Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no

2 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)  Barnevern  Adopsjon  Familievern  Likestilling og ikke- diskriminering  Vold og overgrep i nære relasjoner

3 Deltasenteret  Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet.  Visjon: deltakelse og tilgjengelighet for alle.

4 Oppdrag fra BLD  Bufdir skal følge opp loven om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  Bufdir skal ha føre oversikt over at kommuner og fylkeskommuner følger lovens krav  Gi informasjon og veiledning til rådene

5 Oppdrag fra BLD 2012

6 Hva sier lov og rundskriv  Kommuner/fylkeskommuner skal oppnevne råd/representasjonsordning: –Eget råd for personer med nedsatt funksjonsevne –Interkommunale ordninger –Felles råd med eldre –Andre ordninger

7 Lov og rundskriv – mandat  Kommunestyret/fylkesting vedtar mandat for rådet.  Bør fremgå av mandatet: –Saksområdet til rådet –Hvilke typer saker kommunen/fylkeskommunen skal legge fram for rådet –Hvem som er ansvarlig for sekretariatsfunksjonen og hvilke oppgaver sekretariatet skal ha.  Bør vurderes å ta inn i mandatet: –Rutiner for samhandling mellom råd og kommune/fylkeskommune

8 Lov og rundskriv – rådenes oppgaver  Rådene skal arbeide med saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne – f.eks.: –Tilgjengelighet –Tjenester for funksjonshemmede –Arbeid mot diskriminering

9 Lov og rundskriv – rådenes oppgaver  Overgripende saker  Ikke behandle saker som gjelder enkeltpersoner  Rådet skal hvert år legge fram en årsmelding om virksomheten sin for kommunestyret/fylkestinget

10 Råd funksjonshemmede - sakstyper  Økonomiplaner og årsbudsjettet  Samhandlingsreformen  Plan- og bygningsloven  Kommunen og fylkeskommunen bør på egnet måte trekke inn rådet i arbeidet med planlegging etter plan- og bygningsloven.

11 Råd – forutsetninger og anbefalinger  Kommuner/fylkeskommuner skal sørge for administrative funksjoner.  Rådet bør ha et sekretariat.  Rådmannskontoret naturlig plassering av sekretariatet.  Kommunestyre/fylkesting skal sørge for nødvendige midler til drift av rådet.  Aktuelle saker bør legges fram for rådet i god tid

12 Hvordan fungerer loven?  Gjennomførte en liten spørreundersøkelse til råd i Nord-Norge sommeren 2012  Kartlegging og undersøkelse i 2013

13 Liten spørreundersøkelse  Målgruppe: Kommunale råd i Nordland, Troms og Finnmark og fylkesråd i samme fylker.  4 spørsmål  Svarprosent kommuner: 50%  Svarprosent fylkeskommuner: 100%

14 Blir kommunens råd brukt?

15 Har kommunens råd fått nødvendig opplæring?

16 Kommunale råd - hovedområder

17 Kartlegging  Grunnlagsdata om rådsordninger – f.eks. –Type råds-/representasjonsordning –Sammensetning av råd – bruker, politiker, adm. –Sammensetning av rådene – kjønn/alder

18 Utvalgsundersøkelse  Vi planlegger en representativ utvalgsundersøkelse i løpet av året rettet mot råd i kommuner og fylkeskommuner.  Tema: –Rådenes medvirkning og innflytelse –Rådenes hovedarbeidsområder –Rådenes rammebetingelser –Kompetanse og opplæring

19 Aktuelle oppfølgingstiltak  Hva bør et mandat inneholde – anbefalinger  Presentasjon av rådene på kommunens/fylkeskommunens nettside  Tips/anbefalinger om hvordan skrive årsmelding mht. til å økt synlighet for kommune/fylkeskommune  Møter/kontakt med rådene

20 Menypunkt Deltasenterets nettside.  Menypunkt hvor rådene kan hente informasjon til sin virksomhet: –Til inspirasjon? Legge ut eksempler fra et råds arbeid som man ønsker å dele med andre råd –Tips vedr. utforming av  mandat  rådenes nettsider  årsmeldinger

21 K 5 - prosjektet  Kompetanseprogram for ansatte og politikere om universell utforming innenfor plan- og bygningslovens virkeområde.  Deltasenteret ansvarlig for et delprosjekt rettet mot råd for funksjonshemmede og råd for eldre.  Oppdragsgiver Direktoratet for byggkvalitet

22 K 5 - prosjektet  Avholdt et utprøvingskurs i medvirkning for rådene i kommunenes og fylkeskommunenes arbeid med universell utforming.  Kurset tok for seg: –Rådenes rolle, mandat og oppgaver –Hva er universell utforming? –Viktige lover og retningslinjer –Hvordan medvirke i planprosesser og byggeprosesser? –Hvordan jobbe for å få gjennomslag?

23 K 5 -prosjektet  Det er utviklet et nettsted som ligger på http://uukurs.dibk.no/ http://uukurs.dibk.no/  Nettstedet inneholder 7 tematiske moduler som kan brukes i opplæring  Vi vil gi innspill på tekster om medvirkning og universell utforming til nettstedet

24 Ny tilskuddsordning for å bedre levekår og livskvalitet  Hva kan søkes tilskudd til: –Aktiviteter som er rettet inn mot å medvirke til  debatt og holdningsendringer  skape deltakelse  generere og spre kunnskap –Tiltak som er direkte rettet inn mot å bedre levekår og livskvalitet for funksjonshemmede

25 Tiltak som prioriteres i 2013  Tiltak –som støtter opp under informasjons- og utviklingsprogrammet for mennesker med utviklingshemming –som bidrar til gjennomføringen av FN- konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne –for å styrke rollen til kommunale og fylkeskommunale råd som medvirkningsorgan

26 Tilskudd til arbeid innen universell utforming  Universell utforming innen IKT (unIKT)  Kompetanse- og kunnskapsheving innenfor rammen av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013.

27 Innspill  Vi tar imot innspill på ulike områder – f.eks.: –Utvalgsundersøkelsen – tema/problemstillinger –Informasjonsbehov –Deltasenterets nettside – menypunkt om råd –Utfordringer som rådene møter –Gode samarbeidsløsninger mellom råd og kommune/fylkeskommune –Gode ideer som kan være til inspirasjon for andre råd

28 Deltakonferansen 2013  Nordisk/russisk konferanse om universell utforming i transportsektoren på Nordkalotten  Kirkenes 16 – 18. september 2013


Laste ned ppt "Deltasenteret Foto: Einar M. Aslaksen www.deltanettet.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google