Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overordnede strategier og viktige prioriteringer for Helse Nord.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overordnede strategier og viktige prioriteringer for Helse Nord."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overordnede strategier og viktige prioriteringer for Helse Nord.
HIT-samling Trude Grønlund Rådgiver Helse Nord RHF © Helse Nord RHF

2 A V S T A N D E R - geografisk sammenligning Nord-Norge + Svalbard
BODØ Sirkler med samme diameter © Helse Nord RHF

3 Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF 6 Helseforetak 11 Somatiske sykehus + spesialistsenter m.m.. 2 Psykiatriske sykehus 13 DPS o.l. 95 spesialisthjemler 40 ambulanseavtaler 15 ambulansebåter 2 sykehusapotek Nordlandssykehuset HF Helgelands- sykehuset HF © Helse Nord RHF

4 Nøkkeltall 2006 Nord-Norges største virksomhet
Omsetning ca 9,7 mrd NOK Ca ansatte, ca årsverk 70% av kostnadene er lønn Innkjøpsvolum Helse Nord ca 1,5 mrd, ekskl. investeringer (0,75 mrd) 45% av landareal i Norge, inkl. Svalbard © Helse Nord RHF

5 Arbeidsdeling Tre lokalsykehusforetak med basale akuttfunksjoner, fødselsomsorg og andre oppgaver av stort volum/behov for nærhet Et faglig toppmiljø i Tromsø med fullverdige universitetsklinikkfunksjoner, økt forskningssatsing og understøttelse av andre HF Et bredt spesialisttilbud i Bodø, dels med senter-satelittfunksjoner mot UNN og understøtte andre HF Utvikle ytterligere desentraliserte tjenester i geografiske områder med langt til sykehus/store volum Desentralisert basestruktur for ambulansetjeneste - nærhet 14 distriktspsykiatriske sentra og to psykiatriske sykehusavd. Utbygging av tilbudet i rusomsorg, kroniske lidelser, geriatri, rehabilitering og habilitering © Helse Nord RHF

6 Hovedstrategi: Helse i nord der vi bor - forbedring gjennom samarbeid
Samarbeid mer enn konkurranse Utvikle en desentralisert helsetjeneste av topp kvalitet Rekruttere og beholde spesialisert personell Prioritere utviklingen i fagområder uten sterke teknologiske drivkrefter Moderne bygg og moderne utstyr Kostnadseffektivitet og harmonisering av kostnadsnivå internt Felles infrastruktur/støttesystemer, IKT, lønns- og regnskapssystemer etc © Helse Nord RHF

7 Strategiske satsinger
Psykiatri – egne tiltak i tillegg til nasjonal opptrappingsplan Geriatri, rehabilitering og habilitering Forskningssatsing Plan for desentralisering av spesialisthelsetjenester Samhandling med kommunehelsetjenesten Utvikle helhetlige strategier for lokalsykehusene Utredet vesentlige forhold ved ambulansetjenesten – ny driftsform Investeringsplan © Helse Nord RHF

8 Vær fast bestemt på å oppnå dine mål... © Helse Nord RHF

9 Sykeligheten er i praksis uendelig
Prioritering er nødvendig Forventninger Nye metoder Helsebudsjettene BNP Sykeligheten er i praksis uendelig © Helse Nord RHF

10 Noen faglige utfordringer
Identifisere fagområder/ sykdommer med Underkapasitet Eks: geriatri, rehabilitering, psykiatri, rus Overkapasitet Eks: kirurgi Behov for driftsomlegging Eks: fra seng til stol - dagbehandling Behov for kvalitetshevning Eks: prehospitale tjenester © Helse Nord RHF

11 Kirurgien som særlig problemstilling
% (61% i Norge) av all planlagt kirurgi blir dagkirurgi (Storbritannia) – bra for ansatte og pasienter Kirurgi som involverer flere spesialiteter gjøres færre steder Det utdannes nesten ingen generelle kirurger Helse Nords utfordring på sikt kan bli å skaffe trening i akutt generell kirurgi til medarbeidere som skal ha vakt i lokalsykehusforetak der de stort sett driver planlagt dagkirurgi © Helse Nord RHF

12 Akuttberedskapens innhold
Kvalifisert behandling/stabilisering på hendelsesstedet, under transport, på lokalt sykehus og evt. videre til mer spesialisert behandlingssted Hjerte/kar – behandling hjemme/i ambulanse som kommuniserer med fagpersonell via AMK, inn til lokalt sykehus, evt. rett til UNN og så retur Lungetilstander til lokalt sykehus Kirurgi – relativt få hendelser som krever akutt behandling, stabilisering og behandling etter hvert lokalt eller videresending til bredere spesialistmiljøer © Helse Nord RHF

13 Vær klar for noen overraskelser i livet...
© Helse Nord RHF

14 Endringer i innleggelsesmønster 1992 - 1996
© Helse Nord RHF

15 Trender Tjenester på et kvalitetsmessig høyt nivå er en absolutt forutsetning Tjenestene ytes i stor grad lokalt som før kombinert med samling av noen oppgaver på færre steder med bredere kompetanse/flere spesialiteter Flere HF begynner å få økonomien under kontroll Forholdet mellom teknologidrevne spesialiteter og andre fagområder Satsningsområdene (alle mindre teknologidrevne) krever økt samhandling mellom nivåene – særlig pleie-og omsorgssektoren i kommunene pga den store økningen i antall eldre © Helse Nord RHF

16 Hvilke strukturelle endringer er nødvendig?
Kirurgi: Sentralisering av elektiv virksomhet (eks.: kreftkirurgi) + Desentralising av dagkirurgi og poliklinikk Indremed: Indremedisinsk avd. ved de fleste av dagens sykehus. Ulike former for halvannenlinjetjeneste, som også er en arena for desentralisert kreftbehandling og geriatri Tettere kontakt med primærlegene om pasienter med kroniske sykdommer og i sykehjemmene Primærhelsetjenesten: Økt ansvar for tilsynslegetjenesten Mer fokus på kronikeromsorgen © Helse Nord RHF

17 Desentralisering og samhandling
Innen 1. mars skal hvert HF lage en konkret og prioritert plan for desentralisering av slike tjenester innen hvert HF område Arbeidet med å videreføre utvikling og iverksetting av DMS i Nord- og Midt Troms og Brønnøysund understøttes av HN RHF Oppstart prosjekter sykestuefunksjon og tilretteleggelse for spredning av telemedisinske løsninger Bruke telemedisin/IKT som verktøy for å kompensere for lange avstander © Helse Nord RHF

18 Telemedisin finne bærekraftige finansieringsløsninger - intensivere arbeidet overfor nasjonale myndigheter for å få etablert tjenlige telemedisinske takstsystemer for primærhelsetjenesten (primærleger) Videobasert undervisning er dokumentert nyttig og etterspørres av fagmiljøene, både i sykehus og i primærhelsetjenesten ta samordnende initiativ overfor aktuelle leverandører av pasient- og journalsystemer for hhv sykehus og primærleger med sikte på å utvikle og inkorporere multimedia vedlegg i eksisterende løsning for henvisning og epikrise - initiativ bør tas i samarbeid med NST, primærleger og etablerte samarbeidsfora. © Helse Nord RHF

19 La ikke situasjonen forvirre deg...
© Helse Nord RHF


Laste ned ppt "Overordnede strategier og viktige prioriteringer for Helse Nord."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google