Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KomRev Trøndelag IKS KOSTRA Nyheter 2013 og litt til Svein Stornes Nov / Des 20121.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KomRev Trøndelag IKS KOSTRA Nyheter 2013 og litt til Svein Stornes Nov / Des 20121."— Utskrift av presentasjonen:

1 KomRev Trøndelag IKS KOSTRA Nyheter 2013 og litt til Svein Stornes Nov / Des 20121

2 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 2 Regnskapsåret 2012 •Veiledningen til funksjon 120 og funksjon 420 er betydelig endret i 2012. Noen nye funksjoner i 2012 –255 Medfinansiering av somatiske tjenester –256 Akutt hjelp helse og omsorgstjenesten •Nye arter for konsernintern finansiering –501, 511, 521, 901, 911, 921 –Ny veileder for rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og IKS •I tillegg mange presiseringer og endringer for 2012. Har dere gjennomgått egen organisasjon og vurdert opp mot endringer i veilederen for 2012.

3 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 3 KOSTRA funksjon 2013 Ikke fullstendig gjennomgang 120/420. Administrasjon Arbeid med utarbeidelse av underbilag for lønn, regnskap og fakturering knyttes til tjenestefunksjon er tatt bort. 214. Spesialskoler Utgår fra 2013. Overført til 202. Lokaler 222. 304 og 305 - prøveprosjekt Prøve rapportering ”Bygge- og delesaksbehandling” og ”Eierseksjonering” Benyttes kun av kommuner som deltar i prøveprosjektet

4 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 4 KOSTRA funksjon 2013 332 Kommunale veier Sammenslåing av tidligere funksjon 333 og 334. 531 Naturbruk Presisering av at drift av gårdsbruk eller fiskebåt mv som ikke er direkte knyttet til utdanningsprogrammet føres på funksjon 590. Dvs utgifter og inntekter som ikke direkte knyttes til undervisningen av elever på utdanningsprogram for naturbruk. 660 Tannhelsetjenesten - fellesfunksjoner ”Fylkestannlegen som regnes som administrasjon/ledelse på fylkesnivå benytter funksjon 420” er tatt bort.

5 KomRev Trøndelag IKS 5 KOSTRA arter 2013 / 1 075 Lønn renhold All lønn for renholdere føres her. 170 Transportutgifter Fylkes- og kommunens utgifter til skoleskyss føres på art 170 ved kjøp av transporttjenester ved egenregi. OBS art 370 (375- 380) dersom tjenesten er satt bort til andre. 180 Strøm ”Slanket” til kun å gjelde strøm/elektrisk kraft til belysning og oppvarming. 181 Fjernvarme Ny 2013 182 Fyringsolje og fyringsparafin Ny 2013 183 Naturgass Ny 2013

6 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 6 KOSTRA arter 2013 / 2 184 Bioenergi Ny 2013 300 Kjøp fra staten Utgifter for utskrivningsklare pasienter 350 Kjøp fra kommuner Kjøp av plass i private barnehager i andre kommuner 400 Overføring til staten Medfinansiering av somatiske tjenester 490 Reserverte bevilgninger Arten forutsettes bruk kun i budsjettet. Skal ikke forekomme beløp på denne ved KOSTRA rapporteringen •Fordeling av lønnsposter –Stillingsandeler med en varighet på mindre enn 3 mnd må fordeles. Veileder pkt 2.3.1.

7 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 7 Sektorer 2012 Statistisk sentralbyrå har i eget brev til kommuner og fylkeskommuner informert om at sektorkodene utvides fra to til tre siffer med virkning fra og med regnskapsåret 2012. Informasjon om endringen finnes på http://www.ssb.no/kostra/innrapp/ under lenken Ny institusjonell sektorgruppering fra 01.01.2012. http://www.ssb.no/kostra/innrapp/Ny institusjonell sektorgruppering fra 01.01.2012 2013 Ny del 4.4 i Kostra veileder. –En veiledende oversikt over logiske/ulogiske kombinasjoner av kapitler og sektorkoder. Eks: Kapittel 2.10 Kasse og bankinnskudd 000 Kontante beholdninger 070 Bundne bankinnskudd (skattetrekksmidler) 320 Banker 900 Utlandet (innskudd i utenlandske banker)

8 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 8 Kostra rapportering Hvordan finne egne feil i Kostra rapporteringen •Lete etter brudd i tidsserier –Vi må vite hva som er ”normale” brudd for å skille ut feil •Endring i funksjonens innhold •Ny funksjon uten tidsserie •Endring i bokføringspraksis •Sjekke om det er samsvar mellom tall- og tjenesterapporteringen –Er regnskapsføring av utgifter i samsvar med rapporering av areal i skjema 34. –Personell innrapportert i skjema 7 i samsvar med regnskapsføringen. Gir utgiftsført lønn logisk årslønn etter skjema 7. •Sjekkliste for kombinasjoner i KOSTRA –Se vedlegg

9 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 9 Elimineringsarter Hovedregel: Elimineringsarter For å kunne identifisere konserninterne transaksjoner er det nødvendig å benytte elimineringsartene istedenfor de ordinære artene i KOSTRA. Dette er hovedregelen for konserninterne transaksjoner. Bruk av elimineringsarter er nødvendig for å kunne publisere konserntall i KOSTRA. Elimineringsartene benyttes uavhengig av utgifts- eller inntektstype (art). Føring på samme funksjon. Unntak: Når det er ulik funksjon hos selger og kjøper skal artsserie 1-2 benyttes hos kjøper ved kjøp av varer/tjenester.

10 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 10 Elimineringsarter •Oversikt over sammenheng mellom bruk av art hos (fylkes)kommune og hos IKS. 1. Kommunens regnskapIKSets regnskap 375 Kjøp fra IKS der kommunen selv er deltaker 775 Salg fra deltakerkommune 475 Overføring til IKS hvor kommunen selv er deltaker 895 Overføring fra deltakerkommune 775 Salg til IKS der kommunen selv er deltaker 375 Kjøp fra deltakerkommune 895 Overføring fra IKS der kommunen selv er deltaker 475 Overføring til deltakerkommune

11 KomRev Trøndelag IKS Nov / Des 2012 11 Elimineringsarter •Oversikt over sammenheng mellom bruk av art hos kommune og hos kommunalt foretak. (Tilsvarende hos fylkeskommunen) 1. Kommunens regnskapForetakets regnskap 380 Kjøp fra foretak i egen kommune 780 Salg fra egen kommune 480 Overføring til foretak i egen kommune 880 Overføring fra egen kommune 780 Salg til foretak i egen kommune 380 Kjøp fra egen kommune 880 Overføring fra foretak i egen kommune 480 Overføring til egen kommune


Laste ned ppt "KomRev Trøndelag IKS KOSTRA Nyheter 2013 og litt til Svein Stornes Nov / Des 20121."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google