Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Satsingen Vurdering for læring Samling for ressurspersoner – pulje 2 1. og 2. februar 2011 Dag Johannes Sunde, Ida Large, Trude Saltvedt, Hedda Huse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Satsingen Vurdering for læring Samling for ressurspersoner – pulje 2 1. og 2. februar 2011 Dag Johannes Sunde, Ida Large, Trude Saltvedt, Hedda Huse."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Satsingen Vurdering for læring Samling for ressurspersoner – pulje 2 1. og 2. februar 2011 Dag Johannes Sunde, Ida Large, Trude Saltvedt, Hedda Huse

3 Program for 1. februar

4 Program for 2. februar

5 Mål for samlingen Deltakerne har •økt sin kunnskap om vurdering for læring og lærende nettverk slik at de har et grunnlag for å organisere og veilede skoler og lærebedrifter i oppstarten av satsingen •blitt kjent med aktuelle nettressurser og hvordan den kan brukes i det lokale utviklingsarbeidet

6 Grunnlagsdokument for satsingen Vfl Hensikten med dokumentet er å •bidra til felles forståelse av grunnlaget for satsingen •tydeliggjøre hvilke føringer som er felles for alle deltakere •avklare roller

7 Målsetting for satsingen Overordnet målsetting er å videreutvikle en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har læring som mål Det innebærer blant annet en praksis som er i tråd med fire prinsipper for vurdering for læring

8 Pulje 2 •Periode: Februar 2011 – juni 2012 •Hvem deltar: –Alle fylkeskommunene med et utvalg vgs og lærebedrifter –19 private og 2 statlige videregående skoler

9 Hva mener vi når vi snakker om vurdering for læring (VfL)? Vurdering som blir brukt med det formål å forbedre undervisningen og elevene og lærlingenes læring Denne definisjonen innebærer at det er elevenes og lærlingenes læring som styrer planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen

10 Felles føringer Stor frihet til å utforme og gi innhold til satsingen på lokalt nivå ut fra noen felles føringer

11 Felles føringer Det handler om: –underveisvurdering –å praktisere vurdering for læring i klasserommet og lærebedrift – at elevenes og lærlingenes læringsbehov får konsekvenser for opplæringen –å skape et trygt og tillitsfullt læringsmiljø –tilbakemelding og oppfølging på alle nivåer

12 Vurdering for læring – noe nytt? •OECD peker på at - Mange lærere innlemmer aspekter ved formativ vurdering i undervisningen, men det er mindre vanlig at det praktiseres systematisk (vår oversettelse). Ref: OECD Policy Brief (2005): Formative Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms

13 Fire prinsipper for vurdering for læring Elevene og lærlingene lærer best når de •forstår hva de skal lære og hva som forventes av dem •får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen •får råd om hvordan de kan forbedre seg •er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling

14 Skoleeier skal sørge for at skolene og lærebedriftene •fokuserer spesielt på ett eller flere av de fire prinsippene •prøver ut ulike teknikker og vurderingsmåter som er i tråd med prinsippene •utforsker hvordan de kan gjøre prinsippene til en integrert del av opplæringen •har oppmerksomheten rettet mot elevenes og lærlingenes læring •reflekterer over egen vurderingspraksis •deler sine erfaringer med andre

15 Et trygt og tillitsfullt læringsmiljø •Kultur for måloppnåelse for alle elever/lærlinger •Rom for å prøve og feile •Hva opplever elevene/lærlingene som hensikten med lærerens/instruktørens vurdering? •Hvordan oppleves det å få faglige tilbakemeldinger fra medelever?

16 Tilbakemelding og oppfølging på alle nivåer •TALIS 2008 (OECD), norske resultater 2009: –En særlig utfordring for norsk skole ligger i en svakt utviklet oppfølgingskultur. Dette viser seg i lite hyppig oppfølging av elevenes arbeid og svak oppfølging og tilbakemelding til lærere frå skoleledelse og skoleeier

17 Elevvurdering

18 Roller og ansvar i satsingen

19 Utdanningsdirektoratets rolle •Ansvar for den overordnede utformingen av satsingen •Samarbeid med skoleeiere •Utarbeide felles opplegg for ressurspersoner og avholde jevnlige samlinger •Drifte og videreutvikle nettstedet Vurdering for læring •Sørge for at kunnskap og erfaringer fra satsingen systematiseres og formidles

20 Skoleeiers rolle og oppgaver •Fylkeskommuner har ansvaret for å gjennomføre satsingen jf føringer som er beskrevet i invitasjonsbrevet til Fylkesmannen (15.10.10) •Private skoleeieres ansvar jf Udirs brev om innvilget søknad

21 Skoleeiers rolle og oppgaver •Lage et faglig og organisatorisk opplegg for deltakelse (i samarbeid med skoler og lærebedrifter) •Vurdere behov for samarbeid med høgskoler, universitet eller andre fagmiljø •Veilede, støtte og sørge for fremdrift i utviklingsarbeidet hos skoler og lærebedrifter •For private skoler: i egen skole

22 Skoleeiers rolle og oppgaver •Etablere (eller bruke allerede etablerte nettverk) og drive nettverk for læring og erfaringsdeling •Sørge for erfaringsdeling i eget område/egen skole •Arrangere oppstartsamling •Velge ut ressursperson (er) •Delta på møter/samlinger med Udir •Stille egne midler til rådighet

23 Ressurspersonenes rolle og oppgaver •Lage en plan for deltakelse i satsingen i samarbeid med skoleeier og skoler –planen skal blant annet inneholde et faglig og organisatorisk opplegg for kompetanseutvikling •Bistå skoleeier og skoleleder i etablering av nettverk og planlegging av framdriften i utviklingsarbeidet •Bistå skoleeiere i å arrangere oppstarts- og avslutningssamlinger og evt andre samlinger underveis •Veilede og støtte skoleeier(-e) og skoler, evt i samarbeid med eksternt fagmiljø

24 Fylkesmannens rolle •Bindeledd mellom Utdanningsdirektoratet og skoleeierne •Tildeler midler •Innhente underveis- og sluttrapporter •Etter behov delta på nasjonale og ev. lokale nettverkssamlinger •Samarbeide med Utdanningsdirektoratet om implementering av den nye vurderingsforskriften

25 Arbeidsform og struktur •Organiseres ut fra nettverksmodell •Lokal frihet i organisering av nettverkene •Det skal legges til rette for å skape dialog, erfaringsutveksling og refleksjon som grunnlag for endring av praksis •Det skal tilrettelegges for møteplasser på tvers av enheter og nivå.

26 Samlinger for ressurspersoner •Udir utarbeider felles opplegg for ressurspersoner og avholder jevnlige møter (5 x 2 dager + ev sluttsamling) •Det legges til rette for kompetanseheving og erfaringsdeling •Begrenset antall deltakere fra hver skoleeier –Hvem kan delta?

27 Samlingene bygges på to pilarer 1) Vurdering for læring – teori og teknikker/vurderingsmåter 2) Lærende nettverk som arbeidsform

28 Aktuelle temaer på samlingene •Mål og kriterier •Tilbakemeldinger •Elevinvolvering •Egenvurdering •Temaer som blir berørt er bl.a sammenhengen underveis- og sluttvurdering, formativ bruk av prøver, bruk av karakter

29 Plan for ressurssamlinger Samling 11. og 2. februar Samling 228.-29.mars 2011 Samling 313.-14. september 2011 Samling 4November/desember 2011 Samling 5Mars 2012


Laste ned ppt "Satsingen Vurdering for læring Samling for ressurspersoner – pulje 2 1. og 2. februar 2011 Dag Johannes Sunde, Ida Large, Trude Saltvedt, Hedda Huse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google