Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SLT i Sandnes Orientering om bakgrunn, formål, organisering og tiltak v/ Hans Ivar Sømme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SLT i Sandnes Orientering om bakgrunn, formål, organisering og tiltak v/ Hans Ivar Sømme."— Utskrift av presentasjonen:

1 SLT i Sandnes Orientering om bakgrunn, formål, organisering og tiltak v/ Hans Ivar Sømme

2 Bakgrunn •”Kriminalmeldinga” i 1978 – å forebygge er bedre enn å reparere •KRÅD – det kriminalitetsforebyggende råd - etablert i 1980 – hele Regjeringens spesialorgan •SLT – en modell for samordning, ikke et aktivitetsprogram •SLT- prosjektet etablert i 2003 i Sandnes etter en dansk modell •Fra 2006 administrativt tilknyttet Sunn by •I 2009 er SLT-modellen etablert i 197 kommuner •SLT er forankret i Kommuneplan for Sandnes 2007 - 2020

3 Hva er SLT? •SLT er en modell for samordning, ikke et aktivitetsprogram •Samarbeid mellom politiet i Sandnes og Sandnes kommune •Målet er å få mer ut av eksisterende aktiviteter og å støtte og utfylle hverandre i iverksettelsen av nye tiltak

4 Hvorfor SLT modellen? •Behov for forbedret organisering av informasjon om barn og unge •Kontinuerlig oppdatering av hverandre om tjenestetilbudene •Fastsette felles mål og forplikte kommunen og politiet i forhold til disse •Avdekke uløste oppgaver •Forebygging av kriminalitet krever tverrfaglig samarbeid

5 Nøkkelen til å lykkes •SLT må forankres på øverste nivå i politiet og i kommunen •SLT må ha en styringsgruppe av politiets og kommunens toppledelse •SLT må ha en koordinator •Vilkår for status som SLT-kommune (KRÅD)

6 Organisering Styringsgruppe Arbeidsutvalg Øygard Høyland Bogafjell Lurah., Giske Skeiane Ganddal Riska Høle Sentrum Ko- ordinator

7 Styringsgruppen •Politistasjonssjef, ordfører, rådmann, SLT-koordinator (sekretær) •Overordnet styring •Utarbeiding av mål, handlingsplaner, evaluering

8 Arbeidsutvalget •SLT-koordinator (leder), etterforskningssjef politiet, rådgiver skoler, rådgiver barnehager, barnevernsjef, fritidssjef, helsestasjonssjef •Koordinere det kriminalitetsforebyggende arbeidet •Drøfte problemområder på tvers av resultatenhetene •Styring og prioritering skjer i de respektive enhetene

9 Oppvekstgruppene •Sammensetning fra de samme enhetene som arbeidsutvalget •Sentrum – + Gand vgs. og mottakskontoret for flyktninger, •- barnehager •Samordning på utførernivå •Kartlegge behov og iverksette tiltak for sin bydel •Engasjere samarbeidspartnere som frivillige lag og org. og næringslivet. •Ha oversikt over barne- og ungdomsmiljøene i bydelen •SLT-koordinator er ikke fast representert, men deltar ved behov

10 Koordinator •Funksjonene ift styringsgruppen, arbeidsutvalget og oppvekstgruppene •Samordne tiltak •Støtte arbeidet med å prioritere aktiviteter og tiltak •Inspirere, motivere, støtte og utfylle alle involverte i deres arbeid •Bidra til å god ressursutnyttelse både økonomisk og faglig •Innhente informasjon om levekår for barn og unge •Evaluere og formidle resultater av SLT-arbeidet – politiet, kommunen, frivillige, næringslivet •Bidra til en god barne- og ungdomspolitikk i kommunen – kommuneplanen

11 Handlingsplan 2006 - 2008 1.Trygge oppvekstområder Mål og tiltak: •Oppfølging av førstegangskriminelle under 18 år •Kriminalitetsforebyggende byplanlegging bl.a. bruk av sjekkliste •Rekruttere og veilede voksne frivillige som natteravner •Sosialisering av ungdom – idrett, dans, cafe, konserter, internett etc. •Videokameraer i sentrum •Politipatruljering og oppfølging av situasjoner som er ute av kontroll •Programmer i skolen, ungdomssentre, helsestasjoner o.a.

12 Handlingsplan 2006 - 2008 2. Barn og unge i risikosonen Mål og tiltak. •Lære barn, unge og voksne retningslinjene for bruk av internett og mobiltelefon bl.a. for å forebygge mobbing •Unge innvandrere og flyktninger – eget prosjekt og kontinuerlig samarbeid mellom politiet og kommunen

13 Handlingsplan 2006 - 2008 3. Informasjon Mål og tiltak: •Inngå avtaler om ansvarsfordeling for de som er med i SLT •Organisere og avklare hvem som informerer hvem om hva •Gi oppdatert informasjon om hva som skjer i bydelene

14 Resultater •Mer effektiv ressursbruk •Nye felles mål, strategier og verktøy •Raskere reaksjon på kriminalitet •Nærmere og bedre samarbeid mellom kommune og politi •Tidligere identifisering av problemer •Prioritet: det som er best for barna og de unge •Motiverte samarbeidsparter •Overordnet og helhetlig tenkning

15 Politiråd •Opprettet fra 1. Januar 2009 •Politirådet er styringsgruppe for SLT •SLT-koordinator er medlem i rådet og fast sekretær •Styrke det kriminalitetsforebyggende arbeidet og styrke velferden i hele befolkningen fra 0 til 100 år •Gir politiet og kommunen anledning til å komme med innspill til hverandres prioriteringer og planlegging •Være operativ i forhold til skjev utvikling


Laste ned ppt "SLT i Sandnes Orientering om bakgrunn, formål, organisering og tiltak v/ Hans Ivar Sømme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google