Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Alderspensjon fra folketrygd Avtalefestet pensjon Tjenestepensjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Alderspensjon fra folketrygd Avtalefestet pensjon Tjenestepensjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Alderspensjon fra folketrygd Avtalefestet pensjon Tjenestepensjon
Fagernes 25 oktober 2012

2 Fakta ! VI BLIR ELDRE ! I DAG FINNES DET 630 000 ALDERSPENSJ.
I 2050 BLIR DET DOBBELT SÅ MANGE ! I 1967 VAR DET 3,9 YRKESAKTIVE PR. PENSJONIST. I 2003 VAR DET 2,6 YRKESAKTIVE PR. PENSJONIST I 2050 VIL TALLET BLI 1,6 YRKESAKTIVE PR. PENSJONIST ALTSÅ EN STOR UNDERBALANSE MELLOM ANTALL YRKESAKTIVE OG ANTALL PENSJONISTER NY REFORM DERFOR VEDTATT MED VIRKNING FRA

3 Alderspensjon består av …..
FOLKETRYGD AVTALEFESTET PENSJON -AFP TJENESTEPENSJON PRIVAT SPARING

4 ALDERSPENSJON HVA GJELDER FOR HV EM ?
OPPTJENING AV ALDERSPENSJON I FOLKETRYGD : FØDT FØR 1953: - BARE GAMMEL OPPTJENING ! FØDT 1954 – 1962 : - BLANDING AV NY OG GAMMEL OPPTJENING . FØDT 1963 OG SENERE - BARE NY OPPTJENING ALL PENSJONSOPPTJENING FØR PENSJONSALDER REGULERES I TRÅD MED ALMINNELIG LØNNSUTVIKLING .

5 KR.82.122,- G 1 MAI HVERT ÅR REGULERES ”TRYGDE-G”
SOM BLE BESTEMT PR. 1.MAI 2012

6 Gamle opptjeningsregler
Gjelder for deg som er født FØR 1953 Full opptjening krever 40 års opptjening De 20 beste inntektsårene legges til grunn Pensjonspoeng ! Kan få opptjening helt fram til du fyller 75 ! Levealderjustert

7 Nye opptjeningsregler
ALLE år du er i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 ÅR Du ”sparer” til din pensjonsbeholdning som blir regulert hvert år av kollektiv lønnsvekst ØKER HVERT ÅR MED 18,1 % - AV PENSJ.GIVENDE INNTEKT INNTIL 7,1 G - INNTEKT TILSV. 4,5 G FOR ULØNNET OMSORGSARB. ( 4G FØR 2010) - INNTEKT TILSV. 2,5 G FOR AVTJENT SIVIL ELLER MILITÆR FØRSTEGANGSTJENESTE PÅ MINST 6 MND. - INNTEKT INNTIL 7,1 G VED ARB. LEDIGHET MED MOTTAK AV DAGPENGER.

8 ENKELT SAGT………… PENSJONSBEHOLDNINGEN ER SUMMEN AV DE ENKELTE ÅRS OPPTJENING REGULERT MED KOLLEKTIV LØNNSVEKST ( G)

9

10 HVA ER NYTT ? Hovedprinsipp i ny folketrygd: Arbeid skal lønne seg!
Alle år skal telle like mye (alleårsregel) - Også utover 40 opptjeningsår Bortfall av besteårsregel (20 beste år) Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år - Det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år - Pensjon kan kombineres med arbeid uten avkorting Levealderjustering . DVS: PENSJONEN DIN JUSTERES I FORHOLD TIL FORVENTET LEVEALDER FOR DITT ÅRSKULL .

11 FLEKSIBELT UTTAK FRA FYLLTE 62 ÅR KAN DU TA UT ALDERSPENSJONEN 20 , 40 , 50 , 60 , 80 OG 100 PROSENT . PENSJONSGRADEN KAN ENDRES EN GANG HVERT ÅR DU KAN FORTSETTE Å ARBEIDE SAMTIDIG SOM DU MOTTAR ALDERSPENSJON

12 LEVEALDERJUSTERING ER INNFØRT FOR Å SIKRE AT PENSJONSSYSTEMET FORBLIR BÆREKRAFTIG . VED Å VENTE MED Å TA UT PENSJONEN , KAN DU KOMPENSERE FOR LEVEALDERJUSTERINGEN . PENSJONEN DIN BLIR JUSTERT I FORHOLD TIL FORVENTET LEVEALDER I BEFOLKNINGEN , SOM BETYR AT YNGRE ÅRSKULL MÅ JOBBE LENGER DERSOM FORVENTET LEVEALDER ØKER !

13 1954-1962 1954: 10 % AV NYE OPPTJ.REGLER. 90 % AV GAMLE
1955: 20 % AV NYE % AV GAMLE 1956: 30 % AV NYE. 70 % AV GAMLE 1957: 40 % AV NYE. 60 % AV GAMLE 1958: 50 % AV NYE. 50 % AV GAMLE 1959: 60 % AV NYE. 40 % AV GAMLE 1960: 70 % AV NYE. 30 % AV GAMLE 1961: 80 % AV NYE. 20 % AV GAMLE 1962: 90 % AV NYE. 10 % AV GAMLE

14 KONSEKVENSER DU ” SPISER ” AV PENSJONSBEHOLDNINGEN DIN VED UTTAK FØR 67 ÅR OG DU SLUTTER Å JOBBE. FORTSETTER DU I JOBB VIL DU FORTSATT BYGGE OPP BEHOLDNINGEN DIN. ” GULROTA” ER AT DU SKAL FRISTES TIL Å FORTSETTE I JOBB. DU KAN SPARE PENSJONEN DIN SKATT !! INGEN KAN NEKTE DEG Å FORTSETTE I JOBB , INGEN KAN HELLER NEKTE DEG Å SLUTTE . VED GRADVIS FORTSATT JOBB OG PENSJON, SKAL DET OGSÅ PASSE FOR ARBEIDSGIVER. VED UTTAK VED 67 ÅR- BLIR DET FÆRRE ÅR Å FORDELE PENSJONEN PÅ , OG DERMED STØRRE UTBETALINGER.

15

16 AVTALEFESTET PENSJON Pensjonsordning nedfelt i tariffavtale.
Retten til AFP krever derfor at du jobber i en bedrift som er bundet av tariffavtale som omfatter AFP. ”gammel” AFP –ordning : år. En førttidspensjonsordning. ”ny” AFP- ordning. Fra 62 år og livsvarig.Kan kombinere pensjon og jobb. 0,314 % av din opptjening gir afp-pensjons

17 AFP fortsetter ……. må samtidig ta ut alderspensjon fra folketrygd
Ansiennitetskrav ved fylte 62 år - 7 av de siste 9 år ved en AFP-bedrift - siste 3 år sammenhengende - minst 20 % stilling i ans.perioden. - må være reell arbeidstaker før fylte 62 - årsinntekt på mer enn 1 G - inntekt høyere enn ” øvrige inntekter ”

18 Pass på ! Du kan ikke motta uførepensjon etter fylte 62 år og søke AFP. Går du 100 % syk de siste 52 ukene eller mer, før du fyller 62 år , får du ikke innvilget AFP. Du kan si fra deg en 50 % uførepensjon fra NAV før fylte 62 år, og få innvilget AFP . Da kan du jobbe 50 % og ta ut AP og AFP.

19 TJENESTEPENSJON

20 Alle arbeidstakere har tjenestepensjon!
Lovpålagt siden 2006 Arb.giver sparer til din alderspensjon. 67 år Forsikringsdekninger: - utbetales ved uførhet - dødsfall - barnepensjon OBS! Går du på arbeidsavklaringspenger , KAN du har rett til ytelser fra din pensjonsordning.!

21 I dag : 2 typer ordninger Ytelsesbasert ordning
- gir en % sats ca. ( 60, 65 , 70 ) av sluttlønn . Du får fulle pensjonsytelser hvis du har minst 30 års opptjening hos arbeidsgiver. Dødelighetsarv. . Innskuddsbasert ordning - arbeidsgiver ” sparer” en %-sats til din pensjon som gir avkastning . Du selv kan bestemme andel av obligasjoner og aksjer.

22 innskudd Hvis du slutter får du med deg kapitalen som er oppspart på deg = kapitalbevis Etterlatte arver kapitalen ved din død. Ved uførhet har du fortsatt oppsparing, såkalt innskuddsfritak. 2 til 5 % oppsparing av lønn mellom 1 og 6 G Høyere innskudd ved høyere lønn enn 6 G

23 Styringsutvalg LOF § 2-4 sier at pensjonsordninger med over 15 medlemmer eller har p.ordning med kollektiv inv.valg skal opprette en styringsgruppe på minst 3 personer. Minst en av medlemmene skal velges av og blant medlemmene. Utvalget skal uttale seg om saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen. Har kun en rådgivende funksjon. Bedriften har styringsrett.

24 -kan du også ta ut ved fyllte 62 år !
Nytt fra ! Kan tas ut uavhengig av om du tar ut AFP og fra folketrygden Kan kombineres med fortsatt arbeid. Du ” spiser” også av den ved tidligere uttak , men står du fortsatt i arbeid , opparbeides rettigheter fortsatt. Meldes fra to måneder før du ønsker uttak.

25 Til slutt……….. Du har rett til sykepenger i ett år hvis du er mellom 62 og 70 år og tar ut fleksibel alderspensjon. Er du mellom 67 og 70, og har en inntekt mer enn 2 G , får du sykepenger i 60 dager. Har du etterlattepensjon og tar ut alderspensjon før 67 år, mister du etterlattepensjonen. Den medregnes som en del av alderspensjonen. Du kan ha uførepensjon og alderspensjon samtidig, men til sammen ikke overstige 100 % . HEL uførepensjon kan ikke kombineres med AP. Du kan ha 50 uførepensjon og ta ut 50 % AP. Du får ikke AFP- tillegget.

26 nyttige steder og tlf. ! nav.no eller dinpensjon.no
Tlf Kontaktelefon om pensjon afp.no Også sluttvederlag ! TAKK FOR MEG !


Laste ned ppt "Alderspensjon fra folketrygd Avtalefestet pensjon Tjenestepensjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google