Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Sunne Kommuner: Hvordan ivareta folkehelseperspektivet i kommunal planlegging? Mastemyr 12.mai 2014. Seniorrådgiver Asle Moltumyr. Hdir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Sunne Kommuner: Hvordan ivareta folkehelseperspektivet i kommunal planlegging? Mastemyr 12.mai 2014. Seniorrådgiver Asle Moltumyr. Hdir."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Sunne Kommuner: Hvordan ivareta folkehelseperspektivet i kommunal planlegging? Mastemyr 12.mai 2014. Seniorrådgiver Asle Moltumyr. Hdir

2 Disposisjon  Hovedproblemstilling: Hvordan kan vi bruke kommuneplanen som verktøy i folkehelse- arbeidet?  Underpunkter. Kort om:  Planrelevansen i ny folkehelseplattform  Kunnskapsgrunnlaget for planlegging.  Hvordan koble plan med folkehelse? Gjennomgang: powerpointpresentasjon og nettgjennomgang. || 2

3 Planrelevansen i ny plattform  Ny folkehelseplattform som viser plan som relevant verktøy. 3 hovedpunkter:  Venstreforskyving. Hva er det og hvordan bruke kommuneplanen?  Sosiale ulikheter: Hva og hvordan?  Det systematiske folkehelsearbeidet. Hva og hvordan – den formelle linken mellom folkehelseloven og plan.

4 Venstreforskyving Strukturell venstreforskyving – større kommunalt og regionalt fokus  Faglig venstreforskyving – fra sykdoms - perspektivet til påvirkningsperspektivet  Bakenforliggende faktorer  Levevaner – levekår  Tiltak: Tverrsektorielle.  Kommunen som «sådan»

5 | 5 Sosiale helseforskjeller 5

6 Kommentarrunde  Hvordan kan vi bruke plan for å utjevne sosiale forskjeller?  Hvilke forutsetninger må ligge i bunn? Befolkningsrettet tilnærming.  Lokal/nærmiljøsatsing.

7 | 7 Folkehelselovens bestemmelser om systematisk folkehelsearbeid

8 | Tone P. Torgersen, HIOA 3 feb 2012 | 8 Det systematiske folkehelsearbeidet Oversikt §5 Planstrategi § 6 første ledd Fastsette mål i plan § 6 andre ledd Tiltak §§ 4 og 7 Evaluering §§ 30 og 5 8

9 Datagrunnlaget – betydning for planlegging  Hvorfor og hvordan har datagrunnlaget betydning for planlegging?

10 Folkehelseloven i et planperspektiv: To sentrale paragrafer (§§5og6)  § 5: Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer: a)opplysninger som statlige myndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig b)Kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgtjenester c)Kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse

11 Hvordan koble plan og folkehelse?  Hvordan går vi fram? Hvordan griper vi plan og folkehelse?  Disposisjon for denne bolken.  Stikkordene er oversikt over helsetilstanden, kommunal planstrategi, planprogram, samfunnsdel med handlingsdel, kommunedelplan og arealdel

12 Hvordan - presentasjon  Power - point presentasjon om hvordan  Deretter en web-basert presentasjon – om hvordan

13

14 Planstrategi og planprogram  Planstrategi:  Samfunnsutvikling  Planbehov  Planprogram:  Formål med planarbeidet  Frister  Deltakere  Medvirkning  Alternativ  Behov utredning

15 Drøftingsarena: • • Hvilke planer er nødvendige for å nå folkehelsemålene? Tverrfaglige løsninger • • Hvordan bruke planstrategi, planprogram og samfunnsdel i avveining mellom ulike interesse – f.eks næring og oppvekst? For utjevning av helseforskjeller?

16 Kommuneplanens samfunnsdel  Skal beskrive overordnede mål for kommunesamf., komm.org,  Beskrive/avgrense satsingsene  Vurdere alt. strategier  Grunnlaget for videre arbeid  Være et relevant politisk verktøy  Tydeliggjøre pol prioriteringer  (se webveileder for problematisering)

17 Fra samfunnsdel til arealdel (overordnet) ev kommunedelplan (tema) • Eksempel: Konkretiseringen kan være fravær av helsetruende faktorer som støy, stråling, trafikksikkerhet, flom, styrking av møteplasser, rekreasjonsområder/friluftsliv, stabile bomiljøer, aktiv transport, estetikk, sentrumsutvikling osv • Næringsutvikling - jobbskaping • Temakart for rekreasjonsområder, dekningsgrad lekeplasser, nærturområder osv. • Kompetansebygging

18 Fra samfunnsdel til areal forts • Folkehelse inn i kommunedelplan for fysisk aktivitet • Fritidstilbud for alle brukergrupper • Plan for sammenhengende gang- sykkelveinett • Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak • Møteplasser

19 Fra samfunnsdel til arealdel • Betydning for arealdelen: sentrumsutvikling, trygge lekeplasser, gang/sykkel, turløyper med mer • Psykisk helse: Hvordan planlegge for møteplasser i nærmiljøet – formelle og uformelle?

20 Folkehelseloven § 6 andre ledd  § 6 andre ledd: Folkehelsearbeid skal behandles i de alminnelige plan- og beslutningsprosesser  Fastsette overordna mål og strategier for folkehelsearbeidet – forankres i pbl, m.a. kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel  For eksempel ved planrevisjon utenom det 4-årige løpet

21 Web- link: http://kommunetorget.no/

22 Kritiske faser i planprosessen • Manglende data/statistikk. Oversikt • Planstrategi/planprogram • Hvordan unngå god jul og godt nyttår formuleringer i samfunnsdelen • Fra samfunnsdel til arealdel • Økonomiplan – synliggjøring av tiltak • Refleksjoner

23 Framover - utfordringer  Hvordan implementere folkehelseloven? Hvordan forklare folkehelsepolitikken? F.k/kommune  Være «on» på studieplanutvikling  Lokalsamfunnsperspektiv  Følge-med evaluering  Eksempelfylker/kommuner  Utdanning med nærmiljøfokus

24 TIL SLUTT  TAKK FOR MEG  LYKKE TIL FRAMOVER – MED DE NESTE 20-ÅRA.

25 Aktuelle referanser  Meld.St. 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen: God helse- felles ansvar. Avgitt 26. april 2013. Stortingsbehandlet juni 2013.  Meld. St. 16 2010-2011) Nasjonal helse – og omsorgsplan 2011- 2015. 8.april -11. (Samhandlingsreformen)  Prop. 90 L (2010-2011) Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)1.1.12.  Prop. 91 L (2010-2012) Helse- og omsorgstjenesteloven)1.1.12

26 Aktuelle referanser forts..  Ot. Prp. Nr. 32 (2007-2008) Lov om planlegging – revidert plandel. MD  Nasjonale forventninger til regional og lokal planlegging. Vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011.  St.meld. nr. 20 (2006-07)Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. 9. feb.2007.  St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid. (Stortingsbehandlingen gav her fk et folkehelseansvar).  St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge.

27 Aktuelle veiledere http://kommunetorget.no/Temaomrader/Folkehelse/ Web-basert veileder om kobling folkehelse og plan. (Her inngår også referanser til planveiledere som: kommunal planstrategi, planprogram, kommuneplanens samfunnsdel, arealplan mm) IS-2110 fra Helsedirektoratet: God oversikt- en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Oktober 2013.

28 Linker • • Link til sluttevalueringsrapporten: http://www.helsedirektoratet.no/miljo_helse/hel se_i_plan/ http://www.helsedirektoratet.no/miljo_helse/hel se_i_plan/ • • Link til kompetansebehov: http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samha ndlingsreformen-og-ny-folkehelselov-behov-for- samfunnskompetanse-i-kurs--og- utdanningstilbudet-droftings--og- prosessnotat/Sider/default.aspx http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samha ndlingsreformen-og-ny-folkehelselov-behov-for- samfunnskompetanse-i-kurs--og- utdanningstilbudet-droftings--og- prosessnotat/Sider/default.aspx

29 Aktuelle linker • • http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/folke helsearbeid/helse-i-plan/Sider/default.aspx http://www.helsedirektoratet.no/folkehelse/folke helsearbeid/helse-i-plan/Sider/default.aspx • • http://www.kommunetorget.no/ http://www.kommunetorget.no/ • • http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/f olkehelse-og-kommuneplanlegging-moment-og- tipsliste/Publikasjoner/folkehelse-og- kommuneplanlegging-moment-og-tipsliste.pdf http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/f olkehelse-og-kommuneplanlegging-moment-og- tipsliste/Publikasjoner/folkehelse-og- kommuneplanlegging-moment-og-tipsliste.pdf

30 • • http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/r apporter/samhandlingsreformen_og_ny_folkehel selov__behov_for__samfunnskompetanse__i_ku rs__og_utdanningstilbudet__dr_ftings__og_pros essnotat__824434 http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/r apporter/samhandlingsreformen_og_ny_folkehel selov__behov_for__samfunnskompetanse__i_ku rs__og_utdanningstilbudet__dr_ftings__og_pros essnotat__824434 • • http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veile dninger/2011/veileder-kommunal planstrategi.html?id=652436 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veile dninger/2011/veileder-kommunal planstrategi.html?id=652436

31 • • http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/do k/veiledninger/2011/veileder-regional- planstrategi.html?id=652437 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/do k/veiledninger/2011/veileder-regional- planstrategi.html?id=652437 • • http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/do k/veiledninger/2011/nasjonale- forventninger.html?id=649923 http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/do k/veiledninger/2011/nasjonale- forventninger.html?id=649923


Laste ned ppt "| Sunne Kommuner: Hvordan ivareta folkehelseperspektivet i kommunal planlegging? Mastemyr 12.mai 2014. Seniorrådgiver Asle Moltumyr. Hdir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google