Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Thon Hotel Backlund, Levanger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Thon Hotel Backlund, Levanger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Thon Hotel Backlund, Levanger 09.12.13
KOSTRA Ny veileder for 2014 Temadager Thon Hotel Backlund, Levanger Heia Gjestegård, Grong Presentere meg

2 Innhold Nye/endringer i funksjoner Endring i arter/arter som utgår
Endringer i beskrivelser Endringer i balansen Skal i tillegg prøve å svare på spørsmål som er kommet inn

3 Nye funksjoner/endring i funksjoner:
KOMMUNE F 357 Gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall slås sammen med F 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall Ny F 304 Byggesaksbehandling Ny F 305 Eierseksjonering Ny F 321 Konsesjonskraft F 329 Landbruksforvaltning er omskrevet  355 Innsamling , gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall  Oppsamlingsordninger, innsamling/henting av avfall. Funksjonen omfatter kun husholdningsavfall, dvs kun inntekter og utgifter knyttet til selvkostområdet for husholdningsavfall. Næringsavfall, gjenvinning og sluttbehandling av næringsavfall føres under funksjon 320 kommunal næringsvirksomhet.    304 Byggesaksbehandling Saksbehandling og kontroll knyttet til søknader om tiltak etter plan- og bygningsloven (byggesaksbehandling), herunder - behandling av konsekvensutredninger av tiltak - behandling av søknader som krever dispensasjon fra byggesaksreglene behandling av søknader om oppretting eller endring av eiendom ekspropriasjon - behandling av søknader om ansvarsrett og klagesaksbehandling Saksbehandling av utslippstillatelse etter forurensningsloven. Behandling av dispensasjoner fra plandelen av plan- og bygningsloven. 305 Eierseksjonering Saksbehandling og kontroll knyttet til søknader etablering av eierseksjoner i bygg, etter lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) Funksjonen er obligatorisk for kommuner med over 20 000 innbyggere. Kommuner med lavere antall innbyggere skal i utgangspunktet bruke 302. 321 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg Inntekter og utgifter knyttet til henholdsvis konsesjonskraft, kraftrettighet, hjemfallsavgift eller annen kraft for videresalg. Konsesjonsavgifter som er bundet til næringsformål føres under funksjon 325. 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling • Saksbehandling etter jordlov, konsesjonslov, skogbrukslov, og odelslov, forpaktingslov og andre landbruksrelaterte lover. • Forvaltning og kontroll av de økonomiske virkemidlene i landbruket, herunder produksjonstilskudd, miljøvirkemidler, skogfond mv. • Arbeid knyttet til landbruk og jordvern Saksbehandling og veiledning knyttet til landbruksrelatert miljø- og klimaarbeid. Utviklings- og tilretteleggingsarbeid for landbruk og landbruksbasert næringsvirksomhet, herunder skogbruk og økologisk landbruk, samt bygdenæringer. • Arbeidet knyttet til sikring av en tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, herunder klinisk veterinærvakt. Godtgjøring veterinærvakt.

4 Nye funksjoner/endring i funksjoner:
FYLKESKOMMUNE F 560 Spesialundervisning utgår og splittes i: Ny F 561 Oppfølgingstjenesten og PPT Ny F 562 Spesialundervisning og særskilt opplæring Ny F 711 Konsesjonskraft 561 Oppfølgningstjenesten og Pedagogisk psykologisk tjeneste  Oppfølgingstjenesten. Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  562 Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring  Ekstra utgifter inkludert ledelsesressurser utover ordinær undervisning.   Elever i egne spesialgrupper føres i sin helhet på funksjon 562, inkludert inventar og utstyr knyttet til elevene. Elever med behov for tilleggsressurser i ordinære grupper får en todelt stykkpris i regnskapsføringen; en ordinær del tilsvarende en ordinær elevplass, og en tilleggsdel. Den ordinære delen føres på funksjon for utdanningsprogram, og tilleggsdelen på funksjon 562. Tilleggsressursene omfatter elevassistenter, miljøarbeidere, tolker, ekstra lærerressurser, ekstra grupper eller omfang av gruppeundervisning, redusert elevtall i grupper. Opplæring for minoritetsspråklige i egne grupper etter samme prinsipper.. Kjøp av tilrettelagte undervisningstjenester for elever som ikke omfattes av funksjon 590 Andre formål. Utgifter o ginntekter som ikke er direkte knyttet til ordinær videregående skole. 711 Konsesjonskraft, kraftrettigheter og annen kraft for videresalg Inntekter og utgifter knyttet til henholdsvis konsesjonskraft, kraftrettighet, hjemfallsavgift eller annen kraft for videresalg. Konsesjonsavgifter som er bundet til næringsformål føres under funksjon 705.

5 Nye funksjoner/endring i funksjoner:
KOMMUNE F 172 Pensjon Utgifter som tidligere lå på F 180 F 173 Premiefond Bruk av premiefond krediteres F 173, art 090 FYLKESKOMMUNE F 472 Pensjon Utgifter som tidligere lå på F 480 F 473 Premiefond Bruk av premiefond krediteres F 473, art 090 172 Pensjon  Følgende utgifter knyttet til pensjon føres på funksjon 172 Tilskudd til pensjonskontoret Sikringsordningstilskudd og administrasjonstilskudd ihht overføringsavtalen Utgifter til egenkapitalinnskudd KLP eller egen pensjonskasse (art 529). Tilbakebetaling av egenkapitalinnskudd (art 929) Øvrige pensjonsutgifter (ordinære premier, reguleringspremier, andre engangspremier, AFP) fordeles og utgiftsføres på tjenestefunksjonene 173 Premiefond Bruk av premiefond krediteres funksjon 173 (art 090).

6 Endringer i arter: Art 728 Kompensasjon moms på investeringsregnskap utgår Art 429 og 729 i investering fra 2014 Endringer i beskrivelser Artsbruk vedrørende kraft 180, 470, 650, 890 Utdypning på art 509 og 909 Tap og gevinst finansielle omløpsmidler 429 Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon  Merverdiavgift på anskaffelser som gir rett til kompensasjon etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner. Merverdiavgift som omfattes av generell kompensasjonsordning, og som skal kreves kompensert etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner, skal samtidig inntektsføres på arten 729 på aktuell funksjon (der merverdiavgiftspliktig anskaffelse er utgiftsført). 729 Kompensasjon for merverdiavgift moms påløpt i driftsregnskapet Merverdiavgift som omfattes av generell kompensasjonsordning, og som skal kreves kompensert etter lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner, jf art 429. Art 729 gjelder anskaffelser foretatt i driftsregnskapet og i investeringsregnskapet. Kompensasjonen for anskaffelser i driftsregnskapet henføres til funksjonen der mvakompensasjonsutgiften er påløpt. 180 Strøm  Strøm/elektrisk kraft til belysning og oppvarming 470 Overføring til andre (private)  Overføring til private, interkommunale selskap (IKS) der kommunen/fylkeskommunen ikke selv er deltager eller kommunale/fylkeskommunale aksjeselskap. Gjelder også for overføring til stiftelser. Eksempler: Tap på fordringer og garantier Støtte til organisasjoner/lag, herunder overføring av spillemidler fra kommunen. Bidrag barnevern Bidrag barnehageopphold og SFO Bidrag sosial omsorg Næringstilskudd Tilskudd til kirkelig fellesråd, og verdi av tjenesteytingsavtale med fellesrådet Erstatninger 650 Annet avgiftspliktig salg av varer og tjenester  Salg av varer og tjenester til andre som er mva-pliktige. Inntekter ved videresalg av konsesjonskraft, kraftrettighet eller annen kraft Eksempelvis:  mva-pliktige salgs- og billettinntekter Mva-reglene bestemmer hva som skal føres her 509 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)  Urealisert tap/verdireduksjon på finansielle instrumenter klassifisert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler, samt ”tilbakeføring” av urealisert gevinst/verdiøkning ved senere verdireduksjon. Urealisert kurstap/verdireduksjon på finansielle instrumenter (inklusive derivater) klassifisert som omløpsmidler. Urealisert tap/verdiøkning på finansielle instrumenter(inklusive derivater) klassifisert som kortsiktig gjeld. Realiserte tap ved salg/opphør/avvikling. 909 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)  Urealisert kursgevinst/verdistigning på finansielle instrumenter klassifisert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler, samt ”tilbakeføring” av urealisert tap/verdireduksjon ved senere verdiøkning. Urealisert kursgevinst/verdistigning, Tilbakeføring av urealisert tap/verdireduksjon (opp til anskaffelseskost) på andre finansielle instrumenter (inklusive derivater) klassifisert som omløpsmidler. Tilbakeføring av urealisert tap/verdiøkning (ned til opptakskost) på finansielle instrumenter (inklusive derivater) klassifisert som kortsiktig gjeld. Realiserte gevinster ved salg/avvikling/opphør.

7 Endringer i balansen: Nye kapitler For øvrig:
2.15/5.15 Derivater (omløpsmidler) 2.34/5.34 Derivater (kortsiktig gjeld) For øvrig: Noen sektorpresiseringer Kapittel 2.15 Derivater Finansielle derivater er avtaler om kjøp og salg av finansielle instrumenter som er avledet av andre underliggende objekt. Derivater gir innehaveren rettigheter og/eller plikter, og verdien av disse er betinget av utviklingen i verdien av det underliggende objekt (aksje, obligasjon, valuta, rente o.l.). Det er en utførlig beskrivelse av derivater generelt, og hvordan de skal regnskapsføres, i «Høringsutkast til KRS nr. 11 – Finansielle eiendeler og forpliktelser» (som var på høring i 2013). Derivater er kontraktsbasert, med to eller flere kontraktsparter. I KOSTRA-balansen skal fordringene registreres på den sektoren som vedkommende kontraktspart er registrert i. Er for eksempel avtalen inngått med et privat aksjeselskap er det sektor 200, er det med en bank er det sektor 320, eller med et livsforsikringsselskap gir sektor 550. De tre nevnte sektorene er ikke uttømmende for sektorer det er registrert virksomheter i og som inngår derivatavtaler. Det antas lite sannsynligvis at det inngås derivatavtaler med virksomheter som er registrert innen sektorene 000, 070, 080, 110, 151, 152, 430, 610, 650. Kapittel 2.34 Derivater Derivater er kontraktsbasert, med to eller flere kontraktsparter. I KOSTRA-balansen skal gjeldspostene registreres på den sektoren som vedkommende kontraktspart er registrert i. Er for eksempel avtalen inngått med et privat aksjeselskap er det sektor 200, er det med en bank er det sektor 320, eller med et livsforsikringsselskap gir sektor 550. De tre nevnte sektorene er ikke uttømmende for sektorer det er registrert virksomheter i og som inngår derivatavtaler.

8 Spørsmål????


Laste ned ppt "Thon Hotel Backlund, Levanger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google