Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Plan- og bygningsloven - kommunens viktigste redskap for å utvikle gode lokalsamfunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Plan- og bygningsloven - kommunens viktigste redskap for å utvikle gode lokalsamfunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Plan- og bygningsloven - kommunens viktigste redskap for å utvikle gode lokalsamfunn

2 Kommunens rolle som samfunnsutvikler er under endring Kommunens rolle som samfunnsutvikler forsterkes – samtidig svekkes det offentliges rolle som investor. Gode strategiske utviklingsprosesser er grunnlaget for utvikling Samarbeid og partnerskap mellom flere interessenter sikrer gjennomføringen.

3 Samarbeidet er i stadig utvikling I Trøndelag ser vi et forsterket regionsamarbeid, samkommuner, kommunesammenslåing samt samarbeid over landesgrensen

4 Hvilke redskaper har vi og hvordan bør de brukes? Planstrategi Detaljregulering Reguleringsplan Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens samfunnsdel Regional plan Regional planstrategi Konsekvensutredning Planbeskrivelse Planprogram Kommunal planstrategi Områderegulering ?

5 Det samlede plansystemet

6 Det er en sammenheng i plansystemet – fra overordnet planlegging til reguleringsplan Politisk forventninger, krav, regler tilpasninger og skjønn (nasjonalt, regionalt og lokalt) påvirker prosesser og resultater.

7 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (forventningsbrevet) For å fremme en bærekraftig utvikling skal Kongen hvert fjerde år utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Dette dokumentet skal følges opp i planleggingen etter loven og legges til grunn for statens deltaking i planarbeidet

8 Regional planstrategi Regional plan Regional planstrategi redegjør for viktige utviklingstrekk og utfordringer. Den tar stilling til hvilke spørsmål som skal tas opp gjennom videre regional planlegging.

9 Regionale planer (etter plan- og bygningsloven) Sektorplaner Strategier Utredninger Regional planstrategi (etter plan- og bygningsloven) Er ingen plan Er et hjelpemiddel i planleggingen Fokus på sentrale utfordringer Prioritering av planoppgaver Forplikter offentlig forvaltning Inneholder mål og strategier Inneholder handlingsplaner som rulleres årlig Forplikter offentlig forvaltning Planer og utredninger uten formelle krav etter plan- og bygningsloven

10 REGIONAL PLAN- STRATEGI NÅR: MINST ÉN GANG I HVER VALGPERIODE SENEST INNEN ETT ÅR ETTER KONSTITUERING AV FYLKESTINGET PROSESSKRAV: UTARBEIDES I SAMARBEID MED KOMMUNER, STATLIGE ORGANER, ORGANISASJONER OG INSTITUSJONER SOM BLIR BERØRT SENDES PÅ HØRING I MINST 6 UKER, VEDTAS AV FYLKESTINGET, LEGGES FRAM FOR KONGEN TIL GODKJENNING Regional planstrategi - prosess

11 Interkommunalt plansamarbeid Gjelder for alle kommunale plantyper Kan brukes når det ikke foreligger for mange konflikter (for eks. vannforsyning, sosiale tjenester – men også felles arealspørsmål) Bør kommunen utarbeide interkommunale planer?

12 Det kommunale plansystemet

13 Kommunal planstrategi Er ikke en plantype men et hjelpemiddel til å fastlegge det videre planarbeid i kommunen Redegjør for utviklingstrekk og utfordringer Prioriterer viktige planoppgaver Vurderer behov for revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

14 Kommunal planstrategi – noen eksempel på innspill Kommunal planstrategi Statlige og regionale organer Nabokommuner Kostra Medvirkning og debatt i egen kommune Miljøstatus- indikatorer Kommunehelsedata Levekårsindekser SSB HUNT3-data Eksisterende strategier Egne erfaringer Det nasjonale forventningsbrevet

15 Mulige hovedmomenter: Erfaringer med gjeldende plansystem Samfunnsdel, arealdel, resten av plansystemet Overordnede føringer for planarbeidet Nasjonale forventninger, regionale føringer, interkommunalt samarbeid Utviklingstrekk og viktigste utfordringer Samfunns- og arealutvikling, kommunal tjenesteyting Vurdering av planbehov Revisjon av samfunnsdel/arealdel, kommunedelplaner, større reguleringsplaner, tema- og sektorplaner som ikke følger plan- og bygningsloven Forslag til prioriterte planoppgaver

16

17 Kommunal planstrategi - prosess KOMMU- NAL PLAN- STRATEGI NÅR: MINST ÉN GANG I HVER VALGPERIODE SENEST INNEN ETT ÅR ETTER KONSTITUERING AV KOMMUNESTYRET PROSESSKRAV: INNHENTE SYNSPUNKTER FRA STATLIGE OG REGIONALE ORGANER OG NABOKOMMUNER. (REGIONALT PLANFORUM?) BØR LEGGE OPP TIL BRED MEDVIRKNING, ALLMENN DEBATT. OFFENTLIGGJØRES MINST 30 DAGER FØR BEHANDLING I KOMMUNESTYRET

18 Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien Kommuneplanens samfunnsdel

19 Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet. Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel for de 4 påfølgende år. Handlingsdelen skal revideres årlig.

20 Omfatter: • Hovedformål for arealbruk, som etter behov kan underdeles • Ulike bestemmelser • Ulike typer hensynssoner, som viser hvor det må tas særlige hensyn Kommuneplanens arealdel

21 Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering Reguleringsplan

22 •Alle kommuner skal vedta planstrategi i løpet av første året i en valgperioden. •Alle kommuner har plikt til å utarbeide kommuneplan – samfunnsdel og arealdel. •Krav om reguleringsplan når: –det er et større bygge og anleggstiltak –det er fastsatt i kommuneplanen Hvor mange planer må kommunen ha? Ut over dette bestemmer kommunen selv hvor mange sektorplaner den ønsker å lage

23 Generelle utredningskrav § 4-1 Planprogram § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning § 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhetsanalyse

24 § 4-1 Planprogram (sikrer større innsats tidlig i prosessen) Planprogram er første fase i arbeidet med en plan, og skal legges til grunn for videre planarbeid. Planprogrammet skal redegjøre for - formål - medvirkning med frister og framdrift i planarbeidet - alternativer som vurderes - avklare særlige utredningsbehov For alle regionale planer og kommuneplaner (også for samfunnsdel) og for reguleringsplaner som kan ha vesentlig virkning for miljø og samfunn, skal det utarbeides et planprogram §4-1

25 Utlegging og vedtak av planprogram Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart Forslagsstiller har ansvar for å legge ut planprogram – ansvarlig myndighet skal fastsette programmet Plikt for statlig/regional myndighet å varsle om ev. konflikt med nasjonale/regionale interesser Kan gi grunnlag for senere innsigelser Kommunen fastsetter planprogrammet. Planprogrammet skal legges til grunn for videre planarbeid

26 § 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning Alle planer skal ha en planbeskrivelse Konsekvensutredning for visse planer inngår nå som en del av planbeskrivelsen

27 § 4–3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhets­analyse Bestemmelsen er ny Planmyndigheten har en plikt til å påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for et planområde Plikten til å få utført en slik analyse vil som hovedregel ligge på forslagsstilleren av planen FOTO: TA

28 Hvordan bør vi bruke det kommunale plansystemet? Kommunal planstrategi for å drøfte strategiske valg og planbehovet Kommuneplanens samfunnsdel som premissleverandør Kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner som rettskraftig virkemiddel og styringsverktøy Kommunedelplaner med mål, strategier og handlingsplaner før å prioritere tiltak Interkommunal og regional planlegging for å løse felles utfordringer Prosesser som hjelpemiddel for å avveie sektorinteresser mot kommunens interesser. Prosesser som hjelpemiddel for konfliktavklaring


Laste ned ppt "Plan- og bygningsloven - kommunens viktigste redskap for å utvikle gode lokalsamfunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google