Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg System og individperspektiv i spesialpedagogisk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg System og individperspektiv i spesialpedagogisk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg System og individperspektiv i spesialpedagogisk arbeid -Individ versus symptomperspektiv -System versus miljøperspektiv

2 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Tiltak i skole/barnehage kan plasseres innenfor flere nivåer: SystemperspektivnærmiljønivåSkole-/barnehagenivå alderstrinn- og gruppenivå Individperspektiv Brukernivå (barnet/ungdommen)

3 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Individets samspill med andre i systemet har betydning for læring og utvikling og er således utgangspunktet for spesialpedagogiske tiltak

4 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Forebyggingsbegrepet er sentralt i individ og systemrettet arbeid Caplan (1964) har en tredeling av forebyggingsbegrepet: Punkt 1 og 2 har utgangspunkt i systemrettet arbeid 1Primær forebygging 2.Sekundær- og Punkt 3 har utgangspunkt i individrettet arbeid 3.Tertiærforebyggende arbeid.

5 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Primær forebygging er forebyggende innsats som settes inn mot hele befolkningen i et land eller et mer avgrenset område, for eksempel en skole eller en barnehage evt en hel skoleklasse. Målet er å forhindre at problemer eller vansker oppstår, eventuelt at de oppdages tidligst mulig.

6 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Sekundær forebygging vil være tiltak som settes inn mot grupper som en vil anta befinner seg i en risikosone og som står i fare for å utvikle større eller mer omfattende problemer. Målet er å redusere varigheten av problemene. I skole- og barnehagesammenheng vil en for eksempel Kunne sette i gang kompetansehevingstiltak for å bidra til økt kunnskap og ferdigheter om inkludering.

7 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Tertiær forebygging vil være tiltak hvor siktemålet er å nå enkeltindivider eller grupper som har utviklet et etablert problemmønster, for eksempel i form av omfattende avvik. Målet er da i første omgang å redusere omfanget av avviket. I barnehage- og skolesammenheng vil det her gjerne tradisjonelt dreie seg om alvorlige avvik.

8 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Barnehage/skole er en sentrale institusjoner i systemet rundt brukeren av spesialpedagogiske tiltak, fordi barn og unge med spesielle behov har rett til: Barnehage/skole er en sentrale institusjoner i systemet rundt brukeren av spesialpedagogiske tiltak, fordi barn og unge med spesielle behov har rett til: Individuell tilpasset opplæring Opplæring i fellesskap

9 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Mestring av samspill er en viktig påvirkningsfaktor for læring og utvikling påvirkningsfaktor for læring og utvikling I det følgende er det eksempler på samspills og systemfaktorer som fremmer læring og utviklingen

10 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Skaalvik & Skaalvik (1997) hevder at grunnlaget for all læring er: - tror på egne muligheter - tror på egne muligheter - er trygg i miljøet - er trygg i miljøet - er motivert for å lære - er motivert for å lære

11 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Kaufmann (1991) bruker begrepet «risikofaktorer» som mulige forløpere til problemutvikling. Hun mener at risikofaktorer er forhold som kan føre til at barn og ungdom utvikler psykososiale vansker, enten knyttet til elevens selv, familien eller skolen.

12 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Faktorer knyttet til eleven selv er: - biologisk utrustning - personlighetstrekk - kognitive (tankemessige) forutsetninger - skolen/lærerne legger for stor vekt på irettesettelser

13 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Faktorer knyttet til familien er: - foreldrenes samlivsproblemer - aleneforsørgere med lav inntekt - foreldrenes psykiske problemer - foreldrenes alkohol eller stoffmisbruk - fedres kriminalitet - foreldrenes manglende omsorgsevne

14 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Faktorer knyttet til skolen er: - skolen/lærerne er ikke sensitive overfor elevenes individualitet - skolen/lærerne møter elevene med uegnede forventninger - skolen/lærerne har inkonsekvente eller uegnede forventninger - elevene får for lite belønning av positiv atferd

15 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Miljøets betydning for utvikling av samspillsferdigheter og selvforståelse Hvilke miljøbetingelser fremmer utvikling av samspillsferdigheter Hvilke miljøbetingelser fremmer utvikling av samspillsferdigheter Hvilke miljøbetingelser fremmer utvikling av selvforståelse

16 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg 1 Samspill som er negativt for en selv 1 Samspill som er negativt for en selv 2 Samspill som er negativt for omgivelsene 2 Samspill som er negativt for omgivelsene --------------------------------------------------------- 3 Samspill som er positivt for en selv 4 Samspill som er positivt for omgivelsene (Holmberg 1997)

17 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Menneskets atferd er knyttet til de to hovedfaktorene: personen og omgivelsene/miljøet, Lewins (1935) forenklede formel : Lewins (1935) forenklede formel : Atferd = PO P står for faktorer knyttet til personen O står for faktorer knyttet til omgivelsene

18 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Her er de tre innfallsvinkler som kan velges i spesialpedagogisk arbeid for å forbedre situasjonen til den funksjonshemmede: individetsystemet både individ og system

19 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Faser i individ- og systemrettet arbeid Valg mål Valg av strategier/framgangsmåter Valg av handlingsplan Tids-/gjennomføringsplan Justering & evaluering Avslutning

20 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Motiverende aspekter kan være å: fremme klarhet i systemet for det som skal utprøves sikre samsvar med ressurer som eksisterer og det som skal utvikles

21 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Punkter som kan fremme systemets handlingsmuligheter: Avklare og bli enige om mål Analysere alternativer for å oppnå mål Lage en handlingsplan Dele opp handlingsplanen Sette i gang tiltak/ handling Evaluering og justering av handling Resirkulere

22 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Mål og evaluering Målbar i forhold til presiseringsnivå Realistisk i forhold til eksisterende ressurser Meningsfylt i forhold til det som ønskes oppnådd

23 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg Spesialpedagogiske arbeidsoppgaver innebærer å være behjelpelig med at aktørene i systemet spesifisere målet for det spesialpedagogiske tiltaket og utarbeider tydelige målformulering som kan evalueres presist

24 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg PPT tjenestens oppgaver PPT SKAL DRIVE INDIVID OG SYSTEMRETTET ARBEID OG HAR ET TODELT MANDAT Del 1. Utredning er individrettet arbeid Del 2. Rådgivning er systemrette arbeid

25 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg PPT ’S MANDAT DEL 1 OMFATTER: Å UTREDE HJELPEBEHOV OG TILRÅ TILTAK OVERFOR Å UTREDE HJELPEBEHOV OG TILRÅ TILTAK OVERFOR ENKELTELEVER MED SPESIELLE BEHOV ENKELTELEVER MED SPESIELLE BEHOV GI RÅD OG VEILEDNING TIL ENKLETELEVER OG FORESATTE GI RÅD OG VEILEDNING TIL ENKLETELEVER OG FORESATTE GI VEILEDNING TIL SKOLENE VEDRØRENDE TILTAK FORENKELT ELEVER

26 Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg PPT’s MANDAT DEL 2 OMFATTER: Forebyggende rådgivning i skolen sin organisasjonen Spesialpedagogisk kompetanseheving i skolen


Laste ned ppt "Spesialpedagogisk arbeid i et system og individrettet perspektiv 12.10.05- 1.aman. Jorun Buli Holmberg System og individperspektiv i spesialpedagogisk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google