fellesskapet inngår i vurderingen.

5 Hva kjennetegner faglige problemstillinger?
Utgangspunktet er et eget fagområde som gir valg mellom ulike teknikker og fremgangsmåter som er utviklet og tilpasset ulike arbeidsoppgaver knyttet til yrkesutøvelse, for eksempel de ulike pleie- og omsorgsyrkene Et praktisk/teknisk spørsmål om hva som kan gjøres ut fra den kunnskap og kompetanse den enkelte, eller fagfellesskapet, har Et spørsmål om hva som er målet for yrkesutøvelsen Også et spørsmål om ressurser og omstendigheter, og hva som regnes for god praksis og faglig forsvarlig.

6 Hva er jus? Eget fagområde
Løser konkrete spørsmål ved hjelp av rettsregler Handler om normer (skal og kan) som er regelbestemt Reglene kan gjennomføres ved bruk av, eller ved trussel om bruk av sanksjoner

7 Hva kjennetegner juridiske spørsmål?
De juridiske rammene forteller hva den enkelte skal gjøre i ulike situasjoner. Pasientens rettigheter og pleie- og omsorgspersonalets plikter. Også her er god praksis og faglig forsvarlighet nøkkelord.

8 Når oppstår et etisk dilemma?
Som regel i en konflikt mellom det jeg kan, skal, eller bør gjøre

9 Etisk dilemmaer er verdikonflikter
Mellom det Praktisk/tekniske (kan/kan ikke) Juridiske (skal/skal ikke) Etiske (bør/bør ikke) Når etiske spørsmål diskuteres bør alle tre perspektiver tenkes igjennom, fordi disse elementene alltid er tilstede i et etisk dilemma

10 Etikk før fag? Faglige vurderinger ofte tett knyttet til etiske spørsmål Det kan være uetiske å ikke følge faglige retningslinjer eller anerkjente metoder Rutiner og innarbeidet praksis ikke nødvendigvis etisk forsvarlig Spørsmål om hva som er faglig god standard

11 Etikk før jus? Lover ofte basert på etiske prinsipper, og etikk er ofte grunnlaget for lovgivningen. Lover ofte uttrykk for bestemte verdivalg og prioriteringer av verdier og prinsipper i samfunnet Valgene og overveielsene som er grunnlaget for lovbestemmelsene overstyrer eventuell etikk som pleie- og omsorgsarbeideren ønsker å handle etter

12 Eksempel på verdier som grunnlag for lovgivning er pasientrettighetslovens kap. 4A
§ 4A-1. Formål Formålet med reglene i dette kapitlet er å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt å forebygge og begrense bruk av tvang. Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

13 Eksempel Pasienten nekter å ta sin medisin

14 Hvem eier problemet? De personer som handler, og som treffer det etiske valget; for eksempel omsorgsarbeideren Pasienten eier ikke dilemmaet, men er med på å skape det

15 Hvilke valg har omsorgsgiveren?
Den etiske handlingen: omsorgsgiverens valg som fører til handling Kan omsorgsgiveren la være å gi pasienten medisiner, eller kan ikke pasienten være uten nødvendige medisiner ut fra faglige vurderinger? Skal omsorgsgiveren la være å gi pasienten medisiner, eller kan det brukes tvang ut fra juridiske vurderinger? Bør omsorgsgiveren la pasienten bestemme selv, eller bør han/hun fratas selvbestemmelsesretten ut fra en bedømmelse av konsekvensene?

16 Lov versus etikk Lovene kan regulere fullt ut hvilke valg helsearbeideren skal ta, for eksempel forbudet mot å gi opplysninger om pasienter til uvedkommende (hpl §21). Lovene kan gi helsearbeideren fullt ut valget av handlemåte ut fra egne vurderinger, for eksempel å gi opplysninger om pasienter til helsepersonell som samarbeider om behandling, pleie og omsorg (hpl § 25)

17 Etikkens relevans Etisk skjønn kan brukes der loven åpner for valg av alternativer, for eksempel kan helsehjelp gjennomføres med tvang når visse vilkår er oppfylt (prl § 4A-4) ”Skal” regler gir lite rom for etisk skjønn og alternativer Rettsregler må ofte tolkes fordi ordlyden er uklar. Det gir mulighet for etisk(og faglig) refleksjon ut fra etiske retningslinjer, verdivalg og kunnskaper, for eksempel hva er nødvendig helsehjelp og vesentlig helseskade (prl § 4A-1)

18 Faglige vurderinger Hva er det mest hensiktsmessige å gjøre for å oppnå bestemte mål med pleien og omsorgen, hvilke tiltak skal iverksettes for å yte best mulig omsorg Hva er mest hensiktsmessig bruk av ressurser

19 Kritisk tenkning Hele tiden stille spørsmål ved om faglige vurderinger er i overensstemmelse med det som regnes som faglig god og forsvarlig praksis, og om de er innenfor rammene av det som er etisk forsvarlig og juridisk riktig

20 Oppsummering Jus Lover og regler som gjelder for alle definerer også de juridiske rammene for pleie- og omsorg Rettsreglene beskytter rettigheter og pålegger plikter Generelle, ofte upresise regler Et resultat av formelle beslutningsprosesser Etterprøves og håndheves av ulike myndigheter (sanksjoner) Rom for faglig og etisk skjønn dersom ikke lovregelen gir klare løsninger på spørsmålet, for eksempel taushetsplikten (kan) Juridiske regler viser ofte til hva som er faglig forsvarlig, for eksempel kravet til hva som er forsvarlig, dokumentert praksis Etikk Yrkesetiske retningslinjer knyttet til ulike profesjoner Uskrevne normer og grunnlagstenkning Ulike etiske modeller Etiske overveielser og valg kan gi rettsreglene mer presist innhold Håndheves av yrkesforbundet, arbeidsgiver eller kolleger Rom for faglig og etisk skjønn, personlige verdier og preferanser (bør og kan) Løsningen på konkrete spørsmål må ikke bryte med formelle lover og regler , for eksempel omdefinere hva som er faglig forsvarlig, dokumentert praksis

21 fag Et spørsmål om tilgjengelige faglige metoder som er innefor jussen- og etikkens rammer


Laste ned ppt "Forholdet mellom etiske- faglige, og juridiske dilemmaer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google