Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STRATEGIPLAN LILLEHAMMER-SKOLENE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STRATEGIPLAN LILLEHAMMER-SKOLENE"— Utskrift av presentasjonen:

1 STRATEGIPLAN LILLEHAMMER-SKOLENE 2005-2008

2 Visjon for Lillehammerskolen
Elevene i Lillehammer skal oppleve en skole der de blir møtt med åpenhet og tillit og opplever støtte og utfordringer i sin utvikling og læring I Lillehammerskolen er det rom for alle og blikk for den enkelte

3 TILPASSET OPPLÆRING I EN INKLUDERENDE SKOLE
Elevenes læring og utvikling Å KUNNE LESE Å KUNNE UTTRYKKE SEG SKRIFTLIG OG MUNTLIG Å KUNNE REGNE Å BEHERSKE DIGITALT VERKTØY KULTUR SOSIAL KOMPETANSE FYSISK AKTIVITET LÆRINGSSTRATEGIER OG LÆRINGSSTILER FOKUS PÅ ELEVER MED SÆRSKILTE BEHOV

4 Å KUNNE LESE MÅL: OPPNÅ KOMPETANSE BESKREVET I K-06, KONKRETISERT I SKOLENS EGNE PLANER OG BASERT PÅ ELEVENS EGNE FORUTSETNINGER TILTAK: Systematisk utvikling av leseferdighet Systematisk oppfølging av obligatoriske kartleggingsprøver Utarbeide egne planer for leseopplæring Kompetanseheving av lærere

5 Å KUNNE UTTRYKKE SEG SKRIFTLIG OG MUNTLIG
MÅL: OPPNÅ KOMPETANSE BESKREVET I K-06, KONKRETISERT I SKOLENS EGNE PLANER OG BASERT PÅ ELEVENS EGNE FORUTSETNINGER TILTAK: Systematisk utvikling av skriftlig og muntlig ferdighet Systematisk oppfølging av obligatoriske kartleggingsprøver Kompetanseheving av lærere

6 Å KUNNE REGNE MÅL: OPPNÅ KOMPETANSE BESKREVET I K-06, KONKRETISERT I SKOLENS EGNE PLANER OG BASERT PÅ ELEVENS EGNE FORUTSETNINGER TILTAK: Systematisk utvikling av regneferdighet Systematisk oppfølging av obligatoriske kartleggingsprøver Kompetanseheving av lærere Følge hovedprinsipper for god matematikkundervisning

7 Å BEHERSKE DIGITALT VERKTØY
MÅL: OPPNÅ KOMPETANSE BESKREVET I K-06, KONKRETISERT I SKOLENS EGNE PLANER OG BASERT PÅ ELEVENS EGNE FORUTSETNINGER TILTAK: Nasjonale føringer Minstestandard for antall elever pr PC Nettilgang Programvare

8 KULTUR MÅL: ALLE ELEVER SKAL HA FÅTT ET BREDT TILBUD AV KULTUROPPLEVELSER TILTAK: Gjennomføre kommunens plan for ”Den kulturelle skolesekken”

9 MÅL: TILTAK: SOSIAL KOMPETANSE
ELEVENE SKAL OPPLEVE MESTRING I ULIKE SOSIALE MILJØER OG SITUASJONER, SKAL KUNNE ETABLERE OG HOLDE PÅ VENNSKAP, OPPLEVE Å BLI LIKT OG ØNSKET SOM VENN OG OPPLEVE TRIVSEL OG UTVIKLING TILTAK: Konkretisere og arbeide med kommunens plan for sosial kompetanse ut fra hver skoles valg av metodiske tilnærminger

10 FYSISK AKTIVITET MÅL: ALLE ELEVER SKAL VÆRE FYSISK AKTIVE MINST 30 MINUTTER HVER DAG TILTAK: Alle skoler legger til rette for og utarbeider plan og rutiner for fysisk aktivitet – FYSAK

11 LÆRINGSSTRATEGIER OG LÆRINGSSTILER
MÅL: ELEVENE SKAL VÆRE AKTIVE BRUKERE AV ULIKE LÆRINGSSTRATEGIER UT FRA KUNNSKAP OM HVORDAN DE SELV LÆRER BEST TILTAK Kurs for lærere og rektorer Systematisk bruk av ulike verktøy som arbeidsplaner, mappemetodikk, planbøker, utviklingssamtale ol

12 FOKUS PÅ ELEVER MED SÆRSKILTE BEHOV
MÅL: SKOLE OG PPT JOBBER SAMMEN OM EN MAKSIMAL UTNYTTELSE AV ALLE FAKTORER SOM BEDRER ELEVENES LÆRINGSBEHOV TILTAK: Skolering av PPT og skolene i systemretta arbeid. Fokus på klasseromsledelse

13 TILPASSET OPPLÆRING I EN INKLUDERENDE SKOLE
Skolen som lærende organisasjon SKOLELEDELSEN ELEVROLLEN ELEVENS LÆRINGSMILJØ OG LÆRERROLLEN FOKUS PÅ FAG OG FAGLIGE RESULTATER SKOLEVURDERING SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

14 SKOLELEDELSEN MÅL: REKTORENE SKAL VÆRE GODE LEDERE AV LÆRENDE SKOLER
TILTAK: Egen plan for kompetanseheving 2004 – 2006 Rektorkollegiet som lærende nettverk

15 ELEVROLLEN MÅL: ELEVENE SKAL VÆRE AKTIVE I PLANLEGGING, GJENNOMFØRING OG EVALUERING AV EGEN LÆRING TILTAK: Systematisk bruk av utviklingssamtalen Arbeidsmåter som legger til rette for elevdeltaking Demokratiopplæring og oppøving av deltakelse i demokratiske prosesser

16 ELEVENS LÆRINGSMILJØ OG LÆRERROLLEN
MÅL: GOD OG TYDELIG KLASSEROMSLEDELSE RESULTATER FRA ELEVUNDERSØKELSEN OVER LANDSGJENNOMSNITTET TILTAK: Fokus på klasseromsledelse Utnytte kompetansen til de lærerne som lykkes i klasserommet Realisere ”Plan for sosial kompetanse” som skal være konkretisert på alle skoler

17 FOKUS PÅ FAG OG FAGLIGE RESULTATER
MÅL: RESULTATER FRA NASJONALE PRØVER I REGNING, LESING OG SKRIVING I NORSK OG ENGELSK OVER LANDSGJENNOMSNITTET TILTAK: Systematisk arbeid med lesing, skriving og regning på den enkelte skolen. Prosjekter søkt om og iverksatt av skolekontoret

18 SKOLEVURDERING MÅL: ALLE SKOLENE SKAL KUNNE VURDERE SENTRALE SIDER VED SIN VIRKSOMHET OG IVERKSETTE TILTAK ETTER GRUNDIG REFLEKSJON TILTAK: Utvikling av kommunalt verktøy for vurdering Bruk av ressurspersoner på skolevurdering, både lokalt og regionalt Utvikle årshjul for vurdering i Lillehammerskolen

19 SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE
MÅL: FELLES RUTINER FOR SAMTALETIMER OG FORELDREMØTER. UTVIKLE GODE KOMMUNIKASJONSSYSTEMER MED OG INFORMASJONSSYSTEMER TIL FORELDRE, BÅDE PÅ SKOLE- OG KOMMUNENIVÅ TILTAK: Videreutvikling og bruk av allerede utviklet verktøy for samtaletimer og foreldremøter. I samarbeid med alle parter, utvikle retningslinjer for godt samarbeid mellom skole og FAU, og mellom skolesjef og KFU


Laste ned ppt "STRATEGIPLAN LILLEHAMMER-SKOLENE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google