Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. Endringer i pasientrettighetsloven – konsekvenser for oss hjelpere til personer med demens? Per Harald.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. Endringer i pasientrettighetsloven – konsekvenser for oss hjelpere til personer med demens? Per Harald."— Utskrift av presentasjonen:

1 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no Endringer i pasientrettighetsloven – konsekvenser for oss hjelpere til personer med demens? Per Harald Pettersen, Helseavdelingen, Fylkesmannen i Nordland

2 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no Endringer i pasientrettighetsloven  Lovendring 22.12.07 – NB: ikke i kraft  Viktige endringer om myndige pasienter som ikke har samtykkekompetanse (§ 4-6)  Nytt kapittel 4A - helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen  Skal etter proposisjonen tre i kraft 1. januar 2008, SHDir antyder i løpet av første halvår 2008

3 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no Gjeldende rett – sentrale punkter  Utgangspunkt – all behandling må skje frivillig (bygd på samtykke)  Unntak:  Nødsituasjoner (nødrett/nødverge)  Undersøkelse og behandling med tvang i psykiatrien  Smittevern

4 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no Kort om sentrale problemstillinger  Undersøkelser viser at det i sykehjem brukes tvang, skjer tvangsmedisinering, innleggelse eller tilbakeholdelse mot pasientens vilje  I bare 1/3 til ¼ av tilfellene blir dette formalisert (gjort vedtak eller journalført)

5 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no Pasientrettighetsloven § 4-6 – slik loven er nå  Myndig pasient uten samtykkekompetanse – helsepersonell kan ta avgjørelse om helsehjelp - av lite inngripende karakter - omfang og varighet.  Nærmeste pårørende kan samtykke til helsehjelp som ikke er omfattet av første ledd.  Annen helsehjelp kan gis – om den anses å være i pasientens interesser, og det er sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse. Kan innhentes informasjon fra pasientens pårørende  Kan ikke gi helsehjelp om pasienten motsetter seg dette – krever særlig rettsgrunnlag

6 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no Lovendringer – ikke i kraft – regler om samtykke  Pasientrettighetsloven § 4-6 – endring i andre ledd (avsnitt)  Kan gi inngripende helsehjelp  anses å være i pasientens interesse  sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse  Om mulig skal det innhentes informasjon fra pasientens nærmeste pårørende pasientens ønsker  helsehjelp kan besluttes ansvarlig for helsehjelpen, etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell  Det skal journalføres hva pasientens nærmeste pårørende har opplyst, og hva annet helsepersonell har ment

7 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no Lovendringer – ikke i kraft – nytt kapittel 4A  Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp – kapittel 4A § 4A-1 – Formål – begrense vesentlig helseskade – begrense bruk av tvang - Respekt for fysisk og psykisk integritet – ta hensyn til selvbestemmelsesrett

8 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no §4A-2 - virkeområde  § 4A-2 – anvendelsesområde  Pasienter over 16 år uten samtykkekompetanse – som motsetter seg helsehjelp  NB: Gjelder ikke ved undersøkelse og behandling av psykisk lidelse (psykose og andre alvorlige sinnslidelser)  kan brukes i forbindelse med annen behandling der pasienten har psykisk lidelse

9 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no Lovendringer – ikke i kraft  § 4A-3 Adgangen til å gi helsehjelp pasienten motsetter seg  Tillitsskapende tiltak skal være prøvd eller formålsløst å prøve  Kan i så fall fatte vedtak om helsehjelp dersom a) unnlatelse kan føre till vesntlig helseskade b) helsehjelpen anses som nødvendig c) tiltaket står i forhold til behovet (forholdsmessighet)  Må være ”den klart beste løsningen”

10 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no § 4A-4 - gjennomføring  Om vilkårene er oppfylt kan helsehjelp gjennomføres med tvang  Pasienten kan innlegges eller holdes tilbake i institusjon  Varsling med teknisk utstyr kan gjennomføres, bevegelseshindrende utstyr kan brukes  Skal vurderes fortløpende og avbrytes om vilkårene ikke lenger er tilstede – eller det forekommer alvorlige negative virkninger

11 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no §4A-5 - vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg  - fattes formelt vedtak  Inntil 1 års varighet  Ved ”alvorlig inngrep for pasienten” – vedtak etter samråd med annet helsepersonell  Hva er alvorlig: vurdere om tiltaket innebærer inngrep i kroppen, bruk av reseptbelagte legemidler, graden av motstand  innleggelse eller tilbakeholdelse i helseinstitusjon, eller bruk av bevegelseshindrende tiltak regnes som alvorlig inngrep.  Vedtak om undersøkelse og behandling omfatter nødvendig pleie og omsorg for gjennomføringen  Eget vedtak om pleie og omsorg er hovedformålet

12 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no §4A-6 - Underretning  Pasienten og nærmeste pårørende skal snarest mulig underrettes om vedtak truffet  Etterfølgende underretning til pasienten er likevel tilstrekkelig dersom underretningen vil medføre fare for at helsehjelpen ikke kan gjennomføres.  Underretningen skal opplyse om adgangen til å klage og til å uttale seg i saken.  Kopi av underretningen skal sendes den som har det overordnede faglige ansvaret for helsehjelpen. Videre skal kopi av vedtak etter §4 A-5 sendes til helsetilsynet i fylket.

13 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no §4A-7. Klage  Vedtak kan påklages til helsetilsynet i fylket av pasienten eller nærmeste pårørende.  Klagen må være underskrevet av pasient/representant  Fristen for å klage til helsetilsynet i fylket er tre uker fra vedkommende fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.

14 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no §4A-8. Overprøving og etterfølgende kontroll  Helsetilsynet i fylket kan av eget tiltak overprøve vedtak som er truffet etter §4 A-5.  Dersom et vedtak om helsehjelp etter dette kapitlet ikke er påklaget og helsehjelpen vedvarer, skal helsetilsynet i fylket, når det har gått tre måneder fra vedtaket ble truffet, av eget tiltak vurdere om det fortsatt er behov for helsehjelpen.

15 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no §4A-9, Forvaltningslovens anvendelse og § 4A-10, Domstolsprøving  Forvaltningsloven gjelder så langt den passer (§ 4A- 9)  Vedtak i klagesak om  innleggelse og tilbakeholdelse i institusjon  eller helsehjelp som strekker seg ut over tre måneder  kan av pasienten eller pasientens nærmeste pårørende bringes inn for retten  Tilsvarende gjelder for helsetilsynets vedtak om helsehjelp som innebærer innleggelse og tilbakeholdelse, eller som strekker seg ut over tre måneder, jf. §4 A-8.§4

16 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no Konsekvenser av lovendringen  Reglene er generelle – gjelder alle typer situasjoner unntatt de som er særskilt lovregulert  Gjelder både ulike prosedyrer eller undersøkelser og  Pleie og omsorg

17 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no Konsekvenser  Krenkelse av selvbestemmelsesretten er et alvorlig inngrep  Menneskerettigheter  Forholdsmessighet  Vanskelige avveinger  Formaliserer bruk av tvang på sentrale områder

18 Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. ppe@fmno.no Konsekvenser  Økte krav til helsepersonell og helseinstitusjoner  Økte krav til tilsynsmyndighetene  Vanskelige avgrensninger  Aktuelt med forskrifter som regulerer dette mer detaljert


Laste ned ppt "Per Harald Pettersen, juridisk rådgiver. Endringer i pasientrettighetsloven – konsekvenser for oss hjelpere til personer med demens? Per Harald."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google