Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spillemiddelkonferanse Levanger 14.-15. september 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS 14.09.11Spillemiddelkonferanse 14.09.111.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spillemiddelkonferanse Levanger 14.-15. september 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS 14.09.11Spillemiddelkonferanse 14.09.111."— Utskrift av presentasjonen:

1 Spillemiddelkonferanse Levanger 14.-15. september 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS 14.09.11Spillemiddelkonferanse 14.09.111

2 Tema: • Spillemiddelregnskap sett fra revisorens side – Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2011 (V-0732) • Kap 5 Regnskap og kontroll – Erfaringsutveksling • Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg 14.09.112Spillemiddelkonferanse 14.09.11

3 Forskjellige aktører med forskjellige roller: • ”Søkeren” (Lag og foreninger m.v.) • ”Veilederen” (Kommunal instans) • ”Godkjenneren” (Fylkeskommunal instans) • ”Kontrolløren” (Kommunerevisjonen) 14.09.113Spillemiddelkonferanse 14.09.11

4 Sjekkliste spillemidler: Hensikt: • Ønsker bedre kvalitet på utfylling av regnskapssammendraget, samt at all dokumentasjon er vedlagt. • Være et hjelpemiddel for de kommunale saksbehandlerne. 14.09.114Spillemiddelkonferanse 14.09.11

5 14.09.11 5 Krav til regnskap: •Regnskapsplikt – Alle søkere som mottar tilskudd til spillemidler plikter å levere regnskap – Siste del av tilskuddet blir ikke utbetalt før revidert regnskap og revisoruttalelse er levert •Krav til regnskapsfører – Tilstrekkelig forutsetninger for å kunne utføre jobben – At vedkommende er kjent med retningslinjene Spillemiddelkonferanse 14.09.11

6 14.09.11 6 Krav til regnskapet: •Krav til eget anleggsregnskap •Krav om regnskap som er sammenlignbart med kostnadsoverslag •Krav til dokumentasjon av utbetalinger og innbetalinger •Dugnad, gaver (utenom pengegaver) og rabatt •Bokføring av finansiering •Innberetningsplikt, skattetrekk m.v. Spillemiddelkonferanse 14.09.11

7 14.09.11 7 Krav til bilagene: •Original bilag •Hva utbetalingen/innbetalingen gjelder •Hvilken konto som er belastet •Hvem som har attestert og anvist •Nummereres forløpende og arkiveres etter stigende rekkefølge •Bilag og regnskapsbøker oppbevares i 10 år Spillemiddelkonferanse 14.09.11

8 14.09.11 8 Krav til revisor: •Regnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av kommunerevisjonen •Unntak: Regnskap med tilskudd inntil kr 100.000 kan revideres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor Spillemiddelkonferanse 14.09.11

9 14.09.11 9 Krav til kontrollen: Revisor skal kontrollere at: a)Inntekter og kostnader vedrører anlegget, herunder at bare utgifter til tilskuddsberettigete elementer inngår som en del av de tilskuddsberettigete kostnader b)Oppgitte beløp for mva. tilsvarer faktisk betalt mva. c)Utgifter er attestert og anvist av personer med de nødvendige fullmakter d)Inn- og utbetalinger som vedrører anlegget er foretatt fra den konto som er oppgitt for dette formålet e)Det er klart skille mellom byggeregnskapet for anlegget og den øvrige drift Spillemiddelkonferanse 14.09.11

10 14.09.11 10 Krav til kontrollen: f) Verdien av dugnad, gaver og rabatter er i samsvar med retningslinjene for verdsettelse av disse postene, og i samsvar med budsjett som er godkjent av fylkeskommunen g) Dersom det er betalt for arbeid eller materialer som i søknaden var oppført som dugnad, gaver og/eller rabatter, skal verdien av ikke-betalt utgifter nedjusteres tilsvarende h)Regnskapssammendraget er i samsvar med det kontrollerte regnskapet Regnskapet skal, for de søkere detter er aktuelt for, legges til grunn for søknad om kompensasjon for betalt merverdiavgift Spillemiddelkonferanse 14.09.11

11 Departementet legg til grunn: • Investeringsbudsjettet og –regnskapet er ettårlig og ikke årsuavhengig. • Årsbudsjettet er bindende – Årlig bevilgning er nødvendig for å kunne pådra inv.utgifter – Budsjetterte prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, må tas med i årsbudsjettet for kommende år. • Begrepet udekket og udisponert i inv.regnskapet er: – Differansen mellom samlet tilgang og bruk av midler • Alle midler, med unntak av bundne midler, er å anse som frie midler. 14.09.1111Spillemiddelkonferanse 14.09.11

12 12 Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer: • Ny ordning for momskompensasjon for idretten som trådte i kraft 1.januar 2010. • Ordningen er en egen post i statsbudsjettet og det ble bevilget kr 50 millioner i 2010 og 60 millioner i 2011(rammestyrt ordning). • Ordningen er underlagt Kulturdepartementet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av departement. 14.09.11Spillemiddelkonferanse 14.09.11

13 13 Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer: • Ordningen er søknadsbasert. • Gjelder idrettsanlegg ”hvor byggearbeidene er igangsatt fra og med 1. januar 2010”. • Anlegget må være ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap skal foreligge før søknad om kompensasjon sendes. • Lag og foreninger som har fremmet søknad om spillemidler til idrettsanlegg, og hvor søknaden er godkjent av fylkeskommunen kan søke. 14.09.11Spillemiddelkonferanse 14.09.11

14 Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer : • Søknadsfrist for 2011 er satt til 15. august 2011. • Minstegrense for søknad er kr 15.000 i merverdiavgift. • Søknader som sendes etter dette vil bli behandlet i forbindelse med tildelingen av kompensasjonsmidler i 2012. • Søknad om kompensasjon leveres elektronisk på: www.idrettsanlegg.nowww.idrettsanlegg.no 14.09.1114Spillemiddelkonferanse 14.09.11

15 Innspill fra kommunene: 1.Opptatt av at politikerne fortsatt skal få et forståelig bilde av hva de vedtar når de fatter vedtak om finansiering av et prosjekt. • Nå når budsjettmidlene kan overføres mellom prosjekt kan dette bildet forkludres noe. • Administrasjonen er også opptatt av at dette vil medfør betydelig merarbeid. • Ønsker gode eksempler på noter over investeringsprosjekter 2.Kjøp av næringsareal der dette skjer ved finansiering ved senere salg av areal. Det kan gå flere år mellom kjøp og salg. Hvordan skal dette håndteres? 14.09.1115Spillemiddelkonferanse 14.09.11

16 16 2010: • 80 søknader • Søknadssum 18 mill.kr • Dvs. 100 % dekning • Resterende midler (32 mill.kr) ikke overførbar 14.09.11Spillemiddelkonferanse 14.09.11

17 Anlegg - refusjon mva 14.09.11Spillemiddelkonferanse 14.09.1117


Laste ned ppt "Spillemiddelkonferanse Levanger 14.-15. september 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør KomRev Trøndelag IKS 14.09.11Spillemiddelkonferanse 14.09.111."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google