Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdeling for øyeblikkelig hjelp, Jæren

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdeling for øyeblikkelig hjelp, Jæren"— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdeling for øyeblikkelig hjelp, Jæren
Et samarbeid mellom Klepp – Gjesdal – Sandnes – Time Prosjekt Samhandling Jæren startet opp i januar 2011 etter initiativ fra Jærrådet, som består av ordfører, varaordfører og rådmann i hver av kommunene Klepp, Gjesdal, Hå, og Time. Etter hvert valgte Hå å etablere senger for øyeblikkelig hjelp, døgntilbud i egen kommune og gikk dermed ut av samarbeidet. I stedet kom Sandnes kommune inn i samarbeidet om Avdeling for øyeblikkelig hjelp, Jæren. Elbjørg Audenbye Myrene

2 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
Kommunestatus Gjesdal – Time – Klepp – Sandnes – Innbyggere totalt Geografisk område - Nedslagsfeltet til avdeling for øyeblikkelig hjelp, Jæren (blått felt) Korte avstander mellom kommunesentra. Maks avstand til sykehus: ca 6 mil Område med sterk folkevekst Elbjørg Audenbye Myrene

3 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
Status Kleppheimen 3 etg. fra Klepp er vertskommune ved oppstart 12 senger Årsverk Leder + lege + rengjøring Avdeling for øyeblikkelig hjelp, Jæren åpnet altså 1. oktober 2013 og holder til på Kleppheimen med Klepp kommune som vertskommune. Dette innebærer at det er Klepp kommune som drifter tiltaket på vegne av de fire kommunene. Når nytt legevaktbygg er ferdig i Sandnes i 2016 skal avdelingen flyttes dit, og Sandnes blir vertskommune og overtar driften. Avdelingen Åpnet opp med 12 sengeplasser og full bemanning fra første dag, fordelt på 10 enkeltrom og 1 dobbeltrom. Sandnes disponerer 6 senger og de andre kommunene disponerer 6 senger til sammen. Det vil være fleksibel bruk av sengene etter behov. Vi tror dette vil jevne seg ut i forhold til sengeplasser det er stipulert disse fire kommunene vil ha behov for. Det er beregnet 14,8 pleieårsverk i tiltaket, + renholder/serviceperson i 50 %, i tillegg kommer leder i 100 % og lege i 100 % Leder, lege og hele personalgruppa er ansatt. For å få til en god planlegging fram mot oppstart 1 oktober, startet leder 1 mai og lege fra 20 august, i god tid før åpning av avdelingen. Hele personalgruppa er nå tilsatt og det har vært veldig god søknad til stillingene. 37 kvalifiserte søkere til 14,8 årsverk. Vi har fått på plass et godt lag med personer som har lang erfaring og innehar mye kompetanse. Elbjørg Audenbye Myrene

4 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
Arbeidsgruppe: Hver kommune sin representant Kommuneoverlege i vertskommunen HTV i Norsk Sykepleierforbund Helse Stavanger HF Prosjektmedarbeider som leder av gruppa I løpet av 1012/2013 har det vært nedsatt en arbeidsgruppe for å planlegge et øyeblikkelig hjelp ,døgntilbud for kommunene. Hver kommune har hatt sin representant i gruppa, kommuneoverlege i vertskommunen og HTV i NSF har vært med, i tillegg har Helse Stavanger HF vært representert i gruppa med lege og sykepleier. Kommuneoverlegen var fastlegenes talerør inn i prosjektgruppa. Elbjørg Audenbye Myrene

5 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
Lovgrunnlag Lov om kommunale helse og omsorgstjenester § 3-5 tredje ledd - Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp, døgnopphold Nasjonal helse og omsorgsplan (2011 – 2015) Delavtale 4 mellom kommuner og Helse Stavanger HF Veiledningsmateriell utarbeidet av Helse direktoratet Arbeidsgruppa har arbeidet ut fra bestemmelser i Helse og omsorgstjenesteloven der det står: «Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til». Loven skal bidra til å sikre bedre samhandling innad i kommunene, og mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Vi har brukt Nasjonal helse- og omsorgsplan der regjeringen legger føringer for den politiske kursen for helse- og omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet i åra 2011 – I forhold til øyeblikkelig hjelp sies det at utredning og behandling av hyppig forekommende sykdommer, skal desentraliseres når dette er mulig. Delavtale 4, er en avtale mellom 18 kommuner og Helse Stavanger HF, som sier noe om kommunenes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp og samhandling med sykehuset. I tillegg har vi lagt oss nær opp til det veilederen fra Helsedirektoratet foreslår. Sist revidert i jan.2013 Elbjørg Audenbye Myrene

6 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
Kompetansebehov Personale med Akuttkompetanse God fagkompetanse Generell kompetanse God prosedyre- og teknisk kompetanse Det var personell med denne kompetansen vi ønsket oss før oppstart – og det var det vi fikk!!!! Vi har fått på plass en god personalgruppe med ulik faglig sykepleiekompetanse og styrker innen ulike felt. Ca halvparten er rekruttert fra spesialisthelsetjenesten – den andre halvparten representerer de 4 kommune og kjennetegnet for de fleste er at de har lang erfaring og flere har videreutdanning innen geriatri, anestesi, intensiv og akuttsykepleie. Elbjørg Audenbye Myrene

7 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
kompetanseplan 14 dager før oppstart opplæringsdager for personalgruppa. Halvårshjul med internundervisning. Aktuelle eksterne kurs. Previsitten – en viktig læringsarena. Hospiteringsordninger vurderes. Stilles krav til den ansatte om egen oppdatering på fagområder og prosedyrer en kommer sjelden borti. Hele personalgruppa startet 17.september i 100% stilling for å ha intensiv opplæring, 10 dager, før avdelingen åpnet 1.oktober. Det ble da undervist i alt fra forskjellige medisinske tema til HLR, DIPS og medisinskteknisk utstyr. Vi brukte både interne og eksterne forelesere i denne perioden. Internundervisning planlegges kontinuerlig alt etter hvor jeg som leder ser at skoen trykker. . . Sender folk på kurs som er aktuelle for avd. (prioritert kursaktivitet i budsjettet) Lege er flink til å bruke previsitt som læringsarena. Mange sykepleiere er rekruttert fra spesialisthelsetjenesten – foreløpig ikke sett helt behovet for hospitering, men det vurderes fortløpende. F.eks alle faste ansatte må kvittere ut at de kan håndtere medisinsk teknisk utstyr hvert halvår, HLR-kurs blir gjennomført hvert halvår – den ansatte må kvittere ut at dette er gjennomført osv . . . Elbjørg Audenbye Myrene

8 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
Bemanning Legetilsyn med kort responstid Tilsynslege – legevaktsordning Beredskapsvakt i kommunene Tilstedevakt ved sykepleier 24 timer/ døgn Renhold/servicepersonale Mulighet for dialog med personer i spesialisthelsetjenesten Bemanning Legedekning og legevaktsamarbeid er en viktig nøkkelfaktor for å få til et godt øyeblikkelig hjelp, døgntilbud. Vi tenker oss at det i enkelte tilfeller vil stilles krav til kort responstid i forhold til lege.(kommer tilbake til legedekningen) Tiltaket skal bemannes med sykepleier 24 timer i døgnet. Tiltaket er bemannet med kun sykepleiere i pleiegruppa. I tillegg vil det være behov for fysioterapeuttjenester og en kombinert stilling som renholder/ serviceperson. Fysioterapeutstilling er ønskelig, men er for tida ikke inne i budsjett. Mulighet for å kjøpe tjenester fra fysioterapiavdelinga i vertskommunen Klepp. Har også i ettertid sett at en mindre merkantil stilling, hadde vært ønskelig, noe som heller ikke er foreløpig er inne i budsjettet. Det må være en mulighet for dialog med kontaktpersoner i spesialisthelsetjenesten hele døgnet, som for eksempel konferering med sykepleier og med lege. Elbjørg Audenbye Myrene

9 Legedekning 3 timer / seng / uke tilsvarer 100 % legestilling på dagtid i tiltaket. Beredskapsvakt: Kl – hverdag Kl – lørdag – søndag 2 timer aktiv vakt i avd. lørdag og søndag Vaktordning på natt: Ordinær legevakt. For å ha god legedekning i tiltaket beregnes legetidsbruk til 3 timer/seng/uke, som vil tilsvare full stilling. På grunn av kort liggetid i avdelingen må det beregnes tid til oppfølging, inn- og utskrivingsarbeid. Vaktordningen er organisert som felles beredskapsvakt (ny ordning) for alle fire kommuner på kveldstid og i helg / høytid. I beredskapsvakten vil det ligge oppmøtetid i tiltaket 2 timer lørdag og søndag. Beredskapsvakten er fordelt på 13 leger med vakt en uke om gangen. Felles beredskapsvakt vil være tilgjengelig for alle (14) sykehjem i de fire kommunene i tillegg til avdeling for øyeblikkelig hjelp, og vil derfor være et godt supplement for kommunene i forhold til dagens ordning. Alle leger i beredskapsvakten er pr i dag tilsatt i små stillinger som tilsynslege på sjukeheim. Legedekning på natt blir som nå ivaretatt av den ordinære legevaktsordningen. Kåre Øygarden

10 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
Tildelingskriterier Tilgjengelig døgnet rundt Kort liggetid Fastlege/tilsynslege/legevaktlege kan legge inn pasienter Diagnose skal foreligge før inntak Tilsynslege skriver ut pasienter Avtale med heimkommune om videre oppfølging Følgende retningslinjer gjelder for henvisning til, opphold i, og utskrivning fra tilbudet: Tjenesten er tilgjengelig hele døgnet for innbyggere i de fire kommunene. For å kunne ha god sirkulasjon på sengeplassene, er det viktig at plassene brukes til øyeblikkelig hjelp. Fastlege, tilsynslege, eller legevaktslege kan legge inn pasienter med behov for behandling eller observasjon. Ved innleggelse skal diagnose foreligge. Utrednings- og behandlingsplan skal følge pasienten, det vil si at lege som legger inn i tiltaket skal skrive hva som ønskes avklart for pasienten. Samtidig som dette er sagt, så har vi vært veldig opptatt av at det skal være enkelt for fastlege/legevaktslege og bruke tilbudet vårt – det skal være enkelt for legene å legge inn pasienter i avdelingen. (Vi har faste beahndlingsplaner f.eks for øvre/nedre luftveisinfeksjoner.) Tilsynslegen skriver ut pasienten når det ikke lenger er behov for et ø-hjelp tilbud, behandlingen er under kontroll og det er gjort avtale med hjemkommunen om oppfølgende tilbud hvis det er behov for det. Pasienten utskrives med epikrise med oppdatert medikamentliste til fastlege og innleggende instans. Logistikken mellom avdeling og heimkommune og omvendt må fungere for å få til gode overganger. Sykehuset kan ikke legge pasienter direkte inn i ø-hjelp senger. Elbjørg Audenbye Myrene

11 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
Pasientgruppe Innbyggere i Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes Pasienter med akutt forverring av kjent tilstand. (KOLS, andre kroniske sykedommer) Pasienter med akutt sykdom med avklart diagnose som krever observasjon og behandling (ulike infeksjonstilstander ) Palliativ behandling Pasienter med behov for kort tids observasjon V/Kåre Avdelingen skal sørge for tilbud om døgnopphold til innbyggere som har behov for øyeblikkelig hjelp i Klepp, Gjesdal, Time og Sandnes. Et kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud vil i hovedsak være aktuelt for pasienter med en kjent sykdom der behandling er avtalt på forhånd. Dette tilbudet skal være like godt, eller bedre enn innleggelse i sykehus. Viktig å ikke bare tenke diagnose, men se på sjukdommens alvorlighetsgrad og hvordan avdelingen kan håndtere den Hvis det er tvil om at avdelingen kan håndtere behandlingen til enhver tid, skal pasienten innlegges i spesialisthelsetjenesten. Da tilbudet ble planlagt var det følgende pasientgrupper en så for seg var aktuelle for avdelingen: Det kunne f.eks være: 1.Pasienter med: Akutt forverring av kjent tilstand KOLS Dehydrering Ernæringssvikt Det kan og være ved ny akutt sykdom, der det er en avklart diagnose som krever observasjon og behandling, for eks.: Infeksjoner Eliminasjonsproblemer Dårlig kontrollert diabetes Palliativ behandling (gjelder ikke bare kreftdiagnoser) Smertebehandling Kvalmebehandling De enkelte kommunene har godt utbygd palliativt tilbud i forhold til kreftbehandling, og ønsker fortsatt å ta seg av dette i egne kommuner. 2.Pasienter med behov for korttids observasjon. Dette kan for eksempel gjelde for pasient med magesmerter der innleggende lege ønsker en avklaring på om pasienten kan få hjelp i egen heim, på sjukeheim, eller om han må overføres til spesialisthelsetjenesten. Etter 5 mndrs drift så ser vi at det vi tenkte oss på forhånd stemmer ganske bra med virkeligheten. Diagnoser som går igjen er KOLS, Elbjørg Audenbye Myrene

12 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
V/ankomst avd. Pasienten skrives inn i DIPS (DIPS-pilotprosjekt) Rutinemessige prøver og undersøkelser (Tp,vekt,BT,puls,EKG,resp,urinstix,div blodprøver) Tilsyn lege (dagtid) Elbjørg Audenbye Myrene

13 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
Status Beleggsprosent: ca 50%. Store variasjoner! Noen pasienter - ”svingdørspasienter” (hyppige innleggelser spesialisthelsetjenesten). Opplever at tilbudet blir brukt både før, i stedet for og også etter behandling i sykehus. Ca 5% overflyttes til sykehus Å Elbjørg Audenbye Myrene

14 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
Samarbeid Fagråd: repr fra hver kommune, repr fra Helse Stavanger + leder+lege. Lege i avd. rådfører seg med spesialister på SUS v/behov – direkte kontakt. Sykepleiere i avd. har mulighet til å bruke sykepleiefaglig veiledning v/behov (tlf.tjeneste SUS) Godt samarb. med ambulansetjenesten. Godt samarbeid med røntgentjeneste på Sandnes. Godt samarbeid med rekv. blodprøver,SUS Fagråd: Støttende organ for leder i avdelingen, som skal veilede og komme med råd i forhold til faglige utfordringer. Det er samtidig er et organ der leder har mulighet til å informere repr. om drift av avd. Har fagrådet ført til justeringer i tilbudet underveis? - Ja, fagrådet kom bl.a. med forslag om å åpne opp for at leger på ortopedisk poliklinikk kan legge inn pasienter i avdelingen. (Vi har kun hatt noen få innleggelse fra ortopedisk poliklinikk !) Elbjørg Audenbye Myrene

15 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
Suksessfaktorer God legedekning /høy kompetanse Tilbudet må være kjent (INFORMASJON – fastleger/befolkning) Positiv holdning fra sykehuset Positive erfaringer fra pasienter/pårørende Vi gjør ikke alt riktig, men vi har allikevel tillatt oss å tenke noen tanker om hva som er viktig for å kunne lykkes med et øyeblikkelig hjelp tilbud ute i kommune. Det er: God legedekning: 100% legestilling – beredskapsvakt. Høy kompetanse: Lege: almennmedisin, sykehjemserfaring samhandklingskompetanse – lang erfaring. Sykepleiere: lang erfaring - de fleste. Informasjon: kontinuerlig informasjonsarbeid. Goodwill spesialisthelsetjenesten – viktig! Fornøyde pasienter og pårørende er kanskje de beste ambassadørene for vår avdeling! Elbjørg Audenbye Myrene

16 Erfaringer/ utfordringer
Svært diagnosespekter Alvorlighet/fallhøyde viktigere enn diagnoser Overflytting utskrivingsklare pasienter Samarbeidsavtale med ”Pasientreiser” Elbjørg Audenbye Myrene

17 Elbjørg Audenbye Myrene 11.03.14
Takk for oppmerksomheten Elbjørg Audenbye Myrene e


Laste ned ppt "Avdeling for øyeblikkelig hjelp, Jæren"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google