Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny folkehelselov – styrer staten helseaktiviteten i kommunene? Marit K. Helgesen Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny folkehelselov – styrer staten helseaktiviteten i kommunene? Marit K. Helgesen Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny folkehelselov – styrer staten helseaktiviteten i kommunene? Marit K. Helgesen Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

2 Samhandlingsreformen •To lover: •Folkehelseloven –Kommunene skal fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt •Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene –Kommunene skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsestasjons- og skolehelsetjeneste

3 Definisjon av folkehelse •Folkehelse: –Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning •Folkehelsearbeid : –samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen

4 Definisjon av forebygging •Forebygging: –Primær: styrke helse, hindre sykdom –Sekundær: stanse sykdomsutvikling/hindre tilbakefall –Tertiær: hindre forverring, rehabilitering –Universell: tiltak rettet mot alle –Selektiv: tiltak mot risikogrupper –Indikativ: viser tegn, men ikke oppfyller diagnostiske kriterier (H.dir. 2010)

5 Helsens påvirkningsfaktorer

6 Folkehelsearbeid, historikk •Lov om helsetjenester i kommunene utvidet i 1987 •Tillegg i formålsparagrafen om plikt for kommunene å lage en oversikt over helsetilstanden i berfolkningen •Målsetting å forankre folkehelsearbeidet i kommunal organisasjon, ikke bare i helsesektor

7 Folkehelsearbeid forts. •St. meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge •Konkretiserte forankringen av folkehelse i kommunal organisasjon: ”Helse i alt vi gjør” (Health in All Policies, Healthy Public Policies). Tiltak: –Helse i Plan –Helsekonsekvensutredninger –Kommunehelseprofiler –Partnerskap for folkehelse –Folkehelsekoordinatorer i fylker og kommuner

8 Status 2008, forankring påbegynt •Partnerskap for folkehelse –Alle fylker partner med dir. i 2007, kommuner med fylkeskommuner, kommuner og fylker ut mot frivillig sektor på sitt nivå, tilskuddsmidler •Helse i Plan –30 kommuner deltok i program, ingen tilskuddsmidler. Nå videreført i Helse og omsorg i plan, et utdanningsprogram KS og H.dir, 3 høgskoler, 1 universitet •Folkehelsekoordinator i 62 % av kommunene •Kommunehelseprofiler –Utgangspunktet for oversikt over helsetilstanden. Tilpasset statistikk hos H.dir. Lite kunnskap i kommunene, få brukte det

9 Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 2008-2009 Tilskuddsmidler til å arbeide fram samhandlingsformer Frisklivssentraler var et av tiltakene det ble begynt å arbeide med

10 Veileder for kommunale frisklivssentraler, IS-1896, 2. Utgave April 2013, første utgave i 2011 Rettet mot risikogrupper

11 Sentralens legitimering •Lov omhelse- og omsorgstjenester i kommunene –Løser et lovpålagt krav kommunene har fått i loven •Folkehelseloven •Andre lover som trer inn er: Helsepersonelloven, pasient- og brukerettighetsloven, forskrift om pasientjournal

12 Konsekvenser av å etablere sentral •Skal etableres journal for alle pasienter •Internkontroll skal drives •Fylkesmannen forvalter tilskudd, kontrollerer •Blir sentralene en helsetjeneste? •Må det til for å forankre den i kommunale budsjetter? •Kan skape kontinuitet og løfte forebyggende tiltak ut av ”tilskuddavhengigheten”

13 Status 2011: Hovedprioriteringer i kommunene

14 , Oversikt over helsetilstanden Planlegge Beslutte Tiltak Evaluere Kilde: Paulsen og Moltumyr, Kommunetorget.no Systematisk folkehelsearbeid Forankringsprosessen

15 Status 2011: Andel som har laget oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i egen kommune ( nov. 2011)

16 God oversikt – en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer IS-2110 Oktober 2013 Forskrift fra juni 2012

17 Løftes folkehelse ut av helsesektoren? •74 % har folkehelsekoordinator (258) •Nærmeste leder: –Helsesjef 46 %, rådmann 34 % •Kombinasjon med administrative oppgaver (184): –50 % i helsesektor –46 % i planlavd. kultur og idrett, eller rådmannens stab. •Kombinasjon med brukerrettet stilling (157): –47 % i friskliv/fysak –20 % på helsestasjon eller i skolehelsetjenesten, –10 % i rehabilitering/habilitering og skole.

18 Oppsummering •I H.dir har politikken to retninger – folkehelsearbeid og forebygging •Kommunene se politikkområder i sammenheng og forstår fortsatt folkehelse som tiltak i helsesektoren, og trolig som primær- og sekundærforebygging •Trend at det foregår på lukkede arenaer: i frisklivssentralen?

19 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Ny folkehelselov – styrer staten helseaktiviteten i kommunene? Marit K. Helgesen Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google