Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Gult kort” -bakgrunn, resultater og erfaringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Gult kort” -bakgrunn, resultater og erfaringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Gult kort” -bakgrunn, resultater og erfaringer
”Inkluderende arbeidsliv i praksis” Oslo Faglig ansvarlig Kjartan Olafsson

2 Verktøy som gir legen mulighet til å stimulere til løsninger på arbeidsplassen før det gripes til sykmelding

3 Oppfølging og kommunikasjon
Pasient/ansatt Noen ganger blir samhandlingen komplisert. Samhandlingen lege- pasient/ansatt og Pasient/ansatt – arbeidsleder kan fungere greit, men legen får dårlig, upresis eller uriktig informasjon om det som skjer i samhandlingen mellom pasient/ansatt og arbeidsleder. Arbeidsleder får dårlig, upresis eller uriktig informasjon om hva som skjer i samhandlingen mellom pasient/ansatt og lege. Hvorfor ? De første tre årsaker går på manglende muligheter for den sykmeldte Første årsak er manglende samhandling Eksempler Pasient/ansatt har ikke blitt fulgt opp på arbeidsplassen- kun avlevert sykmeldingen. Pasient ansatt har fått sykmeldingen over telefon – ujtlevert i resepsjonen Andre årsak kan gå på kvaliteten av samhandlingen – Eksempler; legen har gitt for lite eller for dårlig informasjon, pasienten har blokket for eller fortrengt informasjon. I samhandlingen med arbeidsleder har forhold som fleksibilitet og mulighet for tilrettelegging ikke vært berørt. Andre årsaker finnes i tilstanden Det er uklarheter vedrørende diagnose, behandling og /eller prognose for tid og resultat. Rammebetingelser ved bedriften gjør det vanskelig å si hvilke fleksible muligheter som finnes, nedgangstider, permisjoner eller sykdom hos nøkkelpersoner. Neste årsaker går på manglende vilje hos den sykmeldte. Folk er forskjellige og vil i forskjellig grad ha vilje til å gjøre en endring som bringer dem raskere tilbake i vanlig eller tilpasset arbeid. Dette er faktorer som kan gå på personlighet, erfaringer og omstillingsevne. Kommunikasjonen kan av den sykmeldte styres bevisst eller ubevisst slik at tilbakeføring forsinkes. Eksempelvis fortelle legen at det ikke finnes noen fleksible muligheter på jobb, eller fortelle arbeidsleder at legen har sagt at han ikke har lov til å gjøre noe lettere arbeid. Man kan oppfatte dette som bevisst manipulering, men trolig går det mer på motivasjon for de fleste. Det er slik at folk som er syke eller nedfor i kraft av situasjonen er mindre motivert for omstilling og endring enn til vanlig. I edn slik situasjon hører du det du vil høre og det du formidler videre kan justeres ytterligere. Viljen står ellers i stor grad i forhold til den troen den sykmeldte har på at ting lar seg gjøre. Her kommer tidligere erfaringer, egne eller andres inn. Arbeidsleder Lege

4 Legen trekker konklusjonen – ”Medisinsk vurdering…”
Medisinske muligheter: Aktivitet er ikke kontraindisert Arbeidsplassens muligheter: Finnes ingen ”Medisinsk vurdering… + 100 % sykmelding

5 Arbeidsplassdialog etter – ”Medisinsk vurdering…”
Arbeidsplassens muligheter: Vi kan jo gjøre slik…, men siden legen mener.. Ingen aktive tiltak, selv om aktivitet var medisinsk mulig og arbeidsplassen kunne tilrettelegge + 100 % sykmelding

6 Negative sløyfer Legen ser muligheter Pasienten ser ikke muligheter
Legen ser ikke muligheter Pasienten ser i hvertfall ikke muligheter nå Arbeidsgiver ser ikke muligheter

7 Legens vurdering ved Gult kort
Legens vurdering av medisinske muligheter: Aktivitet er ikke kontraindisert, råd om hva som ikke kan eller kan gjøres – noen vilkår ( pauser, tempo, tilstede-værelse og tidsaspekt) Tilretteleggingsplan Pasientens oppfatning av arbeidsplassens muligheter: Finnes ingen Ingen sykmelding i arb.g.perioden, grunnlag for en mer presis sykmelding etter a.g. perioden + Finner ingen tilretteleggings-muligheter, bekreftes etter kvalitetssikret dialog - signeres Løses inn i sykmelding

8 TJA Vanlig arbeid Gradert sykm. AS Passiv Sykm. Arbeidsgiverperioden

9 Prosjekt ”Gult kort” Samarbeid mellom NAV trygd Florø – legegruppa SMS Forsøks-virksomheten FARVE Vestlandsforsking

10

11

12

13

14 Til resultater…

15 Hvem var de? Databasen 109 intervensjon vs 109 kontroll
85 strukturerte intervju av ”lost” 10 dybdeintervju – pasient 10 dybdeintervju – leder Gruppeintervju leger

16 Hvem var de ?

17 Hvem var de ?

18 Både pasienter og bedrifter ser på gult kort som et positivt tiltak som understøtter tilrettelegging og gjør arbeidsplassdialogen lettere

19 Arbeidsplassene finner nesten alltid tilrettelegging, og det skjer raskt.

20 Følges legens råd? Analyse av skjema

21 2 av 3 unngår sykmelding i det hele tatt

22

23 Gult kort fører til økt og mer variert tilstedeværelse på jobb

24 Det er stort sett egne arbeidsoppgaver som benyttes under tilrettelegging (ikke nødsarbeid)

25 Færre er sykmeldt ut over arbeidsgiverperioden – andelen av aktive løsninger er større

26 Hva har vi lært? Noen kvalitative drøftinger
Nye roller – nye utfordringer

27 Nye roller nye utfordringer
Et eget skjema er nyttig i arbeidsplassdialogen, men en barriere for legene. Utfordrer pasienten/den ansatte på egen innsats, fra brikke til aktør Krever rask handling fra arbeidsgiver, handlingsplan samme dag!

28 Hva har vi lært? Noen kvalitative drøftinger
Nye roller – nye utfordringer Om å bry seg i hverdagen – ikke bare i festtalen Eget arbeid er den viktigste jobb - bank Å ta ansvar for egen tilrettelegging - ikke alle kan ha frie tøyler ”Å Hente tyngde til arbeidsplassdialogen.” Hvorfor skal en tilrettelagt aktivitet egentlig slutte? Navnet skjemmer ingen? Det er alltid noe spesielt. Alle tilfeller er unike

29 Veien videre… Stoltenbergutvalget, Konferanse juni 2007?
Integrering i sykmeldingsblanketten - RNB Metodikken som gir kvalitetssikret tilbakemelding fra arbeidsplassen til lege må videreutvikles

30 Gult kort arbeidsmetoden må inn som en del av det ordinære sykmeldingssystemet, ikke som eget skjema
Legene kan være døråpnere, støttespillere og pådrivere for aktivitet gitt de riktige redskaper Arbeidslivet er i stand til å ta utfordringen Pasientene/ansatte mer positive enn man kunne vente??

31 Klar melding: Aktivitet er medisinsk sett mulig, forutsatt at….
Utfordring av arbeidsplassdialog og kvalitetssikret svar Sløyfer av kommunikasjon med pasienten i sentrum og i respekt for taushetsplikt

32 Ny logikk i sykmeldingen
Ja, nedsatt arbeidsevne, sykdom Vanlig arbeid

33 Ny logikk i sykmeldingen
Ja, nedsatt arbeidsevne, sykdom Er aktivitet på jobb medisinsk sett mulig? Ja Nei Vanlig arbeid

34 Ny logikk i sykmeldingen
Ja, nedsatt arbeidsevne, sykdom Er aktivitet på jobb medisinsk sett mulig? Ja Nei Beskrivelse til arbeidsgiver (Gult kort) Full vanlig sykmelding Vanlig arbeid

35 Ny logikk i sykmeldingen
Ja, nedsatt arbeidsevne, sykdom Er aktivitet på jobb medisinsk sett mulig? Ja Nei Beskrivelse til arbeidsgiver (Gult kort) Full vanlig sykmelding Gradert eller aktiv sykmelding Vanlig arbeid

36 Omstilling – se muligheter
Legen ser muligheter Pasientens-ramme-betingelser Pasienten ser muligheter Arbeidets-ramme-betingelser Arbeids-plassen ser muligheter

37 Utfordringene Øke mulighetsrommet
Kommunikasjons-linjer, tilpasset situasjon Verktøy som åpner, kvalitetssikrer og ansvarliggjør Legen ser muligheter Pasientens-ramme-betingelser Pasienten ser muligheter Arbeidets-ramme-betingelser Arbeids-plassen ser muligheter

38 Kommunikasjons- sløyfer
Punktvurdering Vurderinger på bedre grunnlag Veiledning – som prosess Samhandling differensiert

39 Hva så med BHT i gult kort sammenheng?

40 Det er vanskeligere å vurdere til aktivitet enn å veilede og samhandle til aktivitet
Når det man er god på er veiledning og samhandling – hvorfor så ivrig på vurdering?

41 Differensiering av kommunikasjon og samhandling
Tung Spesialfunksjoner coaching konfliktløsning Møteplasser Rydderom- BHT/NAV Lett Skriftlige kommunikasjonssløyfer

42 Varige endringer? Alle sykmeldinger starter fra dag 1 uansett hvor lange de er Det ”gyldne øyeblikk” –innenfor arbeidsgiverperioden Hvorfor vente?

43 Arbeidsplass- dialog Lege-pasientforholdet Pasienten

44


Laste ned ppt "”Gult kort” -bakgrunn, resultater og erfaringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google