Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 1 Hvordan er kravene fra LOs representantskap innfridd?: •Krav: •”- at AFP-tillegget skal utformes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 1 Hvordan er kravene fra LOs representantskap innfridd?: •Krav: •”- at AFP-tillegget skal utformes."— Utskrift av presentasjonen:

1 © EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 1 Hvordan er kravene fra LOs representantskap innfridd?: •Krav: •”- at AFP-tillegget skal utformes slik at de som ikke har arbeidsinntekt etter avgang som AFP-pensjonist skal ha en pensjon på minst dagens nivå livet ut”.

2 © EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 2 Resultat: •Nivået i den framtidige AFP-ordningen innebærer at en person med 40 års opptjening i folketrygden vil få en AFP-pensjon fra fylte 62 år som tilsvarer hva han/hun i dag ville fått i folketrygdpensjon fra fylte 67 år. I tillegg vil han/hun få et tillegg som tilsvarer dagens sluttvederlag i årene mellom 62 og 67 år. I sum er dette identisk med dagens AFP-ordning – både før og etter 67 år. Tilsvarende vil situasjonen være for framtidas pensjonister med det nye opptjeningssystemet som skal fases inn fra år 2015.

3 © EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 3 Resultat •Utsettes uttak av tidligpensjon fra 62+, vil sum pensjon (folketrygd og AFP) øke. •Ca økt P/AFP ved senere uttak: •63 år: Ca kr 10.000 •64 år: Ca kr 17.000 •65 år: Ca kr 27.000 •Alleårsregelen som innfases fra 2016 til 2025, vil medføre at de som arbeider lenger enn 40 år, vil få ytterligere økning i folketrygden •Konklusjon: Kravet er 100 prosent innfridd. •Utsettes uttak av tidligpensjon fra 62+, vil sum pensjon (folketrygd og AFP) øke. •Ca økt P/AFP ved senere uttak: •63 år: Ca kr 10.000 •64 år: Ca kr 17.000 •65 år: Ca kr 27.000 •Alleårsregelen som innfases fra 2016 til 2025, vil medføre at de som arbeider lenger enn 40 år, vil få ytterligere økning i folketrygden •Konklusjon: Kravet er 100 prosent innfridd.

4 © EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 4 •Krav: •- ”at AFP-tillegget skal heves når det er nødvendig for å kompensere for eventuelle framtidige levealderjusteringer”. •Krav: •- ”at AFP-tillegget skal heves når det er nødvendig for å kompensere for eventuelle framtidige levealderjusteringer”.

5 © EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 5 Resultat: •Kravet er 100 prosent innfridd for alle medlemmer født før 1954. Kravet er delvis innfridd for medlemmer født fra 1954. For medlemmer født i 1954 eller senere vil økt levealder bety en avkortning i pensjonen. For et medlem født i 1954 vil avkortningen bli ca. 1 700 kroner per år – stigende til ca. 5 500 kroner per år for en person som går av med pensjon i 2018.

6 © EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 6 Resultat: • Fra 2010 kan en AFP-pensjonist (eller tidligpensjonist) ta ut pensjon og samtidig jobbe så mye han/hun vil uten avkortning i pensjonen. AFP- ordningen skal evalueres i år 2017, og skal réforhandles i 2018. Da vil man ha erfaring for hvordan det nye pensjonssystemet slår ut. (Første tilbud var evaluering 2019/2020 – etter EL & IT Forbundets initiativ ble evalueringen fremskyndet). •Konklusjon: Kravet er 100 prosent innfridd for de fem første årskullene, og delvis innfridd deretter. Evalueringen kommer i 2017. • Fra 2010 kan en AFP-pensjonist (eller tidligpensjonist) ta ut pensjon og samtidig jobbe så mye han/hun vil uten avkortning i pensjonen. AFP- ordningen skal evalueres i år 2017, og skal réforhandles i 2018. Da vil man ha erfaring for hvordan det nye pensjonssystemet slår ut. (Første tilbud var evaluering 2019/2020 – etter EL & IT Forbundets initiativ ble evalueringen fremskyndet). •Konklusjon: Kravet er 100 prosent innfridd for de fem første årskullene, og delvis innfridd deretter. Evalueringen kommer i 2017.

7 © EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 7 Krav: •”- at de spesielle skattefordeler som AFP-pensjonister har i dag skal inngå som en del av statens samlede bidrag til AFP”.

8 © EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 8 Resultat og konklusjon: •Kravet er innfridd gjennom Stortingets pensjonsforlik, og vil sikres gjennom lovtekst.

9 © EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 9 Krav: •”- at AFP skal kompensere den framtidige folketrygdens manglende lønnsregulering når det gjelder den del av pensjonen som tilsvarer minstepensjonen fram til ordinær pensjonsalder, i dag 67 år”. •Resultat og konklusjon: •Ikke innfridd. Kommentar: Med dagens minstepensjon ville innfrielse betydd ca 800 kroner per år = ca 10 000 sammenlagt 62-67 år. Totalt for hele pensjonstiden (20 år): Ca 82 000 kroner. •”- at AFP skal kompensere den framtidige folketrygdens manglende lønnsregulering når det gjelder den del av pensjonen som tilsvarer minstepensjonen fram til ordinær pensjonsalder, i dag 67 år”. •Resultat og konklusjon: •Ikke innfridd. Kommentar: Med dagens minstepensjon ville innfrielse betydd ca 800 kroner per år = ca 10 000 sammenlagt 62-67 år. Totalt for hele pensjonstiden (20 år): Ca 82 000 kroner.

10 © EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 10 Krav: •” - Deltidsarbeidende og andre med gjennomsnittlig årslønn under 4,3 G i 40 år må sikres minst like gode muligheter til å benytte AFP som i dagens ordninger”.

11 © EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 11 Resultat: •AFP-pensjonister kan gå av tidligere enn andre tidligpensjonister fordi beregnet pensjon og AFP-tillegg skal ses samlet når man skal beregne om man har rett til å gå av med tidligpensjon. •Konklusjon: Delvis innfridd •AFP-pensjonister kan gå av tidligere enn andre tidligpensjonister fordi beregnet pensjon og AFP-tillegg skal ses samlet når man skal beregne om man har rett til å gå av med tidligpensjon. •Konklusjon: Delvis innfridd

12 © EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 12 Andel AFP som vil klare inntektsgrensen ved 62 år 1948 kullet: •Kvinner:83,2% Menn:97,4% 1963 kullet: •Kvinner:98,7% Menn:99,7% 1948 kullet: •Kvinner:83,2% Menn:97,4% 1963 kullet: •Kvinner:98,7% Menn:99,7%


Laste ned ppt "© EL & IT forbundet, søndag, 22. juni 2014 Lysbilde nr.: 1 Hvordan er kravene fra LOs representantskap innfridd?: •Krav: •”- at AFP-tillegget skal utformes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google