Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen «Samhandlingsreformen – Det helhetlige pasientforløp» MBO 2013 Tore W. Topp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning i samhandlingsreformen «Samhandlingsreformen – Det helhetlige pasientforløp» MBO 2013 Tore W. Topp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning i samhandlingsreformen «Samhandlingsreformen – Det helhetlige pasientforløp» MBO 2013 Tore W. Topp

2 Sentrale diskusjonstema  Hva er brukermedvirkning  Hvorfor brukermedvirkning?  Krav til god brukermedvirkning  Hvordan skal brukermedvirkning foregå?  Hva kjennetegner Brukerrollen  Hva er Brukerkompetanse 2 MBO 2013

3  Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til brukersiden for å sikre god kvalitet på beslutninger og tjenester  Dette er slått fast i både særlovgivning og overordnet lovgivning.  Men det er brukernes ansvar å fylle brukermedvirkningen med innhold Brukermedvirkning en rettighet MBO 2013

4 Stortingsmandater Stortingsmelding nr. 34(1996-97), Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre De som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud. MBO 2013

5 Stortingsmandater Stortingsmelding nr. 10(2012-13), God kvalitet – trygge tjenester  Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud.  Økt satsning på systematisk kvalitetsforbedring  Bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser Kapittel 4  En mer aktiv pasient- og brukerrolle MBO 2013

6 Brukermedvirkning på flere nivå  Hva er forskjellen på:  Brukermedvirkning på individnivå?  Brukermedvirkning på tjenestenivå?  Brukermedvirkning på systemnivå? 6 MBO 2013

7 Brukermedvirkning på individnivå  Medvirkning på individnivå betyr at du skal påvirke forhold som gjelder deg selv og dine egne behov.  Likemannsarbeid må ikke forveksles med brukermedvirkning 7 MBO 2013

8 Brukermedvirkning på tjenestenivå  Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerne og/eller deres representanter inngår i et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet og et aktivt deltagende ved utveksling og endring av behandlingstilbud og tjenester. 8 MBO 2013

9  Påvirkningen på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester som har allmenn betydning, og som har myndighet til å beslutte. Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2013

10 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst MBO 2013

11 Kriterier for vellykket brukermedvirkning  Et klart mandat og felles målforståelse  Krav til organisering og sammensetning  Likeverdighet  Rolleavklaring  Kompetente brukere  De som produserer eller utformer tiltaket/tjenesten skal bidra med sine fagkunnskaper.  Brukerkunnskap og fagkunnskapen skal utfylle hverandre. MBO 2012 11

12  Din basiskunnskap er bygget på:  Egne erfaringer  Andre brukeres erfaringer  Organisasjonenes erfaringer  Brukerkompetanse er din evne til å konvertere denne erfaringskunnskap til en generell kunnskapsplattform  Brukerrepresentantene må selv ta ansvar for å øke sin kompetanse, slik at de i den grad det er mulig, kan ivareta det spekteret av behov som ofte eksisterer. Hva er Brukerkompetanse? MBO 2013

13 Mandat MBO-prosjektet  Modulbasert brukeropplæring (MBO)  Utvikles og administreres av SAFO/FFO i samarbeid med Helse Sør-Øst  Kreftforeningen kom med i prosjektet fra januar 2012  Finansieres i sin helhet gjennom midler fra Helse Sør-Øst  Erfaringer fra Helse Sør-Øst  Gode tilbakemeldinger på programinnhold  MBO-prosjektet ble ytterligere befestet gjennom driftsavtalene med helseforetakene fra 2011  Etablert 13 prinsipper for brukermedvirkning MBO 2013

14 MBO-samarbeidet STYRINGSGRUPPEN Sverre Bergenholdt Harald Korsgaard Aud Løland Øystein Winje Liv Eli Lundeby Nina Adolfsen Alf Magne Bårdslett SAFO Sør-Øst FFO i Sør-Øst Kreftforeningen Leder Tore Topp BEHANDLINGS- LINJER Prosjektleder Liv Thorsen MBO-PROGRAMMET Sekretær Tove Malnes BRUKERBANK Sekretær Nina Hellesøy KOMMUNAL SAMHANDLING Prosjektleder Torkel Bache Instruktørforum Tore Topp, leder Alf Magne Bårdslett Geir Bornkessel Rune Kløvtveit Nina Rosland Nina Adolfsen Prosjektgruppe Toril Heggen Munk Geir Bornkessel Sylvia Kaarud Arild Slettebakken Tove Nakken Prosjektgruppe Toril Heggen Munk Geir Bornkessel Jørgen Korsvik Rune Kløvtveit Liv Kaatorp, KS Reidun Pettersen Arbeidsgruppe Ola Vea Gustavsen, leder Rune Kløvtveit Arve Lauvnes Oppdragsgiver Modul 2 Admin.kurs Dialogkonferanser Kurs på tjenestenivå Kurs på systemnivå Fordypnings- moduler Organisasjon Modul 1 Modul 3 BRUKERKOMPETANSE MBO 2013 M M B B O O Sekretariat Tove Malnes Nina Hellesøy Andre Brukerorganisasjoner Leder av Regionalt Brukerutvalg HSØ

15 De obligatoriske opplæringsmodulene  Modul 1 – Introduksjon - 2 dager  Internkurs i egen organisasjon – sikre rekrutteringen  Brukermedvirkning på systemnivå  Obligatorisk for alle brukerrepresentanter  Modul 2 – Grunnopplæring – 2 dager  Bli kjent med egen oppdragsgiver  Bli kjent med hverandre  Obligatorisk for alle Brukerutvalg  Modul 3 - Erfaringsutveksling  Erfa-møter MBO 2013

16 Fordypningsmodulene  Presentasjonsteknikk  Bli bedre kjent med deg selv  Tale og debatteknikk / ta ordet  Universell utforming  Prinsipper for universell utforming  Samhandlingsreformen  Behandlingslinjer  Kommunal samhandling  Mentoropplæring  Innføring i veiledningspedagogikk MBO 2013

17 Status opplæring Pr 01.01.2013  Gjennomført Modul 1: ca 800 personer  Gjennomført Modul 2:  Gjennomført Modul 3:ca 200 personer NAV • NAV Hedmark • NAV Aust-Agder • NAV Vest-Agder Helse • Helse Sør-Øst RHF • Akershus universitetssykehus HF • Oslo universitetssykehus HF • Sunnaas sykehus HF • Sørlandet sykehus HF • Sykehuset Innlandet • Sykehuset Telemark MBO 2013

18 Kursprogrammet for 2013 • 16 obligatoriske kurs (Modul 1-Modul 2 og Modul 3) • 1 kurs i presentasjonsteknikk • 3 kurs i behandlingslinjer • 0 kurs i kommunal samhandling • 2 kurs for mellomledere på HF – «Brukermedvirkning som styringsverktøy» * Bygget på finansieringsrammer fra Helse Sør-Øst RHF MBO 2012

19 Et dilemma……… Hvor ligger grensesnittet mellom: Brukermedvirkning og Politisk påvirkning 19 MBO 2013

20 OrganisasjonMBO-ProgrammetOrganisasjon Verdigrunnlaget Det interessepolitiske Fundament Modul 1Modul 2Modul 3Møteplasser Etablere interne møteplasser for bruker- representantene Introduksjon Bli kjent med brukerrollen Teamarbeid Samspill gir tydeligere påvirkning Erfarings- utveksling Rekruttere gode kandidater som brukermedvirkere til MBO-programmet En avklaring av brukerrollen på systemnivå. Uavhengig av organisasjon og oppdragsgiver Bruker- medvirkning hos oppdragsgiver. Avklare forventninger og samhandling Kunnskapsutveksling som bruker- representant på systemnivå hos spesifikk oppdragsgiver Utveksling av erfaringer med den aktuelle interesse- politiske agenda Finansiering UTFORDRING! Etablering av grunnfinansiering fra alle oppdragsgivere i et eget spleiselag Opplæringssamspillet MBO 2013

21 Vegen videre…. MBO 2013

22 Samhandling og brukermedvirkning  På systemnivå  På tjenestenivå  På individnivå Brukerfokuset må følge pasientbehandlingen gjennom spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten En ny arena for pasient- og brukermedvirkning – en unik mulighet for å påvirke utviklingen til en bedre helsetjeneste MBO 2013

23 Et sømløst pasientforløp Kommune- helsetjenester UtredningBehandlingInnleggelseDiagnostikkOppfølgingUtskrivelse Behandlingslinjer og Brukermedvirkning Kommune- helsetjenester Hjem Samhandling og Brukermedvirkning Pasient og pårørendeopplæring Folkehelse- Perspektivet MBO 2013

24  Kommuner og helseforetak har inngått forpliktende samarbeidsavtaler pr 30.06.12.  På grunn av tidsaspektet for forhandlinger (6 mnd) er det i stor grad standardavtaler som ble etablert.  Noen HF har benyttet medlemmer av Brukerutvalgene til å ivareta pasient og brukerfokuset.  Oppfølging og videreutvikling av inngåtte standardavtaler blir sannsynligvis hovedfokus i 2013  Hvordan skal pasient- og brukerorganisasjonene involveres da? Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2013

25  Spesialisthelsetjenesten  80.000 pasienter utsettes for uønskede hendelser  15000 uforutsette varige skader  7000 uforutsette dødsfall  50% eller 40.000 pasientskader kunne ha vært unngått  7 ekstra liggedøgn pr pasient betyr 560.000 ekstra liggedøgn totalt.  2 mrd kroner i ekstra kostnad (KILDE: Helsedirektoratet) Pasientsikkerhet MBO 2012

26  Primærhelsetjenesten Det savnes kunnskap om omfang av pasientskader i Kommune- helsetjenesten. Skadeomfanget skal kartlegges og forskes på. En britisk undersøkelse viser at det sannsynligvis forekommer pasientskade ved 1-2 % av konsultasjoner i primærhelsetjenesten (The Health Foundation 2011). De fleste feilene er forbundet med kommunikasjon eller feilmedisinering. Pasientsikkerhet MBO 2012

27  En treårig nasjonal kampanje som skal redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten i spesialist- og primær- helsetjenesten i Norge.  Lansert i januar 2011 med tre hovedmål:  Redusere pasientskader  Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet  Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten  Kampanjens hovedmål er at pasientskader, som kan forebygges, skal reduseres med 20 % innen utgangen av 2013, og med 50% i løpet av 2016.  25 % av kommunehelsetjenesten skal være aktivt involvert i kampanjen og ha implementert ett eller flere av tiltakene innen utgangen av 2013 «I trygge hender» MBO 2012

28 Kapittel 4: En mer aktiv pasient- og brukerrolle  Ny pasient- og brukerrolle  Brukerorientering i regelverket  Brukeropplevd kvalitet  Aktiv medbestemmelse  Valg mellom behandlingsalternativer  Et mer koordinert tjenestetilbud  Brosjyren 10 råd for pasientsikkerhet  Egenomsorg og mestring  Connect pasientstøtteverktøy  Pårørendes rolle  Opplæringsprogram for å involvere pårørende  God kommunikasjon mellom pasienter og helsepersonell  Sisom – Si det som det er! – et interaktivt program for barn  Brukererfaringer som grunnlag for kvalitetsforbedring, forskning og innovasjon Stortingsmelding 10 (2012-2013) God kvalitet trygge tjenester

29 1.Henvisning  For mange mennesker har behov for sykehusbehandling 2.Behandling  For mange behandles i spesialisthelsetjenesten der de kunne fått samme behandling et annet sted 3.Utskrivning  For mange blir liggende på sykehus etter at de er utskrivningsklare Utfordringer i spesialisthelsetjenesten MBO 2013

30 Hva er en behandlingslinje ? Planlagt og forventet pasientforløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehab. institusjoner MBO 2013

31  Effektiv ressursutnyttelse  “mer helse for hver krone”  Sikre god samhandling, flyt, planlegging og styring  Standardisering  Sikre høy faglig kvalitet i behandlingen  Basert på kunnskapsbasert praksis  Synliggjøre resultater – skape transparens  Forutsigbarhet for pasientene  Forutsigbarhet for behandlere  Forutsigbarhet for Helseforetaket  Ivaretar pasientsikkerhet og pasientopplæring Hensikten med behandlingslinjer MBO 2013

32 Definisjoner Behandlingslinjer Planlagt og forventet forløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehabilitering/habiliterings-institusjoner Pasientforløp Opplevelsen for pasienten, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer, sett fra pasientens perspektiv Et sømløst pasientforløp Pasientens sammenhengende opplevelse av forløp fra hjem til hjem Behandlingsforløp Pasientens gang gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer sett fra behandlers ståsted (inkluderer ulike behandlingsteam og enheter =behandlingskjede) MBO 2013

33 Behandlingslinje MBO 2012 MBO 2013

34  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  Lovpålagt  Brukerrepresentanter og politikere representert  Begrenset representasjonsplattform  Eldreråd  Lovpålagt  Brukerrepresentanter og politikere representert  Begrenset representasjonsplattform  Kommunale brukerutvalg i NAV  Ikke lovpålagt  Brukerrepresentanter og administrasjonen representert Brukermedvirkning i kommunene MBO 2013

35 1.Utskrivningsklare pasienter  Utskrivning til hjem eller institusjon  Utskrivningskvalitet og IKT-systemer 2.Forebygge behovet for sykehusinnleggelser  Frisklivsentraler i kommunene.  Fastlegenes ansvar for kontinuiteten i pasientoppfølgingen 3.Akutte innleggelser i kommunen  Interkommunalt samarbeid- lokalmedisinsk senter  Legevaktens rolle 4.Organisering  Bevisstgjøre partene til å samarbeide slik at pasienten sikres et faglig godt og helhetlig tjenestetilbud, og en effektiv ressursutnyttelse 5.Økonomi som incentiv for reformen  Handler reformen om noe mer og noe annet enn å flytte penger Utfordringer i kommunene MBO 2013

36 Utfordringer  Brukerkompetanse er en begrenset ressurs. Vi må derfor benytte og utvikle den kompetansen vi allerede har i kommunene  Fordi det kreves ca 20.000 innbyggere i en optimal førstelinjetjeneste, må kommuner samarbeide.  Introduseres det et nytt forvaltningsnivå og har det noen betydning for brukermedvirkningen?  Et sømløst behandlingsforløp skal sikre pasientens gang, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer i forløpet fra hjem til hjem. 36 MBO 2013

37  Bygger på Modul 1  Et sømløst pasientforløp – hva innebærer det?  Nytt lovverk  Spesialisthelsetjenesten - helseforetaksmodellen  Kommunehelsetjenesten - i dag og i morgen  Samhandlingsreformen – mål, virkemidler og utfordringer  Organisering av brukermedvirkningen  Veien videre Modul 0 Brukermedvirkning i skjæringspunktet mellom HF og kommune MBO 2013

38 SPESIALISTHELSETJENESTEN Helseforetak (HF) Kommunene Råd for m. Kommunene Eldreråd INTERKOMMUNALT SAMARBEID FØRSTELINJETJENESTEN Helseregion Brukermedvirkning På systemnivå og tjenestenivå BRUKERORGANISASJONENES ROLLE Rolle 1: Kritiske og konstruktive representanter Rolle 2: Kilde til kompetanse for forandring Brukermedvirkning på tjenestenivå BRUKERMEDVIRKNING I SAMHANDLING Interessepolitisk påvirkning på systemnivå ET SØMLØST PASIENTFORLØP MBO 2013

39 Helseforetak (HF) Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Kommunesamarbeidet Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Brukerutvalget (BU) Brukerråd (BR) Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra organisasjonene Kommune 2 Eldreråd Kommune 3 Eldreråd Kommune 4 Eldreråd Kommune 5 Eldreråd Kommune 2 Råd for m. Kommune 3 Råd for m. Kommune 4 Råd for m. Kommune 5 Råd for m. Dialogmøte Invitasjon til alle Kommunale råd i de aktuelle kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og legge til rette for forslag på kandidater til helseområdets Brukerråd Brukerorganisasjonene Avklare kandidater fra Dialogmøtet og sende forslag på BR-sammensetningen til overordnet samarbeidsutvalg Kompetanseheving gjennom MBO-kurs Administrasjon Helseområde INTERKOMMUNALT BRUKERRÅD SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 1

40 Helseforetak (HF) Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Kommunesamarbeidet Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Brukerutvalget (BU) ved Helseforetaket Ivaretar brukermedvirkningen både i spesialisthelsetjenesten og i primærhelsetjenesten BU sender forslag på kandidater til overordnet samarbeidsutvalg. Kompetanseheving gjennom MBO-kurs. Kommune 2 Eldreråd Kommune 3 Eldreråd Kommune 4 Eldreråd Kommune 5 Eldreråd Kommune 2 Råd for m. Kommune 3 Råd for m. Kommune 4 Råd for m. Kommune 5 Råd for m. Dialogmøte Invitasjon til alle kommunale råd i de aktuelle kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et heldagskurs - Modul 0 Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og invitere til kompetanseheving Administrasjon Helseområde HF BRUKERUTVALG SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 2 Brukerutvalget (BU ) Brukerråd (BR) Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra Brukerutvalget HF

41 Helseforetak Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Kommunesamarbeidet Overordnet samarbeidsutvalg HF/kommunene 2 representanter fra BR Brukerutvalg (BU) Kommune 2 Eldreråd Kommune 3 Eldreråd Kommune 4 Eldreråd Kommune 5 Eldreråd Kommune 2 Råd for m. Kommune 3 Råd for m. Kommune 4 Råd for m. Kommune 5 Råd for m. Dialogmøte Invitasjon til Fylkeskommunale råd og alle Kommunale råd i de aktuelle kommunene, inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og invitere til kompetanseheving Fylkeskommunale råd Avklare kandidater fra Dialogmøtet og sende forslag på sammensetningen til overordnet samarbeidsutvalg. Kompetanseheving gjennom MBO Administrasjon Helseområde FYLKESKOMMUNALE RÅD SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 3 Brukerråd (BR) Oppnevnt av overordnet samarbeidsutvalg etter innstilling fra Fylkesrådene

42 Helseforetak Kommune 1 Råd for m. Kommune 1 Eldreråd Kommune Overordnet samarbeidsutval g HF/kommunene 2 representanter fra BR Brukerutvalg (BU) Dialogmøte Invitasjon til de to kommunale råd i kommunen inkl. politikerrepresentantene. Fokus: «Et sømløst pasientforløp» et Modul 0 – heldagskurs Formål: Skape forståelse for brukermedvirkning i samhandlingsreformen og invitere til kompetanseheving Administrasjon Helseområde KOMMUNALE RÅD SAMHANDLINGSREFORMEN Alternativ 4

43 Takk for meg! Tore Topp MBO 2013


Laste ned ppt "Brukermedvirkning i samhandlingsreformen «Samhandlingsreformen – Det helhetlige pasientforløp» MBO 2013 Tore W. Topp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google