Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bærum kommune Landets 5. største kommune: innbyggere

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bærum kommune Landets 5. største kommune: innbyggere"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bærum kommune Landets 5. største kommune: 116 000 innbyggere
46,9 % har universitetsutdanning 2,2 % arbeidsledighet 15 % innvandrerbefolkning I overkant av 130 barnehager, hvorav 36 kommunale 42 grunnskoler inkl spesialskoler Ca ansatte Sosialtjenester: 2,5 milliarder

2 Det er på disse to punktene vi, og alle andre kommuner
Det er på disse to punktene vi, og alle andre kommuner?, har de største utfordringene. Oversikt: Folkehelseinstituttet ute med første versjon av folkehelseprofil Tall vi kjenner fra før

3 Hoftebrudd, behandlet i sykehus
Inntektsulikhet Hoftebrudd, behandlet i sykehus Situasjonen i Bærum er bra! Rød linje landsgjennomsnitt Firkant gjennomsnitt i fylket Rød prikk – ligger dårligere an Gul prikk – usikkert Hvit – ikke testet for signifikans Mye grønt… Folkehelseprofil for Bærum fra Folkehelseinstituttet, som vi må jobbe videre med. Høy fødselsvekt Stor inntekstulikhet Ellers alt såre vel… På kommunenivå!??? Vi må i gang med et lokalt oversiktsarbeid – VENTER PÅ VEILEDER Dette bør gjøres likt slik at vi har sammenligningsgrunnlag Vi vil at stat og fylke skal levere statistikk på mindre befolkningsgrupper – bydeler / soner Vaksinasjonsgrad, MMR, 6-åringer

4 Folkehelsearbeidet i Bærum
”Folkehelsearbeidet i Bærum kommune har som mål å legge forholdene til rette for en sunnere livsstil i alle aldre og på ulike måter bidra til en riktigere helseadferd for befolkningen. Helsetjenesten alene kan ikke løse disse oppgavene. Dette er oppgaver som må løses på tvers av kommunens sektorområder.” https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/50048/Helsdemelding% pdf Vi er godt i gang med det andre kommuner nå skal i gang med!!!! Mål for folkehelsearbeidet er politisk vedtatt gjennom Helsemeldingen – og gjentas i HP I tråd med bred definisjon av folkehelse som i loven Helsemeldingen sier også en del om hva som er de viktigste utfordringene og de viktigste målgruppene. Vi har en slags oversikt over helsettilstand og påvirkningsfaktorer som er bedre enn det mange kommune har

5 Kommunens plikter etter nye folkehelselov
Kommunen skal … Oversikt Lokale utfordringer Mål og planlegging Tiltak Kapittel 2, §§ 4 – 7 Kommunens ansvar. Erstatter Kommunehelsetjenestelovens § 1-2 og deler av § 1-3 og 1-4. Delvis videreføring, delvis nytt. Kommunen som sådan – tverrsektorielt arbeid! Involverer alle, kommunen som én. Skal ha nødvendig oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer – og fordeling av helse og påvirkningsfaktorer internt i kommunen. Oversikten skal være skriftlig… Og skal identifisere folkehelseutfordringene i kommunen… Oversikten skal inngå som grunnlag for arbeidet med planstrategi. Kommunens utfordringer bør drøftes i planstrategien. Kommunen skal fastsette overordnede mål og strategier for folkhelsearbeidet

6

7 Føringer Folkehelseloven § 6
Plan- og bygningsloven § 3.1; Forventninger til kommunal planlegging; Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

8 Grunnlagsdokument Administrativ kartlegging Sektorene – bruk føringer!
Grunnlagsdokument med 18 Utfordringer; Levekår og ulikheter i helse https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid= &dokid= &versjon=1&variant=P& Politisk verksted

9 Planstrategi / planprogram
Ja, takk begge deler! Planstrategi; Levekårsforekjeller og nærmiljøkvaliteter https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid= &dokid= &versjon=3&variant=P& Planprogram; framdrift og avgrensninger https://www.baerum.kommune.no/Documents/Administrasjon%20og%20st%c3%b8tte/Utviklingsenheten/2013%20-%202013%20kommuneplanen/Planprogram%20h%c3%b8ringsdokument.pdf Delprosjekter

10 Høringsrunde samfunnsdel
Utfordringsdokument Politisk verksted Forslag til mål og strategier for folkehelsearbeidet… Høringsutkast kommuneplanens samfunnsdel; Folkehelse https://www.baerum.kommune.no/PageFiles/59678/H%c3%b8ringsdokument.pdf

11 Kommuneplanen Vi vil legge til rette for god folkehelse og gode levekår for alle Vi skal hvert 4. år dokumentere en positiv utvikling på utvalgte folkehelse -levekårsindikatorer legge til rette for fysisk aktivitet for alle, og særlig stimulere til fysisk aktivitet hos tenåringer og innbyggere over 70 år gjennom inkludering og deltagelse styrke arbeidet for å begrense psykiske helseplager medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet redusere støyproblemene https://www.baerum.kommune.no/innsyn6_politikere/wfdocument.aspx?journalpostid= &dokid= &versjon=2&variant=P&

12 Halvannet år med…

13 Vedtak - konsekvenser Kommuneplanen (og folkehelse) diskuteres i alle utvalg Vedtas i kommunestyret 19. juni Førende for arealdel / HP / budsjett / målekart / resultatavtaler – i alle sektorer Folkehelseprofil skolekretsnivå Politisk sak om folkehelse årlig

14 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Bærum kommune Landets 5. største kommune: innbyggere"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google