Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BMS på gausdøl BUKERUNDERSØKELSER DIALOG VIRKSOMHETSSTYRING

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BMS på gausdøl BUKERUNDERSØKELSER DIALOG VIRKSOMHETSSTYRING"— Utskrift av presentasjonen:

1 BMS på gausdøl BUKERUNDERSØKELSER DIALOG VIRKSOMHETSSTYRING
Brit-Olli Nordtømme kommunalsjef KS-samling 23. april 2009

2 INNHOLD Styringshjulet / Årshjulet
Dialogen med brukerne og folkevalgte Brukerundersøkelser Brukerråd Dialogmøte Prioritering Dialogseminar Styringskort Styringsindikatorer

3 STYRINGSHJULET Årsmelding Handlings-program og budsjett Bruker-us
JAN FEB MAR APR MAI JUN SEP AUG JUL OKT NOV DES STRATEGI OG STYRING HANDLINGSPROGRAM OG BUDSJETT EVALUERING DIALOG OG SOMMERFERIE Årsmelding Handlings-program og budsjett Bruker-us Brukerråd Dialogmøte Overordna styringskort DIALOGSEMINAR Inne- værende år oppsummerer vi det foregående og planlegger det neste.

4 Overordna styringskort Enhetens styringskort
MÅLSTYRING: POLITISKE PRIORITERINGER KOMMUNESTYRET RAPPORTERING TILBAKE- MELDING Overordna styringskort Handlings- program Kommune- planen og øvrig planverk Tertialrapport Årsmelding MÅL og RAMMER Enhetens styringskort (Tiltaksplan) ADMINISTRASJONEN TILTAK GJENNOMFØRING FAGLIGE VURDERINGER

5 BMS forutsetter DIALOG
ANSATTE FOLKEVALGTE BRUKERNE

6 STYRINGSDIALOGEN INNHOLD: STYRINGSHJULET DIALOG OG STYRING
Hva skjer 1. tertial? Hva skjer 2. tertial? Hva skjer 3. tertial? DIALOG OG STYRING BRUKERINNFLYTELSE BRUKERRÅD DIALOGMØTET DIALOGSEMINARET BUDSJETT OG STYRINGSKORT

7 1. TERTIAL Resultater fra brukerundersøkelser
Resultater fra arbeidsmiljøundersøkelser Økonomisk resultat (regnskap) Årsmelding Objektive data som danner grunnlag for vurdering av måloppnåelsen foregående år

8 2. TERTIAL DIALOGMØTER På hver enhet – april/mai
Brukerrådet, leder, tillitsvalgte for enheten og folkevalgte Alle deltakere er ”likeverdige” med hensyn til hvem som har synspunkter, forslag og ideer. DIALOGSEMINAR Juni hvert år Kommunestyret, rådmann/kommunalsjefer, alle enhetslederne, HTV, evt. andre På grunnlag av fakta, innspill fra dialogmøtene og brukerråd lages prioriteringer for neste år og de kommende fire år

9 3. TERTIAL HANDLINGSPROGRAMMET (4-årig)
Rådmannen ”omsetter” kommunestyrets vedtak i dialogseminaret til budsjett og økonomiplan. Rammer og målsettinger for enhetene Styringskort for neste år - planområdenivå Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan mål og rammer styringskort på planområdene Enhetene utarbeider styringskort som drøftes med rådmann/kommunalsjef

10 BRUKERRÅD (1) Formål Å styrke innflytelse og medvirkning for de som er brukere av tjenesten, eller for deres pårørende. Medlemmer 5-7 medlemmer , - velges på brukermøter eller ”pekes” ut uten et slikt brukermøte. Det er viktig å få et mest mulig representativt brukerråd.

11 BRUKERRÅD (2) Brukerråd ved hver enhet
Rådet består av brukerrepresentanter Enhetsleder ansvar for etablering av brukerråd Hensikten er å få tydelige signaler fra brukerne om og på hvilke områder tjenesten bør forbedres, og på hvilke områder det fungerer bra, - og gjennom det signalisere en ønsket utvikling av tjenesten. Skal gi enhetsleder innspill til styringskortet Er rådgivende, og bidra til utvikling av tjenestekvaliteten Gjennomgå enhetenes resultater Skal bidra til å styrke tilliten og dialog mellom tjenesten, brukere/pårørende og folkevalgte.

12 DIALOGMØTET Formål Brukerne skal på grunnlag av en dialog med ansatte og folkevalgte få presentert sine innspill til neste års plan- og budsjettprosess. Myndighet Dialogmøtet er et rådgivende organ som skal komme med innspill til kommunestyrets dialogseminar etter vedtatte retningslinjer. Deltakere Brukerrådet 3 folkevalgte (oppnevnt av ordfører) Enhetsleder Plasstillitsvalgt

13 DIALOGSEMINARET Gir mulighet for dialog mellom folkevalgte, ledergruppen og enhetslederne om de viktigste satsingene for kommende budsjettår. Dialogseminaret er politikernes arena. Mål og hensikt Dialogseminaret er kommunestyrets viktigste møte fordi føringer og prioriteringer for de neste årene legges her.

14 DIALOGSEMINARET forts.
Deltakere Kommunestyrets medlemmer Rådmann og kommunalsjefer Enhetsledere Tillitsvalgte Representanter fra Eldrerådet, Råd for funksjonshemmede og Ungdomsrådet Referatene fra dialogmøtene sammenfattes. Rådmannen eller en av komiteene sammenfatter Utfordringsnotat til dialogseminaret.

15 Mål-styring = ikke detaljstyring
BALANSERT MÅLSTYRING Mål-styring = ikke detaljstyring Balansert styring = ikke bare økonomistyring Fokus på alle sider ved kommunal drift Gausdal kommune har fire perspektiver: SAMFUNNET Utviklingen av kommunen på overordna samfunnsnivå BRUKERNE Brukernes behov og tjenestenes innhold og kvalitet MEDARBEIDERNE – i den kommunale organisasjonen ØKONOMIEN Økonomiske rammene for tjeneste- produksjonen

16 STYRINGSINDIKATORER Beskriver hovedhensikten med tjenesten
Beskriver ønsket resultat i form av tall Gir felles forståelse av målet som beskrives

17 STYRINGSKORT Styringssystemet er under stadig revisjon / justering.
Det er vanskelig å finne gode, målbare indikatorer


Laste ned ppt "BMS på gausdøl BUKERUNDERSØKELSER DIALOG VIRKSOMHETSSTYRING"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google