Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

H OL, Å L, G OL, H EMSEDAL, N ES, F LÅ P ROSJEKT H ALLINGDAL L OKALMEDISINSKE TJENESTER Reidar Aasheim, Prosjektleder Bø, 18 09 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "H OL, Å L, G OL, H EMSEDAL, N ES, F LÅ P ROSJEKT H ALLINGDAL L OKALMEDISINSKE TJENESTER Reidar Aasheim, Prosjektleder Bø, 18 09 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 H OL, Å L, G OL, H EMSEDAL, N ES, F LÅ P ROSJEKT H ALLINGDAL L OKALMEDISINSKE TJENESTER Reidar Aasheim, Prosjektleder Bø, 18 09 2013

2 Vestre Viken HF Ringerike sykehus Kongsberg sykehus Drammen Sykehus Bærum sykehus Ca 8.000 ansatte 470.000 innb Vestregionen Kommunehelse- samarbeidet 26 kommuner Hallingdal sjukestugu Sykehuset Buskerud i Drammen

3 H OL, Å L, G OL, H EMSEDAL, N ES, F LÅ H ALLINGDALSKOMMUNENE 20. OOO INNBYGGERE

4 H ALLINGDAL - R EISELIVSREGION 6mill. overnattingsdøgn pr. år Gjennomsnittlig befolkningsvekst 20.000 pr. døgn

5 H OL, Å L, G OL, N ES, F LÅ, H EMSEDAL Kommunene i Hallingdal samarbeider i dag om:  Felles miljørettet helsevern  Felles barnevern  Regional IKT- satsning organisert gjennom regionrådet  Kompetansebygging – desentralisert utdanning  Legevakt, Interkommunal legevakt  Kommunale ø-hjelp døgnplasser  Salg / kjøp av sykehjemsplasser

6 V ESTRE V IKEN HF - S PESIALISTHELSETJENESTER I H ALLINGDAL Somatikk • Somatisk døgnavdeling • Somatisk dagbehandling • Somatisk poliklinikk • Ambulansetjeneste – luft- bil • Digital røntgenlab. • Laboratoriet /tappestasjon blod • Lærings- og mestringssenter Psykiatri • Psykiatrisk poliklinikk VOKS • Psykiatrisk poliklinikk – BUP • Ambulante tjenester Andre • Legevakt – Legevaktsentral • Pasienttransport - Helseekspress

7 P REHOSPITAL KLINIKK I V ESTRE V IKEN HF

8 PROSJEKTEIERE - FØRENDE VEDTAK Styret for Vestre Viken HF Regionrådet i Hallingdal Hallingtinget Avtale om Samhandling – kommunene K-26 / VVHF 12 tjenesteavtaler – K-26/VVHF Lokale tjenesteavtaler – Kommunene i Hallingdal og klinikkene i VVHF • Kommunestyret i Nes • Kommunestyret i Hol • Kommunestyret i Ål • Kommunestyret i Flå • Kommunestyret i Hemsedal • Kommunestyret i Hol Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Hemsedal

9  Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Hemsedal  Hva skal kommunene i Hallingdal samhandle om?  Hva skal den enkelte kommune fortsatt ha ansvar for?  Hva skal kommunene i Hallingdal samhandle med klinikkene i Vestre Viken HF om?  Hva skal Vestre Viken HF fortsatt ha av spesialisthelsetjenester i Hallingdal ?

10 H OL, Å L, G OL, N ES, F LÅ, H EMSEDAL O RGANISERING AV PROSJEKTET Prosjektledere - 100 % stilling - 50 % stilling tilsatt av regionrådet - 50 % på utlån fra Vestre Viken HF o Prosjektgruppe o Styringsgruppe

11 H OL, Å L, G OL, N ES, F LÅ, H EMSEDAL P ROSJEKTPERIODER 2009 – 2012 - Forprosjekt, Mellomprosjekt, og Hovedprosjekt 2013 – 2015 – Gjennomføringsprosjekt m/  Videre utgreing  Nye vedtak av eiere  Implementering

12 H OL, Å L, G OL, N ES, F LÅ, H EMSEDAL Regionrådet – Kommunene har vedtatt etter forslag fra regionrådet en intensjonsavtale om videreføring av prosjektet -mai-2012. Ny interkommunal avtale vedtas høsten 2013. Rådmannsutvalget har ansvaret for å utarbeide dette avtalegrunnlaget. Kommunestyrene i Hallingdalskommunene fattet sine vedtak juni – 2012 om videreføring av utgreingsfasen til en gjennomføringsfase. Styret for Vestre Viken HF har vedtatt å videreføre prosjektet – juni 2012

13 H VA HAR SKJEDD I UTGREINGSFASEN ? H VA SKJER I GJENNOMFØRINGSFASEN ? Hol, Ål, Gol, Nes, Flå, Hemseda l

14 Delprosjekt 2 IKT og Telemedisin Delprosjekt 6 - Somatikk Døgn og dagbehandling Delprosjekt 7 Psykisk helse og RUS Døgn og dagbehandling Delprosjekt 5 - Medisinskfaglig samarbeid Delprosjekt 3 – Kompetanse + LMS Delprosjekt 4 - Folkehelse - Forebyggende tiltak Delprosjekt 1 - Organisering

15 H VA HAR SÅ SKJEDD ? (1) Organisering – Administrativ verts kommunemodell § 28b (alle k-st. skal vedta prinsipielle saker ) Folkehelse - felles planstrategi - folkehelsebase med: felles kommuneoverlege – 100% felles folkehelsekoordinator – 100% felles miljøretta helsevern o Kompetanse, Læring og mestring Frisk Liv, Ambulante tjenester K-fellesskap K-fellesskap m/ VVHF

16 H VA HAR SÅ SKJEDD ? (2) Felles allmenn lege utvalg Kartlegging volum på LV av sosialmedisinske henvendelser og behov for understøttelse fra andre tjenesteområder (Psykiatri, Rus, Barnevern) Felles legevakt med spl.faglig støttepersonell IKT- meldingsløftet – etablere sending og mottak av PLO-meldinger, henvisninger, epikriser, lab og rtg.svar K-felleskap K-fellesskap K-Felleskap K-fellesskap m/ spleiselag HF

17 H VA HAR SÅ SKJEDD ? (3) Intermediær sengeavdeling Kommunale ø-hjelpsplasser samlokalisert i intermediær avdeling (Somatikk, Psykiatri, Rus) Samdrift om radiologi og laboratorie ( Ål helsetun – HSS). Digitale radiologiløsninger kommunelegekontor - VVHF K-fellesskap m/ spleiselag HF

18 H VA HAR SÅ SKJEDD (4) Prosjekt – nettverksbygging, Styrke samhandling mellom Barnevern, BUP, PPT, helsestasjon og psykisk helse i kommunene Supervisjon og veiledning 4- års plan - Gjensidig hospitering av ulike faggrupper Avtale Ål kommune – VVHF om eiendomsforhold Interkommunalt samarbeide rundt ressurskrevende tiltak på demens K-fellesskap m / Barnevern og VVHF. K-fellesskap Kommunene - VVHF Ål- VVHF K-felleskap

19 L OKALMEDISINSK SENTER I SKJÆRINGSPUNKTET MELLOM KOMMUNEHELSETJENESTE OG SPESIALISTHELSETJENESTE Kommunehelsetjeneste Spesialisthelsetjeneste Gråsone Behov for tenester frå kommunehelsetenestaspesialisthelsetenesta Lokalmedisinsk senter Lokalmedisinsk senter (10 + 10 senger)

20 V EIEN M Å V I G Å S AMMEN -


Laste ned ppt "H OL, Å L, G OL, H EMSEDAL, N ES, F LÅ P ROSJEKT H ALLINGDAL L OKALMEDISINSKE TJENESTER Reidar Aasheim, Prosjektleder Bø, 18 09 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google