Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 1 Pensjonsreformen Modifiserte effekter på grunn av opplegget for offentlig sektor og nytt system for skattlegging Ved Dennis Fredriksen og Nils Martin.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 1 Pensjonsreformen Modifiserte effekter på grunn av opplegget for offentlig sektor og nytt system for skattlegging Ved Dennis Fredriksen og Nils Martin."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 1 Pensjonsreformen Modifiserte effekter på grunn av opplegget for offentlig sektor og nytt system for skattlegging Ved Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Statistisk sentralbyrå Pensjonsforum, FAFO 4. Februar 2011

2 2 Vedtak i pensjonsreformen • Mai 2005: Hovedprinsipper –Alleårsregel, fleksibel pensjonering, levealdersjustering • April 2007: Opptjeningsmodell • Våren 2008: Justert opplegg for AFP i privat sektor –Også praktisk opplegg for levealdersjustering med glatting og arvegevinster –Delvis skjerming mot levealdersjusteringen de første årene –Økt minstepensjon 2008-2010 • Våren 2009: Videreføring av opplegg for AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor • Statsbudsjettet for 2011: Nytt opplegg for pensjonistbeskatning

3 3 Modifiserte effekter på arbeidstilbud og kostnader • Videreføring av AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor –Mindre utsatt pensjonering enn tidligere lagt til grunn –Lavere utgifter til alderspensjon mer enn oppveid av høyere utgifter til AFP enn tidligere forutsatt • Endringen i pensjonistbeskatningen –Kan stimulere ytterligere til utsatt avgang fra yrkesaktivitet –Men en del vil trolig framskynde uttak av pensjon på grunn av skattefradragene –Framskyndet uttak øker pensjonsutgiftene de første årene

4 4 Grove og usikre beregninger av effekter på utsatt pensjonering • Effekt etter noen år: –Ansatte i privat sektor med AFP, vekt 30 prosent, + 1,2 år –Offentlig ansatte, vekt 30 prosent, 0 effekt –Sysselsatte (inkl. selvstendige) uten AFP, vekt 40 prosent, - 0,3 år –Samlet effekt + 0,24 år mot 0,6 år tidligere • Effekter for hvert år levealderen øker –Offentlig ansatte, vekt 30 prosent, liten effekt –Sysselsatt privat sektor, ”normal” effekt på 2/3 år, vekt 50 prosent –Sysselsatt privat sektor stor effekt på 1 år, vekt 20 prosent –Samlet effekt 0,5 år mot 0,7 år tidligere • Uføre / ikke sysselsatte: Ingen effekt (40 % av bef ved 62)

5 5 Framskriving av arbeidsstyrken

6 6 Effekter på arbeidsstyrken i 2050 • Antall personer –I yrkesaktiv alder 1,25 %, tilsv. 40 000 personer –Utsatt pensjonering140 000 personer –I alt180 000 personer • Prosentvis vekst i antall personer: –5,5 prosent mot 6,5 anslått tidligere –Samlet sysselsettingseffekt inkl. 1,25 prosent i arbeidstid: 6,8 %

7 7 Virkning på pensjonsutgifter • Folketrygdens utgifter til alderspensjon i 2050 sammenlignet med gammelt system –Gunstigere opptjeningsmodell:+17 mrd –Levealdersjustering:- 50 mrd –Underregulering:- 19 mrd • Sammenlignet med før vedtatt opplegg for offentlig sektor –Litt lavere utgifter til alderspensjon –Økte utgifter til AFP i 2050 med 8 mrd –Litt lavere utgifter til uførepensjon –Usikkert om effekten på offentlig tjenestepensjon

8 8 Pensjonistbeskatningen • Særskilte skatteregler som demper skattenivået –Skattebegrensningsregel reduserer skatten for pensjonister med lave og midlere inntekter –Lavere trygdeavgift enn for lønnsmottakere –Særfradrag for høy alder og uførhet –Lavere minstefradrag enn for lønnsmottakere –Komplisert samordning mellom ektefeller

9 9 Endringer i skattereglene • Skattebegrensningsregelen erstattet av et individuelt skattefradrag som reduseres med 17 prosent av ekstra pensjonsinntekt utover minstepensjon –Redusert marginalskatt på arbeidsinntekt for pensjonister med inntekt noe over minstepensjon vil styrke insentivene til arbeid og utsette full pensjonering –Forenkling ved at formue og ektefelles inntekt ikke lenger spiller noen rolle • Forenkling ved at øvre grense for minstefradrag blir lik for lønnsmottakere og pensjonister • Bortfall av særfradrag for alder og økt trygdeavgift til ugunst for pensjonister med høyere inntekter

10 10 Skattesystemet og tidspunkt for uttak av pensjon • Tidspunkt for uttak avhengig av subjektiv vurdering av utsikter for gjenstående levealder • I motsetning til renteinntekter blir avkastningen i pensjonssystemet ikke beskattet før tidspunkt for utbetaling • Uttak av pensjon og lønn samtidig gir økt belastning i form av toppskatt og lav inntekt etter uttreden av yrkesaktivitet • Nytt skattesystem favoriserer likevel tidligere uttak av pensjon for pensjonister med inntekt noe over minstepensjon da: –Skattefradraget blir større jo tidligere en pensjonerer seg da tidlig pensjonering gir lavere pensjon –Tidlig uttak gir flere år med skattefradrag

11 11 Tidlig uttak framskynder pensjonsutgiftene - Verste tilfelle: De 20-30-prosent som tjener på det tar ut pensjon så tidlig som mulig


Laste ned ppt "1 1 Pensjonsreformen Modifiserte effekter på grunn av opplegget for offentlig sektor og nytt system for skattlegging Ved Dennis Fredriksen og Nils Martin."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google