Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KomRev Trøndelag IKS Div. regnskapsspørsmål Del 1 Terje Wist Temadager desember 2012 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KomRev Trøndelag IKS Div. regnskapsspørsmål Del 1 Terje Wist Temadager desember 2012 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 KomRev Trøndelag IKS Div. regnskapsspørsmål Del 1 Terje Wist Temadager desember 2012 1

2 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 2 •Nye tolkninger bokføringsloven •Lovendring av 7. september 2012 •Interkommunalt samarbeid etter § 27 •Innspill fra Værnesregionen •Avslutning av investeringsregnskapet •Innspill fra Lierne kommune Følgende tema behandles:

3 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 3 Bokføringslovens §5: Lovendringen innebærer at bokføringspliktige, herunder kommune og fylkeskommuner, fra regnskapsåret 2013 kan unnlate å produsere spesifikasjoner som er nevnt i bokføringslovens §5 på papir ellet rapportfiler. Dette forutsetter imidlertid at regnskapssystemet gir mulighet for betryggende lukking av regnskapsperioder ( Jfr. Bokføringsforskr.§ 7-6). Lovendring Bokføringsloven

4 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 4 Overgangsforskriften §5: Adgangen til å erstatte oppbevaring av spesifikasjoner av regnskapsrapportering med bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner etter bokføringsloven § 13 nr. 2, gjelder for regnskapsåret påbegynt etter 31. desember 2012 og tidligere regnskapsår hvor den bokføringspliktige hadde regnskapssystem som oppfylte kravene til funksjonalitet for lukking av regnskapsperioder. ( Jfr. Bokføringsforskr.§ 7-6). Overgangsregler

5 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 5 Vertskommunen: Funksjon 290: •Funksjonen anbefales benyttet av vertskommunen for samlet føring av alle utgifter og inntekter knyttet til §§ 27/28a – samarbeid som ikke er egne rettssubjekter og som ikke skal føre særregnskap, men som inngår i vertskommunens regnskap Samarbeidskommunene: Funksjon: •Bruker korrekt funksjon iht. hvilke tjenester som blir levert Interkommunale samarbeid etter §27/28a

6 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 6 Vertskommunen: •Finansieringsbidrag fra samarbeidskommuner inntektsføres på art 750 og funksjon 290 •Utgifter tilsvarende finansieringsbidraget fra vertskommunen fordeles fra funksjon 290 til korrekt funksjon på artene 010….290, •Samtidig som funksjon 290 krediteres for intern fordeling av utgiftene på art 690. Samarbeidskommunene: Art 350 Kjøp fra kommuner: •Betaling for tjenester fra andre kommuner eller kommunale enheter som erstatter kommunal egenproduksjon. •Eksempler: §27-samarbeid der annen kommune er vertskommune, gjesteelever i andre kommuners skoler etc. Interkommunale samarbeid etter §27/28a

7 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 7 •Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig (Jf. KL § 48) •Årsbudsjettet er bindende for underordnede organer, og årlig bevilgninger er nødvendig for å kunne pådra ugifter i budsjettåret •Investeringsbudsjettet må reguleres ved behov for å tilfredsstill krav til balanse og realisme Rammer for budsjettering av investeringer

8 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 8 •Alle midler er frie og anses som felles finansiering av investeringsportefølgen, unntatt øremerket finansiering fra andre •Begrepet udekket/udisponert gjelder differansen mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler i året for investeringsregnskapet, og ikke avvik på de enkelte investeringsrammene eller avvik på enkeltprosjektnivå Rammer for budsjettering forts.

9 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 9 •Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet (KL § 47 nr 2 og nr 3) –Krav til budsjettregulering gjelder også for enkelte bevilgninger når forventede utgifter overskrider de enkelte rammer som er vedtatt i årsbudsjettet –Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf. Skjema 2B), må innarbeides i et revidert budsjettet når avvikene tilsier det. Investeringsbudsjettet må reguleres

10 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 10 •Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i årsbudsjettet for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med budsjettregulering. •Det er viktig å presisere at det ikke vil være tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investeringsprosjekter anses etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak. Investeringsbudsjettet må reguleres

11 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 11 Inntektsnotat GKRS •Øremerkede midler skal inntektsføres i takt med at utgiften de skal dekke påløper •Utbetalte øremerkede midler som ikke er nyttet til formålet, skal ved årsoppgjøret avsettes til bundne fond •Når utgiftene de skal dekke påløper skal de bundne midlene brukes enten de er budsjettert elle ikke Øremerkede/Bundne midler

12 KomRev Trøndelag IKS 12 Finansieringskilder i investeringsregnskapet 1. Årets investeringsinntekter (tilskudd/salg av anleggsmidler m.m) 2.Bruk av bundet inv.fond 3.Bruk av lånemidler 4.Bruk av ubundet inv.fond 5.Bruk av disp.fond direkte i investeringsregnskapet 6.Overføring fra driftsregnsk. Inntektsføres etter anordningsprinsippet Inntektsføres i takt med utgiftene Inntektsføres/brukes etter behov, opp til budsjett NB! Rekkefølge bør fremgå av økonomireglementet Temadager desember 2012

13 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 13 Før man avslutter investeringsregnskapet med udekkede investeringsutgifter, krever regnskapsforskriften at man skal redusere udekket i regnskapet ved å: A.Redusere budsjetterte avsetninger finansiert av inntekter i investeringsregnskapet B.Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell dekning Udekkede investeringsutgifter

14 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 14 Finansiering inntil budsjettets nivå, resten blir udekket

15 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 15 Salg av anleggsmidler og avsetning, alternativt ikke gjennomført salg

16 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 16 Frie inntekter føres etter hva som er nødvendig for full finansiering

17 KomRev Trøndelag IKS Temadager desember 2012 17 Frie inntekter føres etter hva som er nødvendig for full finansiering


Laste ned ppt "KomRev Trøndelag IKS Div. regnskapsspørsmål Del 1 Terje Wist Temadager desember 2012 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google