Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BRUKERMEDVIRKNING Tore W. Topp MBO 2011. Brukermedvirkning på flere nivå  Hva er forskjellen på:  Individuell brukermedvirkning?  Brukermedvirkning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BRUKERMEDVIRKNING Tore W. Topp MBO 2011. Brukermedvirkning på flere nivå  Hva er forskjellen på:  Individuell brukermedvirkning?  Brukermedvirkning."— Utskrift av presentasjonen:

1 BRUKERMEDVIRKNING Tore W. Topp MBO 2011

2 Brukermedvirkning på flere nivå  Hva er forskjellen på:  Individuell brukermedvirkning?  Brukermedvirkning på tjenestenivå?  Brukermedvirkning på systemnivå?  Likemannsarbeid? MBO 20112

3 Brukermedvirkning på individnivå Lov om pasientrettigheter lovfester den enkelte pasients rett til medvirkning og informasjon i forbindelse med sykdomsforløp og behandling, dvs medvirkning på individnivå. MBO 20113

4 Brukermedvirkning på systemnivå  Påvirkningen på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester som har allmenn betydning, og som har myndighet til å beslutte. MBO 2011

5 Brukermedvirkning på tjenestenivå  Dette er et nytt nivå, som dekker brukermedvirkning i behandlingslinjer og på klinikknivå i spesialisthelsetjenesten. Fokuset er fortsatt systembasert, men innenfor spesifikke diagnoseretninger.  Innenfor Helse Sør-Øst er det nå etablert ca 150 behandlingslinjer, som etterspør brukerrepresentanter MBO 2011

6  Likemannsarbeid er en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene imellom.  Likemannsarbeid må ikke forveksles med brukermedvirkning Likemann MBO 2011

7  Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til brukersiden for å sikre god kvalitet på beslutninger og tjenester  Dette er slått fast i både særlovgivning og overordnet lovgivning. Brukermedvirkning - en rettighet MBO 2011

8 ”Med brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester. Det kan være en som selv har en funksjonshemming eller en som er pårørende til f.eks. et barn eller en som på grunn av sin funksjonshemming vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller en som er ansatt eller tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes organisasjoner”. Stortingsmelding 34, 1996 – 97 MBO 2011

9 «Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder bl.a. tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.» § 1 – Lov om råd……… MBO 2011

10 ”Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at brukerrepresentanter blir hørt i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester.” §6 - Arbeids- og velferdsforvaltningsloven MBO 2011

11  Helseforetaksloven hjemler i §35 brukernes rett til medvirkning i planlegging og gjennomføring av tjenestetilbudet. I § 34 sier at det skal utarbeides en årlig melding som bl.a. skal inneholde en plan for virksomheten i de kommende år. Her skal brukerutvalgets årlige tilbakemelding inkluderes. Helseforetaksloven MBO 2011

12 ”Brukermedvirkning er når en bruker eller brukerrepresentant går i dialog med politikere og/eller tjenesteytere og på like fot med dem tilbyr kompetanse og spesialkunnskap – basert på egne og/eller andres erfaringer – for å løse ulike samfunnsproblemer.” Organisasjonene forstår brukermedvirkning slik : MBO 2011

13  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Stat, fylke og kommune  NAV Stat, fylke og kommune  Spesialisthelsetjenesten Regionale Helseforetak og Helseforetak og private avtalepartnere  Samhandling – pasientforløp Kommune, fylke, helseforetak. Helseregioner? Brukermedvirkning på flere arenaer MBO 2011

14  Din basiskunnskap er bygget på:  Egne erfaringer  Andre brukeres erfaringer  Organisasjonenes erfaringer  Brukerkompetanse er din evne til å konvertere denne erfaringskunnskap til en generell kunnskapsplattform  Brukerrepresentantene må selv ta ansvar for å øke sin kompetanse, slik at de i den grad det er mulig, kan ivareta det spekteret av behov som ofte eksisterer. Brukerkompetanse MBO 2011

15 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst MBO 2011

16 Vegen videre…. MBO 2011

17  80000 pasienter utsettes for uønskede hendelser  15000 uforutsette varige skader  4000 uforutsette dødsfall  50% eller 40000 pasientskader kunne ha vært unngått  7 ekstra liggedøgn pr pasient betyr 560000 ekstra liggedøgn totalt.  2 mrd kroner i ekstra kostnad (KILDER: Helsedirektoratet) Pasientsikkerhet MBO 2011

18  En treårig, nasjonal kampanje som gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten  Den ble lansert i januar 2011, og har tre hovedmål:  Redusere pasientskader  Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet  Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten  Et oppdrag fra HOD, som ledes av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. http://www.kunnskapssenteret.no http://www.kunnskapssenteret.no «I trygge hender» - En nasjonal pasientsikkerhetskampanje MBO 2011

19 Pasientsikkerhet og brukermedvirkning  Hvordan fungerer Kvalitetsutvalgene ved helseforetakene  Hvilken involvering har Brukerutvalgene i avviksrapporteringen.  Er det store forskjeller fra HF til HF  Påvirke meldekultur og evne og vilje til forbedringer på bakgrunn av avviksrapportering. MBO 2011

20  Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester  Utfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom  Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne Samhandlingsreformen MBO 2011

21 Samhandling og brukermedvirkning  På individnivå  På tjenestenivå  På systemnivå Brukerfokuset må følge pasient- behandlingen gjennom spesialist- helsetjenesten til primærhelsetjenesten MBO 2011

22 Et sømløst pasientforløp MBO 2011 Kommune- helsetjenester UtredningBehandlingInnleggelseDiagnostikkOppfølgingUtskrivelse Behandlingslinjer og Brukermedvirkning Kommune- helsetjenester Hjemme Sykehjem Hjemme Sykehjem Samhandling og Brukermedvirkning

23 Hvordan forstår kommunene samhandlingsreformen  Utskrivningsklare pasienter?  Hvem er disse pasientene?  Hvor er disse pasientene i dag?  Hva skal til for at kommunene (små og store) kan overta pasienten på en god og trygg måte?  Forebyggende perspektiv  Hvordan kan vi øke dette fokuset i kommunehelsetjenesten?  Økonomi som incentiv for reformen  Handler reformen om noe mer og noe annet enn å flytte penger  Status og organisering av arbeidet  Bevisstgjøre partene til å samarbeide slik at pasienten sikres et faglig godt og helhetlig tjenestetilbud, og en effektiv ressursutnyttelse MBO 2011

24 26 kommuner deltar i Kommunehelse- samarbeidet Vestre Viken Ca 445 000 innbyggere Et Helseforetak, Vestre Viken HF 26 kommuner deltar i Kommunehelse- samarbeidet Vestre Viken Ca 445 000 innbyggere Et Helseforetak, Vestre Viken HF MBO 2011

25 Overordnet samarbeidsutvalg 2 Brukere Samarbeidsutvalg Hallingdal sjukestuggu 2 Brukere Samarbeidsutvalg Ringerike sykehus 2 Brukere Samarbeidsutvalg Bærum sykehus 2 Brukere Samarbeidsutvalg Drammen sykehus 2 Brukere Samarbeidsutvalg Kongsberg sykehus 2 Brukere 2 brukere = 1 fra kommunene + 1 fra VV HF Brukerutvalg Samarbeidsutvalg mellom kommuner og Vestre Viken HF MBO 2011

26  Mandatet: «Etablere en elektronisk plattform for registrering og kvalifisering av Brukerrepresentanter» Brukerbank MBO 2011

27 Kravspesifikasjon  Web-basert  Egen portal på organisasjonens hjemmeside  Databasen skal være bygget over data fra en standardisert CV  Administrere og registrere brukerrapportering  Flere tilgangsnivåer – nasjonalt, region, fylke  Flere organisasjoner – SAFO, FFO, Kreftforeningen m/flere  Enkel å administrere for alle nivåer i organisasjonen  Klar for implementering fra nyttår 2011  Finansieres av Helse Sør-Øst MBO 2011

28 CV- mal  Stamdata - Persondata Navn, adresse etc Organisasjonstilknytning, tillitsverv etc  Kompetanseprofil - Brukermedvirkning Erfaring som brukerrepresentant Dagens oppdrag som brukerrepresentant Fremtidige ønsker som brukerrepresentant MBO 2011

29 Kursadministrasjon  Kursbeskrivelse  Modulprogrammet  Kursoversikt  Planlagte kurs i inneværende periode  Kursforberedelse  Utsendelse av invitasjoner  Kursadministrasjon  Avtale med instruktører  Bestille egnede kursfasiliteter  Registrere påmeldinger  Kursevalueringer  Utsendelse av kursbevis og oppdatering av CV MBO 2011

30 Rapportering  Årlig tilbakemelding  Hvilket råd/utvalg har du deltatt i siste året som Brukerrepresentant  Hvordan er du blitt mottatt  Får du gjennomslag for dine synspunkter  Hvordan synes du ditt råd/utvalg fungerer  Hvor mange møter har du deltatt på siste år  Følger du behov for bistand fra din organisasjon  Er det noen temaer som bør følges opp politisk MBO 2011

31  Modul 1 – Grunnopplæring  Modul 1a – Brukermedvirkning som styringsverktøy  Modul 2 – Brukerutvalg  Modul 2a – Behandlingslinjer  Modul 2b – Samhandling – et sømløst pasientforløp  Modul 3 – Erfaring Modulbasert Brukeropplæring MBO 2011

32 Rolle 1: Som interesseorganisasjon og kunnskapsbase  Formidle brukernes interesser og synspunkt  Innebærer også å avveie ulike interesser Rolle 2: Som kilde til kompetanse for forandring  Som ser over etat og sektorgrenser – bidrar til å belyse å få viktige hensyn brakt inn i debattene  Bidra til å bringe erfaringer fra det individuelle til det kollektive  ”Helserevolusjonære” gjennom politisk påvirkning Forventninger til organisasjonene MBO 2011

33 Kompetanse i en paraplyorganisasjon  Summen av enkeltindividers og medlemmers erfaringer og interesser slik de kommer til uttrykk i organisasjonene  Kunnskap om organisasjonene  Kunnskap på tvers av organisasjonene (fellestrekk og skillelinjer)  Kunnskap om organisasjoner som politiske pådrivere MBO 2011

34 Brukermedvirkning former veien videre… …for fremtidens helsetjenester MBO 2011


Laste ned ppt "BRUKERMEDVIRKNING Tore W. Topp MBO 2011. Brukermedvirkning på flere nivå  Hva er forskjellen på:  Individuell brukermedvirkning?  Brukermedvirkning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google