Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Helse Nord RHF Overordnede strategier og viktige prioriteringer for Helse Nord. 30.03.06 HIT-samling Trude Grønlund Rådgiver Helse Nord RHF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Helse Nord RHF Overordnede strategier og viktige prioriteringer for Helse Nord. 30.03.06 HIT-samling Trude Grønlund Rådgiver Helse Nord RHF."— Utskrift av presentasjonen:

1 © Helse Nord RHF Overordnede strategier og viktige prioriteringer for Helse Nord. 30.03.06 HIT-samling Trude Grønlund Rådgiver Helse Nord RHF

2 © Helse Nord RHF Nord-Norge + Svalbard A V S T A N D E R - geografisk sammenligning BODØ Sirkler med samme diameter

3 © Helse Nord RHF 6 Helseforetak 11 Somatiske sykehus + spesialistsenter m.m.. 2 Psykiatriske sykehus 13 DPS o.l. 95 spesialisthjemler 40 ambulanseavtaler 15 ambulansebåter 2 sykehusapotek Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelands- sykehuset HF

4 © Helse Nord RHF Nøkkeltall 2006 Nord-Norges største virksomhet Omsetning ca 9,7 mrd NOK –Ca 11.600 ansatte, ca 9.500 årsverk –70% av kostnadene er lønn –Innkjøpsvolum Helse Nord ca 1,5 mrd, ekskl. investeringer (0,75 mrd) –45% av landareal i Norge, inkl. Svalbard

5 © Helse Nord RHF Arbeidsdeling –Tre lokalsykehusforetak med basale akuttfunksjoner, fødselsomsorg og andre oppgaver av stort volum/behov for nærhet –Et faglig toppmiljø i Tromsø med fullverdige universitetsklinikkfunksjoner, økt forskningssatsing og understøttelse av andre HF –Et bredt spesialisttilbud i Bodø, dels med senter- satelittfunksjoner mot UNN og understøtte andre HF –Utvikle ytterligere desentraliserte tjenester i geografiske områder med langt til sykehus/store volum –Desentralisert basestruktur for ambulansetjeneste - nærhet –14 distriktspsykiatriske sentra og to psykiatriske sykehusavd. –Utbygging av tilbudet i rusomsorg, kroniske lidelser, geriatri, rehabilitering og habilitering

6 © Helse Nord RHF Hovedstrategi: Helse i nord der vi bor - forbedring gjennom samarbeid –Samarbeid mer enn konkurranse –Utvikle en desentralisert helsetjeneste av topp kvalitet –Rekruttere og beholde spesialisert personell –Prioritere utviklingen i fagområder uten sterke teknologiske drivkrefter –Moderne bygg og moderne utstyr –Kostnadseffektivitet og harmonisering av kostnadsnivå internt –Felles infrastruktur/støttesystemer, IKT, lønns- og regnskapssystemer etc

7 © Helse Nord RHF Strategiske satsinger –Psykiatri – egne tiltak i tillegg til nasjonal opptrappingsplan –Geriatri, rehabilitering og habilitering –Forskningssatsing –Plan for desentralisering av spesialisthelsetjenester –Samhandling med kommunehelsetjenesten –Utvikle helhetlige strategier for lokalsykehusene –Utredet vesentlige forhold ved ambulansetjenesten – ny driftsform –Investeringsplan

8 © Helse Nord RHF Vær fast bestemt på å oppnå dine mål...

9 © Helse Nord RHF Prioritering er nødvendig Sykeligheten er i praksis uendelig Forventninger Nye metoder Helsebudsjettene BNP

10 © Helse Nord RHF Noen faglige utfordringer Identifisere fagområder/ sykdommer med –Underkapasitet Eks: geriatri, rehabilitering, psykiatri, rus –Overkapasitet Eks: kirurgi –Behov for driftsomlegging Eks: fra seng til stol - dagbehandling –Behov for kvalitetshevning Eks: prehospitale tjenester

11 © Helse Nord RHF Kirurgien som særlig problemstilling –70 - 75% (61% i Norge) av all planlagt kirurgi blir dagkirurgi (Storbritannia) – bra for ansatte og pasienter –Kirurgi som involverer flere spesialiteter gjøres færre steder –Det utdannes nesten ingen generelle kirurger –Helse Nords utfordring på sikt kan bli å skaffe trening i akutt generell kirurgi til medarbeidere som skal ha vakt i lokalsykehusforetak der de stort sett driver planlagt dagkirurgi

12 © Helse Nord RHF Akuttberedskapens innhold –Kvalifisert behandling/stabilisering på hendelsesstedet, under transport, på lokalt sykehus og evt. videre til mer spesialisert behandlingssted –Hjerte/kar – behandling hjemme/i ambulanse som kommuniserer med fagpersonell via AMK, inn til lokalt sykehus, evt. rett til UNN og så retur –Lungetilstander til lokalt sykehus –Kirurgi – relativt få hendelser som krever akutt behandling, stabilisering og behandling etter hvert lokalt eller videresending til bredere spesialistmiljøer

13 © Helse Nord RHF Vær klar for noen overraskelser i livet...

14 © Helse Nord RHF Endringer i innleggelsesmønster 1992 - 1996

15 © Helse Nord RHF Trender Tjenester på et kvalitetsmessig høyt nivå er en absolutt forutsetning –Tjenestene ytes i stor grad lokalt som før kombinert med samling av noen oppgaver på færre steder med bredere kompetanse/flere spesialiteter –Flere HF begynner å få økonomien under kontroll –Forholdet mellom teknologidrevne spesialiteter og andre fagområder –Satsningsområdene (alle mindre teknologidrevne) krever økt samhandling mellom nivåene – særlig pleie-og omsorgssektoren i kommunene pga den store økningen i antall eldre

16 © Helse Nord RHF Hvilke strukturelle endringer er nødvendig? Kirurgi: –Sentralisering av elektiv virksomhet (eks.: kreftkirurgi) + Desentralising av dagkirurgi og poliklinikk Indremed: –Indremedisinsk avd. ved de fleste av dagens sykehus. –Ulike former for halvannenlinjetjeneste, som også er en arena for desentralisert kreftbehandling og geriatri –Tettere kontakt med primærlegene om pasienter med kroniske sykdommer og i sykehjemmene Primærhelsetjenesten: –Økt ansvar for tilsynslegetjenesten –Mer fokus på kronikeromsorgen

17 © Helse Nord RHF Desentralisering og samhandling Innen 1. mars skal hvert HF lage en konkret og prioritert plan for desentralisering av slike tjenester innen hvert HF område Arbeidet med å videreføre utvikling og iverksetting av DMS i Nord- og Midt Troms og Brønnøysund understøttes av HN RHF Oppstart prosjekter sykestuefunksjon og tilretteleggelse for spredning av telemedisinske løsninger Bruke telemedisin/IKT som verktøy for å kompensere for lange avstander

18 © Helse Nord RHF Telemedisin finne bærekraftige finansieringsløsninger - intensivere arbeidet overfor nasjonale myndigheter for å få etablert tjenlige telemedisinske takstsystemer for primærhelsetjenesten (primærleger) Videobasert undervisning er dokumentert nyttig og etterspørres av fagmiljøene, både i sykehus og i primærhelsetjenesten ta samordnende initiativ overfor aktuelle leverandører av pasient- og journalsystemer for hhv sykehus og primærleger med sikte på å utvikle og inkorporere multimedia vedlegg i eksisterende løsning for henvisning og epikrise - initiativ bør tas i samarbeid med NST, primærleger og etablerte samarbeidsfora.

19 © Helse Nord RHF La ikke situasjonen forvirre deg...


Laste ned ppt "© Helse Nord RHF Overordnede strategier og viktige prioriteringer for Helse Nord. 30.03.06 HIT-samling Trude Grønlund Rådgiver Helse Nord RHF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google