Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norman Havegaard LAR-Aust-Agder. …”Nasjonale retningslinjer er et viktig virkemiddel for å sikre høy kvalitet og riktige prioriteringer og for å redusere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norman Havegaard LAR-Aust-Agder. …”Nasjonale retningslinjer er et viktig virkemiddel for å sikre høy kvalitet og riktige prioriteringer og for å redusere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norman Havegaard LAR-Aust-Agder

2 …”Nasjonale retningslinjer er et viktig virkemiddel for å sikre høy kvalitet og riktige prioriteringer og for å redusere uønsket variasjon.” Helsedirektoratet har…”innenfor rettslige rammer, en normerende rolle for helsetjenesten på tvers av helseregioner og tjenestenivå.” Helsedirektoratet er dermed den eneste aktør som har mandat til å lage nasjonale retningslinjer.” * *Fra Nasjonal helseplan (2007-2010) side 283

3 Forsvarlighet i helsetjenesten – hva er det? -Opptre slik en god sykepleier eller lege gjør det -Faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp til beste for pasienten  En rettslig norm  Ikke et presist innhold  Innholdet endrer seg i tråd med utviklingen  Krav om å holde seg innenfor egen kompetanse  Henvise til andre og samarbeide med andre

4 Pasient som er henvist  Rett til vurdering av sin helsetilstand  Innen 10 dager for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengig het  Innen 30 dager for andre  Rett til nødvendig helsehjelp eller ikke?  Tre hovedvilkår;  Alvorlighet  Forventet nytte  Kostnadseffektivit et

5 Hvis rett til nødvendig helsehjelp  Konkretisere tilbudet om helsehjelp (enten eller, både og)  Poliklinisk behandling  Innleggelse  LAR (forskrift)  Andre tiltak  Forsvarlighet  Helsepersonellets ansvar  Ikke et valg for pasienten

6 LAR-forskriften § 1Formål forskriften: Motvirke misbruk, forebygge skade på pasienter og tredjemann § 2 Rehabilitering, formål for LAR § 4 Vilkår for innskrivning, § 5 Beslutning om inntak/utskrivning, § 6 Rett til individuell plan, § 7 Krav til utlevering og inntak av legemidlene, § 8 Kontrolltiltak (urinprøver, blodprøver eller prøver av annet biologisk materiale) Ser ikkeno’ forsvarlighet her, jeg!

7 Hvorfor forskrift….?  Formålet med forskriften  Vi håndterer Sterkt vanedannende legemidler  Kan være et gode  Kan være et onde  Unngå skader ved å bruke kontrolltiltak  Pasienter  Tredjemann

8 Hensynet til tredjemann  Strenge regler om narkotiske stoffer i legemiddelloven kap VIII og VIII a  Besittelse, bruk uten lovlig adkomst er for eksempel forbudt  Må ikke brukes til annet formål enn de er utlevert til  Må ikke overdras eller erverves av andre enn den resepten er skrevet til

9 Formålet med LAR  Økt livskvalitet  Bistand til å endre livssituasjon  Bedring av mestrings- og funksjonsnivå  Redusere skader av opioidavhengighet  Redusere faren for overdosedødfall  Individuelt opplegg for rehabilitering  Bistand for å nyttiggjøre seg andre tiltak

10 Vilkår for innskrivning  Konkret og samlet tverrfaglig spesialisert vurdering av helsetilstanden  LAR må være det mest egnede og forsvarlige behandlingsalternativet  Alltid vurdering av andre alternativer  Alder og lengde på opioid-avhengighet skal tillegges særskilt vekt  Varsomhet med langvarig LAR i ung alder

11 Utlevering og inntak av legemidler Utleveringsordning  Sikre forsvarlig behandling  Forhindre inntak i strid med legens rekvirering  Forhindre tilgjengelighet for andre enn pasienten selv  Inntak under påsyn  Sikre forsvarlig behandling  Forhindre brudd på rekvireringen  Forhindre tilgjengelighet for andre

12 Prøvetaking - formål  Kan bare være kontroll med legemiddelinntak og rusmiddelmisbruk i LAR  Urinprøver, blodprøver prøver annet biologisk materiale  Hyppighet – bare det som er nødvendig for å sikre forsvarlig oppfølging  Avlegge prøver i påsyn – mulig for å hindre fusk  Positive prøver – forsvarlig å fortsette?

13 Hva er forsvarlig?  Lik ”Min personlige oppfatning” som helsepersonell  Mitt faglige ståsted?  Være knyttet til min moral?  Mine verdier?  Min erfaring?  Mine synspunkter om pasienten?

14 Faglig forsvarlighet  Allment akseptert på fagfeltet  Bred faglig forankring  Hensynet til pasientens beste  Kvalifisert og omsorgsfull hjelp  Være uttrykk for god standard  At ”alle” gjør det – ikke avgjørende  kan være uttrykk for en viss ”slendrian”

15 Forsvarlighet bygger også på…  Aksepterte prinsipper i lov  Lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet  Respekt for pasientens liv, integritet, menneskeverd  Formålet i pasientrettighets loven

16 Forsvarlighet i LAR  Er det tilstrekkelig å opptre forsvarlig?  Nei, krav om å opptre faglig forsvarlig og følge §§ som gjelder for LAR  Lov/forskrift

17 Faglig plattform  Grunnlaget endret med nytt regelverk om LAR  Ikke statisk  I kontinuerlig utvikling  Dele kunnskap/erfaringer  Bruke faglige arenaer  Ulike synspunkter er verdifullt  bør utdypes

18 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Norman Havegaard LAR-Aust-Agder. …”Nasjonale retningslinjer er et viktig virkemiddel for å sikre høy kvalitet og riktige prioriteringer og for å redusere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google