Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukermedvirkning i samhandlingsreformen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukermedvirkning i samhandlingsreformen
«Samhandlingsreformen – Det helhetlige pasientforløp» Hafjell 23.oktober 2012 MBO 2012 Tore W. Topp

2 Hva er brukermedvirkning?
Summeoppgave Brukermedvirkning – en menneskerettighet Brukermedvirkning, - en demokratisk rettighet Brukermedvirkning, - kvalitetssikring av tiltak og tjenester Brukermedvirkning er lovfestet MBO 2011

3 Sentrale diskusjonstema
Hva er brukermedvirkning Hvorfor brukermedvirkning? Krav til god brukermedvirkning Hvordan skal brukermedvirkning foregå? Hva kjennetegner Brukerrollen Hva er Brukerkompetanse MBO 2011

4 Brukermedvirkning en rettighet
Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til brukersiden for å sikre god kvalitet på beslutninger og tjenester Dette er slått fast i både særlovgivning og overordnet lovgivning. Det er brukernes ansvar å fylle brukermedvirkningen med innhold

5 Stortingsmandatet De som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud. Stortingsmelding nr , Resultater og erfaringer fra Regjeringens handlingsplaner for funksjonshemmede og veien videre MBO 2012

6 Organisasjonene forstår brukermedvirkning slik:
”Brukermedvirkning er når en bruker eller brukerrepresentant går i dialog med politikere og/eller tjenesteytere og på like fot med dem tilbyr kompetanse og spesialkunnskap – basert på egne og/eller andres erfaringer – for å løse ulike samfunnsproblemer.” MBO 2012

7 Organisasjonenes rolle
Rolle 1: Kritiske og konstruktive representanter Erfaring med å leve med kroniske skader og/eller sykdommer Dyktiggjøre representantene gjennom opplæring Utvikle gode endringsagenter Brukerkunnskap i samspill med fag og erfaring Rolle 2: Kilde til kompetanse for forandring Interessepolitisk påvirkning Som ser over etat og sektorgrenser – bidrar til å belyse viktige hensyn Bidra til å bringe erfaringer fra det individuelle til det kollektive Koordinere høringer MBO 2012

8 Brukermedvirkning på flere nivå
Hva er forskjellen på: Likemannsarbeid? Individuell brukermedvirkning? Brukermedvirkning på tjenestenivå? Brukermedvirkning på systemnivå? Når vi holder kurs eller diskuterer brukermedvirkning generelt ender vi ofte opp med å snakke om brukermedvirkning på individnivå. Dette er ikke så rart, fordi alle brukere har erfaringer som kan knyttes til individnivået, mens bare et mindretall har erfaringer som gjør det like naturlig å snakke om brukermedvirkning på systemnivå. Modulbasert brukeropplæring omhandler kun brukermedvirkning på systemnivå. OBS Likemannsarbeid vs brukermedvirkning se neste side. MBO 2011

9 Brukermedvirkning på individnivå
Medvirkning på individnivå betyr at du skal påvirke forhold som gjelder deg selv og dine egne behov. Likemannsarbeid er en organisert samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene imellom. Likemannsarbeid må ikke forveksles med brukermedvirkning Individnivå: Alle har rett til aktiv medvirkning i egen behandling, for eksempel rett til pasientansvarlig lege på sykehus, å bytte fastlege, fritt sykehusvalg, avtaler mellom tjenesteyter og tjenestemottaker som gir føringer for hvordan tjenestene blir utført, individuell plan. Brukeren representerer seg sjøl, og har innvirkning på sin egen situasjon. Likemannsarbeid: En likemann er pr. definisjon en person som i kraft av sin erfaring kan være til hjelp for andre som har kommet i samme situasjon Samhandling mellom personer som opplever å være i samme båt, eller i noenlunde den samme livssituasjon, og hvor selve samhandlingen har som mål å være en hjelp, støtte eller veiledning partene imellom Det finnes mange ulike former for likemannsarbeid, men samtale er fortsatt den viktigste formen for likemannsarbeid. En organisert samhandling mellom mennesker. Det vil si organiserte aktiviteter mennesker i mellom som bidrar til å bedre det enkelte menneskets hverdagsliv. MBO 2011

10 Brukermedvirkning på tjenestenivå
Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerne og/eller deres representanter inngår i et likeverdig samarbeid med tjenesteapparatet og et aktivt deltagende ved utveksling og endring av behandlingstilbud og tjenester. Konkrete arenaer er behandlingslinjer i spesialisthelsetjenesten og MBO 2012

11 Brukermedvirkning på systemnivå
Påvirkningen på systemnivå er en arbeidsform/metode rettet mot de som planlegger tiltak og tjenester som har allmenn betydning, og som har myndighet til å beslutte.

12 Brukermedvirkning på flere arenaer
Spesialisthelsetjenesten NAV Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldreråd Samhandling-førstelinjetjenesten Spesialisthelsetjenesten Regionale Helseforetak og Helseforetak og private avtalepartnere NAV Stat, fylke og kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Samhandling Kommunehelsesamarbeidet MBO 2012

13 Kunnskapsbasert praksis
Forskningsbasert kunnskap Erfaringsbasert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning Kunnskapsbasert praksis Kontekst MBO 2012

14 Hva er Brukerkompetanse?
Din basiskunnskap er bygget på: Egne erfaringer Andre brukeres erfaringer Organisasjonenes erfaringer Brukerkompetanse er din evne til å konvertere denne erfaringskunnskap til en generell kunnskapsplattform Brukerrepresentantene må selv ta ansvar for å øke sin kompetanse, slik at de i den grad det er mulig, kan ivareta det spekteret av behov som ofte eksisterer. MBO 2012

15 Mandat MBO-prosjektet
Modulbasert brukeropplæring (MBO) Utvikles og administreres av SAFO/FFO i samarbeid med Helse Sør-Øst Kreftforeningen kom med i prosjektet fra januar 2012 Finansieres i sin helhet gjennom midler fra Helse Sør-Øst Erfaringer fra Helse Sør-Øst Gode tilbakemeldinger på programinnhold MBO-prosjektet ble ytterligere befestet gjennom driftsavtalene med helseforetakene fra 2011 Etablert 13 prinsipper for brukermedvirkning MBO 2012

16 MBO-samarbeidet STYRINGSGRUPPEN BRUKERKOMPETANSE MBO 2012 SAFO Sør-Øst
FFO Sør-Øst STYRINGSGRUPPEN Andre bruker- organisasjoner Kreftforeningen Koordinator Sekretariat BEHANDLINGS- LINJER Prosjektleder MBO-PROGRAMMET Sekretær BRUKERBANK Sekretær KOMMUNAL SAMHANDLING Prosjektleder Arbeidsgruppe Instruktørforum Arbeidsgruppe Arbeidsgruppe Oppdragsgiver Modul 2 Admin.kurs Dialogkonferanser Organisasjon Modul 1 Modul 3 Fordypnings- moduler Kurs på tjenestenivå Kurs på systemnivå MBO 2012 BRUKERKOMPETANSE

17 De obligatoriske opplæringsmodulene
Modul 1 – Introduksjon - 2 dager Internkurs i egen organisasjon – sikre rekrutteringen Brukermedvirkning på systemnivå Obligatorisk for alle brukerrepresentanter Modul 2 – Grunnopplæring – 2 dager Bli kjent med egen oppdragsgiver Bli kjent med hverandre Obligatorisk for alle Brukerutvalg Modul 3 - Erfaringsutveksling Erfa-møter MBO 2011

18 Fordypningsmodulene Presentasjonsteknikk Universell utforming
Bli bedre kjent med deg selv Tale og debatteknikk / ta ordet Universell utforming Prinsipper for universell utforming Samhandlingsreformen Behandlingslinjer Kommunal samhandling Mentoropplæring Innføring i veiledningspedagogikk MBO 2012

19 Status opplæring Pr 01.06.2012 Gjennomført Modul 1: ca 700 personer
Gjennomført Modul 3: 170 personer Helse Helse Sør-Øst RHF Akershus universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF Sørlandet sykehus HF Sykehuset Innlandet Sykehuset Telemark NAV NAV Hedmark NAV Aust-Agder NAV Vest-Agder MBO 2012

20 Vegen videre…. MBO 2012

21 Samhandlingsreformen
Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester Utfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne MBO 2012

22 Utfordringer i spesialisthelsetjenesten
Henvisning For mange mennesker har behov for sykehusbehandling Behandling For mange behandles i spesialisthelsetjenesten der de kunne fått samme behandling et annet sted Utskrivning For mange blir liggende på sykehus etter at de er utskrivningsklare MBO 2012

23 Utfordringer i kommunene
Utskrivningsklare pasienter Utskrivning til hjem eller institusjon Utskrivningskvalitet og IKT-systemer Forebygge behovet for sykehusinnleggelser Frisklivsentraler i kommunene. Fastlegenes ansvar for kontinuiteten i pasientoppfølgingen Akutte innleggelser i kommunen Interkommunalt samarbeid- lokalmedisinsk senter Legevaktens rolle Organisering Bevisstgjøre partene til å samarbeide slik at pasienten sikres et faglig godt og helhetlig tjenestetilbud, og en effektiv ressursutnyttelse Økonomi som incentiv for reformen Handler reformen om noe mer og noe annet enn å flytte penger MBO 2012

24 Samhandling og brukermedvirkning
Brukerfokuset må følge pasientbehandlingen gjennom spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten På systemnivå På tjenestenivå På individnivå En ny arena for pasient- og brukermedvirkning – en unik mulighet for å påvirke utviklingen til en bedre helsetjeneste MBO 2012

25 Pasient- og brukermedvirkning
Pasient- og brukermedvirkning er i stadig utvikling. Brukerrepresentantene spiller en stadig viktigere rolle som pådrivere i utviklingen av tjeneste- og behandlingstilbudet i norsk helsevesen Pasient- og brukerrollen har fått stor plass i de lover som vedrører samhandlingsreformen: – Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester – Lov om folkehelsearbeid – Lov om pasient- og brukerrettigheter – Nasjonal helse- og omsorgsplan MBO 2012

26 Hva er en behandlingslinje ?
Planlagt og forventet pasientforløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehab.institusjoner MBO 2012

27 Hensikten med behandlingslinjer
Effektiv ressursutnyttelse “mer helse for hver krone” Sikre god samhandling, flyt, planlegging og styring Standardisering Sikre høy faglig kvalitet i behandlingen Basert på kunnskapsbasert praksis Synliggjøre resultater – skape transparens Forutsigbarhet for pasientene Forutsigbarhet for behandlere Forutsigbarhet for Helseforetaket Ivaretar pasientsikkerhet og pasientopplæring MBO 2012

28 Et sømløst pasientforløp
Definisjoner Behandlingslinjer Planlagt og forventet forløp for en definert pasientgruppe, forankret i faglig evidens, effektiv ressursutnyttelse og målbare resultater. Tilpasset et bestemt HF med aktuelle kommunehelsetjenester og rehabilitering/habiliterings-institusjoner Behandlingsforløp Pasientens gang gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer sett fra behandlers ståsted (inkluderer ulike behandlingsteam og enheter =behandlingskjede) Pasientforløp Opplevelsen for pasienten, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer, sett fra pasientens perspektiv Et sømløst pasientforløp Pasientens sammenhengende opplevelse av forløp fra hjem til hjem MBO 2012

29 Behandlingslinje MBO 2012

30 Et sømløst pasientforløp
Hjemme Sykehjem Hjemme Sykehjem Kommune- helsetjenester Utredning Behandling Innleggelse Diagnostikk Oppfølging Utskrivelse Behandlingslinjer og Brukermedvirkning Folkehelse- perspektivet Samhandling og Brukermedvirkning Pasient og pårørendeopplæring MBO 2012

31 Helse- og omsorgstjenesteloven §6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale
§6-1 første ledd: Kommunestyret selv skal inngå samarbeidsavtale med det helseforetak det regionale helseforetaket bestemmer. Kommunen kan inngå avtale alene eller sammen med andre kommuner §6-1 annet ledd: «Samarbeidet skal ha som målsetting å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester» § 6-1 tredje ledd: «Pasienter- og brukererfaringer skal inngå i vurderingsgrunnlaget ved utarbeidelsen av avtalen. Pasient- og brukerorganisasjoner skal medvirke i forbindelse med utarbeidelse av avtaler» MBO 2012

32 Nasjonal veileder Ble lagt frem høsten Veilederen ligger på nettet Oppdateres og revideres når det kommer relevante endringer i regelverket. MBO-prosjektet har utarbeidet et opplæringsprogram for brukerrepresentanter i HF-Brukerutvalg MBO 2012

33 Samhandlingen er i gang
Kommuner og helseforetak har nå inngått forpliktende samarbeidsavtaler pr På grunn av tidsaspektet for forhandlinger (6 mnd) er det i stor grad standardavtaler som etableres. Noen HF har benyttet medlemmer av Brukerutvalgene til å ivareta pasient og brukerfokuset. Oppfølging og videreutvikling av inngåtte standardavtaler blir sannsynligvis hovedfokus i 2013 Hvordan skal pasient- og brukerorganisasjonene involveres da? MBO 2012

34 Samarbeidsavtalenes formål
Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende nivå ved utforming og iverksetting av samhandlingstiltak Sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og brukerforløp, og som følger faglige retningslinjer og veiledere Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer med hvordan samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk måte Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god samhandlingskultur MBO 2012

35 Utfordringer Brukerkompetanse er en begrenset ressurs. Vi må derfor benytte og utvikle den kompetansen vi allerede har i kommunene Fordi det kreves ca innbyggere i en førstelinjetjeneste må kommuner samarbeide. Introduseres det et nytt forvaltningsnivå og har det noen betydning for brukermedvirkningen? Et sømløst behandlingsforløp skal sikre pasientens gang, fra symptomer oppstår, gjennom helsetjenesten og de faktiske møter og aktiviteter som inntreffer Ditt Helseforetak har i flere år overskredet sine kostnadsbudsjetter. Nå er det blitt riktig alvor og det må legges opp ti kraftige reduksjoner og omprioriteringer. Samtidig synes det å være et skrikende behov for styrking av kreftbehandlingen. Det foreligger et forslag fra administrasjonen om å legge ned den sentrale hørsel sentralen ved helseforetaket. Du er medlem av Hørselshemmedes Landsforbund. Hvordan vil du håndtere denne utfordringen. MBO 2012

36 Brukermedvirkning i kommunene
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Lovpålagt Brukerrepresentanter og politikere representert Begrenset representasjonsplattform Eldreråd Kommunale brukerutvalg i NAV Ikke lovpålagt Brukerrepresentanter og administrasjonen representert MBO 2012

37 Et dilemma……… Hvor ligger grensesnittet mellom: Brukermedvirkning og Politisk påvirkning Ditt Helseforetak har i flere år overskredet sine kostnadsbudsjetter. Nå er det blitt riktig alvor og det må legges opp ti kraftige reduksjoner og omprioriteringer. Samtidig synes det å være et skrikende behov for styrking av kreftbehandlingen. Det foreligger et forslag fra administrasjonen om å legge ned den sentrale hørsel sentralen ved helseforetaket. Du er medlem av Hørselshemmedes Landsforbund. Hvordan vil du håndtere denne utfordringen. MBO 2012

38 Brukermedvirkning former veien videre… …for fremtidens helsetjenester
MBO 2012


Laste ned ppt "Brukermedvirkning i samhandlingsreformen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google