Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KomRev Trøndelag IKS Temadag 2012 Mva og mva.komp Nov / Des 20121.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KomRev Trøndelag IKS Temadag 2012 Mva og mva.komp Nov / Des 20121."— Utskrift av presentasjonen:

1 KomRev Trøndelag IKS Temadag 2012 Mva og mva.komp Nov / Des 20121

2 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 2 OVERSIKT •Justering av inngående merverdiavgift / dokumentasjon / regnskapsføring •Andre forhold

3 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 3 Innledning •Justeringsregler både i mva loven og kompensasjonsloven •Bakgrunn for justeringsregler –Justering vil si retten fradrag/kompensasjon skal korrigeres ved endret bruk av en kapitalvare •Øket fradrag mva/kompensasjon •Redusert fradrag mva/kompensasjon

4 KomRev Trøndelag IKS 4 Regelverket •Kompensasjonsloven –§16 –Forskrift til kompensasjonsloven nr 128 –Fortolkningsuttalelse •Merverdiavgiftsloven –Kapittel 9 •Forskrift kap 9. •Fortolkningsuttalelse

5 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 5 Objektene •Kompensasjonsloven § 16 –Bygg, anlegg og annen fast eiendom •Nybygg –Anskaffelse, fremstilling eller utførelse •Om- eller påbygginger –Beløpsgrense •Kompensert merverdiavgift må utgjøre minst kr 100.000 •Samlet anskaffelses kost eks mva kr 400.000.

6 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 6 Objektene 2 •Kapitalvarer – Mval § 9-1 –Fast eiendom •Nybygg, påbygg og ombygging •Mva på tiltaket må utgjøre mer enn kr 100.000 •Tiltakets kostpris eks mva kr 400.000 –Gelder både varer og tjenenester –Løsøre •Maskiner, inventar og andre driftsmidler •Mva utgjøre mer enn kr 50.000 •Varens innkjøpspris eks mva kr 200.000.

7 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 7 Justeringsperiode •Maskiner, inventar og driftsløsøre –Kompensasjonsregler •Ikke justeringsplikt –Merverdiavgiftsloven •Anskaffelse medfører plikt til å justere ved endret bruk. § 9-4 nr 1.

8 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 8 Justeringsperiode 2 •Fast eiendom –10 år. Kompensasjonsloven § 16 og forskriften § 6. (anskaffelsesåret + 9 år) •Nybygg, på- og ombygging –10 år. Merverdiavgiftsloven § 9-4 nr 2 •Nybygg, påbygg- og ombygging (10 år fra fullføringstidspunktet)

9 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 9 Justeringsnivå Kompensert merverdiavgift –1/10 av kompensert merverdiavgift per gjenstående år av justeringsperioden. (Forskriftens § 6) Fradragsført inngående avgift (Mval § 9-5) –Maskiner og inventar •1/5 av inngående avgift pr gjenstående år av justeringsperioden –Fast eiendom •1/10 av inngående avgift pr gjenstående år av justeringsperioden Endring i bruk det enkelte år som utgjør mindre enn 10% i forhold til opprinnelig fradragsprosent utløser ikke justeringsplikt

10 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 10 Justeringsmåter Mva loven –Årlig justering •Justeringsbeløp beregnes for hvert år •Tas med i omsetningsoppgaven for 6. termin •Ved endret bruk –Samlet justering •Ved overdragelse •Ved opphør av virksomhet •Skal skje i termin hvor opphør/overdragelsen skjer Kompensasjonsloven (Forskriften § 6) –Samlet (årlig) justering som omhandler et helt kalenderår tas med i oppgaven for 6. periode. Samlet justering skal gjennomføres i samme termin som overdragelsen, med mindre det foreligger avtale om overføing av justeringsforpliktelsen.

11 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 11 Vilkår for overføring av justeringsforpliktelse •Mottaker er registrert avgiftssubjekt / kompensasjonsberettiget •Mottaker har tilsvarende fradrags-/kompensasjonsrett som overdrager •Mottaker må samtykke og skriftlig underskrevet avtale må foreligge •Avtale må senest være inngått ved fristen for innlevering av omsetningsoppgaven for den justeringsutløsende hendelsen. •Dokumentasjon i henhold til forskriftens § 9-3-3. –Oppbevaringsfrist 10 år etter siste år i justeringsperioden –Oppbevares av både overdrageren og mottakeren

12 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 12 Vilkår for overføring av justeringsrettighet •Mottaker er registrert avgiftssubjekt / kompensasjonsberettiget virksomhet •Må foreligge en underskrevet oppstilling fra overdrager •Dokumentasjon etter forskriftens § 9-3-5. –Oppbevaringsfrist 10 år etter siste år i justeringsperioden –Oppbevares av både overdrageren og mottakeren

13 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 13 Dokumentasjon – registrering av kostnader Anskaffelse av kapitalvare (Forskrift § 9-1-2) –Egen konto eller annen oppstilling skal vise •Hvilken kapitalvare det gjelder •Anskaffelse eller fullføringstidspunkt •Anskaffelseskostnad uten mva •Total mva •Fradragsført mva •Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i % •De justeringer som virksomheten skal gjøre etter mval §§ 9-2 og 9-3 spesifisert med beløp pr år. –For fast eiendom må anskaffelsen registreres slik at anskaffelseskostnaden kan spesifiseres på fradragsberettiget og ikke fradragsberettigede formål. Ved frivillig utleie må det dokumenteres anskaffelseskostnad pr leietaker.

14 KomRev Trøndelag IKS Dokumentasjon – registrering av kostnader 2 Delt bruk av kapitalvare (Forskrift § 9-1-3) –Driftsmiddel (mval 9-1 annet ledd bokstav a) •Den tid kapitalvaren brukes til de ulike formål skal dokumenteres –Omsetning kan brukes som mål på tidsbruken –Fast eiendom (mval 9-1 annet ledd bokstav b) •Målsatte tegninger som viser bruken •Ved endringer skal det foreligge en oversikt over bruken gjennom året •Ved frivillig utleie gjelder § 2-3-2. Oppbevaringsplikt i 10 etter siste år justeringsperioden –Hva er status i egen kommune –Husk totalavstemming av mva / mvak Nov / Des 2012 14

15 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 15 Regnskapsføring Tidspunkt for regnskapsføring av merverdiavgift og Kompensasjon •Fakturadato vil være avgjørende for hvilken termin avgiften skal tas med. –Gjelder både for merverdiavgift og kompensasjon –Dersom utgiften gjelder annen termin må det periodiseres til riktig termin –Egen periodiseringskonto for kortsiktig gjeld og en for kortsiktig fordring Gjelder også for hver termin.

16 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 16 Endring i mva loven Ending i merverdiavgiftsloven vedrørende fritak for vei og baneanlegg •§§ 6-7 og 6-8 oppheves, forenklet beregningsgrunnlag etter § 4-8. •§ 2-3 Nytt 5. ledd. –Næringsdrivende og offentlig virksomhet som mot vederlag stiller baneanlegg til disposisjon for virksomhet som er registrert etter denne loven, kan frivillig registreres.

17 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 17 Bokførings forskriften og mva Ny § 5-1-1a Salgsdokumentasjon skal utstedes i et språk som nevnt i bokføringslovens § 12. Dvs norsk, svensk, dansk eller engelsk. (unntak for filialer i utlandet) Tilføyelser i § 5-1-2 tredje ledd Dersom selger er er aksjeselskap, allmennaksjeselskap eller filial av utenlandsk selskap skal organisasjonsnummer, og i tilfelle MVA, etterfølges av ordet ”Foretaksregistrert” i salgsdokumentet. Videre skal hovedkontorets adresse fremgå av salgsdokumentet til slikt selskap. Dersom slik selger er under avvikling skal dette framgå av salgsdokumentet. § 5-2-7 I nytt annet ledd er det presisert at ikke-avgiftspliktige leveranser kan forskuddsfaktureres.

18 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 18 Bokførings forskriften og mva § 5-5 3. ledd ”Ved kjøp som er lagt ut av en ansatt i den bokføringspliktige virksomheten gjelder ikke beløpsgrensen som nevnt i annet ledd. I slike tilfeller skal den ansatte utarbeide og signere en datert oppstilling som viser hvilke kjøp som er foretatt og formålet eller bruksområdet for varene og tjenestene. Dokumentasjonen skal også være i samsvar med aktuelle regler i kapittel 5 i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven.” § 5-5 4. ledd ”Kassakvittering skal oppbevares sammen med eventuell annen dokumentasjon, herunder dokumentasjon som nevnt i foregående ledd.”

19 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 19 Bokførings forskriften og mva Ny § 5-5a ”Merverdiavgift og eventuelle toll og særavgifter ved innførsel av varer skal dokumenteres med innførselsdeklarasjonen og grunnlagsdokumenter knyttet til slik deklarasjon, jf. § 4-12-1 tredje ledd første punktum i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel” § 5-9 Reise og oppholdsutgifter ”Det skal fremgå av dokumentasjon av reise- og oppholdsutgifter hvem utgiftene omfatter, hva formålet med reisen har vært og hvilke arrangement den reisende har deltatt på. Dokumentasjonen skal også være i samsvar med aktuelle regler i kapittel 5 i forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven”

20 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 20 Bokførings forskriften og mva § 5-10 Bevertningsutgifter ”Dokumentasjon av bevertningsutgifter skal angi formålet og hvem bevertningen omfatter” Mva loven § 3-30. Innførsel av tjenester (snudd avgiftsbehandling) 1)Det skal beregnes merverdiavgift av fjernleverbare tjenester som er kjøpt utenfor merverdiavgiftsområdet. Dette gjelder likevel ikke dersom tjenesten inngår i beregningsgrunnlaget etter § 4-11 første ledd. 2)Merverdiavgiftsplikten etter første ledd oppstår dersom mottakeren er næringsdrivende eller offentlig virksomhet hjemmehørende i merverdiavgiftsområdet og tjenesten er merverdiavgiftspliktig ved omsetning i merverdiavgiftsområdet.


Laste ned ppt "KomRev Trøndelag IKS Temadag 2012 Mva og mva.komp Nov / Des 20121."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google