Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning og pasientmakt Ideal eller realitet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning og pasientmakt Ideal eller realitet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning og pasientmakt Ideal eller realitet?

2 Utviklingstrekk Fylkeskommunale sykehus - politisk styrt av fylkestinget - faglige inntaksnemnder Pasientrettigheter - svært mangelfulle

3 Utviklingstrekk •Statlige helseforetak –Egne styrer lokalt og regionalt –Brukerutvalg og brukermedvirkning •Pasientrettighetslovgivning –Rett til helsehjelp –Rett til ny vurdering –Rett til informasjon om behandling –Rett til journalinnsyn –Krav til samtykke

4 Pasientrollen før •Prisgitt inntaksnemnden eller geografisk adresse •Måtte ta det man fikk og være fornøyd •Ingen reelle private alternativer •Fikk lite informasjon om egen tilstand –rett til journalinnsyn lite kjent og vanskelig å få i praksis

5 Utviklingen av pasientrollen – i teorien •Mer ansvar for egen behandling •Frihet til å velge behandlingssted •Mer lik en forbruker = mer makt •Mer informert om sin egen helsetilstand og diagnose •Kan virke krevende på helsepersonell

6 Brukermedvirkning på individnivå Rett til nødvendig helsehjelp: Pasientrettighetsloven § 2-1 –Påberopelse forutsetter informasjon –Brytes uten konsekvenser for sykehus –Avhenger av status, alder, kjønn og diagnose

7 Brukermedvirkning på individnivå •Fritt sykehusvalg - § 2-4 –Forutsetter kunnskap om ordningen –Forutsetter sosial situasjon som muliggjør lang reise fra hjemmet –Forutsetter økonomi til å benytte seg av det –Forutsetter informasjon om kvalitet og tidsbruk

8 Rett til vurdering Pasientrettighetsloven § 2-2 –Innen 30 dager –Kun en tilbakemelding på om det er nødvendig med helsehjelp og når en kan forvente behandling –Kvalitetsikres dette kravet? –Purring fra pasient forutsetter kunnskap om retten

9 Rett til ny vurdering •Pasientrettighetsloven § 2-3 –Forutsetter informasjon om det –Kan være illusorisk pga forutinntatthet hos neste lege –Tilfeldigheter eller grundige undersøkelser avgjør resultatet •ulike fagmiljøer •Fastlegen er henviser

10 Rett til informasjon Pasientrettighetsloven § 3-2 –Om sin helsetilstand og behandlingen –Om evt bivirkninger og risiko for skade –Om påført skade eller alvorlige komplikasjoner –Om muligheten til å søke erstatning ved oppstått skade

11 Rett til informasjon •Forutsetter at helsepersonellet er klar over pasientens rettigheter og •At pasienten får informasjonen han har krav på •At informasjonen blir gitt i rett tid og på en forståelig og balansert måte

12 Rett til vern mot spredning av personopplysninger •§ 3-6 –Jf taushetspliktbestemmelsene –Behandle opplysninger med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder •Flermannsrom •Korridorpasienter •Tilgjengelige journaler

13 Samtykke fra pasienten •Hovedregel – noen unntak •Forutsetter kunnskap om dette hos pasienten •Samtykke avhenger av hvilken informasjon som er gitt – styrt av helsepersonellet –Internett en sikkerhetsventil for informasjon til pasienter

14 Journalinnsyn •Rett til journalinnsyn •Rett til journalkopi •Rett til en enkel og kortfattet forklaring av faguttrykk •Unntak –For å hindre fare for liv eller alvorlig helseskade for pasienten selv –Klart utilrådelig av hensyn til pårørende –Gjelder ikke for pasientens advokat/lege

15 Journalinnsyn i praksis •Forespørsler treneres eller ”glemmes” •Pasienten blir mistenkeliggjort •Innsyn nektes uten helsepersonell tilstede ved gjennomgang •Innsyn nektes i deler av journalen •Problem: dårlig kunnskap om innsynsrett hos helsepersonell og pasient

16 Utviklingen – i praksis •Pasientene blir ikke informert om sine rettigheter •Rettighetene avhenger av personene i systemet •Ikke i stand til å utnytte fritt sykehusvalg fullt ut –Henvisende lege –Må være samme behandlingsnivå –Pasientens økonomi –Manglende informasjon om kvalitet

17 Utfordringer •Sikre at pasientene får informasjon om sine rettigheter •Sikre at helsepersonellet er kjent med pasientenes rettigheter •Sikre at pasientene får oppfylt sine rettigheter i praksis

18 Brukermedvirkning på systemnivå - Hjemlet i lov om helseforetak § 35 - rett for pasienter og andre brukere til å påvirke utviklingen av spesialisthelse- tjenesten. - plikt for foretakene til å sørge for systemer som ivaretar brukermed- virkning.

19 brukermedvirkning •NHFs definisjon: –En arbeidsform der enkeltpersoner eller representative organisasjoner som er eller blir påvirket av en tjeneste/ et tiltak skal ha innflytelse på beslutningsgrunnlaget for tjeneste-/tiltaksutformingen.

20 Brukermedvirkning •Vedtekter for Helse Midt-Norge RHF –Styret skal påse at erfaringer, behovsvurderinger, prioriteringer og synspunkter som innhentes fra pasienter og pårørende og deres organisasjoner, gis en sentral plass i arbeidet med planleggingen og i driften av virksomhetene.

21 Brukermedvirkning •Regionalt brukerutvalg –Velges for 2 år i gangen (2006/2007) –Representerer brukere, dvs. pasienter og pårørende, i hele regionen. –Pålegger lokale helseforetak å la brukerne ha en sentral rolle og medvirke i planlegging og utvikling av tjenestetilbudet.

22 Brukermedvirkning •Regionalt brukerutvalg –Er et forum for samarbeid, rådgivning og tilbakemeldinger til styret –Er styrets rådgivende organ –Har møte- og uttalerett i det regionale styrets møter –Har 2 møter pr år med styret ”brukerutvalgets time”

23 Brukermedvirkning er i praksis •Råd fra pasienter systematisk innhenting av pasienters og pårørendes erfaringer med helsevesenet. Slik kan pasienter og andre brukere påvirke utviklingen av spesialisthelsetjenesten.

24 Formålet med brukermedvirkning •Bedre tjenester Aktiv dialog med kundene - pasienter og pårørende - vil bidra til å øke kvaliteten på tjenestene.

25 I praksis: •Generelt for liten innflytelse for brukerne •Holdningsarbeidet tar tid –Å få helsepersonell til å anerkjenne pasienterfaring som en nødvendig kompetanse for å utvikle gode tjenester


Laste ned ppt "Brukermedvirkning og pasientmakt Ideal eller realitet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google