Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samhandlingskonferanse 4- 5 november 2010 Anne Kjersti Drange

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samhandlingskonferanse 4- 5 november 2010 Anne Kjersti Drange"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samhandlingsprosjekt ”etablering av lindrende enhet lokalisert på Askøy”
Samhandlingskonferanse 4- 5 november 2010 Anne Kjersti Drange Fagsjef åpen omsorg i Askøy Kommune

2 Bakgrunn for samhandlingsprosjektet
Nasjonale tall Økning i nye kreft tilfeller i Norge Regionale tall Økning av nye tilfeller i helseregion Vest - I 2008 var det nye kreft tilfeller (kreftregisteret ) - I 2004 var det vel nye kreft tilfeller( Kreftregisteret) - vil øke med 42% for menn og 36% for kvinner fra - Tall for 2008 viste at personer som lever med en kreftdiagnose var Ca 4500 nye kreft tilfeller i Helseregion Vest per år - I samme region det ca 2100 kreftdødsfall i året ,derav ca 1000 i Hordaland - ca kreftpasienter i samme region trenger til enhver tid lindrende behandling.

3 Bakgrunn for samhandlingsprosjektet forts…
Nasjonale føringer: Omsorgsplan 2015 Nasjonal helseplan( ) Nasjonalstrategi for kreftområdet Nasjonal handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen(2007) ( IS-15 Regional kreftplan , Helse Vest RHF Samhandlingsreformen st melding 47. Satse mer på helsefremmende arbeid og forebyggende arbeid Dempe vekst i bruk av sykehustjenester Tilby rett tjeneste på rett sted til rett tid. Suksesskriterier: synes å være samlokalisering av tjenestene ”Sentralt er at kommunene vurderer om de fremtidige tjenestetilbudene ,bør samles i lokalmedisinsk senter.”

4 Bakgrunn for samhandlingprosjekt fortsetter…….
Befolkningsgrunnlag for kommune er ca Stor vilje til samhandling mellom kommune i Vest (Askøy, Fjell, Sund og Øygarden) og Helse Bergen. Lokal medisinske sentre etableres : Prosjekt ”Betre saman” - Pilot prosjekt i Fjell kommune – lokal medisinsk senter,rehab Prosjekt : - Palliativ enhet lokalisert i Askøy kommune Hver kommune har ulike sykehjem med palliative senger . Nettverk av ressurssykepleiere( Bergen Vest) som KLB har Kommunene har ikke et tilstrekkelig systematisk tilbud for å heve kompetansen i hjemmetjenestene .

5 Organisering av samarbeids prosjeket.
Styringsgruppen: - Region råd Vest (består av ordførere og rådmenn i kommunene og en fra ledelsen i Helse - Bergen ) Prosjektgruppen: - Anne Kjersti Drange fagsjef åpen omsorg , Askøy kommune - Liv Olsen Fagsjef institusjon, Askøy kommune Inger Jørgensen fagutviklingsansvarlig , Askøy kommune Ingvill Austbø , lege , Askøy kommune - Svein Fjelland spesialrådgiver, Fjell kommune Line Barmen einhetsleier , Fjell kommune Åse Vik kommunalsjef , Øygarden kommune Anne Grethe Hareid einhetsleier Sund kommune Janniche Heltne avdelingssjef ved gastroseksjon,kirurgisk klinikk Sebastian von Hofacker overlege ved kompetansesenteret for lindrene behandling Mona Sætre ,kreftforeningen.

6 Målsettinger med samarbeidsprosjektet
Etablere et pasient tilbud i lindrende behandling for kommunene Askøy, Fjell, Sund og Øygarden i et tett samarbeid med Helse Bergen. Sikre at pasienter og pårørende får et godt helhetlig tilbud med høy kvalitet og med høy kompetanse hos personale, som bidrar til økt trygghet i befolkningen. Alle parter skal ha nytte av tilbudet: - Pasientene skal få et bedre tilbud enn i dag - liggetid i sykehus blir redusert/ hindre innleggelse - Kommunene får tilført økt kompetanse. Halvannen linje nivå som gir et tilbud både som sengepost og ressurssenter Utarbeide en rapport Med basis i rapporten skal partene inngå en endelig og forpliktende avtale om gjennomføringen av prosjektet.

7 Lindende enhet lokalisert på Askøy
Pilot enhet på 4 senger( samdrift med kommunale senger) evt. utvide til 6 senger Halvannen linje nivå Korttids plasser( avlastning, medikament justeringer) Lengre opphold med god symtomlindring, pleie og omsorg inntil døden Klart definerte inntakskriterier Pleiepersonell med videre utdanning Sykepleiere på alle vakter Egen fast lege , 2-3 t/pas/uke, vikarer ved fravær Prest, sosionom, fysio. tilknyttet Fokus på etter/ videre utdanning og av sykepl. i nettverket Fungere som kommunalt senter for palliativ kompetanse, hospiteringsstillinger Veiledning/rådgivning til andre f. eks hjemmetjenestene, sykehjems avd. Bygge opp et korps av frivillige Delta i studier i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

8 Målgruppe: Starter med kreftpasienter evt. utvide tilbudet til å gjelde andre grupper Uhelbredelig sykdom Kort forventet levetid Behov for palliative tjenester utover det en vanlig sykehjems avdeling kan tilby, men som ikke trenger et sykehus opphold. Også yngre pasienter Pasientene kan komme fra sykehus, hjemmet eller annen sykehjems avdeling.

9 Lindrende enhet lokalisert på Askøy forts…..
Klinisk tilbud Kartlegging, vurdering og innsats i forhold til fysiske, psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle symptomer/ problem Smertelindring/ justering av smertebehandling Prosedyrer ved sc, iv væskebehandling, blodtranfusjoner Kvalifisert pleie Fysioterapi Lab. service Henvise til palliativ behandling på sykehus f.eks stråleterapi Systematisk arbeid for pårørende og etterlatte

10 Lokalisering i Helsetunområdet :
Kleppestø sykehjem, kommunale og private institusjonsplasser, avd. olaviken sykehus, Askøy legevakt, Fenring legesenter,Kleppestø omsorgsbolig,fysioterapitjenester,psykologtjenester, ambulanse og helseadministrasjon Enerom med bad med nødvendige hjelpemidler Fasilitetar for pårørende ,mulighet for overnatting Samtalerom Vaktrom og legekontor Felles stue med kjøkken

11 Andre løsninger (samhandlingsreformen)?
Finansiering Høye kostnader Dele kostnadene Andre løsninger (samhandlingsreformen)? Utgiftene til en palliativ seng er nesten dobbelt så høye som ved en vanlig sykehjemseng , men lavere enn for en sykehusseng. Høye kostnader til medikamenter Høyere pleie bemanning og høyere legedekning. Finansieringsordning som bygger på at alle parter har nytte av dette tilbudet Ligge til grunn en deling av utgiftene mellom Helse Bergen og de fire øykommunene. De fire øykommunene inngår en avtale der de betaler sin del av denne halvparten i forhold til sin befolkningsmengde Evt andre. muligheter vedr samhandlingsreformen

12 Veien videre Rapport forligger høst 2010
Politisk forankres i kommunene og ledelsen i Helse Bergen Planlegger oppstart 2012. Suksessfaktorer - lege dekning - gode ledere - organisert samarbeid med spesialisthelsetjenesten


Laste ned ppt "Samhandlingskonferanse 4- 5 november 2010 Anne Kjersti Drange"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google