Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

14.07.2014Aktuar Knut Bratland1 Praktiske problemer knyttet til tilpasningen av tjenestepensjoner til modernisert folketrygd Pensjonsforum 12.november.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "14.07.2014Aktuar Knut Bratland1 Praktiske problemer knyttet til tilpasningen av tjenestepensjoner til modernisert folketrygd Pensjonsforum 12.november."— Utskrift av presentasjonen:

1 14.07.2014Aktuar Knut Bratland1 Praktiske problemer knyttet til tilpasningen av tjenestepensjoner til modernisert folketrygd Pensjonsforum 12.november 2007

2 14.07.20142 Dagens offentlige pensjonssystem Bruttopensjonsnivå 66 % av pensjonsgivende lønn Gjelder alders- og uførepensjoner Etterlattepensjonene er nettopensjoner Minste tjenestetid for oppnåelse av fulle pensjonsytelser er 30 år Aldersgrense 70 år, med rett til full pensjon ved avgang 65 år Særaldersgrenser for enkelte yrker, med rett til full pensjon inntil 3 år tidligere (85 års regel) Samordning med folketrygden ytelse

3 14.07.20143 Folketrygden Dagens ordning Besteårsregel 67 – 70 år Pensjonen uavhengig av pensjonerings- tidspunktet G-regulering Fra 2010 Alleårsregel Tidligst fra 62 år Pensjonen avhenger av pensjonerings- tidspunktet Regulering gjennomsnitt av lønns- og prisvekst

4 14.07.20144 Sammenligning dagens og den nye folketrygden

5 14.07.20145 Offentlige tjenestepensjoner Pensjon (brutto) tilsvarende 2/3 av sluttlønn videreføres Siktemål for utformingen av ordningen at den bidrar til å underbygge målene for pensjonsreformen Det skal lønne seg å arbeide Delingstallet Indeksering Endelig tilpasning skal skje gjennom forhandlinger mellom partene i offentlig sektor

6 14.07.20146 Fra stortingsmeldingen med spesiell interesse for offentlig tjenestepensjon Det pågår et prosjekt for å kartlegge grunnlaget for særaldersgrenser for ulike yrkesgrupper i privat og offentlig sektor. Vil danne grunnlaget for det videre arbeid med særaldersgrenser Vurdere nærmere hvordan beregning av tjenestepensjonen kan løsrives fra aldersgrensen, og hvordan reglene for alderspensjon før 67 år kan endres

7 14.07.20147 Dagens pensjonsordning Lønn AFP Pensjon 65-66 år Pensjon etter 67 år Kan velge å arbeide til 70 år

8 14.07.20148 Pensjonsnivå og langt arbeidsliv ”det skal lønne seg å jobbe” Nå: fast nivå gitt full opptjeningstid Fremtid? Pensjon over 66 % hvis antall opptjeningsår høyere enn kravet til full pensjon (30 år) Pensjon for full tid over 66 % hvis opptjening etter en normalpensjonsalder Forhandlet nivå for tillegg, eller aktuarielt beregnet

9 14.07.20149 Pensjonsnivå og fleksibel pensjonsalder Nå: fast nivå gitt full opptjeningstid Fremtid? Pensjon lik 2/3 av lønn hvis avgang v/fylte 65 (67) år hvis full opptjeningstid Fradrag/tillegg ved tidlig/sein pensjonering Aktuarielt beregnet, eller Forhandlet fradrag/tillegg

10 14.07.201410 Forhandlet nivå eller aktuarielt beregnet 70 % 62 år Lønn 70 år 62 %

11 14.07.201411 Pensjonsnivå og samordning Dagens regler Grunnpensjon: 3/4G Særtillegg: Hele tillegget Tilleggspensjonen for alle opptjeningsår, men lønn det laveste av ”20 beste” og sluttlønn Etter ny folketrygd All opptjening i folketrygden, eller Opptjening for år som medlem i offentlig tjenestepensjons- ordning, maks. lik kravet til full tjenestetid

12 14.07.201412 62 år 67 år Folketrygd hvis uttak fra 67 år Prinsippskisse lønn og pensjon i ny folketrygd Lønn Folketrygd fra uttak v/62 år Opptjent folketrygd 62 – 67 år

13 14.07.201413 Hvordan samordne når… Folketrygden tas ut før pensjonering fra den offentlige ordningen Tjenestepensjonen tas ut før en slutter i arbeid (samme eller ulike arbeidsgivere) Begge pensjoner tas ut mens en fortsetter i arbeid

14 14.07.201414 AFP Nå: Delvis integrert del av tjenestepensjonsordningen Fremtidig: Fast tillegg til folketrygd og tjenestepensjonen, eller Egen tidligpensjon før uttak av folketrygd og tjenestepensjon Hvordan sikre mulighet for tidligavgang for personer med lav inntekt?

15 14.07.201415 Alternativer for AFP Samordnet med inntekt

16 14.07.201416 Pensjonsnivå og økende levealder Beholde pensjoneringsalder/aldersgrenser med redusert pensjonsnivå Beholde det faste nivået, og få pensjon senere (arbeide lengre) Øke tjenestetidskravet for full pensjon Øke innbetalingen for å unngå lavere pensjon eller lengre tid i arbeid

17 14.07.201417 Overgang til nytt system Tradisjon for lange overgangsordninger Gullenker, dvs enker etter medlemmer fra før 1/10-1976, uansett når dødsfallet inntreffer Brutto ektefellepensjon til alle enker og enkemenn pr.1/1-2001 Brutto ektefellepensjon til alle nye ektefellepensjonister født før 1/7-1950, og avdøde var medlem før 1/7-2001 Får vi nye langvarige overgangsordninger?

18 14.07.201418 Flere utfordringer Særaldersgrenser og fortsatt arbeid Uførepensjon samordnet med ny uførestønad Premieberegning når vi har levealdersjustering

19 14.07.201419

20 14.07.201420 Pensjon ved fylte 67 år 66 % 30 år

21 14.07.201421


Laste ned ppt "14.07.2014Aktuar Knut Bratland1 Praktiske problemer knyttet til tilpasningen av tjenestepensjoner til modernisert folketrygd Pensjonsforum 12.november."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google