Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Likeverdig samhandling og spesialisthelsetjenestens rolle i å realisere reformen. Norsk Helse- og velferdsforum i Buskerud 7. april 2011 Samhandlingssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Likeverdig samhandling og spesialisthelsetjenestens rolle i å realisere reformen. Norsk Helse- og velferdsforum i Buskerud 7. april 2011 Samhandlingssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Likeverdig samhandling og spesialisthelsetjenestens rolle i å realisere reformen. Norsk Helse- og velferdsforum i Buskerud 7. april 2011 Samhandlingssjef Christine Furuholmen Vestre Viken HF

2 1.Hvem er vi? Litt om Vestre Viken helseområde 2.Hva innebærer samhandlingsreformen for oss 3.Hvordan samhandler Vestre Viken med kommunene for å realisere reformen Ny struktur for samarbeidsutvalg og samarbeidsavtaler Utvikling av lokalmedisinske tjenester Tydeliggjøre spesialisthelsetjenestens rolle innen forebygging Styrke samhandling som arbeidsmåte og virkemiddel

3 Vestre Viken HF består av Fire somatiske sykehus: Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike Sykehusavdelinger innen psykisk helse på Blakstad i Asker og i Lier Distriktspsykiatriske sentre i Asker, Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike (mange mindre enheter) Hallingdal sjukestugu

4 Vestre Viken HF 26 kommuner 445 000 innbyggere 9400 ansatte 6600 årsverk

5 Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til 444 500 mennesker i 26 kommuner Deldøgnsambulanse Heldøgnsambulanse Vinterambulanse Luftambulanse Legevakt Sykehus Helseekspress Leveransen av et sammensatt tjenestetilbud skjer i tett samarbeid med primærhelse- tjenesten i kommunene Kommentarer Kilder: Vestre Viken HF - 5 -

6 Antall eldre over 60 år vil øke med 35 % på landsbasis, kartet viser veksten per kommune i Vestre Viken sammenliknet med landsgjennomsnittet I henhold til SSB sine beregninger vil antall eldre over 60 år i Norge øke fra 1.010.000 i 2010 til 1.360.000 i 2025 En økning på 34.5% Kartet sammenlikner den prosentvise veksten per kommune med landsgjennomsnittet (34.5%) for gruppen over 60 år < 29 % vekst 29-39 % vekst > 39 % vekst Alle kommunene, utenom Nore og Ulvdal, Nes, Flå og Rollag, har en vesentlig sterkere vekst enn landsgjennomsnittet Som følge av den høye veksten i gruppen over 60 i de fleste kommuner, vil gruppens andel av den totale befolkningen i Vestre Viken øke Andelen over 60 vil øke fra 21 % til 25 % Økning i antall eldre over 60 år frem mot 2025 Kommentarer Note: Framskrevet folkemengde, etter region, alder, tid og statistikkvariabel. Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Kilde: Statistisk Sentralbyrå Hol Ål Hemsedal Gol Nes Flå Ringerike Jevnaker Hole Bærum Asker Svelvik Sande Lier Modum Krødsherad Sigdal Kongsberg Flesberg Øvre Eiker Nedre Eiker Rollag Nore og Uvdal Hurum Drammen Røyken - 6 -

7 Innen 20 min: ca 133 000 personer, 30% av VV Innen 40 min: ca 332 600 personer, 74,8% av VV Innen 60 min: ca 381 100 personer, 85,7% av VV Innen 120 min: ca 425 470 personer, 95,7% av VV Reisetid Drammen sykehus Nedre Eiker Hol Ål Hemsedal Gol Nes Flå Ringerike Jevnaker Hole Bærum Asker Svelvik Sande Lier Modum Krødsherad Sigdal Kongsberg Flesberg Øvre Eiker Rollag Nore og Uvdal Hurum Røyken Note: Antall innbyggere i VV er 444 500. Opptaksområdet til Drammen sykehus er definert som Drammen, Lier, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik og Nedre Eiker Kilde: Deloitte analyse, SSB, Statens kartverk og Google kart - 7 -

8 29 min Drammen sykehus Bærum sykehus Kongsberg sykehus Ringerike sykehus Hallingdal sjukestugu 36 min 58 min 55 min 38 min 73 min 179 min 148 min 145 min 177 min Sykehusene Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike ligger relativt tett i kjøreavstand Den lengste reiseveien mellom de fire store sykehusene er fra Kongsberg til Ringerike Ellers ligger Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike under én time fra hverandre Kjøretider mellom sykehus Kommentarer Kilder: Google kart, veibeskrivelse - 8 -

9 Hva innebærer samhandlingsreformen for oss?

10 Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til oppgavefordeling for å nå et felles, omforent mål, og evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. Stortingsmelding 47, Samhandlingsreformen

11 Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformens hovedmål Satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid En større del av helse- og omsorgstjenestene skal ytes av kommunene Mer helhetlige og koordinerte tjenester Å sikre en bærekraftig utvikling av helsesektoren Fremtidens helsetjeneste

12 Forhold mellom tjenester på ulike nivå Spesialist- helsetjenester Kommunale helse- og omsorgstjenester Desentralisere der det er klokt Sentralisere der man må Balanse mellom faglig kvalitet og kostnadseffektivitet Styrking av eksisterende tjenester Utvikling av nye tjenester Overtagelse av oppgaver fra spesialist

13 Vårt felles utgangspunkt – en unik mulighet til å realisere reformen Kommunene og spesialisthelsetjenesten skal sammen sørge for at innbyggerne får gode og likeverdigehelsetjenester. Kommunene og Vestre Viken HF har sammen en unik mulighet til å skape dette fordi; sammen disponerer (nesten) vi alle de totale midlene som brukes til befolkningens helsetjenester sammen disponer (nesten) vi alt helsepersonell

14 Organisatorisk tilpasning: Samhandlingsdirektør i administrerende direktørs ledergruppe En samhandlingssjef ved hvert sykehus Lærings- og mestringssenter Praksiskoordinator med ansvar for konsulentene ved alle sykehus

15 Hvordan samhandler Vestre Viken med kommunene for å realisere reformen. Struktur for samarbeidsutvalg og samarbeidsavtaler

16 Samarbeidsavtale mellom kommunene og Vestre Viken HF 26 kommuner, avtale inngått oktober 2010 etter en interimsperiode Bygger på tidligere inngåtte avtaler Kommer i forkant av lovbestemte avtaler Bygger på gjensidighet og likeverdighet

17 Samarbeidsavtalens formål Sikre systematisk samarbeid Helhetlige helsetjenester av høy kvalitet som setter pasienten i sentrum Ivareta samfunnets ressurser på en god måte

18 Sammensetning og møtestruktur Sammensetning: 6 rådmenn, en fra hver delregion, valgt av regionsrådet ( rådmannsgruppen knytter til seg en medisinsk faglig rådgivingsgruppe). Adm. dir og 5 direktører fra Vestre Viken HF 2 Brukerrepresentanter Pasient og brukerombud - tale og møterett Møtestruktur Møter 2 –4 årlig Felles sekretariat Årlig dialogkonferanse med ordførere

19 Oppbygging av samarbeidet Overordnet samarbeidsutvalg og –avtale Lokale samarbeidsutvalg og -avtale Gjennomgående avtaler på viktige områder Utskriving av pasienter Rekruttering og kompetanseheving Evt andre planer som besluttes av overordnet samarbeidsutvalg Felles relevant planverk Felles utviklings- og utredningsarbeid Faggrupper, kliniske rådgivingsgrupper, referansegrupper ved behov

20 Lokale samarbeidsutvalg: Knyttet til de fem lokalsykehusene og omegnskommunene –HSS –Drammen –Kongsberg –Asker og Bærum –Ringerike Videreføre gode lokale erfaringer Stedlig ledere fra sykehus (minimum psykisk helse og medisin), kommunalsjefer, kommuneoverleger, prakiskonsulenter, fastleger og brukere

21 Utvikling av lokalmedisinske tjenester Hvordan samhandler Vestre Viken med kommunene for å realisere reformen.

22 Lokalmedisinske tjenester Skal fylle funksjoner før, istedefor og etter sykehusopphold Skal bidra til samhandling på forebygging, behandling, observasjon, etterbehandling og rehabilitering Skal stimulere til utvikling av tilbud som gir bedre pasientforløp og bedre utnytting av ressursene

23 Helse- og omsorgsdepartementet Økt kommunalt ansvar; ny arbeidsdeling Overta 10% av dagens døgntilbud på sykehus? Overta 10% av polikliniske kontroller på sykehus? Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste

24 Lokalmedisinske sentra – arena for framtidens kommunehelsetjeneste

25 Utvikling av lokalmedisinske sentra gjennom kommunehelsesamarbeidet. Hallingdal lokalmedisinske senter Henie Onstad ressurssenter, modell i Bærum kommune Utvikling og etablering av lokalmedisinsk senter ved Bråset, modell Asker, Røyken og Hurum kommune Modell i Midt-Buskerud og Ringeriksregionen: ”Vi samler trådene” Samhandlingsreformen, Drammensregionen 2012 Helseløft i Kongsbergområdet

26 Delprosjekt 2 IKT og Telemedisin - IKT - Telemedisin - Avansert med.utstyr Delprosjekt 6 Døgn og dagbehandling- somatikk - Døgnpl. Spes.helset. - Døgnpl. Interkomm. - Korttidspl / bufferpl. - Rehab/Habilitering - Dagbehandling Delprosjekt 7 Døgn og dagbehandling Rus/Psykisk helse - Døgnplasser i DPS - Døgnplasser interkommunalt - Ø-hjelp - Samarb. tjeneste kveld, natt, helg - Ambulante team innen psyk, rus, barn/ungdom Delprosjekt 5 Medisinskfaglig samarbeid - Pasientforløp - Ambulante tjenester - Legesamarb/Legevakt - Jordmorteneste - Nettverksgrupper Delprosjekt 3 Kompetanse + LMS -Opplæring pas. og pårørende - Opplæring ansatte - Felles kurs og opplæringstiltak mellom HF og kommunen - Interkommunal plan for rekruttering og kompetanse Delprosjekt 4 Forebyggende tiltak - Folkehelseplan /base - Felles kom.overlege - Felles frisklivsordning - Miljøretta helsevern Delprosjekt 1 0rganisering - Videreutvikling / avtaleverk - Koordineringsenhet - Felles systemarbeid - Strategisk plan Helse/omsorg

27 Bærum kommune Det skal etableres to ressurssenter Henie Onstad og på Dønski. Fase 1 Arbeidsgrupper (utredes tom mars 2012) Utskrivningsklare pasienter (til riktig kommunalt tjenestenivå). Det gode pasientforløp (forsterket hjemmetilbud og ambulerende ressursteam). Velferdsteknologi (trygghetspakker) Fase 2 – fra april 2012 implementering

28 Asker kommune – utvikling av lokal - medisinsk senter på Bråset Samhandlende kommuner: Asker, Røyken og Hurum. Arbeidsgrupper FOU enhet LMS Utredning, behandling og rehabilitering Lærings- og mestringssenter (seniorsenter) Fremdriftsplan Kartlegging og analysefase/arbeidsfase – 2010/2011. Lokalmedisinsk senter etablert tidligst høsten 2012.

29 Midt-Buskerud og Ringeriksregionen: ”Vi samler trådene” Samhandlende kommuner Sigdal, Modum, Krødsherad, Ringerike, Jevnaker og Hole. Fase 1 Kartlegging – gjennomført/avsluttet februar 2011 Fase 2 Fastsette hvilke tjenester det skal samhandles om, og rammene for dette (mars 2011) Fase 3 Igangsetting av piloter (mars/april 2011 – august 2013) Fase 4 Evaluering (sluttrapport november 2013)

30 Drammensregionen Arbeidsgrupper Forskning og utvikling Lokalmedisinske tjenester – Lier, R ø yken, Hurum Lokalmedisinske tjenester – N. Eiker, Ø. Eiker Lokalmedisinske tjenester – Sande, Svelvik, Drammen Fremdriftsplan Hovedprosjekt – utredningsfase 2011 Hovedprosjekt – gjennomføringsfase fra 2012 – 2014 ”Vi skynder oss langsomt og bruker tid på utredning i 2011 og en gradvis implementering fra 2012”.

31 Helseløft i Kongsbergområdet Samhandlende kommuner er Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Øvre Eiker og Kongsberg. Arbeidsgrupper Lokalmedisinsk senter Forebyggende tjenester Kurative tjenester Legetjenester Fremdriftplan 3-årig, tidsrammen 01.01.2011 – 31.12.2013

32 Hva betyr dette for oss? Hvilke oppgaver kan kommunehelsetjenesten overta? - og hva må helseforetaket gjøre? Hvilke pasienter kan få behandling før, i stedet for og etter? Hvordan følger vi opp de ulike prosjektene lokalmedisinsk senter innenfor Vestre Viken? Hva må være likt, hva kan utvikles lokalt?

33 Tydeliggjøre spesialisthelsetjenestens rolle innen forebygging Hvordan samhandler Vestre Viken med kommunene for å realisere reformen.

34 Samhandling – forebyggende helsearbeid Samarbeidsavtale med Buskerud fylkeskommune –om folkehelsesamarbeid. Eksempler på samarbeidsområder: - forskning og kompetanse på helsefremmende og forebyggende arbeid - helseovervåkning, kartlegging av forekomst - ungdom og psykisk helse (skoleprogrammet VIP) - barn bog ungdom og overvekt - rusforebygging - likeverdige helsetjenester til innvandrere Foretaket representert i Folkehelserådet som fylkeskommune etablerte i april 2010.

35 Styrke samhandling som arbeidsmåte og virkemiddel Hvordan samhandler Vestre Viken med kommunene for å realisere reformen.

36 Samhandling et virkemiddel: eksempel involvering i planverk Felles planer (områdeplan for, fødsels- og barsels omsorgen Strategi 2025 –4 delprosjekt/arbeidsgrupper 1.Lokalbaserte tjenester og samhandling 2.Akuttfunksjoner og prehospitale tjenester 3.Områdefunsjoner 4.Bygg og eiendom (2019 og 2025) –Kommunene representert i alle arbeidsgrupper, observatør i styringsgruppen

37 Samhandling er også en arbeidsform: Pasienten kommer et sted i fra og skal et sted…. Vi har et ansvar for at ”de andre” som møter pasienten også blir gode og gjør sin del av jobben Pasienten blir trygg når det er tydelig at vi spiller på samme lag Vi må kjenne og respektere hverandres rammebetingelser Vi må bygge relasjoner og være trygge på hverandre

38 Vestre Viken – samhandlingsrike


Laste ned ppt "Likeverdig samhandling og spesialisthelsetjenestens rolle i å realisere reformen. Norsk Helse- og velferdsforum i Buskerud 7. april 2011 Samhandlingssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google