Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Temadag Grong 30.11.11 Verdal 01.12.11 KomRev Trøndelag IKS.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Temadag Grong 30.11.11 Verdal 01.12.11 KomRev Trøndelag IKS."— Utskrift av presentasjonen:

1 Temadag Grong 30.11.11 Verdal 01.12.11 KomRev Trøndelag IKS

2 Internkontroll er en prosess: • igangsatt og gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og ansatte • utformet for å gi rimelig grad av sikkerhet for måloppnåelse innen områdene − pålitelig intern og ekstern rapportering − målrettet, effektiv og hensiktsmessig drift − etterlevelse av lover og regler samt interne retningslinjer

3 Overordnet IK IK på sektor/tjeneste R 4 : risikoanalyse, rutiner, rapportering, revisjon (oppdatering). ”Alle” legger COSOs definisjon til grunn

4 Innhold: ◦ Styringsdel – mål for IK, ansvar og organisering av IK-arbeidet ◦ Sektorovergripende IK: HMS, Personal ◦ Sammenstilt rapportering – på viktige resultatområder ◦ Etiske retningslinjer ◦ Innkjøpsregelverk  Ligge hos rådmannen/rådmannens stab  Org.enheter: ◦ Internrevisjon, Controller, Innkjøpsteam (felles infrastruktur)

5  Selve prosessen for å etablere internkontroll er viktig • Bevissthet og forankring • Rammeverkene gir stor frihetsgrad • Men noen hovedprinsipper må følges

6

7 • Integritet og etiske verdier • Myndighets- og ansvarsfordeling • Kompetanse og kapasitet • Ledelsens filosofi • Organisasjonsstruktur

8 • Etablere målsettinger • Risikoanalyser (konsekvens og sannsynlighet) • Grunnlag for tiltak

9 • Rutiner og retningslinjer • Basert på risiko og kost/nytte • Analyser • Fysiske kontroller • Arbeidsdeling etc. • Forebyggende og avdekkende • Applikasjonskontroller

10 • Form og innhold (intranett, håndbøker etc.) • Rapportering om drift og økonomi • Informasjonssystemer • Riktig informasjon til rett person til rett tid

11 • Kontroll med etterlevelse • Evaluering av internkontroll • Tiltak for å forbedre svakheter • Internrevisjon

12 Kommunikasjon og informasjon er en kontinuerlig pågående toveis prosess

13 1. Risikovurderinger grunnlag for styrings- og kontrollaktiviteter 2. Tydelige roller og ansvar 3. Ledelsesforankring 4. Helhetlig og systematisk tilnærming 5. Se til andre kommuner og virksomheter 6. IK er en levende prosess, krever utvikling og vedlikehold 7. Kommunisér/synliggjør arbeidet 8. Kompetanse må prioriteres 9. Prosesskartlegging/-tilnærming er effektivt

14  IK/Kvalitet – Økonomi og regnskap, Helse og omsorg, Skole osv. ◦ Kvalitetssystemer ◦ Saksbehandlingssystemer – sjekklister/rutiner ◦ Kvalitetsgrupper/kvalitetssirkler ◦ Systemer for avviksrapportering

15 IK - risikoanalyse Forebyggende og begrensende tiltak Systematisere og prioritere risikoforhold Vurdere konsekvenser Vurdere årsaker og sannsynligheter Kartlegge og analysere risikoområder

16  Få kommuner gjennomfører grundige analyser ◦ usystematisk og udokumentert ◦ fare for ”hull”  Viktig grunnlag for betryggende kontroll ◦ Kjenne risiko ◦ Grunnlag for prioritering

17 Modellen viser nivåer av modenhet for en virksomhets internkontroll. Hvis virksomheten styrker sin internkontroll vil de bevege seg oppover i modellen.

18  Beskrivelse av IK –systemet  Beskrive tjenestekrav – hva er standarden  Beskrivelse av konkrete arbeidsprosesser  Krav og opplegg for rapportering  Beskrivelser av hvordan IK skal gjennomføres

19  Avviksrapportering ◦ Økonomi ◦ Kvalitet ◦ Balansert målstyring  Viktig at avvik sammenstilles og analyseres i forhold til risikobildet ◦ Trender ◦ Systematiske avvik

20  Mer systemtenkning i kommunene  Binde sammen det som allerede eksisterer  Kvalitetssystemer kan ivareta mye IK


Laste ned ppt "Temadag Grong 30.11.11 Verdal 01.12.11 KomRev Trøndelag IKS."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google