Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ETIKK Hva er det? Hvor kommer det fra? Hva brukes det til?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ETIKK Hva er det? Hvor kommer det fra? Hva brukes det til?"— Utskrift av presentasjonen:

1 ETIKK Hva er det? Hvor kommer det fra? Hva brukes det til?

2 Etikk og moral Etikk er moralens teori

3 Utfordring: Hvordan finne hva som er best? Kan vi slutte fra ER (hvordan noe er nå) til BØR /hvordan noe burde være)? –Kan normer begrunnes?

4 Oppgave Ta utgangspunkt i praksis. Lag et case med fokus på et yrkesetisk dilemma som dere har opplevd. Husk å anonymisere. Lag et forslag til hvordan dere løser caset! Vi drøfter deretter noen case i plenum Caset skal legges ut på nettkonferansen.

5 Hvordan forstå måter å tenke etisk på? Kildene for normene

6 Kildene Ytre autoritet Samvittigheten/indre autoritet Gjensidighet/den gylne regel. Kontrakt –Demokrati –Sedvane –Dialog

7 Typer/kategorier 1.Metaetikk –å arbeide med etikk i et fugleperspektiv. Begreper og tenkemåter analyseres. 2.Deskriptiv etikk –ser nøytralt på andres normer og verdier 3.Normativ etikk –Tar stilling til verdiene og normene 4.Pliktetikk –hvis alle følger pliktene vil ingen skade hverandre: eks. ”Den gylne regel”. 5.Sinnelagsetikk –God vilje. Handlingen motiveres ut fra hva du har i ditt sinn. Kan være pliktorientert eller verdiorientert. 6.Formålsetikk –Målet rettferdiggjør handlingen

8 Typer/kategorier (forts) 7.Konsekvensetikk –En handling er riktig dersom den fører til gode resultater/har gode følger 8.Diskursetikk –dialog uten tvang. Løfter etikken ut av den enkeltes samvittighet og over på en fornufting fellesskapsarena. 9. Fellesskapsetikk –betyr å finne fram til felles normer og verdier på tvers av sosiale og kulturelle skiller og livssynsskiller 10. Yrkesetikk –Fagpersonenes gjennomtenkte handlinger og holdninger i yrkesutøvelsen, grunnet på fagets verdier. Profesjonsetikk Forvaltningsetikk

9 Metaperspektiv Modernisme Postmodernisme

10 Yrkesetikk Fagpersonenes gjennomtenkte handlinger og holdninger i yrkesutøvelsen, grunnet på fagets verdier.

11 To typer yrkesetikk Profesjonsetikk: –selvstyrende Forvaltningsetikk: –forklarer forholdet mellom makthaver og befolkning Utfordringer knyttet til disse to perspektivene

12 Yrkesetikk i en sammenheng Sammenheng mellom profesjonalisering og yrkesetikk –Profesjonalisering Selvbilde Kompetanse Selvstyring Vekt på sammenhengen verdier holdninger atferd innenfor profesjonen YRKESETIKK

13 Hvor er lærerne Profesjonsetikk Forvaltningsetikk

14 Paragraf eller prosess? Ytre autoritet Vi står ansvarlig for våre etiske valg Fasit eller unike situasjoner?

15 Grunnlagsdokumenter Etiske dokumenter i skolen: –Læringsplakaten Barne- og elevsyn Konkretisering – Eks.: Lærere og førskolelæreres profesjonsidealer/ verdier/ yrkesetiske...Lærere og førskolelæreres profesjonsidealer/ verdier/ yrkesetiske... –Barns rettigheter: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/andre/Barn s_rettigheter/FNs-konvensjonen-om-barnets- rettigheter.html?id=412552http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/tema/andre/Barn s_rettigheter/FNs-konvensjonen-om-barnets- rettigheter.html?id=412552 http://www2.skolenettet.no/etikk_jus/


Laste ned ppt "ETIKK Hva er det? Hvor kommer det fra? Hva brukes det til?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google