Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alderspensjon fra folketrygd Avtalefestet pensjon Tjenestepensjon Fagernes 25 oktober 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alderspensjon fra folketrygd Avtalefestet pensjon Tjenestepensjon Fagernes 25 oktober 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Alderspensjon fra folketrygd Avtalefestet pensjon Tjenestepensjon Fagernes 25 oktober 2012

2 Fakta ! • VI BLIR ELDRE ! • I DAG FINNES DET 630 000 ALDERSPENSJ. • I 2050 BLIR DET DOBBELT SÅ MANGE ! • I 1967 VAR DET 3,9 YRKESAKTIVE PR. PENSJONIST. • I 2003 VAR DET 2,6 YRKESAKTIVE PR. PENSJONIST • I 2050 VIL TALLET BLI 1,6 YRKESAKTIVE PR. PENSJONIST • ALTSÅ EN STOR UNDERBALANSE MELLOM ANTALL YRKESAKTIVE OG ANTALL PENSJONISTER • NY REFORM DERFOR VEDTATT MED VIRKNING FRA 1.1.11

3 Alderspensjon består av ….. • FOLKETRYGD • AVTALEFESTET PENSJON -AFP • TJENESTEPENSJON • PRIVAT SPARING

4 ALDERSPENSJON HVA GJELDER FOR HV EM ? • OPPTJENING AV ALDERSPENSJON I FOLKETRYGD : • FØDT FØR 1953: • -BARE GAMMEL OPPTJENING ! • FØDT 1954 – 1962 : • -BLANDING AV NY OG GAMMEL OPPTJENING. • FØDT 1963 OG SENERE • -BARE NY OPPTJENING • ALL PENSJONSOPPTJENING FØR PENSJONSALDER REGULERES I TRÅD MED ALMINNELIG LØNNSUTVIKLING.

5 G • 1 MAI HVERT ÅR REGULERES ”TRYGDE-G” KR.82.122,- SOM BLE BESTEMT PR. 1.MAI 2012

6 Gamle opptjeningsregler • Gjelder for deg som er født FØR 1953 • Full opptjening krever 40 års opptjening • De 20 beste inntektsårene legges til grunn • Pensjonspoeng ! • Kan få opptjening helt fram til du fyller 75 ! • Levealderjustert

7 Nye opptjeningsregler • ALLE år du er i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 ÅR • Du ”sparer” til din pensjonsbeholdning som blir regulert hvert år av kollektiv lønnsvekst • ØKER HVERT ÅR MED 18,1 % • -AV PENSJ.GIVENDE INNTEKT INNTIL 7,1 G • -INNTEKT TILSV. 4,5 G FOR ULØNNET OMSORGSARB. ( 4G FØR 2010) • -INNTEKT TILSV. 2,5 G FOR AVTJENT SIVIL ELLER MILITÆR FØRSTEGANGSTJENESTE PÅ MINST 6 MND. • -INNTEKT INNTIL 7,1 G VED ARB. LEDIGHET MED MOTTAK AV DAGPENGER.

8 ENKELT SAGT………… • PENSJONSBEHOLDNINGEN ER SUMMEN AV DE ENKELTE ÅRS OPPTJENING REGULERT MED KOLLEKTIV LØNNSVEKST ( G )

9

10 HVA ER NYTT ? • Hovedprinsipp i ny folketrygd: • Arbeid skal lønne seg! • Alle år skal telle like mye (alleårsregel) • - Også utover 40 opptjeningsår • Bortfall av besteårsregel (20 beste år) • Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år • - Det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år • - Pensjon kan kombineres med arbeid uten avkorting • Levealderjustering. DVS: PENSJONEN DIN JUSTERES I FORHOLD TIL FORVENTET LEVEALDER FOR DITT ÅRSKULL.

11 FLEKSIBELT UTTAK • FRA FYLLTE 62 ÅR KAN DU TA UT ALDERSPENSJONEN 20, 40, 50, 60, 80 OG 100 PROSENT. • PENSJONSGRADEN KAN ENDRES EN GANG HVERT ÅR • DU KAN FORTSETTE Å ARBEIDE SAMTIDIG SOM DU MOTTAR ALDERSPENSJON

12 LEVEALDERJUSTERING • ER INNFØRT FOR Å SIKRE AT PENSJONSSYSTEMET FORBLIR BÆREKRAFTIG. VED Å VENTE MED Å TA UT PENSJONEN, KAN DU KOMPENSERE FOR LEVEALDERJUSTERINGEN. PENSJONEN DIN BLIR JUSTERT I FORHOLD TIL FORVENTET LEVEALDER I BEFOLKNINGEN, SOM BETYR AT YNGRE ÅRSKULL MÅ JOBBE LENGER DERSOM FORVENTET LEVEALDER ØKER !

13 1954-1962 • 1954: 10 % AV NYE OPPTJ.REGLER. 90 % AV GAMLE • 1955: 20 % AV NYE. 80 % AV GAMLE • 1956: 30 % AV NYE. 70 % AV GAMLE • 1957: 40 % AV NYE. 60 % AV GAMLE • 1958: 50 % AV NYE. 50 % AV GAMLE • 1959: 60 % AV NYE. 40 % AV GAMLE • 1960: 70 % AV NYE. 30 % AV GAMLE • 1961: 80 % AV NYE. 20 % AV GAMLE • 1962: 90 % AV NYE. 10 % AV GAMLE

14 KONSEKVENSER • DU ” SPISER ” AV PENSJONSBEHOLDNINGEN DIN VED UTTAK FØR 67 ÅR OG DU SLUTTER Å JOBBE. FORTSETTER DU I JOBB VIL DU FORTSATT BYGGE OPP BEHOLDNINGEN DIN. • ” GULROTA” ER AT DU SKAL FRISTES TIL Å FORTSETTE I JOBB. • DU KAN SPARE PENSJONEN DIN. SKATT !! • INGEN KAN NEKTE DEG Å FORTSETTE I JOBB, INGEN KAN HELLER NEKTE DEG Å SLUTTE. • VED GRADVIS FORTSATT JOBB OG PENSJON, SKAL DET OGSÅ PASSE FOR ARBEIDSGIVER. • VED UTTAK VED 67 ÅR- BLIR DET FÆRRE ÅR Å FORDELE PENSJONEN PÅ, OG DERMED STØRRE UTBETALINGER.

15

16 AVTALEFESTET PENSJON • Pensjonsordning nedfelt i tariffavtale. • Retten til AFP krever derfor at du jobber i en bedrift som er bundet av tariffavtale som omfatter AFP. • ”gammel” AFP –ordning : 62- 67 år. En førttidspensjonsordning. • ”ny” AFP- ordning. Fra 62 år og livsvarig.Kan kombinere pensjon og jobb. • 0,314 % av din opptjening gir afp-pensjons

17 AFP fortsetter ……. • må samtidig ta ut alderspensjon fra folketrygd • Ansiennitetskrav ved fylte 62 år • - 7 av de siste 9 år ved en AFP-bedrift • - siste 3 år sammenhengende • - minst 20 % stilling i ans.perioden. • - må være reell arbeidstaker før fylte 62 • - årsinntekt på mer enn 1 G • - inntekt høyere enn ” øvrige inntekter ”

18 Pass på ! • Du kan ikke motta uførepensjon etter fylte 62 år og søke AFP. • Går du 100 % syk de siste 52 ukene eller mer, før du fyller 62 år, får du ikke innvilget AFP. • Du kan si fra deg en 50 % uførepensjon fra NAV før fylte 62 år, og få innvilget AFP. Da kan du jobbe 50 % og ta ut AP og AFP.

19 TJENESTEPENSJON

20 Alle arbeidstakere har tjenestepensjon! • Lovpålagt siden 2006 • Arb.giver sparer til din alderspensjon. 67 år • Forsikringsdekninger: - utbetales ved uførhet - dødsfall - barnepensjon OBS! Går du på arbeidsavklaringspenger, KAN du har rett til ytelser fra din pensjonsordning.!

21 I dag : 2 typer ordninger • Ytelsesbasert ordning - gir en % sats ca. ( 60, 65, 70 ) av sluttlønn. Du får fulle pensjonsytelser hvis du har minst 30 års opptjening hos arbeidsgiver. Dødelighetsarv..Innskuddsbasert ordning - arbeidsgiver ” sparer” en %-sats til din pensjon som gir avkastning. Du selv kan bestemme andel av obligasjoner og aksjer.

22 innskudd • Hvis du slutter får du med deg kapitalen som er oppspart på deg = kapitalbevis • Etterlatte arver kapitalen ved din død. • Ved uførhet har du fortsatt oppsparing, såkalt innskuddsfritak. • 2 til 5 % oppsparing av lønn mellom 1 og 6 G • Høyere innskudd ved høyere lønn enn 6 G

23 Styringsutvalg • LOF § 2-4 sier at pensjonsordninger med over 15 medlemmer eller har p.ordning med kollektiv inv.valg skal opprette en styringsgruppe på minst 3 personer. Minst en av medlemmene skal velges av og blant medlemmene. Utvalget skal uttale seg om saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen. • Har kun en rådgivende funksjon. Bedriften har styringsrett.

24 -kan du også ta ut ved fyllte 62 år ! • Nytt fra 1.1. 2011 ! • Kan tas ut uavhengig av om du tar ut AFP og fra folketrygden • Kan kombineres med fortsatt arbeid. • Du ” spiser” også av den ved tidligere uttak, men står du fortsatt i arbeid, opparbeides rettigheter fortsatt. • Meldes fra to måneder før du ønsker uttak.

25 Til slutt……….. • Du har rett til sykepenger i ett århvis du er mellom 62 og 70 år og tar ut fleksibel alderspensjon. Er du mellom 67 og 70, og har en inntekt mer enn 2 G, får du sykepenger i 60 dager. • Har du etterlattepensjon og tar ut alderspensjon før 67 år, mister du etterlattepensjonen. Den medregnes som en del av alderspensjonen. • Du kan ha uførepensjon og alderspensjon samtidig, men til sammen ikke overstige 100 %. HEL uførepensjon kan ikke kombineres med AP. Du kan ha 50 uførepensjon og ta ut 50 % AP. Du får ikke AFP- tillegget.

26 nyttige steder og tlf. ! • nav.no eller dinpensjon.no • Tlf. 55553334. Kontaktelefon om pensjon • afp.no. Også sluttvederlag ! TAKK FOR MEG !


Laste ned ppt "Alderspensjon fra folketrygd Avtalefestet pensjon Tjenestepensjon Fagernes 25 oktober 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google