Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BRUKERMEDVIRKNING Tore W. Topp MBO 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BRUKERMEDVIRKNING Tore W. Topp MBO 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 BRUKERMEDVIRKNING Tore W. Topp MBO 2011

2 Brukermedvirkning på flere nivå
Hva er forskjellen på: Individuell brukermedvirkning? Brukermedvirkning på tjenestenivå? Brukermedvirkning på systemnivå? Likemannsarbeid? Når vi holder kurs eller diskuterer brukermedvirkning generelt ender vi ofte opp med å snakke om brukermedvirkning på individnivå. Dette er ikke så rart, fordi alle brukere har erfaringer som kan knyttes til individnivået, mens bare et mindretall har erfaringer som gjør det like naturlig å snakke om brukermedvirkning på systemnivå. Modulbasert brukeropplæring omhandler kun brukermedvirkning på systemnivå. OBS Likemannsarbeid vs brukermedvirkning se neste side. MBO 2011

3 Brukermedvirkning på individnivå
Lov om pasientrettigheter lovfester den enkelte pasients rett til medvirkning og informasjon i forbindelse med sykdomsforløp og behandling, dvs medvirkning på individnivå. Individnivå: Alle har rett til aktiv medvirkning i egen behandling, for eksempel rett til pasientansvarlig lege på sykehus, å bytte fastlege, fritt sykehusvalg, avtaler mellom tjenesteyter og tjenestemottaker som gir føringer for hvordan tjenestene blir utført, individuell plan. Brukeren representerer seg sjøl, og har innvirkning på sin egen situasjon. Helsetjenesten lever i liten grad opp til lovens krav. Informasjon er ofte manglende, av varierende kvalitet, og det er ikke en sterk kultur i Norge for å trekke pasienter aktivt inn i beslutninger. Det må vi gjøre noe med. Likemannsarbeid: En likemann er pr. definisjon en person som i kraft av sin erfaring kan være til hjelp for andre som har kommet i samme situasjon Samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde den samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene imellom Det finnes mange ulike former for likemannsarbeid, men samtale er fortsatt den viktigste formen for likemannsarbeid. En organisert samhandling mellom mennesker. Det vil si organiserte aktiviteter mennesker i mellom som bidrar til å bedre det enkelte menneskets hverdagsliv. MBO 2011

4 Brukermedvirkning på systemnivå
Påvirkningen på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester som har allmenn betydning, og som har myndighet til å beslutte. MBO 2011

5 Brukermedvirkning på tjenestenivå
Dette er et nytt nivå, som dekker brukermedvirkning i behandlingslinjer og på klinikknivå i spesialisthelsetjenesten. Fokuset er fortsatt systembasert, men innenfor spesifikke diagnoseretninger. Innenfor Helse Sør-Øst er det nå etablert ca 150 behandlingslinjer, som etterspør brukerrepresentanter MBO 2011

6 Likemann Likemannsarbeid er en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene imellom. Likemannsarbeid må ikke forveksles med brukermedvirkning MBO 2011

7 Brukermedvirkning - en rettighet
Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til brukersiden for å sikre god kvalitet på beslutninger og tjenester Dette er slått fast i både særlovgivning og overordnet lovgivning. MBO 2011

8 Stortingsmelding 34, 1996 – 97 ”Med brukerrepresentant menes en som representerer brukere av tjenester. Det kan være en som selv har en funksjonshemming eller en som er pårørende til f.eks. et barn eller en som på grunn av sin funksjonshemming vanskelig kan gi uttrykk for sine meninger, eller en som er ansatt eller tillitsvalgt i en av funksjonshemmedes organisasjoner”. MBO 2011

9 § 1 – Lov om råd……… «Kommunene og fylkeskommunene skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder bl.a. tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.» MBO 2011

10 §6 - Arbeids- og velferdsforvaltningsloven
”Arbeids- og velferdsetaten skal sørge for at brukerrepresentanter blir hørt i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av etatens tjenester.” MBO 2011

11 Helseforetaksloven Helseforetaksloven hjemler i §35 brukernes rett til medvirkning i planlegging og gjennomføring av tjenestetilbudet. I § 34 sier at det skal utarbeides en årlig melding som bl.a. skal inneholde en plan for virksomheten i de kommende år. Her skal brukerutvalgets årlige tilbakemelding inkluderes. MBO 2011

12 Organisasjonene forstår brukermedvirkning slik:
”Brukermedvirkning er når en bruker eller brukerrepresentant går i dialog med politikere og/eller tjenesteytere og på like fot med dem tilbyr kompetanse og spesialkunnskap – basert på egne og/eller andres erfaringer – for å løse ulike samfunnsproblemer.” MBO 2011

13 Brukermedvirkning på flere arenaer
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Stat, fylke og kommune NAV Spesialisthelsetjenesten Regionale Helseforetak og Helseforetak og private avtalepartnere Samhandling – pasientforløp Kommune, fylke, helseforetak. Helseregioner? MBO 2011

14 Brukerkompetanse Din basiskunnskap er bygget på:
Egne erfaringer Andre brukeres erfaringer Organisasjonenes erfaringer Brukerkompetanse er din evne til å konvertere denne erfaringskunnskap til en generell kunnskapsplattform Brukerrepresentantene må selv ta ansvar for å øke sin kompetanse, slik at de i den grad det er mulig, kan ivareta det spekteret av behov som ofte eksisterer. MBO 2011

15 Kunnskapsbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst MBO 2011

16 Vegen videre…. MBO 2011

17 Pasientsikkerhet 80000 pasienter utsettes for uønskede hendelser
15000 uforutsette varige skader 4000 uforutsette dødsfall 50% eller pasientskader kunne ha vært unngått 7 ekstra liggedøgn pr pasient betyr ekstra liggedøgn totalt. 2 mrd kroner i ekstra kostnad (KILDER: Helsedirektoratet) MBO 2011

18 «I trygge hender» - En nasjonal pasientsikkerhetskampanje
En treårig, nasjonal kampanje som gjennomføres i spesialist- og primærhelsetjenesten Den ble lansert i januar 2011, og har tre hovedmål:  Redusere pasientskader Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten Et oppdrag fra HOD, som ledes av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. MBO 2011

19 Pasientsikkerhet og brukermedvirkning
Hvordan fungerer Kvalitetsutvalgene ved helseforetakene Hvilken involvering har Brukerutvalgene i avviksrapporteringen. Er det store forskjeller fra HF til HF Påvirke meldekultur og evne og vilje til forbedringer på bakgrunn av avviksrapportering. MBO 2011

20 Samhandlingsreformen
Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester Utfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne MBO 2011

21 Samhandling og brukermedvirkning
På individnivå På tjenestenivå På systemnivå Brukerfokuset må følge pasient- behandlingen gjennom spesialist-helsetjenesten til primærhelsetjenesten MBO 2011

22 Et sømløst pasientforløp
Hjemme Sykehjem Hjemme Sykehjem Kommune- helsetjenester Utredning Behandling Innleggelse Diagnostikk Oppfølging Utskrivelse Behandlingslinjer og Brukermedvirkning Samhandling og Brukermedvirkning MBO 2011

23 Hvordan forstår kommunene samhandlingsreformen
Utskrivningsklare pasienter? Hvem er disse pasientene? Hvor er disse pasientene i dag? Hva skal til for at kommunene (små og store) kan overta pasienten på en god og trygg måte? Forebyggende perspektiv Hvordan kan vi øke dette fokuset i kommunehelsetjenesten? Økonomi som incentiv for reformen Handler reformen om noe mer og noe annet enn å flytte penger Status og organisering av arbeidet Bevisstgjøre partene til å samarbeide slik at pasienten sikres et faglig godt og helhetlig tjenestetilbud, og en effektiv ressursutnyttelse MBO 2011

24 26 kommuner deltar i Kommunehelse- samarbeidet Vestre Viken
Ca innbyggere Et Helseforetak, Vestre Viken HF MBO 2011

25 Samarbeidsutvalg mellom kommuner og Vestre Viken HF
Overordnet samarbeidsutvalg 2 Brukere Samarbeidsutvalg Hallingdal sjukestuggu Samarbeidsutvalg Ringerike sykehus Samarbeidsutvalg Bærum sykehus Samarbeidsutvalg Drammen sykehus Samarbeidsutvalg Kongsberg sykehus Samarbeidsutvalg mellom kommuner og Vestre Viken HF 2 brukere = 1 fra kommunene + 1 fra VV HF Brukerutvalg MBO 2011

26 Brukerbank Mandatet: «Etablere en elektronisk plattform for registrering og kvalifisering av Brukerrepresentanter» MBO 2011

27 Kravspesifikasjon Web-basert Egen portal på organisasjonens hjemmeside
Databasen skal være bygget over data fra en standardisert CV Administrere og registrere brukerrapportering Flere tilgangsnivåer – nasjonalt, region, fylke Flere organisasjoner – SAFO, FFO, Kreftforeningen m/flere Enkel å administrere for alle nivåer i organisasjonen Klar for implementering fra nyttår 2011 Finansieres av Helse Sør-Øst MBO 2011

28 CV- mal Stamdata - Persondata Navn, adresse etc
Organisasjonstilknytning, tillitsverv etc Kompetanseprofil - Brukermedvirkning Erfaring som brukerrepresentant Dagens oppdrag som brukerrepresentant Fremtidige ønsker som brukerrepresentant MBO 2011

29 Kursadministrasjon Kursbeskrivelse Kursoversikt Kursforberedelse
Modulprogrammet Kursoversikt Planlagte kurs i inneværende periode Kursforberedelse Utsendelse av invitasjoner Kursadministrasjon Avtale med instruktører Bestille egnede kursfasiliteter Registrere påmeldinger Kursevalueringer Utsendelse av kursbevis og oppdatering av CV MBO 2011

30 Rapportering Årlig tilbakemelding
Hvilket råd/utvalg har du deltatt i siste året som Brukerrepresentant Hvordan er du blitt mottatt Får du gjennomslag for dine synspunkter Hvordan synes du ditt råd/utvalg fungerer Hvor mange møter har du deltatt på siste år Følger du behov for bistand fra din organisasjon Er det noen temaer som bør følges opp politisk MBO 2011

31 Modulbasert Brukeropplæring
Modul 1 – Grunnopplæring Modul 1a – Brukermedvirkning som styringsverktøy Modul 2 – Brukerutvalg Modul 2a – Behandlingslinjer Modul 2b – Samhandling – et sømløst pasientforløp Modul 3 – Erfaring MBO 2011

32 Forventninger til organisasjonene
Rolle 1: Som interesseorganisasjon og kunnskapsbase Formidle brukernes interesser og synspunkt Innebærer også å avveie ulike interesser Rolle 2: Som kilde til kompetanse for forandring Som ser over etat og sektorgrenser – bidrar til å belyse å få viktige hensyn brakt inn i debattene Bidra til å bringe erfaringer fra det individuelle til det kollektive ”Helserevolusjonære” gjennom politisk påvirkning MBO 2011

33 Kompetanse i en paraplyorganisasjon
Summen av enkeltindividers og medlemmers erfaringer og interesser slik de kommer til uttrykk i organisasjonene Kunnskap om organisasjonene Kunnskap på tvers av organisasjonene (fellestrekk og skillelinjer) Kunnskap om organisasjoner som politiske pådrivere MBO 2011

34 Brukermedvirkning former veien videre… …for fremtidens helsetjenester
MBO 2011


Laste ned ppt "BRUKERMEDVIRKNING Tore W. Topp MBO 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google