Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SLT i Sandnes Orientering om bakgrunn, formål, organisering og tiltak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SLT i Sandnes Orientering om bakgrunn, formål, organisering og tiltak"— Utskrift av presentasjonen:

1 SLT i Sandnes Orientering om bakgrunn, formål, organisering og tiltak
v/ Hans Ivar Sømme

2 Bakgrunn ”Kriminalmeldinga” i 1978 – å forebygge er bedre enn å reparere KRÅD – det kriminalitetsforebyggende råd - etablert i 1980 – hele Regjeringens spesialorgan SLT – en modell for samordning, ikke et aktivitetsprogram SLT- prosjektet etablert i 2003 i Sandnes etter en dansk modell Fra 2006 administrativt tilknyttet Sunn by I 2009 er SLT-modellen etablert i 197 kommuner SLT er forankret i Kommuneplan for Sandnes

3 Hva er SLT? SLT er en modell for samordning, ikke et aktivitetsprogram
Samarbeid mellom politiet i Sandnes og Sandnes kommune Målet er å få mer ut av eksisterende aktiviteter og å støtte og utfylle hverandre i iverksettelsen av nye tiltak

4 Hvorfor SLT modellen? Behov for forbedret organisering av informasjon om barn og unge Kontinuerlig oppdatering av hverandre om tjenestetilbudene Fastsette felles mål og forplikte kommunen og politiet i forhold til disse Avdekke uløste oppgaver Forebygging av kriminalitet krever tverrfaglig samarbeid

5 Nøkkelen til å lykkes SLT må forankres på øverste nivå i politiet og i kommunen SLT må ha en styringsgruppe av politiets og kommunens toppledelse SLT må ha en koordinator Vilkår for status som SLT-kommune (KRÅD)

6 Organisering Styringsgruppe Arbeidsutvalg Ko- ordinator Øygard Høyland
Bogafjell Lurah., Giske Skeiane Ganddal Riska Høle Sentrum

7 Styringsgruppen Politistasjonssjef, ordfører, rådmann, SLT-koordinator (sekretær) Overordnet styring Utarbeiding av mål, handlingsplaner, evaluering

8 Arbeidsutvalget SLT-koordinator (leder), etterforskningssjef politiet, rådgiver skoler, rådgiver barnehager, barnevernsjef, fritidssjef, helsestasjonssjef Koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet Drøfte problemområder på tvers av resultatenhetene Styring og prioritering skjer i de respektive enhetene

9 Oppvekstgruppene Sammensetning fra de samme enhetene som arbeidsutvalget Sentrum – + Gand vgs. og mottakskontoret for flyktninger, - barnehager Samordning på utførernivå Kartlegge behov og iverksette tiltak for sin bydel Engasjere samarbeidspartnere som frivillige lag og org. og næringslivet. Ha oversikt over barne- og ungdomsmiljøene i bydelen SLT-koordinator er ikke fast representert, men deltar ved behov

10 Koordinator Funksjonene ift styringsgruppen, arbeidsutvalget og oppvekstgruppene Samordne tiltak Støtte arbeidet med å prioritere aktiviteter og tiltak Inspirere, motivere, støtte og utfylle alle involverte i deres arbeid Bidra til å god ressursutnyttelse både økonomisk og faglig Innhente informasjon om levekår for barn og unge Evaluere og formidle resultater av SLT-arbeidet – politiet, kommunen, frivillige, næringslivet Bidra til en god barne- og ungdomspolitikk i kommunen – kommuneplanen

11 Handlingsplan 2006 - 2008 Trygge oppvekstområder Mål og tiltak:
Oppfølging av førstegangskriminelle under 18 år Kriminalitetsforebyggende byplanlegging bl.a. bruk av sjekkliste Rekruttere og veilede voksne frivillige som natteravner Sosialisering av ungdom – idrett, dans, cafe, konserter, internett etc. Videokameraer i sentrum Politipatruljering og oppfølging av situasjoner som er ute av kontroll Programmer i skolen, ungdomssentre, helsestasjoner o.a.

12 Handlingsplan 2006 - 2008 2. Barn og unge i risikosonen Mål og tiltak.
Lære barn, unge og voksne retningslinjene for bruk av internett og mobiltelefon bl.a. for å forebygge mobbing Unge innvandrere og flyktninger – eget prosjekt og kontinuerlig samarbeid mellom politiet og kommunen

13 Handlingsplan 2006 - 2008 3. Informasjon Mål og tiltak:
Inngå avtaler om ansvarsfordeling for de som er med i SLT Organisere og avklare hvem som informerer hvem om hva Gi oppdatert informasjon om hva som skjer i bydelene

14 Resultater Mer effektiv ressursbruk
Nye felles mål, strategier og verktøy Raskere reaksjon på kriminalitet Nærmere og bedre samarbeid mellom kommune og politi Tidligere identifisering av problemer Prioritet: det som er best for barna og de unge Motiverte samarbeidsparter Overordnet og helhetlig tenkning

15 Politiråd Opprettet fra 1. Januar 2009
Politirådet er styringsgruppe for SLT SLT-koordinator er medlem i rådet og fast sekretær Styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet og styrke velferden i hele befolkningen fra 0 til 100 år Gir politiet og kommunen anledning til å komme med innspill til hverandres prioriteringer og planlegging Være operativ i forhold til skjev utvikling


Laste ned ppt "SLT i Sandnes Orientering om bakgrunn, formål, organisering og tiltak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google