Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn for streiken ved de kommersielle sykehjemmene Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn for streiken ved de kommersielle sykehjemmene Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn for streiken ved de kommersielle sykehjemmene Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag

2 Dagens Næringsliv i dag

3 Hva dreier konflikten seg om? • Sykelønn • Lønnsnivå • Tillegg • …. og pensjon!

4 Krav i tariffoppgjøret i NHO 2. Pensjon Det forutsettes at alle ansatte likebehandles i bedriftens avtaler med pensjonsleverandører vedrørende opptjeningsregler og pensjonsytelser.

5 Dagens situasjon • Lov om pensjonsordning for sykepleiere gjelder for offentlig godkjente sykepleiere • Alle øvrige ansatte er underlagt virksomhetenes til enhver tid gjeldende ordning

6 Pensjonsordningen for sykepleiere

7 Dagens tarifftekst for øvrige ansatte

8 Hva er kravet? • Likebehandling av alle ansatte i samme virksomhet • Likebehanding av alle ansatte i samme bransje • Sykepleierne har lovfestet ordning, basis må derfor være i denne

9 Hvorfor likebehandling? • Like regler for hva som er pensjonsgivende lønn, dvs. merarbeid og ekstravakter • Lik kvalitet, dvs. med uføre- og etterlattepensjon • Likeverdig forutsigbarhet for framtidig pensjonsnivå • Livsvarig pensjon • Like særaldersgrenser

10 Like regler for hva som er pensjons- givende lønn, dvs. merarbeid og ekstravakter • I sykepleierordningen er ekstravakter med og øker deltidsprosent • Bedre opptaksregler for vikarer/ midlertidige ansatte • Ofte fastlønn, minus 1 G, som pensjonsgivende i innskuddsordninger • Uklar håndtering av tilleggslønn

11 Likeverdige pensjonsordninger, inkludert uføre- og etterlattepensjon • 37 % av innskuddsordninger har tilknyttet uføredekninger (tall fra FNO) • Svært få har etterlattedekninger

12 Likeverdig forventet alderspensjonsnivå • Pensjon er sparing • Et pensjonsnivå på om 2/3 av lønn er rimelig • I innskuddsordninger spares det fra 2 % til 5 % • I offentlige ordninger spares det 15 % til 20 % av lønn • Lavere sparing gir lavere pensjon

13 Likeverdige opptakskrav • I innskuddsordninger er fastlønn minus 1 G (ca. kr 82 000,-) pensjonsgivende • I sykepleierordningen gir merarbeid/ ekstravakter pensjonsuttelling • Helseerklæringer i private ordninger • 20 % stilling i innskuddsordninger/ 168 t/kvartal i sykepleierordningen

14 Likeverdige særaldersgrenser • Sykepleiere har særaldersgrense 65 år • Offentlig ansatte hjelpepleiere og helsefagarbeider har 65 år særaldersgrense • Privatansatte har 70 års aldersgrense

15 Virke/HUK-området – avtalt offentlig tjenestepensjon for idèelle sykehjem

16 Historien fra en kommune i vest • Til 2002 – offentlig tjenestepensjon • 2002-2006 – ingen pensjon • 2006-2009 – 60 % ytelsespensjon • 2009-2012 – 66 % ytelsespensjon • 2012 – fortsatt – 5 % innskudd

17 Konsekvenser av manglende likebehandling Sykepleier • 75 % stilling + ekstravakter • Pensjonsgivende lønn kr 400 000,- • Oppfyller rett til alders- pensjon fra 62 år (85- års regel) • Uføre- og etterlattepensjon Hjelpepleier • 75 % stilling + ekstravakter • Pensjonsgivende lønn kr 180 500,- (75 % stilling minus 1 G)* • Ikke særaldersgrense • Usikkert om oppfyller rett til privat AFP • Ikke krav til uføre- og etterlattepensjon *Lønn 100 % kr 350 000,-

18 Likebehandling av pensjon • En sykepleier med 30 års opptjening, kan slutte med 66 % av lønn ved 62 år. • En hjelpepleier ansatt i det offentlige med 30 års opptjening kan ta ut pensjon på 66 % fra 62 år. • En hjelpepleier ansatt i de private kommersielle sykehjemmene, som har jobbet 30 år med en snittlønn på kr 350 000,- HAR IKKE RETT PÅ AFP ved 62 år* • En ufaglært med lønn kr 250 000,- i 25 år, vil ikke få AFP før ved 66 år* *Jfr. NAVs pensjonskalkulator

19 AFP i privat sektor – NAVs kalkulator hjelpepleier med kr 350 000,- i 30 år

20 AFP i privat sektor – NAVs kalkulator deltid/ufaglært, 25 års opptjening

21 Og så begynner regnekrigen…

22

23

24

25

26 Noen regnestykker om vi har tid….

27 Vilkår for privat AFP • 7 av 9 siste år før fylte 62 år • Strenge krav til antall år i yrkeslivet og inntektsnivå • Lengre opphold siste 9 år kan medføre tap av rett • Ingen ”fripolise” ved avvikling/ konkurs eller oppsigelse av tariffavtalen • Delvis uførhet kan medføre at rett bortfaller

28 Opprinnelig eksempel • Stilisert eksempel på en person som ikke oppfyller AFP • Sykdom/delvis uførhet • Konkurranseutsatt etter 55 år • Lengre permisjon/arbeidsledig • Konkurs/avvikling/opphør av avtale • Med disse forutsetningene er regnestykket på kr 30 000,- greit • Var tenkt som et ”snilt” eksempel, men omfatter selvsagt ikke alle ansatte

29 Men hva med NHOs påstand om AFP? • NHO sier at med AFP, er deres ordning like god • La oss se om dette stemmer

30 Og vi prøver å regne for NHO, med disse forutsetninger: • Hjelpepleier • 30 år i full stilling • kr 350 000,- i sluttlønn • Enslig • 70 % offentlig pensjon i Oslo kommune • Obligatorisk tjenestepensjon, pluss AFP hos privat kommersiell aktør

31 Først må vi beregne levealder hos SSB

32 Så beregner vi sum pensjon i den offentlige ordningen Pensjon fra 67 til 86 år: kr 245 000,- x 19 år = kr 4 655 000,- Forenklet beregning: Kr 350 000,- x 70 % = 245 000,-

33 Så beregner vi den private pensjonen Pensjon fra 67 til 77 år: kr 234 499,- x 10 år =kr 2 344 990,- + Pensjon fra 77 til 86 år kr 189 117,- x 9 år = kr 1 702 053,- Sum pensjon = kr 4 047 043,-

34 Pensjon 67 år til 77 år

35 Pensjon 77 år til 86 år

36 Hva er forskjell i pensjonsutbetalinger i løpet av pensjonisttilværelsen? Sum offentlig pensjon:kr 4 655 000,- - Sum privat pensjon og AFPkr 4 047 043,- Sum mindre pensjon:kr 607 957,- Årlig tap: kr 31 997,- i 19 år

37 Andre forhold • Ikke tatt med samordningsfordeler • Regulering av pensjonen

38 Andre forhold • Ikke tatt med samordningsfordeler • Regulering av pensjonen

39 Bare for å understreke hva vi snakker om, hva hadde skjedd dersom hun sluttet ved 62 år med AFP/tidligpensjon? • Pensjon etter 85-års regel fra Oslo kommune • Legger til grunn at hun oppfyller rett til privat AFP i det kommersielle sykehjemmet • 100 % jobb fra 32 til 62 år

40 Først beregner vi sum pensjon i den offentlige ordningen etter 85-års regel Pensjon fra 62 til 86 år: kr 245 000,- x 24 år = kr 5 880 000,- Forenklet beregning: Kr 350 000,- x 70 % = 245 000,-

41 Så beregner vi den private pensjonen Pensjon fra 62 til 77 år: kr 190 317,- x 15 år =kr 2 854 755,- + Pensjon fra 77 til 86 år kr 133 968,- x 9 år = kr 1 205 712,- Sum pensjon kr 4 060 467,-

42 Pensjon 62 til 77 år

43 Pensjon fra 77 år til 86 år

44 Hva er forskjell i pensjonsutbetalinger i løpet av pensjonisttilværelsen 62 til 86 år? Sum offentlig pensjon:kr 5 880 000,- - Sum privat pensjon og AFPkr 4 060 467,- Sum mindre pensjon:kr 1 819 533,- Årlig tap: kr 75 814,- i 24 år

45 Forskjellen ved uførhet • En sykepleier vil ha en uføredekning på minimum 66 % av lønn på uføretids- punktet • I tillegg 10 % barnetillegg pr. barn • Opptjening av alderspensjon til 65 år • En hjelpepleier vil kun ha folketrygd • Noen tilfeller videre opptjening av alderspensjon

46 Pensjon offentlig kontra privat pensjon ved uførhet • Offentlig pensjon • Lønn kr 350 000,-, • Folketrygd kr 170 000,- • Tjenestepensjon kr 64 000,- pr år • Tillegg på ca. kr 23 000,- pr barn under 18 år • Opptjening alderspensjon • Merarbeid/ekstravakter med i grunnlaget for pensjon • Obligatorisk pensjon • Lønn kr 350 000,- • Folketrygd kr 170 000,- Beregninger i Sparebank1s pensjonskalkulator

47

48

49

50 Kort oppsummert - konsekvenser av manglende likebehandling Hjelpepleieroffentlig og privat ideell • 75 % stilling + 25 % ekstravakter • Pensjonsgivende lønn kr 350 000,- * • Oppfyller rett til tjeneste- pensjon fra 62 år (85-års regel) • Rett til AFP • Uføre- og etterlattepensjon • Livsvarig pensjon Hjelpepleier privat kommersiell • 75 % stilling + 25 % ekstravakter • Pensjonsgivende lønn kr 180 500,- (75 % stilling minus 1 G)* • Ikke særaldersgrense • Usikkert om oppfyller rett til privat AFP • Ikke krav til uføre- og etterlattepensjon • Ofte pensjon bare til 77 år *Lønn 100 % kr 350 000,-

51 Vi skal ikke ha mer i pensjon enn andre, bare likebehandling av alle i bransjen!


Laste ned ppt "Bakgrunn for streiken ved de kommersielle sykehjemmene Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google