Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland PP- samling 6. og 7. februar 2014 Fylkesmannens time Jon Kristian Sørmo og Birte K. Træthaug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland PP- samling 6. og 7. februar 2014 Fylkesmannens time Jon Kristian Sørmo og Birte K. Træthaug."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland PP- samling 6. og 7. februar 2014 Fylkesmannens time Jon Kristian Sørmo og Birte K. Træthaug

2 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Dagens tema Opplæringsloven § 5-4 presiseringer Sakkyndig vurdering er et saksforberedende dokument Vurderingsforskriften – forskrift til opplæringsloven § 3-11 PP- tjenesten Ansvarlig for sakkyndig vurdering Skolen Ansvarlig for IOP og det faktiske tilbudet Skoleeier Ansvarlig for vedtak

3 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Plikt til å vurdere utbytte av opplæringen før vedtak om spesialundervisning. Kunnskapsdepartementet har utarbeidet rundskriv F-04-13 Opplæringsloven § 5-4 – plikt til å vurdere utbytte av opplæringen før vedtak om spesialundervisning – «Skolen skal ha vurdert og eventuelt prøvd ut tiltak innanfor det ordinære opplæringstilbodet med sikte på å gi eleven tilfredsstillande utbytte før det blir gjort sakkunnig vurdering.»

4 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland

5 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Plikt til å vurdere utbytte av opplæringen før vedtak om spesialundervisning Spesialundervisning? Undervisning mot andre mål enn de ordinære læreplanmålene De samme læreplanmålene men etter andre metoder og annen organisering. PP- tjenesten – Vurderer og tilrår hvilke opplæringsmål eleven skal jobbe mot Skolen Vurderer hvilke opplæringsmål eleven kan nå Skoleeier Ansvarlig for at alle elever får sin rett til opplæring oppfylt – dette innebærer et systemansvar

6 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Sakkyndig vurdering Opplæringsloven § 5-3: « Før kommunen eller fylkeskommunen gjer vedtak om spesialundervisning etter § 5-1 eller vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter § 5- 7, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven. Vurderinga skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og kva for opplæringstilbod som bør givast.» Den sakkunnige vurderinga skal blant anna greie ut og ta standpunkt til: – Eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet – Lærevansker hjå eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa – Realistiske opplæringsmål for eleven – Om en kan hjelpe på de vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet – Kva for opplæring som gir et forsvarleg opplæringstilbod.» Kommunen skal grunngi dersom vedtaket avviker frå den sakkyndige vurderingen.

7 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Sakkyndig vurdering Vurderingstemaet: Vurderingen skal vise om eleven har behov for spesialundervisning, og hva for opplæringstilbud som bør gis. Må sees i sammenheng med § 5-1  og vilkårene der. – Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. To hovedelementer i sakkyndig vurdering – Utredning – Tilrådning Hovedelementene til sammen er en del av saksforberedelsen for avgjørelsen om eleven har rett på spesialundervisning etter § 5-1 – Derfor, best mulig faglig grunnlag – Hvis mangelfull eller misvisende faglig grunnlag  kan det føre til at enkeltvedtaket om spesialundervisning blir kjent ugyldig. (jfr. fvl. § 17 og § 34)

8 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland ÅrsvurderingSakkyndig vurdering IOPEnkeltvedtak Forsvarlig utbytte

9

10 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Språk, litteratur og kultur Læreplanmål etter 4. trinn beskrive ordklasser og deres funksjon forklare hvordan man gjennom språkbruk kan krenke andre beskrive eget talemål og sammenligne med andres samtale om innhold og form i sammensatte tekster gi uttrykk for egne tanker og opplevelser om barnelitteratur, teater, film, dataspill og TV-program samtale om sanger, regler, dikt, fortellinger og eventyr fra fortid og nåtid på bokmål, nynorsk og i oversettelse fra samisk og andre språk gi uttrykk for egne tanker om språk, personer og handling i tekster fra ulike tider og kulturer

11 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Sakkyndig vurdering som saksforberedende dokument Spesialundervisning – forvaltning av rettigheter - vedtak om elevens rettigheter. Sakkyndig vurdering fra PPT - saksforberedende Realistiske opplæringsmål er et sentralt punkt i sakkyndig vurdering. Vedtaksinstansen kan sende SV i retur dersom ikke er klart nok for å fatte vedtak. PP- tjenesten – Vurderer og tilrår realistiske opplæringsmål. Må innhente informasjon om dette fra skolen. Skolen v/rektor Fatter vedtak tilstrekkelig grunnlag er nødvendig. Skoleeier Ansvarlig for elevenes rett til opplæring – et systemansvar

12 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Forskrift til opplæringsloven § 3-11 -Underveisvurdering- Underveisvurdering er et viktig grunnlag for planlegging og tilpasning av opplæringstilbudet. Hjelpemiddel når lærerne skal legge til rette for tilpasset opplæring. Lærerne må se ansvaret etter opplæringsloven § 5-4 i sammenheng med § 3-11 i forskriften – Får eleven et tilfredsstillende utbytte av opplæringen?

13 www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland Spesialundervisning – et system med mange aktører Forenklet modell – mange utfordringer. Problemløseren PP- tjenesten Skolen Skoleeier


Laste ned ppt "Www.fylkesmannen.no/opplandFacebookcom/fylkesmannen/oppland PP- samling 6. og 7. februar 2014 Fylkesmannens time Jon Kristian Sørmo og Birte K. Træthaug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google