Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverdig arbeidsliv? Vernet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Advokat Ann Helen Aarø ADVOKATFIRMAET HESTENES OG DRAMER & Co MNA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverdig arbeidsliv? Vernet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Advokat Ann Helen Aarø ADVOKATFIRMAET HESTENES OG DRAMER & Co MNA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverdig arbeidsliv? Vernet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Advokat Ann Helen Aarø ADVOKATFIRMAET HESTENES OG DRAMER & Co MNA

2 Utgangspunkt •Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven av 20 juni 2008: –Trådte i kraft 1 januar 2009 –Generelt vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne –Loven har både fokus på diskriminering og samfunnsskapte barrierer (tilgjengelighet) som problem –Loven forutsetter at plikt til fysisk tilrettelegging er det foretrukne tiltaket for å bygge ned samfunnsskapte barrierer –Loven har ikke til formål fullt ut å implementere FNs konvensjon om funksjonshemmedes rettigheter – separat vurdering –Loven har ikke til formål fullt ut å løse spørsmål knyttet til tilgang til varer, tjenester og informasjon –Graverutvalget NOU 2009:14

3 Tre sett av regler… •Plikt til universell utforming § 9 –Generell tilrettelegging av de ”fysiske forhold”, ikke varer og tjenester –Aml § 4-1 og pbl § 29-3 •Individuell tilrettelegging § 12 nr 1 –Plikt til rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver •Direkte og indirekte diskriminering § 4

4 Universell utforming § 9 •Generell tilrettelegging av fysiske forhold rettet mot allmennheten •Medfører likeverdige og ikke-stigmatiserende løsninger •Universell utforming av arbeidsplasser? –DTL § 12 –AML § 4-1 –PBL § 29-3 (1) –NOU 2009:14 punkt 18.5.4.2 ”ikke behov for å utvide virkeområdet til å omfatte arbeidsplasser generelt”

5 Arbeidsmiljøloven § 4-1(4) –Atkomstveier, sanitæranlegg, arbeidsutstyr mv. skal så langt det er mulig og rimelig være utformet og innrettet slik at arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne kan arbeide i virksomheten –Lovens formål § 1-1 bokstav e) ”et inkluderende arbeidsliv” –Generell tilretteleggingsplikt? ”utformet og innrettet” –Uforholdmessighetsbegrensning? ”mulig og rimelig”

6 Plan og bygningsloven § 29-3(1) •Tiltak etter kapittel 20 skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Tiltak etter kapittel 20 som omfatter arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet. •Kapittel 20 oppstiller ”søknadspliktige tiltak” •§ 29-3 (1) annet punktum kom inn i loven i forbindelse med komiteens behandling av lovforslaget: –Arbeidsgivere ansetter ikke personer med nedsatt funksjonsevne –Tilsuddsordninger/særordninger bryter med prinsippet om universell utforming, ikke-inkluderende løsninger –Ønsker at seniorene står lengre i arbeid –Forskriftsregulering

7 Individuell tilrettelegging § 12 •Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at en arbeidstaker eller arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre. •Individuell tilrettelegging –Formålet: varighet i relasjon, særlig viktige områder –Gjelder både for arbeidstakere og arbeidssøkere –Rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver, ikke kun fysisk tilrettelegging organisatoriske tiltak og manuell tilrettelegging –Uforholdmessighetsbegrensning

8 Direkte og indirekte diskriminering Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon. Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre. •Sammenhengen indirekte diskriminering – tilrettelegging –Kan utledes tilretteleggingsplikter av forbudet mot indirekte diskriminering –Plikt til tilrettelegging av fysiske og organisatoriske forhold, tilrettelegging av informasjon, alternative kommunikasjonskanaler og personlig service –MEN: ubestemte minimumsforpliktelser – positive tilretteleggingsplikter i loven rekker lenger


Laste ned ppt "Likeverdig arbeidsliv? Vernet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne Advokat Ann Helen Aarø ADVOKATFIRMAET HESTENES OG DRAMER & Co MNA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google