Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid

2 Inntak av søkere med fortrinn og/eller rett til spesialundervisning (v/Marianne K Lorentzen) 1.Oppsummering av «Særskilt inntak 2013» 2.Opplæringslov og forskrift – Hva er nytt ? 3.Tilpassing av opplæringen, Grunnlaget for Vedtak om spes.undervisning. 4.Gjeninnføring av Fortrinnsrett – Status så langt 5.Inntak etter individuell vurdering 6.Grunnkompetanse som realistisk opplæringsmål 7.Opplæring i tilrettelagte grupper 8.Særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever 9.Utvidelse av opplæringsretten 10.Info-brev nr 2 - skal omhandle nærmere retningslinjer for inntak etter individuell vurdering

3 Oppfølgingstjenesten (OT), per 15.11.2013 Vest-AgderAntall jenter og gutter i OT KodeAlder i 2013:I alt<1717-1818-1919-2020-21 01Antall ungdom med rett:8 3492 4002 5832 431577358 Tilmeldingsgrunner 03Ikke søkt33912252119145 04Takket nei til plass155940454813 05Avbrudd6419131778

4 «Særinntaket 2013/2014» 1441 vedleggsskjema mottatt « A-søkere » 2012/2013 2013/2014 A-søkere Aug.20.mars25.maiAug. Tilrettelagte gr. 300280301305 Ordinære gr. 154130 92 94 TOTALT 454 410 393 399 « B-søkere » 2012/132013/2014 Aug.20.mars25.maiAug. 462 466 490 498

5 Tidligere vedleggsskjema - utgår

6 Tidligere vedleggsskjema – utgår Dette får konsekvenser for:  Inntak til særskilt prioritert Vg1 (A)  Inntak til tilrettelagte grupper (A)  Grunnlag for vedtak om spesialundervisning (B)  Grunnlag for tilrettelegging for lærlinger/lærekandidat  Overføring av informasjon til skolene Risiko for frafall NyGiv Minoritetsspråklige elever Andre opplysninger

7 Nytt fra Opplæringslov og forskrift : 1.Rundskriv F-04-13, datert 2.juli 2013: Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før vedtak om spesialundervisning. Skolens plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak med sikte på å gi eleven tilfredsstillende utbytte av opplæringen før vedtak om spesialundervisning, lovfestes i Opplæringsloven § 5-4. Dette vil også gjelde ved overgang til videregående opplæring. NB! Viktig at vedtak om spesialundervisning for 10 trinn og sakkyndig vurderinger følger med eleven.

8 www.vaf.no Elevens læringsutbytte Sakkyndig vurdering Enkeltvedtak IOP Årlig rappport

9 2. Fortrinnsrett til videregående opplæring Informasjonsmøte 14. og 15 oktober 2013 Frist for tilmelding av elever fra Grunnskolen 1.nov

10 Forskriftsendringene i korte trekk 1.Tydeligere plassering av ansvar for oppgaver knyttet til inntaket og krav om lokale forskrifter 2.Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere 3.Mer utfyllende regler om forholdet mellom fulltidselever og deltidselever 4.Tydeligere vilkår og regler for inntak til Vg2/Vg3 5.Mer utfyllende regulering av inntak av voksne 6.Eget kapittel om formidling av lærlinger og lærekandidater

11 2. Et mer differensiert inntak til Vg1 for å ivareta blant annet søkere med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklige søkere Tidligere: svært ulik praksis mellom fylkeskommunene ang. hvor mange som tas inn til ”særskilt prioritert utdanningsprogram”, i ordinært inntak og individuelt Nå: –Hovedregel: alle som skal tas inn konkurrerer etter poeng i det ordinære inntaket –Tydeligere identifisering av ulike ”inntaksgrunnlag” – et mer finmasket inntak Har gjeninnført begrepet fortrinnsrett Fortrinnsrett – ordinært inntak med individuell behandling –Hvilke grupper har fortrinnsrett? –Hvem er det viktig at fanges opp i det ordinære inntaket pga for lav poengsum etc.?

12 Inntak til Vg1 for søkere med fortrinnsrett 4 fortrinnsgrunnlag: 1.§ 6-15 – Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram 2.§ 6-17 – Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne 3.§ 6-18 – Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk 4.§ 6-19 – Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid (flere år på Vg1)

13 § 6-15 Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram  Søkere må ha omfattende behov for spesialundervisning  Mulighet for å fullføre opplæringen med yrkes eller studiekompetanse  I vurderingen skal det ikke trekkes inn: Om søkeren kan fullføre med grunnkompetanse Søkerens mestring av utdanningsprogrammet Søkerens motivasjon eller behov for forutsigbarhet

14 § 6-17 fortrinnsrett for elever med sterkt nedsatt funksjonsevne  Søkere må rett til spesialundervisning  Søkere må ha et særlig behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt (for eksempel skoler med tilrettelagte tilbud Arbeidslivstrening og Hverdagslivstrening)  Må foreligge dokumentasjon av elevenes særlige behov (tidligere enkeltvedtak, helseopplysninger)  Det kan heller ikke for disse elevene klages på skoleplassering

15 2. Fortrinnsrett – søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne Den gamle fortrinnsretten fra før R94 som gjeninnføres Fortrinnsrett etter § 6-15 og 6-17 må ses i sammenheng –For disse søkerne har valg av utdanningsprogram liten betydning – det er en særskilt tilrettelagt skole som er det vesentligste. –Skal ivareta både fylkeskommunens og søkerens behov

16 Forts. Innholdet i fortrinnsretten er regulert i § 6-17 andre ledd –Gir FK en mulighet til å ta søkeren inn på en særskilt skole dersom det er tungtveiende grunner – ikke rett til ett bestemt utd. prog. Søkeren har ikke rett til førstevalget sitt –FK kan ikke plassere søkeren på ett annet utdanningsprogram enn ett av tre valgte i søknaden –Tas inn før det ordinære inntaket Gir ikke hjemmel til å plassere direkte i grupper/særskilte opplæringstilbud etc. –Det krever et vedtak om spesialundervisning FK fastsetter i den lokale forskriften hvordan søkere etter denne bestemmelsen tas inn

17 Vilkår: 4 vilkår som må være oppfylt: –A) vedtak om spesialundervisning –B) Sterkt nedsatt funksjonsevne Fysisk og/eller psykisk –C) Må pga den sterkt nedsatt funksjonsevnen ha et særlig behov for å bli tatt inn til en skole som er særskilt tilrettelagt Må være sammenheng mellom den sterkt nedsatte funksjonsevnen og behovet for inntak etter denne bestemmelsen Den særskilte tilretteleggingen kan være: særlig kompetanse, fysisk tilrettelegging (husk universell utforming), tilgang på hjelpemidler, ekstra lærertetthet etc. –D) Må foreligge dokumentasjon av søkerens særlige behov Ikke krav til sakkyndig vurdering Eks. tidligere enkeltvedtak om spesialundervisning, dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten, Statped. etc.

18 Saksbehandling Kan få inntaksvedtak og spesialundervisningsvedtak på plass tidlig –Her vil det være behov for omfattende tilrettelegging for eleven og FK/skolen vil ha behov for å starte prosessen i god tid. Ikke krav om egen sakkyndig vurdering fra PPT. Kommunen må melde søkeren til FK innen 1.10. året før. –Kommunen må innhente samtykke til tilmelding fra foreldrene/eleven

19 Fortrinnsrett – søkere med rett til tegnspråkopplæring § 6-18 – ny bestemmelse, men retten var tidl. regulert i bestemmelsene om inntak til knutepunktskoler Søkeren har rett til oppæring i eller på tegnspråk etter oppl. § 3- 9 kan søke om: –A) Fortrinnsrett for de med rett som ønsker Vg1 med tolk i en ordinær vgs –B) Inntak til knutepunktskole etter §§ 6-40 til 6-43 Søkeren må i søknaden opplyse hva hun eller han prioriterer høyest. Ved søknad - Krav til sakkyndig vurdering (samme krav i §§ 6- 18 og 6-41) –Fylkeskommunens PPT er sakkyndig instans

20 Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidelse av opplæringsretten (§ 6-19)  Gjelder for søkere som har fått vedtak om utvidelse av opplæringsretten etter Oppll § 3-1,femte ledd. Elever i tilrettelagte grupper (HT og AT) Elever som har vedtak om Vg1 over 2 år Evt andre som har hatt vedtak om spesialundervisning og har behov for å utvide opplæringsretten  Elevene skal tilmeldes PPT for sakkyndig vurdering innen 1.nov i sitt 3 (4) opplæringsår.  Elevene kan gis fortrinn til å videreføre påbegynt opplæring.

21 Fortrinnsrett til Vg2 og Vg3  Egne bestemmelser i ny forskrift som regulerer dette. Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne (§ 6-30) Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk (§ 6-31) Fortrinnsrett for søkere med vedtak om utvidet tid (§ 6-32)  Søknadsfrist 1.februar  Må ha innhentet nødvendig sakkyndig vurderinger i forkant.

22 § 6-14 – inntaksrekkefølgen Nytt at det er en bestemmelse med rekkefølgen –(1) retten til 1 av 3 valgte utdanningsprogram. –Rekkefølgen som inntaket skal gjennomføres etter Søkere med fortrinnsrett (2) Søkere som konkurrerer etter poeng med et særlig ansvar for å fange opp de som ikke får retten til 1 av 3 valgte utdanningsprogram oppfylt – behandles individuelt (3) –Individuell behandling får ikke mer – men får retten sin oppfylt –Har identifisert flere grupper enn i dag –Kapitlet er strukturert i samsvar med rekkefølgen –(4) regulerer voksne

23 Inntaksrekkefølgen ved inntak til Vg1 (§ 6-14) Kategori§Skal ivareta inntak til: Innmelding til VAF 1.nov/1.okt Søknads- frist Fortrinnsrett6-151(2) Særskilt(e) utdannings- program Ja1.februar Fortrinnsrett6-17En bestemt skole – særskilt tilrettelagt. Ja1.februar Fortrinnsrett6-18Bruk av tolk i ord vgs. 1 av 3 utdannings- program Henvisning til PPT (VAF) innen 1.nov 1.februar Fortrinnsrett6-19Samme Vg1 som det er innvilget utvidet tid. Henvisning til PPT (VAF) innen 1.nov. 1.februar

24 Inntaksrekkefølgen ved inntak til Vg1 (2) Kategori§Skal ivareta inntak til: KommentarSøknads- frist Ordinære søkere 6-20 6-21 1 av 3 UTD-program Konkurrerer kun med poeng 1.mars Individuell behandling 6-221 av 3 UTD-program Elever med spes.u og mangler mer enn halvparten av karakterene 1.februar,,6-231 av 3 UTD-program Elever med rett til særskilt språkopplæring og mangler mer enn halvparten av karakterene 1.februar,,6-241 av 3 UTD-program Elever uten tallkarakterer 1.mars,,6-251 av 3 UTD-program Elever med særlige, tungtveiende grunner 1.februar,,6-261 av 3 UTD-program Elever uten vurdering med karakter i halvparten av faga 1.mars,,6-271 av 3 UTD-program Deltidselever1.mars

25 Innsøking av elever med behov for individuell behandling (§§ 6-22, 6-23 og 6-25)  Nærmere retningslinjer gis i lokal inntaksforskrift  Tilleggsdokumentasjon kan være: Enkeltvedtak om spesialundervisning på 10.trinn Sakkyndig vurdering som ligger til grunn for vedtak Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Uttalelse fra Barnevernet Uttalelse fra spesialist (medisinske forhold) Pedagogisk rapport fra avgiver skole som tydeliggjør spesielle behov hos eleven (tilrettelegging) Opplysninger om elevens opplæringsmål (som grunnlag for tilrettelegging mot Grunnkompetanse)  Tilleggsdokumentasjon sendes til 1.ønskeskolen og Utdanningsavdelingen.  Nytt vedleggsskjema ????

26 www.vaf.no Nye konsekvenser for inntak og videre organisering av elevenes opplæring :

27 Planlagt opplæring mot grunnkompetanse (organisert av skolen)

28 Evaluering av Grunnkompetanseløpet - Oppsummering  Forskyvning i målgruppe, målsetning og resultater  Ikke enhetlig tilbud, men mer lokalbaserte løsninger  Små grupper og lærerens egenskaper mer viktige en selve modellen  GKL har identifisert en målgruppe som har behov for tilrettelagt opplæring i mindre grupper.  GKL bidratt til økning i spes.undervisning i segregerte gruppe  Ikke grunnlag for å si at GKL som modell har vært virkningsfull for den identifiserte målgruppen

29 Evaluering av Grunnkompetanseløpet - Anbefalinger  GKL i nåværende form bør avvikles 2014/2015  Den identifiserte målgruppen må få et tilbud om tilpasset opplæring/spes.undervisning  Den tilpassede opplæringen må hovedsakelig i skje i skolens regi  Informasjonsmateriell/rutiner om GK må forbedres  GK, som realistisk opplæringsmål, må tydeliggjøres i sakkyndige vurderinger, enkelt vedtak og IOP  Opplæring må ta utgangspunkt i elevens realistiske måloppnåelse – også i fellesfag  «Strategigruppen» bør vurdere alternative modeller for tilrettelagte grupper som en del av tilbudsstrukturen  Det anbefales av praksisbrevordningen prøves ut til den opprinnelige målgruppen til GKL

30 Elever med behov for opplæring i tilrettelagte grupper 1.nov Tilmelding av elever fra kommunene (§6-17) Tilmelding av elever fra Vgs som skal vurderes for utvidet rett (og gis fortrinn etter § 6-19) 15.des Rapport til UTD om elever som skal videreføres på 2. og 3. år (HT+AT) Skolene utarbeider forslag til individuelle opplegg for elever med vedtak om å følge «Grunnkompetanseløpet» 1.feb Søknad om individuell vurdering (§§ 6-22 og 6-25) Søknadsfrist for elever som gis fortrinn til 4 eller 5 år Feb/mars /april Gjennomgang av aktuelle elever med skolene Inntaksbrev og overgangsmøter med grunnskoleelever Vedtak om spesialundervisning omtaler evt organisering i tilrettelagte grupper.

31 Særskilt språkopplæring for minoritets- språklige elever  Ber om individuell behandling ved innsøking (1.feb.) Legger ved gjeldende enkeltvedtak om særskilt språkopplæring – som beskriver tilbudet eleven har dette skoleåret  Ingen søkbare tilbud – men egne opplegg på enkelte skoler vurderes når behovene er kjent for VAF.  Muligheter til ett års forsterket språkopplæring ved voksenopplæringen i kommune for elever innen EØS-området. Dette skal på forhånd avklares med fylkeskommunen.  Muligheter for enkeltvedtak med f.eks Vg1 over 2 år

32 Prosess og informasjon  20 og 21 november: Rådgiversamlinger – inntak  Info-brev nr 2 som gir nærmere retningslinjer ifm individuell behandling av søkere.  Arbeide med Lokal inntaksforskrift er i gang.  1.februar: Søknadsfrist for søkere med fortrinnsrett og elever som skal vurderes individuelt (ref oversikt) Søknadsfrist for elever som har behov for utsettelse/utvidelse av opplæringsretten av f.eks medisinske grunner (Oppll. 3-1,tredje ledd)  Feb/mars «Inntaksmøter» med skolene.

33 www.vaf.no


Laste ned ppt "Vest-Agder fylkeskommune en drivkraft for utvikling Folkestyre – kompetanse - samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google