Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreldremøte 1.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreldremøte 1.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreldremøte 1.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole
Cecilie Raddum, Cecilie Bonnevie og Hilde Røssum

2 Møteagenda Forventninger til foresatte Hjemmeside/Fronter/mobilskole
Prøver 1.trinn Leseoppfølging Sosiale tiltak for klassen

3 Forventninger til foresatte
Alle møter i tide hver dag Matpakke Praktiske klær Følge opp lekser Stille på møter

4 Hjemmeside og fronter Ukeplan, linker og annen informasjon
Generell informasjon om skolen, info til hjemmene Innlogging – personnummer Regler for fravær og skolerute Epost til lærene Sjekk hjemmesider og fronter før du ringer kontoret 

5 Hva skal elevene lære på skolen?
Alle fag har læreplaner som inneholder kompetansemål som beskriver hva eleven skal mestre på ulike trinn. Læreplanene finner du på: //

6 Gjennomføring lesetest 1.trinn
Øveprøve i mars Prøve i april Våren 2014 skal det gjennomføres kartleggingsprøver i lesing på 1., 2. og 3. trinn. Prøvene er nyutviklet våren 2014 og skal gjennomføres på papir. Prøvene gir informasjon om hvordan elevene presterer i forhold til hva som forventes av elever på dette trinnet. Bruk av kartleggingsmateriellet til prøven gir lærere og skolens ledelse et godt grunnlag til å iverksette spesifikke tiltak for elever som trenger ekstra oppfølging.

7 Tallforståelse og regneferdighet1.trinn
Øveprøve i februar/mars Prøve i april/mai Våren 2014 skal det gjennomføres kartleggingsprøver i tallforståelse og regneferdighet på 1., 2. og 3. trinn. Prøvene er nyutviklet våren 2014 og skal gjennomføres på papir. Prøvene vil gi informasjon om hvordan elevene presterer i forhold til hva som forventes av elever på dette trinnet

8 Cecilie Bonnevie Hvordan jobbe med lesing hjemme?
Viktig! Se på bildene og snakk om hva boka handler om Lese 15 min. hver dag Sitt sammen med barna Se på bildene Snakk om bildene Les ord og setning flere ganger Snakk om hva boka handler om Gå på ord-jakt og bokstav-jakt Husk! Signer kortet hver dag

9 Cecilie Bonnevie og Cecilie Raddum Kapittel 9a i Opplæringsloven
§ 9a-1. Generelle krav Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. § 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

10 Sosiallærers oppgaver
Jobber med elevenes psykososiale læringsmiljø. Skal være til støtte for kontaktlærer og foreldre slik at elevens læringspotensial kan utnyttes. Samarbeid med andre instanser: - PPT, BUP, barnevernet, kompetansesentre og spesialskoler. Foreldresamarbeid: Foreldrene er en av skolens viktigste ressurser. Viktigere enn læreboka! Som foreldre er vi modeller for barna hele tiden. Hvordan kan foreldre bidra?

11 Hva må til for at barnet skal lære?
Maslows behovspyramide: 1) Fysiske behov: Behov for mat, drikke, søvn og fysisk aktivitet. 2) Sikkerhet: Behov for trygghet, beskyttelse, stabilitet, orden og forutsigbarhet. 3) Sosiale behov: Behov for kjærlighet, vennskap og tilhørighet. 4) Respekt og anerkjennelse: Behov for bli sett og anerkjent for å bygge opp selvtillitt og selvhevdelse. 5) Selvrealisering: Behov for å realisere sitt potensial, bruke evner og ferdigheter og være et skapende menneske.

12 Foreldrenes rolle og betydning for egne barns læring og utvikling
Snakk positivt om skolen og læreren. Vær engasjert i skolearbeidet. Spør barna hver dag om hva de har opplevd eller lært på skolen. Legg vekt på å fortelle barna at skole og skolegang er viktig. Etabler gode rutiner for skolearbeid og lekser hjemme. Foreldre bør så langt som mulig være fysisk og mentalt tilstede når barna gjør lekser. Fokuser på innsats mer enn resultater. Gi ros og oppmuntringer. Vær engasjert forelder og delta på foreldremøter, utviklingssamtaler og andre aktiviteter på skolen. Bidra til et godt foreldrenettverk og klassesamhold. Prioriter barnas skolegang fremfor fritidsaktiviteter og ferie.

13 Spesialundervisning Kunnskapsløftet fungerer som en kontrakt mellom samfunnet og eleven. Noen elever kan ikke følge målene i den ordinære læreplanen. Disse elevene må ha en egen plan. Det er Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) som vurderer om eleven har behov for en egen plan i ett eller flere fag.

14 AKS Nye baseledere Janne Stareng 1.trinn, Elin Havik 3.,4.trinn og Muge Yildirim 2.trinn. Leder: Jana Jenssen Se skolens hjemmeside.

15 FAU informerer Claes Åge Johansen

16 Vær velkommen til Ellingsrudåsen skole!


Laste ned ppt "Foreldremøte 1.trinn ELLINGSRUDÅSEN skole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google