Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Profesjonsetiske verdier i møte med virkeligheten Siri Tønnessen Førsteamanuensis, Høgskolen i Harstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Profesjonsetiske verdier i møte med virkeligheten Siri Tønnessen Førsteamanuensis, Høgskolen i Harstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Profesjonsetiske verdier i møte med virkeligheten Siri Tønnessen Førsteamanuensis, Høgskolen i Harstad

2 Disposisjon Begrepsavklaring Dilemma: Prioriteringer i hjemmesykepleien Hva jeg ønsket å undersøke og hvordan jeg gikk fram Presentasjon av funn og sentrale diskusjoner Oppsummering

3 Begrepsavklaring Hva er profesjonsetiske verdier? Hvilken virkelighet snakker vi om?

4 Prioriteringer som dilemma Hjemmesykepleien skal yte nødvendig helsehjelp Pasientene skal få ivaretatt grunnleggende behov Tjenesten skal ivareta verdier som respekt, verdighet, pasientenes selvbestemmelsesrett osv Tjenestene skal fordeles rettferdig Ressursene er begrenset Prioriteringer er nødvendig

5 Hva skjer når ressursene er begrenset? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????

6 Studiens hensikt Å få kunnskap om de vurderinger som ligger til grunn for sykepleiernes beslutninger om prioriteringer i hjemmesykepleien Å få kunnskap om pasientenes erfaring med det å være mottaker av hjemmesykepleie når sykepleierne må prioritere mellom pasienter og tjenester

7 Hvordan jeg gikk fram Kvalitative dybdeintervjuer: – 17 sykepleiere – 9 pasienter Rekruttert fra bydel i stor by, liten by og landkommune Hermeneutisk analyse og fortolkning

8 Funn 1.Rettferdig fordeling? 2.Vanskelig å yte helhetlig omsorg og å ta individuelle hensyn 3.Omsorg på andres premisser

9 1. Rettferdig fordeling? Sykepleiernes prioriteringer utfordrer rettferdig fordeling som grunnleggende verdi i hjemmesykepleien: 1.Standhaftige og krevende pasienter prioriteres 2.Forståelsesfulle og hjelpsomme pasienter nedprioriteres 3.Urettferdig praksis

10 1. Rettferdig fordeling? Problem: – Tilfeldig fordeling av tjenester – Avhengig av egne og/eller pårørendes ressurser for å få de tjenestene en har krav på – De som krever – får mer, uten legitim grunn, og de andre får tilsvarende mindre – på deling

11 1. Rettferdig fordeling? Overordnet utfordring: – Hjemmesykepleien har ikke nok tjenestekapasitet til at alle pasientene kan få de tjenestene de har krav på Veien videre: – Hvilken betydning skal pårørende ha? – Hva gjør vi med avstanden mellom ansvar, muligheten til å yte forsvarlige tjenester og en rettferdig fordeling?

12 2. Helhetlig tilnærming og individuelle hensyn Hjemmesykepleiens organisering og juridiske enkeltvedtak har normativ betydning og medfører at viktige verdier i relasjonen mellom sykepleier og pasient trues: 1.Knapphet på tid begrenser en helhetlig tilnærming til pasientene 2.Juridiske enkeltvedtak hindrer sykepleierne i å ta individuelle hensyn

13 2. Helhetlig tilnærming og individuelle hensyn Problem: – Sykepleie er en relasjonell prosess – Handler om møtet mellom hjelpetrengende og den som skal hjelpe – Må være rom for fleksibilitet og å yte tjenester ut fra pasientens behov her og nå – Sykepleie er ikke bare fysiologiske og medisinske behov, må være rom for nærhet og trøst

14 2. Helhetlig tilnærming og individuelle hensyn Overordnet utfordring: – Når sykepleieren ser på sitt ansvar som begrenset til vedtak og det de har tid til er det en endring av sykepleierens rolle og ansvar som ikke kan begrunnes faglig. Veien videre: – Hva skal sykepleierens rolle og ansvar være overfor syke og hjelpetrengende pasienter i hjemmesykepleien?

15 3. Omsorg på andre premisser Pasientenes selvbestemmelsesrett trues og de mest sårbare pasientene opplever krenkelsen sterkest: 1.Organiseringen styrer tilbudet 2.Ressursknapphet medfører knapphet på tid

16 3. Omsorg på andres premisser Problem: – Pasientens handlingsrom og selvbestemmelse er kraftig redusert – Organisatoriske og juridiske pålegg legger premissene for ivaretakelsen av pasientenes behov – Bryter med verdier som autonomi, respekt, verdighet og brukerperspektivet. – Særlig bekymringsfullt at dette går ut over de mest sårbare og hjelpetrengende pasientene

17 3. Omsorg på andre premisser Overordnet utfordring: – Prioriteringer truer verdien om å ta hensyn til den svakest stilte og prioritere den mest trengende først Veien videre: – Nødvendig med en ideologisk endring som får praktiske konsekvenser der hensynet til pasientene blir vektlagt

18 Oppsummering av funn Sykepleiere pålegges et ansvar de ikke klarer å ivareta Organisatorisk struktur og kravet om juridiske enkeltvedtak forankret i økonomiske hensyn blir styrende for omsorgen som ytes Faglige verdier og normer for utøvelse av god omsorg settes til side Pasientene får ikke den hjelpen de har behov for når de trenger den Særlig krenkes de pasientene som er mest sårbare og hjelpetrengende

19 Utfordringer 1.Yte tjenester til alle som trenger det 2.Yte «gode nok» tjenester i situasjonen 3.Yte tjenester i tråd med sykepleiefaglige verdier og normer: -Helhetlig omsorg -Omsorgsfulle tjenester -Partikulært ansvar

20 Overordnet utfordring: Å yte tjenester i tråd med politiske målsettinger og juridiske rettigheter Å yte tjenester i tråd med sykepleiefaglige verdier og normer Det vil si tjenester som er: – Tilpasset den enkelte – Faglig forsvarlige – At hjelpen er omsorgsfull

21 Utfordringer 1.Hva skal sykepleierens rolle og ansvar være i skvisen mellom pålagte forpliktelser og begrensede ressurser? 2.Hva er forsvarlige tjenester og omsorgsfull hjelp i hjemmesykepleien? 3.Hvordan opprettholde faglige akseptable standarder i pleie- og omsorgstjenesten?

22 Oppsummering Behov for tilføring av ressurser enten ved omfordeling eller nedprioriteringer Behov for innføring av retningslinjer i form av minstestandarder og prioriteringskriterier En minstestandard må inkludere at sykepleieren har tid nok til å utøve faglig skjønn

23 Oppsummering En minstestandard må dekke grunnleggende behov En omsorgsfull ivaretakelse innebærer at tildelte tjenester må ytes i tråd med faglig kunnskap Individuelle hensyn – spesielt overfor sårbare grupper Betydningen av respekt – behov for gode beslutningsprosesser

24 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Profesjonsetiske verdier i møte med virkeligheten Siri Tønnessen Førsteamanuensis, Høgskolen i Harstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google