Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Folkehelse i Plan 29. august 2007 Lillehammer INTRODUKSJON TIL DRØFTING Asle Moltumyr HOD/MD/SHdir.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Folkehelse i Plan 29. august 2007 Lillehammer INTRODUKSJON TIL DRØFTING Asle Moltumyr HOD/MD/SHdir."— Utskrift av presentasjonen:

1 Folkehelse i Plan 29. august 2007 Lillehammer INTRODUKSJON TIL DRØFTING Asle Moltumyr HOD/MD/SHdir

2 Innlegget mitt vil dreie seg om  Kjernespørsmålet: hvordan planforankrer vi folkehelsearbeidet?  Deretter litt om:  Hva skjer i kommunene og regionalt?  Noen utfordringer: Arbeid med Eksempeldatabase. Utdanningstilbud ved 3 høgskoler. Evaluering på trappene  St. meld 12. Folkehelse som virksomhetsområde i de ”nye” regionene.

3 HVORDAN ? HVORDAN BRUKER VI HVORDAN BRUKER VI KOMMUNEPLANVERKTØYET? KOMMUNEPLANVERKTØYET?

4 Praktisk tilnærming  Grunnlaget for all planlegging er hva er nå - situasjonen og hvor vil vi i vår kommune?  Hvem sitter på kunnskapen om status om folkehelse? Kommunehelseprofiler, levekårsindeksen, kommunelegen, helsesøster, politi, organisasjoner osv?  Viktig å trekke ressurspersonene inn i planleggingen. Etablere samhandlingsarenaer.

5 | Det kommunale plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommunedelplaner Handlingsdel ”Grovmasket” ”Detaljert” Område- regulering Detalj- regulering Gjennomføring Økonomiplan Arealdelen Kommuneplan Reguleringsplan

6 Noen erfaringer så langt  På regionalt nivå: Nordland, Møre og Romsdal, Agder (begge Agder­ fylkene), Vestfold, Østfold, Akershus og Oppland er det nå etablert egne regionalt samarbeidsfora, samarbeidsgruppe eller styringsgrupper.  Organiseringen er enten bygd på eksiterende strukturer eller nyopprettet organisering. Gruppenes sammensetning varierer litt fra fylke til fylke.

7 Erfaringer forts....  Det regionale nivå har tatt et hovedansvar for framdriften av kommuneprosjektene i sine fylker.  De fleste fylker har gått inn i rollen som tilrettelegger for seminarer og fag -samlinger samt at de bidrar aktiv i dialogen og i veiledningen overfor kommunene.

8 Erfaringer forts......  Hovedutfordringen på regionalt nivå er å bidra til ytterligere involvering og bredde - forankring til flere relevante fagavdelinger.  Bl.a. har fylkesmannen i Østfold initiert til en egen fagdag der hensikten var nettopp å legge til rette for en bredere forankring av Helse i Plan - arbeidet innad i fylkes- mannens organisasjon. Hvorfor?

9 Kommunale temavalg  Universell utforming  fysisk aktivitet  ernæring  trygghetsskapende arbeid/tiltak  psykisk helse  sosiale ulikheter i helse – sjekkliste?

10 Hva planlegger vi å gjøre? Strategier for reform  Breiere forankring i ulike sektorer regionalt og lokalt  Implementering: Oppbygging av eksempel - database som eksempler på formuleringer både i samfunns – og arealdel  Utdanning. Kompetanseoppbygging. Flere høgskoler engasjert

11 Hva vi planlegger å gjøre: Strategier for reform:  Trekke med flere kommuner/fylker. Nå i kontakt med 16 fylker.

12 Politiske føringer for reform  Sentrale myndigheter. St. meld 12 og komitémerknad.  Fra Innst. S. nr. 166 (St. meld. 12):  Påpeker sammenheng mellom regional reform og Folkehelsemeldinga – lokaldemokratiets betydning for folkehelse  Påpeker styrking av partnerskap  Regionenes ansvar for folkehelse styrkes

13 Politiske føringer for reform  Folkehelse som selvstendig virksomhets - område i det regionale utviklingsarbeidet.  Ber om at det utredes om hvordan folkehelsearbeid skal gå over fra en frivillig til ordinær oppgave.


Laste ned ppt "Folkehelse i Plan 29. august 2007 Lillehammer INTRODUKSJON TIL DRØFTING Asle Moltumyr HOD/MD/SHdir."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google