Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Nytt fra GKRS Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Nytt fra GKRS Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Nytt fra GKRS Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013

2 Hvem er GKRS? Styret •Svein Henry Berdal (NKK) – leder •Thor Bernstrøm (KRD) •Reidar Enger (NKRF) •Rune Bye (KS) •Ole Bernt Langset (FAD) Utredningsleder •Knut Erik Lie Fagkomiteen •Ingvar Linde (NKRF) – leder •Asbjørn O. Pedersen (NKK) •Charlotte Herje (KRD) •Even Vaboen (KRD) •Jens Hertzberg (KS) •Mette R. Hegdal (KS) •Sidsel Schade (NKK) •Trygve Nedland (FAD) •Ann Katharine Gardner (NKRF) Observatører: •Helge Holthe (Fylkesmennene) •Britt Torunn Hove (DnR) •Fanny Voldnes (Fagforbundet) KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 2

3 KRS 11 FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSER •Høringsutkast april 2013 –23 høringssvar •Gjennomgang av høringssvarene i fagkomiteen i GKRS september og arbeid med endringer i oktober •Fastsettelse som foreløpig standard i desember 2013 –Virkning fra regnskapsåret 2014 •Overgangsbestemmelse –Gjennomgå eksisterende avtaler innen regnskapsavslutningen for 2014 –Etablere sikringsdokumentasjon –Omklassifisering av obligasjoner til forfall fra anleggsmidler til omløpsmidler KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 3

4 Regnskapsføring av finansielle instrumenter - oversikt Finansielle instrumenter som ikke inngår i sikring Finansielle instrumenter som inngår i sikring Finansielle omløpsmidler Finansielle forpliktelser Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Kontantstrøm- sikring Verdisikring Laveste verdis prinsipp Høyeste verdis prinsipp Virkelig verdi Sikringsbokføring KRS 11 pkt 3.5 KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 4

5 Risiko KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 5

6 Hva er sikring? •I notat om de grunnleggende prinsippene er det spesielt nevnt at når urealisert tap er sikra, skal urealisert gevinst og tap regnskapsføres i samme periode. •Eksempel: Avbetalingsavtale i Euro med forfall hver måned i 1 år. (valutarisiko?) Valutarisikoen kan sikres ved at en kjøper tilsvarande mengde Euro på samme tidspunkt eller inngår en terminkontrakt om kjøp av euro på forfallstidspunkta. Ved økning i valutakursen vil gjelda øke, men også verdien på terminkontrakten. •LVP: Økningen i gjeld regnskapsføres, mens tilsvarande økning i verdien på terminkontrakten (aktiva) ikke kan regnskapsføres. •Sikring: Urealiserte verdiendringer regnskapsføres ikke KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 6

7 •En måte å sikre seg mot renterisiko –Alternativ til lån med fastrente Rentebytteavtaler (Renteswap)‏ Swap Fast rente Flytende rente Kommune Låne- motpart Låne- motpart SwapKommune Rentebytteavtale (renteswap): Fastrenteavtale: Fast rente Flytende rente Fast rente KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 7

8 Kontantstrømsikring / verdisikring •Kontantstrømsikring: –Eksempel: Renta på lån med flytende rente kan sikres til en fast rente med finansielle instrument som SWAP eller FRA etc. (mottar flytende rente og betaler fast) –Urealisert tap/gevinst på sikringsobjekt regnskapsføres ikke, verdiendring sikringsinstrument regnskapsføres ikke •Verdisikring –Eksempel: Kommunen legger ut et obligasjonslån med fast rente i 10 år. Dersom en i stedet ønsker flytende rente på hele eller deler av lånet, kan en samtidig inngå en SWAP der en mottar tilsvarende fastrente og betaler flytende rente. –Verdiendring sikringsinstrument regnskapsføres ikke, sikringsobjekt balanseføres til den verdi som reflekterer sikringen KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 8

9 Hovedpunkter i høringen •Obligasjoner til forfall –Omklassifiseres til omløpsmidler –Obligasjoner kan klassifiseres som AM etter samme kriterier som for aksjer –Fastrenteobligasjoner til forfall kan følge reglene for kontantstrømsikring •Regnskapsfører ikke tap pga renteendringer •Endring av avtaler –Vesentlig endring likestilles med opphør av avtale •Er i realiteten en transaksjon og tap/gevinst regnskapsføres –Anordningsprinsippet tilsier en slik likebehandling KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 9

10 Endring av renteavtale 5 4 3 2 1 12345678 Fastrente 5% FRA 4% Endret avtale til 4,5% Rentenedgang til 4% Overkurs KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 10

11 Hovedpunkter i høringen •Porteføljesikring –Tillater at sikringsinstrumentet har lengre løpetid enn de enkelte sikringsobjektene når man sikrer en hel portefølje •Opsjoner –Endring ifht. høringsutkastet –Ingen egne bestemmelser utenfor sikring –Innenfor sikring periodiseres betalt opsjonspremie lineært over opsjonsperioden •Noteopplysninger –Ikke krav til på opplyse om virkelig verdi på sikringsinstrumenter •Men på alle andre derivater –Krav om noteopplysninger ved flere «små» endringer i avtaler KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 11

12 Sikringsdokumentasjon - eksempel Formålet med sikringen Kommunen har en portefølje med langsiktige lån på 300 MNOK med flytende rente. Formålet med sikringen er å eliminere variabiliteten i fremtidige kontantstrømmer knyttet betaling av flytende rente og sette rentekostnadene på porteføljen til 2,5 % fram t.o.m. 30.06.20X7. Kommunen vurderer det som meget sannsynlig at lån i porteføljen med kortere løpetid vil refinansieres og minst løpe t.o.m. 30.06.20X7. Type risiko som skal sikres Den sikrede risikoen er variabiliteten i framtidige rentebetalinger på grunn av forandringer i renten på kommunens innlån. Sikring av denne risikoen vil være en kontantstrømsikring. Sikringsobjekt Framtidige betalinger av flytende rente som kan henføres til: 1.Eksisterende lån på 150 MNOK (ref nr. 1234) med forfall 30.06.20X7.med rente lik NIBOR 3 mnd 2.Eksisterende lån på 50 MNOK (ref nr. 2341) i Kommunalbanken med p.t.-rente inntil 30.06.20X3. Lånet forfaller 31.12. 20X9. 3.Eksisterende sertifikatlån på 100 MNOK (ref nr. 3412) med 3 månederes løpetid og svært sannsynlige fremtidige refinansieringer av dette i perioden t.o.m. 30.06.20X7. Sikringsinstrument Renteswap (ref nr. 5678) gjennom hvilken kommunen mottar NIBOR 3mnd og betaler 2,5% rente på nominelt beløp 300 MNOK under perioden 20X3-04-01 t.o.m. 20X7-06-30 Vurdering av sikringsforholdets effektivitet Kommunen kommer til å vurdere sikringsforholdets effektivitet per hver balansdag gjennom å sammenligne de vesentligste villkårene for sikringsinstrumentet med de vesentligste villkårene for sikringsobjektet. De kritiske villkårene består av nominelle beløp, løpetid, samt rentebasis. Sikringsforholdet anses effektivt så lenge det ikke skjer noen vesentlig forandring av de vesntligste villkårene for enten sikringsinstrumentet eller sikringsobjektet. KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 12

13 NOTAT – FORSTÅELSE AV KRS 5 – PRESISERING VEDRØRENDE PENSJON •Notatet endret slik at tidligere års premieavvik kan amortiseres over gjenværende 15/10 års-periode ved overgang til amortisering over 1 år •Eksempel: –Kommune A har årlige driftsinntekter på 350.000’. Per 31.12.x1 var akkumulert premieavvik 48.000’, hvorav 11.000’ gjelder 20x1. Årlig amortisering av tidligere års premieavvik over 15 år er 3.000’. Kommunen vurderer å legge om til amortiseringsperiode på 1 år fra 20x2. Virkningen på driftsregnskapet i 20x2: •Forslag om å endre amortiseringsperioden til 5 eller 7 år skulle ikke ha betydning for dette. Amortisering gamle premieavvik Amortisering premieavvik 20x1 Sum belastning drifts- regnskapet % av drifts- inntekter A) 10-års amortisering3 0001 1004 1001,2 % B-1) 1-års amortisering (tidligere)37 00011 00048 00013,7 % B-2) 1-års amortisering (nytt)3 00011 00014 0004,0 % KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 13

14 KRS 10 KOMMUNALE FORETAK – REGNSKAPSMESSIGE PROBLEMSTILLINGER •Standarden omfatter regnskapsføring i kommunens regnskap og KFs særregnskap ved –Etablering av KF –Overdragelse av eiendeler og gjeld mellom kommunen og KF –Avvikling av KF –Dekning av underskudd i KF •Omfatter regnskapsføring i kommunens regnskap av transaksjoner med KF som avlegger regnskap etter bedriftsøkonomiske prinsipper –Men ikke regnskapsføringen i disse KF-enes særregnskap KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 14

15 Overdragelse av eiendeler og gjeld mellom kommunen og KF Etablering (og utvidelse) Foretaket i drift Avvikling (og tilbakeføring av virksomhet) Anleggsmidler og langsiktig gjeld (KF overtar ekstern gjeld) Balanseføring til kontinuitet. Tilhørende kapitalkonto tas med. Balanseføring til kontinuitet Balanseføring til kontinuitet. Tilhørende kapitalkonto tas med. Interne utlån (mellomværende mellom kommune og KF) Regnskapsføres som utlån i kommunens regnskap og innlån i KF-et Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Balanseføring til kontinuitet. Tilhørende fond tas med. Regnskapsføres som inntekt/utgift i bevilgningsregnskapet iht. arbeidskapital- prinsippet Balanseføring til kontinuitet. Tilhørende fond tas med. KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 15

16 Avvikling av KF •Avvikling av KF ikke regulert i kommuneloven •Standarden regnskapsføringen regnskapsføringen, ikke det «selskapsrettslige» •Det skal avlegges regnskap for et KF for hele den perioden foretaket har virksomhet –Avvikling i løpet av året: Regnskap fra 1.1. til avviklingsdato –Anses avviklet på det tidspunkt kommunestyret har bestemt •Ikke regulert hvem som skal avlegge regnskapet –Problemstilling: Foretakets styre trer ut av funksjon på avviklingsdatoen, men regnskapet må nødvendigvis avlegges noe tid etter dette. –Ikke krav til avviklingsstyre KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 16

17 Forholdet til KF som avlegger regnskap etter bedriftsøkonomiske prinsipper •Regnskap etter bedriftsøkonomiske prinsipper = regnskapsloven •Samme prinsipper gjelder i kommunens regnskap for transaksjoner med disse som med andre KF •Balanseføring til kontinuitet ved etablering, avvikling etc. •Overholdelse av skillet drift/investering –Problemstilling: Slike KF har ikke investeringsregnskap –Må vurdere om overføringene fra KF-et stammer fra drifts- eller investeringsaktiviteter KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 17

18 KRS 7 USIKRE FORPLIKTELSER… •Høringsutkast til revidert standard •Betydelige endringer sammenlignet med gjeldende KRS 7 (F) •Harmonisering av standarden med rammeverksnotatene –Forståelsen av anordningsprinsippet •Anbefales å følge høringsutkastet fra 2013 •Høringsfrist: 6. desember 2013 KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 18

19 HU til revidert KRS 7 •Usikre forpliktelser i høringsutkastet –Ukjent størrelse og/eller oppgjørstidspunkt –Både oppgjørstidspunktet og om forpliktelsen faktisk vil komme til oppgjør kan være usikkert –Knyttet til ensidige transaksjoner •Avgrensning i gjeldende standard –Dekker ikke dekker usikre forpliktelser som oppstår når en virksomhet leverer samfunnsgoder og ikke mottar en godtgjørelse direkte fra mottakerne av disse godene, som tilnærmet er lik verdien av de varer eller tjenester som er levert –Har vært reist spørsmål ved hva dette betyr •Høringsutkastet –Avgrensningen tatt ut –Presisert at utgifter knyttet til kommunens fremtidige drift og investeringer ikke anses som usikre forpliktelser KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 19

20 REGNSKAPSFØRING AV MOMSKOMPENSASJON FRA 2014 •Ulike modeller drøftet i fagkomiteen •Fra 2014 blir regnskapsføringen slik: –Utgiftsføring av momsutgiften og inntektsføring av kompensasjonen (som før) –Momskompensasjon fra investeringer inntektsføres direkte i investeringsregnskapet (nytt) •Art 729 •Trolig del av felles finansiering i regnskapsskjema 2A (departementet skal regulere dette i forskrift) –Aktivering av anleggsmidler inkl. kompensasjonsberettiget mva (som før) •Presiseringer i bl.a. KRS 2 for å klargjøre dette •OBS! Endring i koml § 50 nr. 1 fra 2014 –Kompensasjonsberettiget mva. kan ikke lånefinansieres KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 20

21 KRS 6 NOTER OG ÅRSBERETNING •Standarden er under revidering –Høringsutkast desember 2013? •Tydeligere generelt notekrav og noe «oppstramming» i de generelle kravene til utforming av noter •Alle notekrav tas inn i KRS 6 –Også de som følger av andre KRS-er •Noe omskriving og klargjøring av innholdet i enkelte noter •Forslag til rekkefølge på noter i vedlegg –Ikke krav KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 21

22 Takk for oppmerksomheten! Foreningen for god kommunal regnskapsskikk v/Knut Erik Lie Postboks 988 2626 Lillehammer Telefon: 932 28 506 E-post: gkrs@nkrf.nogkrs@nkrf.no Web:www.gkrs.nowww.gkrs.no KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013 Side 22


Laste ned ppt "Foreningen for god kommunal regnskapsskikk Nytt fra GKRS Knut Erik Lie Utredningsleder GKRS KomRev Trøndelag IKS - 9. og 10. desember 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google