Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PLANER og planer … Hjelper det med planstrategi?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PLANER og planer … Hjelper det med planstrategi?."— Utskrift av presentasjonen:

1 PLANER og planer … Hjelper det med planstrategi?

2

3 KOMMUNAL PLANLEGGING

4 LOV 2008-06-27 nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) http://www.lovdata.no/all/hl-20080627-071.html Veileder Kommunal planstrategi Miljøverndepartementet september 2011

5 Gode naboer samarbeider …

6 Kommunal planstrategi IKKE DETTE: •Er ikke en plan •Er ikke noe som bare skal foregå i den enkelte kommune MEN DETTE: •Er et verktøy for å prioritere planbehov •Er samarbeid om planbehov på tvers av kommunegrenser

7 Regional planstrategi i Akershus skal være: •Grunnlaget for framtidig planlegging •Beskrive viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer •Vurdere langsiktige utviklingsmuligheter •Inneholder en oversikt over prioriterte planoppgavene

8

9 1) UTDANNING •Sterkere fokus på utdanning og kunnskapsutvikling som en internasjonal konkurransefaktor (høyreretorikk?) •Utdanning må ses som en regional utviklingsoppgave •Utdanningsløpet må ses i sammenheng – fra grunnskole til arbeidsliv •Start tidlig med individuell oppfølging i det 13.-årige skoleløpet •Spesialisering og kompetanseutvikling i skolen med hensyn til organisering og innhold (høyrepolitikk!!!) •Utdanning må kobles til innovasjon og næring

10 2) Bomiljø, mangfold og inkludering •Den store tilflyttingen fra inn- og utland til Akershus krever fokus på mangfold og inkluderingsarbeid for å skape bredde og god livskvalitet i samfunnet •Gode og attraktive byer og tettsteder med et mangfoldig aktivitetstilbud og møteplasser •Tilrettelegging og videreutvikling av et differensiert tjenestetilbud

11 3) Klima og energi •En tydelig klima- og energipolitikk er avgjørende for å opprettholde og videreutvikle et livskraftig samfunn som fremmer økonomisk, økologisk og sosial utvikling •Energiøkonomisering – fjernvarme, holdninger, krav til utbyggere om oppvarmingsløsninger, dialog med innbyggere og næringsliv, reise/transport med mer •Avfallshåndtering, fornybar energi •Utfordringene knyttet til klimaendringer må håndteres i kommuneplanleggingen

12 4) Areal og transport •Økende fortetting i tettstedene •Utviklingen av tverrgående kollektivtransport innad i regionen •Tettstedsutvikling må prioriteres ved å styrke lokal utvikling av arbeidsplasser •Viktig å verne om arealer til matproduksjon og vedlikeholde grønnstruktur •Forpliktende samarbeid fra alle parter for å realisere felles mål •Redusere klimagassutslipp ved økt kollektivsatsing

13


Laste ned ppt "PLANER og planer … Hjelper det med planstrategi?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google