Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kari Annette Os 31. Mars 2011. Kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Trådte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kari Annette Os 31. Mars 2011. Kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Trådte."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kari Annette Os 31. Mars 2011

2 Kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Trådte i kraft 1. januar 2009 Hva må vi kunne??? Hva bør vi gjøre??? Hvordan??? |

3 Litt om: Formål Virkeområde Litt mer om: Samtykkekompetanse En del om: Lørenskog kommunes 3-delte rutine og opplæringstiltak |

4 Dilemma : Omsorgsvikt? Ulovlig bruk av tvang?

5 | Lovens formål Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

6 Virkeområde Hvilke handlinger omfattes av kapittel 4 A? Ytelse av somatisk helsehjelp uten pasientens eget samtykke Undersøkelse og behandling av psykiske lidelser uten eget samtykke kan bare skje etter bestemmelse i lov om psykisk helsevern.

7 | Virkeområde Hvilke pasienter gjelder kapittel 4 A for? Pasienter må være over 16 år, mangle samtykkekompetanse, og motsette seg helsehjelpen

8 | Samtykkekompetanse…. Henger sammen med prinsippet om autonomi - individets rett til å handle og ta beslutninger på egne vegne

9 | Samtykkekompetanse….i forhold til hva?? Kjøre bil? Skrive testamente? Ordne med finanser? Ta imot helsehjelp? Disse områdene innebærer ulike funksjonelle og kognitive evner og er satt inn i ulike kontekster

10 Samtykkekompetanse….knyttet til helsehjelp: En persons kognitive, verbale og emosjonelle evner til selv å beslutte om han/hun: Vil ta imot helsehjelp Vil avslå helsehjelp Vil søke alternativ helsehjelp Evne til å ta beslutninger knyttet til egen helsehjelp, er fundamentalt for selvstendighet og integritet

11 Samtykkekompetanse….5 viktige prinsipp: 1.Samtykkekompetanse foreligger i utgangspunktet alltid 2.Forholdene skal i størst mulig grad være lagt til rette for å optimalisere pasientens mulighet til å gjøre egne valg 3.Pasienten har rett til å gjøre ”ukloke valg” 4.Beslutninger tatt på vegne av personer som mangler samtykkekompetanse, skal alltid være i deres interesse 5.De minst inngripende alternativene skal ALLTID velges først

12 Vurdering av samtykkekompetanse 1.KOMMUNIKASJON – evne til å uttrykke seg eller kommunisere et valg i seg selv. Har sammenheng med innholdet i beslutningen 2.FORSTÅELSE – evne til å forstå informasjon som er relevant for beslutninger om helsehjelp 3.VEDKJENNELSE - evne til å vedkjenne seg sin helsetilstand og konsekvenser av beslutninger 4.RASJONALITET – evne til å avveie ulike behandlingsalternativer Testad, Ingelin, 2009 Stavanger Undervisningssykehjem MacCAT-T, Grisso 1997

13 KriterierPasientoppgH arb oppgSpørsmålForklaring KommunikasjonKunne utrykke et valg Be pasienten foreta et valg Har du bestemt deg for hva du vil gjøre? Hvorfor er det vanskelig for deg å velge? Dersom pasienten ikke greier å holde fast ved et valg, kan dette indikere manglende samtykkekompetanse ForståelseForstå meningen med det som blir fortalt Be pasienten gjengi informasjon om sin helsetilstand Fortell med dine ord hva du vet om helsetilstanden din nå. Pasienten må vise innsikt i egen tilstand VedkjennelseVedkjenne seg sin helsetilstand og konsekvenser for behandling Be pasienten gi uttrykk for sitt syn Hva tror du feiler deg? Har du behov for behandling? Tror du den vil ha effekt? Pasienter som ikke vedkjenner seg sin helsetilstand, kan ikke ta avgjørelser i forhold til egen helse og behandling Rasjonalitet MacCAT-T, Grisso 1997 Delta i rasjonell drøfting av situasjonen Be pasienten sammenligne og avveie ulike alternativer Hvorfor synes du dette alternativet er bedre enn det andre? Dette kriteriet har fokus på pasientens evne til å delta i drøftingen, ikke på innholdet i selve beslutningen

14 I Lørenskog kommune: Tre-delt rutine: 1.Forebyggende arbeid (tillitsskapende tiltak) 2.Når vedtak om helsehjelp ved bruk av tvang må fattes 3.Oppfølging av vedtak som er fattet | Prosedyrer og rutiner

15 Rutine 1: Forebyggende arbeid Tillitskapende tiltak skal forsøkes: Tilpasset informasjon God kommunikasjon Gi pasienten tid Tilrettelegging av pleie- og omsorgsmiljø Unntak: Kan unnlates når det er åpenbart formålsløst

16 Tillitskapende tiltak…. Tilpasset informasjon –Enkelt språk, korte setninger, ikke medisinske fremmedord God kommunikasjon –Hvordan kommunisere med akkurat denne pasienten? Gi pasienten tid –Forståelse fra andre i avdelingen – ikke ”ugle-se” hverandre – vise fleksibilitet Tilrettelegging av pleie- og omsorgsmiljø –Omgivelsenes betydning, måltider, planlegging av stellsituasjoner, musikk, velværetiltak, ansattes atferd, skape trygg atmosfære i avdelingen

17 Gå tilbake til vilkårene…… Unnlatelse av å gi helsehjelp kan gi vesentlig helseskade Helsehjelpen anses nødvendig Tiltaket (tvangstiltaket) må stå i forhold til behovet for helsehjelpen Helhetsvurdering: Helsehjelpen skal bare gis der den fremstår som den klart beste løsningen for pasienten.

18 Rutine 2: Vedtak om helsehjelp ved bruk av tvang Dersom vilkårene er oppfylt kan gjennomføring av helsehjelp skje ved tvang eller andre tiltak for å omgå motstand Velg tiltak som er minst mulig inngripende!

19 Helsepersonell som er ansvarlig for helsehjelpen, kan fatte vedtak om tvang. Må gå frem av interne rutiner Den som fatter vedtak må være faglig kvalifisert til å vurdere alle konsekvenser av tvangen Vedtak om alvorlig inngrep treffes i samråd med annet kvalifisert helsepersonell

20 Utforming av et vedtak Skjema + standard brev Skriftlig –bruk Hdir skjema eller tilsvarende Vise til de lovbestemmelsene vedtaket bygger på Beskrive de faktiske forholdene vedtaket bygger på Være begrunnet Angi hva helsehjelpen og tvangen går ut på Redegjøre for hva nærmeste pårørende har opplyst Angi tidsrammen for vedtaket – aldri mer enn 1 år Opplyse om klageadgangen Underskrives av den ansvarlige for helsehjelpen

21 Rutine 3: Oppfølging av vedtak om tvang Underretning Klagebehandling Dokumentasjon Etterfølgende kontroll Avvikshåndtering

22 Opplæring Halvdagskurs for alle ledere, utpekte ressurspersoner (2 pr virksomhet) og lege »Jurister fra Fylkeslegen »Intern kompetanse Innhold: Lovens formål, virkeområde, leders ansvar, gjennomgang av rutiner, skjema for vedtak, vurdering av samtykkekompetanse

23 Opplæring Halvdags kurs: Opplæring av ressurspersoner –Kommunens jurist –Intern kompetanse Innhold: Lovens formål, virkeområde, leders ansvar, gjennomgang av rutiner, skjema for vedtak, vurdering av samtykkekompetanse, pasientrettighetsloven/ sosialtjenesteloven kapittel 4 A. Hva skiller disse lovene, gjennomføring i praksis, ressurspersonens rolle og funksjon, gjennomgang av opplæringsverktøy, oppfølging av ressurspersoner

24

25 Husk formålet med kapittel 4 A! Å yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade Å forebygge og begrense bruken av tvang At helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens selvbestemmelsesrett.

26


Laste ned ppt "Kari Annette Os 31. Mars 2011. Kapittel 4 A i pasientrettighetsloven Helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Trådte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google