Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsforum 12.november 2007

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsforum 12.november 2007"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsforum 12.november 2007
Praktiske problemer knyttet til tilpasningen av tjenestepensjoner til modernisert folketrygd Pensjonsforum 12.november 2007 Aktuar Knut Bratland

2 Dagens offentlige pensjonssystem
Bruttopensjonsnivå 66 % av pensjonsgivende lønn Gjelder alders- og uførepensjoner Etterlattepensjonene er nettopensjoner Minste tjenestetid for oppnåelse av fulle pensjonsytelser er 30 år Aldersgrense 70 år, med rett til full pensjon ved avgang 65 år Særaldersgrenser for enkelte yrker, med rett til full pensjon inntil 3 år tidligere (85 års regel) Samordning med folketrygden ytelse

3 Folketrygden Dagens ordning Besteårsregel 67 – 70 år
Pensjonen uavhengig av pensjonerings-tidspunktet G-regulering Fra 2010 Alleårsregel Tidligst fra 62 år Pensjonen avhenger av pensjonerings-tidspunktet Regulering gjennomsnitt av lønns- og prisvekst

4 Sammenligning dagens og den nye folketrygden
Sammenligning dagens og den nye folketrygden Legge vekt på hvor stor spredning det kan være i den nye folketrygden sammenholdt med dagens. Benyttet alternativer med ”lite” spredning, dvs 35 år og 100 % sammenlignet med 45 år og 90 %. Det motsatte hadde gitt svært mye større spredning.

5 Offentlige tjenestepensjoner
Offentlige tjenestepensjoner Pensjon (brutto) tilsvarende 2/3 av sluttlønn videreføres Siktemål for utformingen av ordningen at den bidrar til å underbygge målene for pensjonsreformen Det skal lønne seg å arbeide Delingstallet Indeksering Endelig tilpasning skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor

6 Fra stortingsmeldingen med spesiell interesse for offentlig tjenestepensjon
Det pågår et prosjekt for å kartlegge grunnlaget for særaldersgrenser for ulike yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. Vil danne grunnlaget for det videre arbeid med særaldersgrenser Vurdere nærmere hvordan beregning av tjenestepensjonen kan løsrives fra aldersgrensen, og hvordan reglene for alderspensjon før 67 år kan endres

7 Dagens pensjonsordning
Lønn Kan velge å arbeide til 70 år Pensjon etter 67 år Pensjon 65-66 år AFP

8 Pensjonsnivå og langt arbeidsliv ”det skal lønne seg å jobbe”
Nå: fast nivå gitt full opptjeningstid Fremtid? Pensjon over 66 % hvis antall opptjeningsår høyere enn kravet til full pensjon (30 år) Pensjon for full tid over 66 % hvis opptjening etter en normalpensjonsalder Forhandlet nivå for tillegg, eller aktuarielt beregnet

9 Pensjonsnivå og fleksibel pensjonsalder
Nå: fast nivå gitt full opptjeningstid Fremtid? Pensjon lik 2/3 av lønn hvis avgang v/fylte 65 (67) år hvis full opptjeningstid Fradrag/tillegg ved tidlig/sein pensjonering Aktuarielt beregnet, eller Forhandlet fradrag/tillegg

10 Forhandlet nivå eller aktuarielt beregnet
Forhandlet nivå eller aktuarielt beregnet Lønn 70 % 62 % Gitt full opptjeningstid 62 år 70 år

11 Pensjonsnivå og samordning
Dagens regler Grunnpensjon: 3/4G Særtillegg: Hele tillegget Tilleggspensjonen for alle opptjeningsår, men lønn det laveste av ”20 beste” og sluttlønn Etter ny folketrygd All opptjening i folketrygden, eller Opptjening for år som medlem i offentlig tjenestepensjons-ordning, maks. lik kravet til full tjenestetid

12 Opptjent folketrygd 62 – 67 år
Prinsippskisse lønn og pensjon i ny folketrygd Lønn Folketrygd hvis uttak fra 67 år Lønn Opptjent folketrygd 62 – 67 år Folketrygd fra uttak v/62 år 62 år 67 år

13 Hvordan samordne når… Folketrygden tas ut før pensjonering fra den offentlige ordningen Tjenestepensjonen tas ut før en slutter i arbeid (samme eller ulike arbeidsgivere) Begge pensjoner tas ut mens en fortsetter i arbeid

14 AFP Nå: Delvis integrert del av tjenestepensjonsordningen Fremtidig: Fast tillegg til folketrygd og tjenestepensjonen, eller Egen tidligpensjon før uttak av folketrygd og tjenestepensjon Hvordan sikre mulighet for tidligavgang for personer med lav inntekt?

15 Alternativer for AFP Samordnet med inntekt

16 Pensjonsnivå og økende levealder
Beholde pensjoneringsalder/aldersgrenser med redusert pensjonsnivå Beholde det faste nivået, og få pensjon senere (arbeide lengre) Øke tjenestetidskravet for full pensjon Øke innbetalingen for å unngå lavere pensjon eller lengre tid i arbeid

17 Overgang til nytt system
Tradisjon for lange overgangsordninger Gullenker, dvs enker etter medlemmer fra før 1/ , uansett når dødsfallet inntreffer Brutto ektefellepensjon til alle enker og enkemenn pr.1/1-2001 Brutto ektefellepensjon til alle nye ektefellepensjonister født før 1/7-1950, og avdøde var medlem før 1/7-2001 Får vi nye langvarige overgangsordninger?

18 Flere utfordringer Særaldersgrenser og fortsatt arbeid
Uførepensjon samordnet med ny uførestønad Premieberegning når vi har levealdersjustering

19

20 Pensjon ved fylte 67 år 66 % 30 år

21 Ref foregående foil. Fra fylte 67 år blir pensjonen samordnet slik denne figuren viser.


Laste ned ppt "Pensjonsforum 12.november 2007"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google