Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen «Samhandlingsreformen – Det helhetlige pasientforløp» Hafjell 23.oktober 2012 MBO 2012 Tore W. Topp.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning i samhandlingsreformen «Samhandlingsreformen – Det helhetlige pasientforløp» Hafjell 23.oktober 2012 MBO 2012 Tore W. Topp."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning i samhandlingsreformen «Samhandlingsreformen – Det helhetlige pasientforløp» Hafjell 23.oktober 2012 MBO 2012 Tore W. Topp

2 Summeoppgave Hva er brukermedvirkning? 2 MBO 2011

3 Sentrale diskusjonstema  Hva er brukermedvirkning  Hvorfor brukermedvirkning?  Krav til god brukermedvirkning  Hvordan skal brukermedvirkning foregå?  Hva kjennetegner Brukerrollen  Hva er Brukerkompetanse MBO 20113

4  Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til brukersiden for å sikre god kvalitet på beslutninger og tjenester  Dette er slått fast i både særlovgivning og overordnet lovgivning.  Det er brukernes ansvar å fylle brukermedvirkningen med innhold Brukermedvirkning en rettighet

5 Stortingsmandatet De som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud. Stortingsmelding nr. 34-1996-97, Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre MBO 2012

6 ”Brukermedvirkning er når en bruker eller brukerrepresentant går i dialog med politikere og/eller tjenesteytere og på like fot med dem tilbyr kompetanse og spesialkunnskap – basert på egne og/eller andres erfaringer – for å løse ulike samfunnsproblemer.” Organisasjonene forstår brukermedvirkning slik : MBO 2012

7 Organisasjonenes rolle Rolle 1: Kritiske og konstruktive representanter  Erfaring med å leve med kroniske skader og/eller sykdommer  Dyktiggjøre representantene gjennom opplæring  Utvikle gode endringsagenter  Brukerkunnskap i samspill med fag og erfaring Rolle 2: Kilde til kompetanse for forandring  Interessepolitisk påvirkning  Som ser over etat og sektorgrenser – bidrar til å belyse viktige hensyn  Bidra til å bringe erfaringer fra det individuelle til det kollektive  Koordinere høringer MBO 2012

8 Brukermedvirkning på flere nivå  Hva er forskjellen på:  Likemannsarbeid?  Individuell brukermedvirkning?  Brukermedvirkning på tjenestenivå?  Brukermedvirkning på systemnivå? MBO 20118

9 Brukermedvirkning på individnivå  Medvirkning på individnivå betyr at du skal påvirke forhold som gjelder deg selv og dine egne behov.  Likemannsarbeid er en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene imellom.  Likemannsarbeid må ikke forveksles med brukermedvirkning MBO 20119

10 Brukermedvirkning på tjenestenivå  Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerne og/eller deres representanter inngår i et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet og et aktivt deltagende ved utveksling og endring av behandlingstilbud og tjenester. MBO 201210

11  Påvirkningen på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester som har allmenn betydning, og som har myndighet til å beslutte. Brukermedvirkning på systemnivå

12 Brukermedvirkning på flere arenaer  Spesialisthelsetjenesten  NAV  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  Eldreråd  Samhandling-førstelinjetjenesten MBO 201212

13 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst MBO 2012

14  Din basiskunnskap er bygget på:  Egne erfaringer  Andre brukeres erfaringer  Organisasjonenes erfaringer  Brukerkompetanse er din evne til å konvertere denne erfaringskunnskap til en generell kunnskapsplattform  Brukerrepresentantene må selv ta ansvar for å øke sin kompetanse, slik at de i den grad det er mulig, kan ivareta det spekteret av behov som ofte eksisterer. Hva er Brukerkompetanse? MBO 2012

15 Mandat MBO-prosjektet  Modulbasert brukeropplæring (MBO)  Utvikles og administreres av SAFO/FFO i samarbeid med Helse Sør-Øst  Kreftforeningen kom med i prosjektet fra januar 2012  Finansieres i sin helhet gjennom midler fra Helse Sør-Øst  Erfaringer fra Helse Sør-Øst  Gode tilbakemeldinger på programinnhold  MBO-prosjektet ble ytterligere befestet gjennom driftsavtalene med helseforetakene fra 2011  Etablert 13 prinsipper for brukermedvirkning MBO 2012

16 MBO-samarbeidet STYRINGSGRUPPEN FFO Sør-Øst SAFO Sør-Øst Kreftforeningen Andre bruker- organisasjoner Koordinator BEHANDLINGS- LINJER Prosjektleder MBO-PROGRAMMET Sekretær BRUKERBANK Sekretær KOMMUNAL SAMHANDLING Prosjektleder Instruktørforum Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Oppdragsgiver Modul 2 Admin.kurs Dialogkonferanser Kurs på tjenestenivå Kurs på systemnivå Fordypnings- moduler Organisasjon Modul 1 Modul 3 BRUKERKOMPETANSE MBO 2012 Sekretariat

17 De obligatoriske opplæringsmodulene  Modul 1 – Introduksjon - 2 dager  Internkurs i egen organisasjon – sikre rekrutteringen  Brukermedvirkning på systemnivå  Obligatorisk for alle brukerrepresentanter  Modul 2 – Grunnopplæring – 2 dager  Bli kjent med egen oppdragsgiver  Bli kjent med hverandre  Obligatorisk for alle Brukerutvalg  Modul 3 - Erfaringsutveksling  Erfa-møter MBO 2011

18 Fordypningsmodulene  Presentasjonsteknikk  Bli bedre kjent med deg selv  Tale og debatteknikk / ta ordet  Universell utforming  Prinsipper for universell utforming  Samhandlingsreformen  Behandlingslinjer  Kommunal samhandling  Mentoropplæring  Innføring i veiledningspedagogikk MBO 2012

19 Status opplæring Pr 01.06.2012  Gjennomført Modul 1: ca 700 personer  Gjennomført Modul 2:  Gjennomført Modul 3:170 personer NAV • NAV Hedmark • NAV Aust-Agder • NAV Vest-Agder Helse • Helse Sør-Øst RHF • Akershus universitetssykehus HF • Oslo universitetssykehus HF • Sunnaas sykehus HF • Sørlandet sykehus HF • Sykehuset Innlandet • Sykehuset Telemark MBO 2012

20 Vegen videre…. MBO 2012

21  Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester  Utfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom  Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne Samhandlingsreformen MBO 2012

22 1.Henvisning  For mange mennesker har behov for sykehusbehandling 2.Behandling  For mange behandles i spesialisthelsetjenesten der de kunne fått samme behandling et annet sted 3.Utskrivning  For mange blir liggende på sykehus etter at de er utskrivningsklare Utfordringer i spesialisthelsetjenesten MBO 2012

23 1.Utskrivningsklare pasienter  Utskrivning til hjem eller institusjon  Utskrivningskvalitet og IKT-systemer 2.Forebygge behovet for sykehusinnleggelser  Frisklivsentraler i kommunene.  Fastlegenes ansvar for kontinuiteten i pasientoppfølgingen 3.Akutte innleggelser i kommunen  Interkommunalt samarbeid- lokalmedisinsk senter  Legevaktens rolle 4.Organisering  Bevisstgjøre partene til å samarbeide slik at pasienten sikres et faglig godt og helhetlig tjenestetilbud, og en effektiv ressursutnyttelse 5.Økonomi som incentiv for reformen  Handler reformen om noe mer og noe annet enn å flytte penger Utfordringer i kommunene MBO 2012

24 Samhandling og brukermedvirkning  På systemnivå  På tjenestenivå  På individnivå Brukerfokuset må følge pasientbehandlingen gjennom spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten MBO 2012 En ny arena for pasient- og brukermedvirkning – en unik mulighet for å påvirke utviklingen til en bedre helsetjeneste

25  Pasient- og brukermedvirkning er i stadig utvikling. Brukerrepresentantene spiller en stadig viktigere rolle som pådrivere i utviklingen av tjeneste- og behandlingstilbudet i norsk helsevesen  Pasient- og brukerrollen har fått stor plass i de lover som vedrører samhandlingsreformen: – Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester – Lov om folkehelsearbeid – Lov om pasient- og brukerrettigheter – Nasjonal helse- og omsorgsplan Pasient- og brukermedvirkning MBO 2012

26 Hva er en behandlingslinje ? Planlagt og forventet pasientforløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehab.institusjoner MBO 2012

27  Effektiv ressursutnyttelse  “mer helse for hver krone”  Sikre god samhandling, flyt, planlegging og styring  Standardisering  Sikre høy faglig kvalitet i behandlingen  Basert på kunnskapsbasert praksis  Synliggjøre resultater – skape transparens  Forutsigbarhet for pasientene  Forutsigbarhet for behandlere  Forutsigbarhet for Helseforetaket  Ivaretar pasientsikkerhet og pasientopplæring Hensikten med behandlingslinjer MBO 2012

28 Definisjoner Behandlingslinjer Planlagt og forventet forløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehabilitering/habiliterings-institusjoner Pasientforløp Opplevelsen for pasienten, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer, sett fra pasientens perspektiv Et sømløst pasientforløp Pasientens sammenhengende opplevelse av forløp fra hjem til hjem Behandlingsforløp Pasientens gang gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer sett fra behandlers ståsted (inkluderer ulike behandlingsteam og enheter =behandlingskjede) MBO 2012

29 Behandlingslinje MBO 2012

30 Et sømløst pasientforløp MBO 2012 Kommune- helsetjenester UtredningBehandlingInnleggelseDiagnostikkOppfølgingUtskrivelse Behandlingslinjer og Brukermedvirkning Kommune- helsetjenester Hjemme Sykehjem Hjemme Sykehjem Samhandling og Brukermedvirkning Pasient og pårørendeopplæring Folkehelse- perspektivet

31 §6-1 første ledd: Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det helseforetak det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner §6-1 annet ledd: «Samarbeidet skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester» § 6-1 tredje ledd: «Pasienter- og brukererfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelsen av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse av avtaler» Helse- og omsorgstjenesteloven §6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale MBO 2012

32  Ble lagt frem høsten 2011. Veilederen ligger på nettet www.regjeringen.no/Samhandlingsreformen  Oppdateres og revideres når det kommer relevante endringer i regelverket.  MBO-prosjektet har utarbeidet et opplæringsprogram for brukerrepresentanter i HF-Brukerutvalg Nasjonal veileder MBO 2012

33  Kommuner og helseforetak har nå inngått forpliktende samarbeidsavtaler pr 30.06.12.  På grunn av tidsaspektet for forhandlinger (6 mnd) er det i stor grad standardavtaler som etableres.  Noen HF har benyttet medlemmer av Brukerutvalgene til å ivareta pasient og brukerfokuset.  Oppfølging og videreutvikling av inngåtte standardavtaler blir sannsynligvis hovedfokus i 2013  Hvordan skal pasient- og brukerorganisasjonene involveres da? Samhandlingen er i gang MBO 2012

34  Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende nivå ved utforming og iverksetting av samhandlingstiltak  Sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå  Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og brukerforløp, og som følger faglige retningslinjer og veiledere  Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet  Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer med hvordan samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk måte  Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god samhandlingskultur Samarbeidsavtalenes formål MBO 2012

35 Utfordringer  Brukerkompetanse er en begrenset ressurs. Vi må derfor benytte og utvikle den kompetansen vi allerede har i kommunene  Fordi det kreves ca 20.000 innbyggere i en førstelinjetjeneste må kommuner samarbeide. Introduseres det et nytt forvaltningsnivå og har det noen betydning for brukermedvirkningen?  Et sømløst behandlingsforløp skal sikre pasientens gang, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer MBO 2012 35

36  Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne  Lovpålagt  Brukerrepresentanter og politikere representert  Begrenset representasjonsplattform  Eldreråd  Lovpålagt  Brukerrepresentanter og politikere representert  Begrenset representasjonsplattform  Kommunale brukerutvalg i NAV  Ikke lovpålagt  Brukerrepresentanter og administrasjonen representert Brukermedvirkning i kommunene MBO 2012

37 Et dilemma……… Hvor ligger grensesnittet mellom: Brukermedvirkning og Politisk påvirkning MBO 2012 37

38 Brukermedvirkning former veien videre… …for fremtidens helsetjenester MBO 2012


Laste ned ppt "Brukermedvirkning i samhandlingsreformen «Samhandlingsreformen – Det helhetlige pasientforløp» Hafjell 23.oktober 2012 MBO 2012 Tore W. Topp."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google