Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KomRev Trøndelag IKS Diverse regnskapspørsmål Temadager Desember 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KomRev Trøndelag IKS Diverse regnskapspørsmål Temadager Desember 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 KomRev Trøndelag IKS Diverse regnskapspørsmål Temadager Desember 2013

2 KomRev Trøndelag IKS Innhold •Brev fra Skatteetaten 30.09.13 •Mottatt dagmult, forseint ferdigstilt kommunalt bygg/anlegg •Vurderingsendring av fjorårets driftsutgift •Årsavslutning investerings - / driftsregnskapet •Avstem regulert budsjett, drift / investering •Likviditetssituasjon •2014; maks lånebeløp, ubrukte lånemidler 2

3 KomRev Trøndelag IKS Brev fra Skatteetaten 30.09.13 MVA-behandling ved privat bruk av arbeidsgivers elektroniske kommunikasjon –Ikke fradragsrett for inngående mva for den delen som er privat bruk. •Gjelder både anskaffelse og bruk Anskaffelser: Hver enkelt anskaffelse skal vurderes  den antatte faktiske bruk (privat/arbeidsmessig)  forholdsmessig fradag for inngående mva 3

4 KomRev Trøndelag IKS Brev fra Skatteetaten 30.09.13 Forskjellige løsninger i kommunene – Bruk av privat telefon med telefongodtgjørelse -> ingen mva-problematikk Arbeidsgiver er eier av mobiltelefon…… – Telefonen ligger igjen på jobb -> ingen privat bruk, ok – Splittet faktura, viser privat bruk -> delt faktura med og uten fradragsrett – Arbeidsgiver betaler hele regninga – Arbeidstaker betaler regningene for drift 4

5 KomRev Trøndelag IKS Brev fra Skatteetaten 30.09.13 Forenklet løsning •Fradragsgrunnlaget; sjablongreglene  Full momskomp/fradrag i løpet av året  Ikke fradragsrett for den skattepliktige fordelen de ansatte har etter sjablongreglene => Samlet korreksjon av inngående mva ved årsskiftet (skattepliktig fordel er inkl. mva) 5

6 KomRev Trøndelag IKS Dagmult, ved fristoverskridelse Mottatt dagmult knyttet til investeringsprosjekt Drift eller investering? •Regnskapsforskriften § 3 3.ledd nr. 2 •Regnskapsforskriften §3 3. ledd nr 3 •KRS nr 4 (Avgrensning mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet) punkt 2 nr. 3  Hovedregel; inntektsføres i investeringsregnskapet på det aktuelle prosjektet  Unntak; knyttet til driftsutgifter, for eksempel leiekontrakter, skal det føres i driftsregnskapet 6

7 KomRev Trøndelag IKS Vurderingsendring av fjorårets driftsutgift 2012; ny tursti; under kr 100`, ført i drift, ikke ferdig 2013; fortsetter bygginga, godt over kr 100` Feil i tidligere års regnskap som skal korrigeres? Svaret blir: 2012 er korrekt ihht daværende vurderinger • Prosjektet føres i investering fra og med 2013 • Kostnadene i 2012 aktiveres i balansen, mot kap.konto • Ulemper  Utgifter i driftsregnskapet blir aktivert  Påvirker minimumsavdrag (driftsutgift avskrives) -> Differanse i avstemmingene – må forklares 7

8 KomRev Trøndelag IKS Vurderingsendring av fjorårets driftsutgift Svaret blir: feil i regnskapet 2012 • Regnskapet 2012 korrigeres ihht KRS nr 5 pkt 3.4  Gjennomføres som vanlige transaksjoner o opprinnelig utgiftsføring i drift 2012 reverseres i 2013 o utgiftene føres investering o finansieringen kan også rettes  bør budsjettreguleres o Vesentlige korrigeringer må opplyses i note  KRS nr 5 pkt 3.1; tidligere års feil er bl.a. feilvurderinger 8

9 KomRev Trøndelag IKS Årsavslutning; investeringsregnskapet 9 Ettårig investeringsbudsjett (2A og 2B) – bindende -Regulering skal foretas ved endringer i rammene Alle midler er frie – unntak; øremerkede formål Bunnlinja - udisponert/udekket; diff. mellom samlet tilgang og samlet bruk av midler •Skal føre bruk/avsetning bundne fond (øremerket midler) •Skal ikke inntektsføre mer frie midler enn investeringsregnskapet har bruk for •Overføring fra drift til investering, bruk av frie fond(investerings- og disposisjonsfond, bruk av lån) •Strykninger; reduser avsetning til frie fond

10 KomRev Trøndelag IKS Årsavslutning; driftsregnskapet 10 •Skal føre bruk og avsetning bundne fond (øremerkede midler) •Skal føre bruk og avsetning frie fond ihht budsjett. •Strykninger ved merforbruk 1.Budsjetterte overføringer fra drift til investering vedtatt av kommunestyret (unntatt 80% av inv.momskompen) 1. Avsetning til frie fond 3. Inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

11 KomRev Trøndelag IKS Avstem regulert budsjett, drift/investering 11 Opprinnelig og regulert budsjett en obligatorisk del av årsregnskapet •Skal vedtas av kommunestyret selv •Regnskapsskjema 1A og 2A, 1B og 2B •Nødvendige endringer i løpet året skal foretas •Revisjon skal skriftlig påpeke hvis redegjørelse for vesentlige avvik regnskap/reg.budsjett mangler => Regulert budsjett skal avstemmes mot opprinnelig og budsjettendringer

12 KomRev Trøndelag IKS Likviditetssituasjon Flere faktorer påvirker kommunenes likviditetssituasjon negativt • Økning i premieavvik • Ubrukte lånemidler skal ikke eksistere • Reserver i form av disposisjonsfond er redusert • ”Gamle” bundne driftsfond er/skal opphøre • Fra og med 2014; bare netto investeringer (ekskl inngående mva) kan lånefinansieres  Tomt i kassa??  Må ta opp likviditetslån /avtale om likviditetstrekkrettighet • Kravet om at likviditetslån /-trekkrettigheter skal være oppgjort når årsregnskapet fastsettes, er opphevet fra 01.07.2013. 12

13 KomRev Trøndelag IKS 2014; maks lånebeløp 13 Investeringer i anleggsmidler, unntatt: -Egenkapitalinnskudd -Aksjekjøp -Avdrag lån (budsjettert i investeringsregnskapet) -Eventuelt udekket formidlingslån -Følgende finansiering - Ref. mva investeringer - Øremerkede tilskudd/gaver ________- Bundne investeringsfond = Maks bruk av lån - Ubrukte lånemidler = Maks nytt låneopptak til investeringer

14 KomRev Trøndelag IKS Andre spørsmål???? 14

15 KomRev Trøndelag IKS Lykke til med årsregnskapet 2013 15 men først ønsker vi dere alle ei riktig god jul!!


Laste ned ppt "KomRev Trøndelag IKS Diverse regnskapspørsmål Temadager Desember 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google