Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOSTRA Nyheter 2013 og litt til

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOSTRA Nyheter 2013 og litt til"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOSTRA Nyheter 2013 og litt til
Svein Stornes Nov / Des 2012

2 Regnskapsåret 2012 Veiledningen til funksjon 120 og funksjon 420 er betydelig endret i 2012.  Noen nye funksjoner i 2012 255 Medfinansiering av somatiske tjenester 256 Akutt hjelp helse og omsorgstjenesten Nye arter for konsernintern finansiering 501, 511, 521, 901, 911, 921 Ny veileder for rapportering av transaksjoner mellom kommune , kommunalt foretak og IKS I tillegg mange presiseringer og endringer for 2012. Har dere gjennomgått egen organisasjon og vurdert opp mot endringer i veilederen for 2012. Nov / Des 2012

3 KOSTRA funksjon 2013 Ikke fullstendig gjennomgang
120/420. Administrasjon Arbeid med utarbeidelse av underbilag for lønn, regnskap og fakturering knyttes til tjenestefunksjon er tatt bort. 214. Spesialskoler Utgår fra Overført til 202. Lokaler 222. 304 og prøveprosjekt Prøve rapportering ”Bygge- og delesaksbehandling” og ”Eierseksjonering” Benyttes kun av kommuner som deltar i prøveprosjektet Nov / Des 2012

4 KOSTRA funksjon 2013 332 Kommunale veier
Sammenslåing av tidligere funksjon 333 og 334. 531 Naturbruk Presisering av at drift av gårdsbruk eller fiskebåt mv som ikke er direkte knyttet til utdanningsprogrammet føres på funksjon 590. Dvs utgifter og inntekter som ikke direkte knyttes til undervisningen av elever på utdanningsprogram for naturbruk. 660 Tannhelsetjenesten - fellesfunksjoner ”Fylkestannlegen som regnes som administrasjon/ledelse på fylkesnivå benytter funksjon 420” er tatt bort. Nov / Des 2012

5 KOSTRA arter 2013 / 1 075 Lønn renhold
All lønn for renholdere føres her. 170 Transportutgifter Fylkes- og kommunens utgifter til skoleskyss føres på art 170 ved kjøp av transporttjenester ved egenregi. OBS art 370 ( ) dersom tjenesten er satt bort til andre. 180 Strøm ”Slanket” til kun å gjelde strøm/elektrisk kraft til belysning og oppvarming. 181 Fjernvarme Ny 2013 182 Fyringsolje og fyringsparafin 183 Naturgass

6 KOSTRA arter 2013 / 2 184 Bioenergi Ny 2013 300 Kjøp fra staten
Utgifter for utskrivningsklare pasienter 350 Kjøp fra kommuner Kjøp av plass i private barnehager i andre kommuner 400 Overføring til staten Medfinansiering av somatiske tjenester 490 Reserverte bevilgninger Arten forutsettes bruk kun i budsjettet. Skal ikke forekomme beløp på denne ved KOSTRA rapporteringen Fordeling av lønnsposter Stillingsandeler med en varighet på mindre enn 3 mnd må fordeles. Veileder pkt Nov / Des 2012

7 Sektorer 2012 Statistisk sentralbyrå har i eget brev til kommuner og fylkeskommuner informert om at sektorkodene utvides fra to til tre siffer med virkning fra og med regnskapsåret Informasjon om endringen finnes på under lenken Ny institusjonell sektorgruppering fra 2013 Ny del 4.4 i Kostra veileder. En veiledende oversikt over logiske/ulogiske kombinasjoner av kapitler og sektorkoder. Eks: Kapittel 2.10 Kasse og bankinnskudd 000 Kontante beholdninger 070 Bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) 320 Banker 900 Utlandet (innskudd i utenlandske banker) Nov / Des 2012

8 Kostra rapportering Hvordan finne egne feil i Kostra rapporteringen
Lete etter brudd i tidsserier Vi må vite hva som er ”normale” brudd for å skille ut feil Endring i funksjonens innhold Ny funksjon uten tidsserie Endring i bokføringspraksis Sjekke om det er samsvar mellom tall- og tjenesterapporteringen Er regnskapsføring av utgifter i samsvar med rapporering av areal i skjema 34. Personell innrapportert i skjema 7 i samsvar med regnskapsføringen. Gir utgiftsført lønn logisk årslønn etter skjema 7. Sjekkliste for kombinasjoner i KOSTRA Se vedlegg Utvikling over år Sammenlignbare kommune Nov / Des 2012

9 Elimineringsarter Hovedregel: Elimineringsarter For å kunne identifisere konserninterne transaksjoner er det nødvendig å benytte elimineringsartene istedenfor de ordinære artene i KOSTRA. Dette er hovedregelen for konserninterne transaksjoner. Bruk av elimineringsarter er nødvendig for å kunne publisere konserntall i KOSTRA. Elimineringsartene benyttes uavhengig av utgifts- eller inntektstype (art). Føring på samme funksjon. Unntak: Når det er ulik funksjon hos selger og kjøper skal artsserie 1-2 benyttes hos kjøper ved kjøp av varer/tjenester. Eget skjema for avstemming. Vedlegg til veileder Mange eksempel i veileder Nov / Des 2012

10 Elimineringsarter Oversikt over sammenheng mellom bruk av art hos (fylkes)kommune og hos IKS. Kommunens regnskap IKSets regnskap 375 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 775 Salg fra deltakerkommune 475 Overføring til IKS hvor kommunen selv er deltaker 895 Overføring fra deltakerkommune 775 Salg til IKS der kommunen selv er deltaker 375 Kjøp fra deltakerkommune 895 Overføring fra IKS der kommunen selv er deltaker 475 Overføring til deltakerkommune Nov / Des 2012

11 Elimineringsarter Oversikt over sammenheng mellom bruk av art hos kommune og hos kommunalt foretak. (Tilsvarende hos fylkeskommunen) Kommunens regnskap Foretakets regnskap 380 Kjøp fra foretak i egen kommune 780 Salg fra egen kommune 480 Overføring til foretak i egen kommune 880 Overføring fra egen kommune 780 Salg til foretak i egen kommune 380 Kjøp fra egen kommune 880 Overføring fra foretak i egen kommune 480 Overføring til egen kommune Nov / Des 2012


Laste ned ppt "KOSTRA Nyheter 2013 og litt til"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google