Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge."— Utskrift av presentasjonen:

1 SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge

2 Erfaringer SLT er en modell for samordning, ikke et nytt aktivitetsprogram. Samordningen fungerer bare optimalt når det forankres på topp-planet i kommune og politi. Samordningen fungerer bare etter hensikten når det tilsettes en koordinator.

3 Suksess-kriterium: Et overordnet mål for SLT-arbeidet er å få alle til å samordne innsatsen og jobbe mot felles mål.

4 Få jobben gjort! Et hovedpoeng med SLT er forenkling og dermed forsterking.

5 Kriminalitetsforebygging
Forebyggende og kriminalitetsforebyggende tiltak Proaktiv og reaktiv forebygging Primær, sekundær og tertiær forebygging Situasjonell forebygging Byggende og forebyggende

6 SLT-byggende eller forebyggende?
Byggende tiltak Alle gode oppveksttiltak (skole, barnehage, fritidstiltak, frivillige organisasjoner osv). Fundamentet i et oppvekstmiljø Målgruppe: Alle Forebyggende tiltak Målrettet arbeid for i hindre videreutvikling av problemene enkeltpersoner (unge) eller grupper av unge Målgruppe: De som registreres i faresonen

7 Målgrupper SLT har barn og unge som sin viktigste målgruppe, både enkeltindivid og grupper.

8 Samarbeid… Det er mye samarbeid over etatsgrensene.
Samarbeid skjer i forbindelse med enkeltsaker og enkeltmennesker.

9 … og samordning av samarbeidet
Koordinering bidrar til at Alle involverte vet hva de andre gjør Alle som jobber med saken får en felles problemforståelse Overlappende tiltak fjernes Gjenværende tiltak styrkes

10 Ett suksess-kriterium:
Skal SLT lykkes, må det integreres som en selvfølgelig del av kommunenes arbeid på alle sektorer.

11 Fordeler ved koordinering av tiltak
sikre at det ikke skjer mange parallelle løp forskjellige aktører forsterker hverandres innsats ved å vite om hverandre tiltak framstår ikke som konkurrerende alle tiltak rettes mot samme mål arbeidsglede

12 Organisering på tre nivå:
Styringsnivå (styringsgruppe som etablerer overordnede rammer) Fordi forankring på topplan har vist seg nødvendig Beslutningsnivå (arbeidsutvalg med avgjørelsesmyndighet) Fordi noen må tenke konstruktivt og sørge for at beslutninger settes ut i livet Utføringsnivå (det konkrete arbeidet) Fordi uten dette blir det ikke noe av noe

13 Kommunikasjon Det er viktig med tydelig kommunikasjon mellom de tre nivåene.

14 Suksess-kriterium: I arbeidet mot kriminalitet trenger
vi ikke først og fremst de gode rådene, men handling!

15 Koordinatoren SLT-arbeidet er avhengig av at det er ansatt en person med ansvar for koordineringen av de ulike aktørenes innsats og for at planene følges opp.

16 Koordinatorens oppgaver
På styringsnivå: Samle kunnskap og viten om barns og unges oppvekstvilkår hva som finnes av aktiviteter i kommunen Kartlegge og analysere tegn på kriminell aktivitet, mistilpasning og problem mulige lokale årsaker til disse forholdene

17 Koordinatorens oppgaver forts.
På grunnlag av denne viten skissere lokale muligheter foreslå en samlet lokal plan for SLT-arbeidet utarbeide hjelpestoff og kurstilbud bidra til at kommunen får en konstruktiv barne- og ungdomspolitikk analysere kriminalitetsutviklingen og vurdere effekten det forebyggende arbeidet sørge for at kriminalitetsforebyggende hensyn tas inn i kommunens ordinære planverk

18 Koordinatorens oppgaver forts.
Ha den løpende kontakt med sentrale, offentlige myndigheter, andre kommuner og media.

19 Oppgaver i arbeidsutvalget:
legge til rette for informasjonsutveksling systematisere og koordinere de forskjellige tiltakene skape prosess om prioriteringer initiere nye sektorovergripende tiltak gi råd samle og systematisere konkret erfaring evaluere og formidle resultatene

20 Oppgaver på utføringsnivå:
pådriver og inspirator ”primus motor” i selve koordineringen

21 Koordinatoren – organisatorisk
Tilknyttet rådmannens stab (eller lignende) Kommunene har personalansvaret Heltid eller deltidsstilling evt som en definert del av en eksisterende stilling

22 Lokal tilpasning Det er nødvendig med lokal tilpasning av SLT-modellen bla ut fra kommunens størrelse, arbeidsform, organisering og oppgaver som prioriteres.

23 Politiets rolle i SLT-arbeidet
Synlig tilstedeværelse og kommunikasjon med barn og unge. Avdekke kriminelle handlinger, og sette inn tiltak mot uheldige miljø under utvikling. Samarbeide med foreldre og andre i nærmiljøet. Delta i holdningsskapende arbeid. Delta i felles prosjekt gjennom SLT-arbeidet.

24 Taushetsplikten en hindring?
Hensikten med taushetsplikten er å beskytte klienten, i dette tilfellet barna og de unge.

25 Skape enighet Det må skapes enighet om hva som er problemet og hvordan det skal løses. Det må også skapes enighet om hva som er barn og unges beste.

26 Økonomi Samordning kan gi en rasjonaliseringsgevinst både økonomisk og tidsmessig.

27 Hindringer Samarbeid er merarbeid Manglende felles problemforståelse
Manglende informasjon Økonomi som rammefaktor Etatskulturer Profesjonskrig Forebygging kan vanskelig måles Taushetsplikten Propper i systemet

28 Åpne for samarbeid SLT-modellen forutsetter at politiet og de ulike fagområdene i kommunen stiller med åpne og fleksible sinn.

29 Hindringer til tross: Forebygging er bedre enn brannslukking!

30 Mer info?


Laste ned ppt "SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google