Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forvaltningssporet som metode – aktuelt lovverk i samhandling med kommuner – for å forebygge og bekjempe kriminalitet Politiinspektør Leif Ole Topnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forvaltningssporet som metode – aktuelt lovverk i samhandling med kommuner – for å forebygge og bekjempe kriminalitet Politiinspektør Leif Ole Topnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forvaltningssporet som metode – aktuelt lovverk i samhandling med kommuner – for å forebygge og bekjempe kriminalitet Politiinspektør Leif Ole Topnes

2 Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 2 Politiets samfunnsoppdrag ”Politiets samfunnsoppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet, og gjennom dette skape trygghet for befolkningen”

3 Politiets samfunnsoppdrag – forebygging som strategi Meld St 7 (2010-2011) Kampen mot organisert kriminalitet s 108: «Forebygging av organisert kriminalitet handler dessuten mye om å forhindre at personer får anledning til å danne kriminelle gjenger og nettverk, for derved å planlegge kriminelle handlinger» Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 3

4 Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 4 Rogaland politidistrikt Kriminelle MC gjenger – 1 % klubber Forebygging – Hindre nyrekruttering, nyetablering og spredning Dersom man ikke har en klar forebyggende strategi i alle ledd - politi – kommuner – andre off etater – private, vil disse kriminelle miljøene få utvikle seg fritt, noe som er samfunnsmessig meget uheldig.

5 Forankring - forebyggende strategi - Forvaltningssporet Storting Innst 300 S (2010-2011) s 10-11 –Behandlet i Stortinget 5.mai 2011 Innst 58 S (2011-2012) og Stortingsdebatten 1 des 2011…….. Regjering Meld St 7 (2010-2011) Budsjett prop 1 senest (2013-2014) s 100 Bestilling fra Regjeringen budsjett prop 1 (2011-12) for året 2012 s 107 «bebuder en veileder sammen med KS) Politidirektoratet Analyser, strategier Håndbok «Forebygge og bekjempe kriminalitet fra en prosentmiljøet……» februar 2014 Kripos Analyser og situasjonsbeskrivelser Lokale politidistrikt Lokale analyser og situasjonsbeskrivelser Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 5

6 Utføres alene Straffesaksbehandling Ordenstjeneste Tradisjonell forebygging Forvaltningssporet i forebyggende hensikt Sammen med andre Tverretatlig samarbeide kommuner og stat Næringsliv Frivillige organisasjoner Private Politiets samfunnsoppdrag – kriminalitetsforebyggende tiltak Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 6

7 Samarbeidsarena – politi – kommune – 1% miljøet Politiråd SLT Høringer og innstillinger fra politiet Ad hoc og fast samarbeide på ulike nivå Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 7

8 Forvaltningssporet som metode Forankres i nasjonal policy og lovverk Nasjonal trusselvurdering og faktabeskrivelse Lokal trusselvurdering og situasjonsbeskrivelse Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 8

9 Politiets rolle Faginstans Bygger på politiets samfunnsoppdrag forebygge og bekjempe kriminalitet Forankres i overordnede retningslinjer og føringer fra Storting og Regjering Kunnskapsbasert råd til kommunene Bygges på nasjonal kunnskap via Kripos, koblet opp mot en lokal trusselvurdering

10 Kommunal forankring –forebyggende strategier i forhold til kriminelle MC gjenger og 1 % miljø Vedtak i kommunestyrer: Avstandstaking til organisert kriminalitet, herunder 1 % klubber og miljø, og erklære disse for uønsket i kommunen. Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 10

11 Forvaltningssporet som metode – aktuelt lovverk I samhandling med kommuner Alkohollov Serveringslov Plan og bygningslov Politiets eget lovverk Politilov - politivedtekt Utlendingslov Våpenlov Passlov Vaktvirksomhetslov Vegtrafikklov Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 11

12 Alkoholloven som virkemiddel – 1 % miljøet Alkoholpolitiske retningslinjer Ikke gi skjenkebevilling der politiet karakteriserer søknaden knyttet til kriminelle MC miljø og 1 % klubber. POD og KS håndbok februar 2014 Oppdateringer fra Kripos Lokale situasjonsbeskrivelser/trusselvurderinger Fra lokalt politi Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 12

13 Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 13 Klagesaker tilknyttet 1 % klubb og nektet skjenkebevilling Uttalelse fra Helsedirektoratet 9. april 2013 Vedtak Fylkesmannen i Rogaland, klagesak 17. august 2011 Vedtak Fylkesmannen i Rogaland, klagesak 21. mai 2013 Fylkesmannen i Hordaland 2. desember 2011

14 Plan og bygningsloven som virkemiddel – 1 % miljøet Kriminalitetsforebygging er et av de hensyn plan og bygningsloven skal ivareta Dispensasjonssøknader, endringer og ombygginger Unngå nyetablering og rekrutteringsarena Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 14

15 Politiloven som virkemiddel – 1 % miljøet Politiloven § 7 Arrangementstillatelser Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 15

16 Utlendingsloven som virkemiddel – 1 % miljøet Bortvisning fra riket Utvisning fra riket Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 16

17 Våpenloven som virkemiddel – 1 % miljøet Søknad om våpentillatelse Tilbakekalling av våpentillatelsen NOU 2011:19 Våpenlovutvalget S 79 «Når det gjelder personer med tilknytning til kriminelle miljø som kriminelle MC- klubber, må utgangspunktet, slik et flertall i utvalget ser det, være at slik tilknytning normalt må tilsi at vedkommende ikke kan anses tilstrekkelig pålitelig» Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 17

18 Passloven som virkemiddel – 1 % miljøet Pålegg om innlevering av pass, dersom det er i strid med beslutning, dom kjennelse om ikke å forlate landet. Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 18

19 Vaktvirksomhetsloven som virkemiddel – 1 % miljøet Dørvakter Etablerer et regime som kan kreve vaktvirksomhetstillatelse Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 19

20 Vegtrafikkloven som virkemiddel – 1 % miljøet Førerkort og rus Ombygginger av motorsykkel Bruksforbud Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 20

21 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Endres i topp-/bunntekst09.07.2014 Side 21


Laste ned ppt "Forvaltningssporet som metode – aktuelt lovverk i samhandling med kommuner – for å forebygge og bekjempe kriminalitet Politiinspektør Leif Ole Topnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google