Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I LHL Brukermedvirkning i LHL - Fordi det er rett, og det er lurt!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I LHL Brukermedvirkning i LHL - Fordi det er rett, og det er lurt!"— Utskrift av presentasjonen:

1 i LHL Brukermedvirkning i LHL - Fordi det er rett, og det er lurt!

2 2 Brukermedvirkning: et mål og en rett! ”Brukermedvirkning er det viktigste virkemidlet for å ivareta verdigrunnlaget i politikken for funksjonshemmede. Derfor er brukermedvirkning også et mål.” Kapittel 2 Rettigheter, innflytelse og medvirkning

3 3 dvs en rett til å virke med i de prosesser som angår en selv! snakker de om meg tro? ”Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en beslutning, eller brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud” STORTINGSMELDING 34 (1996-97): Hva er brukermedvirkning?

4 4 Representerende brukermedvirkning  Brukeren går i dialog med tjenesteytere og politikere på vegne av en gruppe Dette krever gjensidig forståelse og innsikt

5 5 Et lite historisk tilbakeblikk  Fagbevegelsens krav om medbestemmelse 60-tallet70-tallet Brukermedvirkning – en kampsak for funksjonshemmede Samfunnets krav om økt demokrati I dag: Brukermedvirkning er lovfestet og fastsatt i en rekke sammenhenger.

6 6 Kampen har gitt resultater!  I de nærmeste årene vil etterspørselen etter brukerrepresentanter øke kraftig.  LHL har som målsetting å bidra med flere hundre.

7 7 Hvor representerer vi? –Råd for funksjonshemmede/ mennesker med nedsatt funksjonsevne i kommuner og fylkeskommuner. –Brukerutvalg i NAV – sentralt brukerutvalg i Arbeids- og velferdsdirektoratet, fylkeskontor i NAV og lokale NAV-kontor –Brukerutvalg/-råd ved regionale helseforetak og ved det enkelte helseforetak. –Fokusgrupper, arbeidsgrupper, konferanser og brukerpaneler, lærings- og mestringssenter mm Det er også behov for OBSERVATØRER i åpne styremøter osv

8 8 Råd for personer med nedsatt funksjonsevne  Rådgivende organer bestående av politikere, brukerrepresentanter og representanter fra administrasjonen Alle kommuner skulle opprette råd eller annen representasjonsordning innen 01.01.08.

9 9  Det skal være utvalg på fylkesnivå  Det skal være formalisert på lokalt nivå ”Brukermedvirkning er en forutsetning for gode løsninger” Ny arbeids- og velferdsforvaltning NAV-kontor i alle kommuner innen første kvartal 2011

10 10 Brukermedvirkning i helsereforetakene

11 11 Vi representerer mange  Oppdragsgiverne henter i hovedsak representanter for pasienter, kronisk syke og funksjonshemmede fra paraplyorganisa- sjonene FFO og SAFO.  FFO er LHLs kanal.

12 12 Hva er det som er så spesielt med brukerkompetanse? ­ Brukerkompetanse er summen av opplevelser, refleksjoner og kunnskap som er ervervet i tiden som bruker, dvs  Erfaring med egen sykdom/funksjonshemming  Erfaring med behandling av egen sykdom/funksjonshemming  Erfaring med å finne løsninger  Erfaring fra bruk av offentlige systemer  Denne kompetansen er unik!

13 13 Utfordring  Vi må ha et godt SYSTEM for  rekruttering  opplæring  oppfølging  samhandling

14 14 Veien videre  Sørge for at retningslinjene blir lest og brukt  Legge til rette for egen brukerkontakt ved hovedkontoret, fylkeslag og lokallag.  Rett brukerrepresentant på rett plass!

15 15 Nyttig lesestoff Veiviser i brukermedvirk ning - Introduksjon til begrepet brukermedvirkni ng og enkle tips og råd til brukerrepresent anter Brukermedvirkning i NAV og Brukermedvirkning i helse-tjenesten Utgitt av FFO. For alle som vil gå litt mer i dybden og er opptatt av brukermedvirkning i helsetjenesten og i NAV Retningslinj er for representer ende brukermedv irkning i LHL Skisserer hvordan vi vil organisere brukermedvir kning i LHL

16 16 JA! Det er LURT! og RETT!


Laste ned ppt "I LHL Brukermedvirkning i LHL - Fordi det er rett, og det er lurt!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google