Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseoppfølging i overgangen barn/voksen, sett fra habiliteringstjenesten for voksne. Avd. overlege Arve Kristiansen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseoppfølging i overgangen barn/voksen, sett fra habiliteringstjenesten for voksne. Avd. overlege Arve Kristiansen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseoppfølging i overgangen barn/voksen, sett fra habiliteringstjenesten for voksne. Avd. overlege Arve Kristiansen habiliteringsavdelinga - Universitetssykehuset Nord-Norge Regional habiliteringssamling Bodø 9. juni 2010

2 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Å bli voksen betyr i denne sammenheng blant annet: l Endret juridisk status. l Flytting til egen bolig. l Endrede ansvarsforhold på ulike nivå. l Andre helseproblemer og - utfordringer. Utgangspunkt. 1

3 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Trekk ved utviklingshemmedes helse. l Økt ”sykelighet”. l ”Vanlige sykdommer”. l Epilepsi. l Psykiatriske tilstander. l Motoriske tilstander. l Sansehandicap. n Syn/øyne. n Hørsel/ører. 2

4 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Trekk ved utviklingshemmedes helse, forts. l Medfødte misdannelser. l Syndromspesifikke tilstander. l Skadelig helseadferd. l Overmedisinering! 3

5 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Trekk ved utviklingshemmedes helse, forts. l Ofte avhengig av andre for å oppdage sykdommer. l Andre må ofte ta initiativ til kontakt med helsevesenet. l Andre må ofte bidra i diagnostisering og ta ansvar for behandlingen. l Dette ansvaret ligger hos pårørende og de gir det (delvis) fra seg ved flytting. 4

6 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helsevesenets forhold til utviklingshemmede. l Utviklingshemmede har samme rett som andre til å få dekket sine behov fra alle deler av helsevesenet! l Til tross for økt sykelighet har de mindre kontakt med helsevesenet. l Det er for liten kunnskap og kompetanse om helse og utviklingshemming på alle nivå. l Helsevesenet er ikke organisert slik at utviklingshemmedes behov dekkes. 5

7 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Etikk – rettssikkerhet og helse. l Etiske og rettssikkerhetsmessige problemstillinger i helsevesenets forhold til utviklingshemmede kan være utfordrende. l Det sentrale dilemmaet er deres rett til å bestemme over seg selv og å unngå "overgrep”, satt opp mot vår plikt til å se til at de får sine behov for helsetjenester dekket. 6

8 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tvang og helsehjelp. l Lov om pasientrettigheter, kap 4 A. l For å unngå helseskadelig adferd. l For å gi helsehjelp. l Forutsetning: Ikke samtykkekompetanse. l Samhandling med pårørende viktig! 7

9 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tvang og helsehjelp, forts. l Til forskjell fra mange sk normale ønsker ofte ikke utviklingshemmede kontakt med helsevesenet. l Kontakt med lege og sykehus kan hos mange skape angst og utrygghet. 8

10 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Tvang og helsehjelp, forts. l Bruk av tvang i helsesammenheng må ha en hensikt! n Omfattende diagnostisering av sykdommer/tilstander man ikke kan/trenger å gjøre noe med, må unngås. n Man må vurdere risiko for alvorlig sykdom opp mot inngripende tiltak for å avdekke slik. l Ikke skade! 9

11 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Forutsetning for god ivaretakelse av helsa: l Kompetanse hos pasient, pårørende og omsorgspersoner. l Kompetanse på alle nivåer av helsevesenet. l At helsevesenet tilpasser seg utviklingshemmede. l God samhandling mellom helsevesenet og pasient/pårørende/omsorgspersoner. 10

12 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utviklingshemmede hos lege. l Utfordrende situasjon! l Trygghet sentralt. l Behold fastlegen ved flytting. l Bruk fastlegen! l Bruk legevakta i minst mulig grad. l Informasjon til legen: En som kjenner pasienten godt følger; primærkontakt eller pårørende. 11

13 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utviklingshemmede hos lege, forts. l Forberede pasienten på legebesøket. l Ikke ventetid. l Dobbelttime. l Skriftlig veiledning fra fastlegen om behandling. 12

14 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Aktuelle helsetiltak. l Forebygging. n Kurs/opplæring/veiledning av utviklingshemmede. n Oppgave for habiliteringstjenesten. n Foreldre/pårørende og omsorgspersoner sentrale. l Undersøkelse og behandling. n Hos fastlege, legevakt o.l. n I spesialisthelsetjenesten. l Habilitering. 13

15 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Aktuelle helsetiltak, forts. l Regelmessige helsekontroller. l Fastlege kaller inn. l Personlig helseoppfølgingsprofil: n Allmenn del. n Personlig del. n Syndromspesifikk del. n Medikamentevaluering. l Etablere system som sikrer oppfølging av helsetiltak. 14

16 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseutfordringer i overgang barn voksen. l Seksualitet og prevensjon. l Skadelig helseadferd. n Overvekt. n Røyking. n Alkoholmisbruk. n Medisinslurv. n Annen risikoadferd. 15

17 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Forutsetning for god ivaretakelse av helsa i overgangen barn/voksen. l Helseopplysninger fra foreldre til omsorgs- personalet før, under og etter flytting. l Det bør lages en ”helsehistorie” i forbindelse med flytting. l Kontakt mellom fastlege og sentrale omsorgspersoner i flytteprosessen. l Det bør finnes hjemmejournal e.l. tilgjengelig for legevakt o.a. etter flytting. l Helseforhold må inn som del av individuell plan! 16

18 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Utfordringer: l Kommunikasjon mellom ulike personer og instanser som er involvert i den enkeltes helsespørsmål. l Når foreldre og omsorgspersoner er uenige. l Når pasient, foreldre/omsorgspersoner er uenige. l Når foreldre/omsorgspersonalet og representanter for helsevesenet er uenige. Åpenhet og dialog! 17

19 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hvem har ansvar for hva? l Fastlegen sentral i alle helsespørsmål! l Fastlegen er avhengig av andre instanser på kommunalt nivå før -, under - og etter kontakt med helsevesenet. l Øvrig del av spesialisthelsetjenesten? l Habiliteringstjenesten på spesialistnivå – hva slags helseansvar har den? 18

20 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Overgang fra barne- til voksenhabilitering. l Ikke alle skal fortsatt ha et forløp i spesialisthelsetjenesten. l Enklest mulig overgang. l Ikke ny rettighetsvurdering. l Samhandling fra ca 16 år? l Hvem er best egnet til å delta i forberedelsen til voksentilværelsen? 19

21 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Forskrift om habilitering og rehabilitering - spesialisthelsetjenestens ansvar. l Nødvendig undersøkelse og utredning. l Trening og oppøving av funksjon og ulike individuelle ferdigheter. l Intensiv trening som inngår i individuelle habiliterings-/rehabiliteringsplaner. l Sørge for tilrettelagt opplæring for brukere som trenger det. 20

22 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Forskrift om habilitering og rehabilitering - spesialisthelsetjenestens ansvar, forts. l Råd og veiledning til kommunen om opplegg for enkeltbrukere. l Samarbeid med kommunen om opplegg for enkeltbrukere og utarbeiding av individuelle planer. l Generelle råd og veiledning til ansatte i kommunen. 21

23 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Forskrift om habilitering og rehabilitering - spesialisthelsetjenestens ansvar, forts. l Samarbeide med andre etater når det er nødvendig for utredning, tilrettelegging og gjennomføring av tilbudet til den enkelte. l Habiliterings- og rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten skal gis ambulant dersom slike tjenester ikke mest hensiktsmessig kan gis i institusjon. 22

24 Universitetssykehuset Nord-Norge HF ”Helsepoppfølging av personer med utviklingshemning”. En rapport fra NAKU. Desember 2007. NAKU.no 23

25 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Universitetssykehuset Nord-Norge HF Helseoppfølging i overgangen barn/voksen, sett fra habiliteringstjenesten for voksne. Avd. overlege Arve Kristiansen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google