Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny fleksibel alderspensjon v/Anja Søberg, seniorrådgiver NAV Hedmark

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny fleksibel alderspensjon v/Anja Søberg, seniorrådgiver NAV Hedmark"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny fleksibel alderspensjon v/Anja Søberg, seniorrådgiver NAV Hedmark

2 2

3 Du kan velge om du vil ta ut bare litt eller full pensjon?
Visste du at…….. Du kan velge om du vil ta ut bare litt eller full pensjon? Fulltid arbeid 20% pensjon 40% pensjon 50% pensjon 60% pensjon 80% pensjon 100% pensjon Du kan få utbetalt pensjon fra folketrygden og jobbe i tillegg? Du får større utbetalinger jo lenger du venter med å ta ut pensjon? 65 år 70 år 62 år

4 Bakgrunn for pensjonsreformen
Det fødes for få barn i Norge Betydelig færre år som yrkesaktive Færre å fordele kostnadene på Økte kostnader ved dagens system 2001 – pensjonskommisjon v/Sigbjørn Johnsen Vedtak i Stortinget 2009 Om lag 1,9 barn pr. kvinne. For å opprettholde aldersmessig balanse i befolkningen; 2,1 barn Få yrkesaktive år; sen inntreden i arbeidslivet, høy andel pensjonister (hovedsakelig grunnet økning i uførepensjonister), økt levealder Færre yrkesaktive pr. pensjonist; store årskull er og bli pensjonister, mens lave fødselstallår utgjør de yrkesaktive + forholdet mellom yrkesaktive og pensjonister har endret seg fra 3,9 da Folketrygden ble innført i 1967, til estimerte 1,7 i høyere alder/flere pensjonistår (som skal ”dekkes” økonomisk) Aldringen av befolkningen bidrar til økte pensjonsutgifter og økte offentlige utgifter til helse og omsorg Stoltenberg 1 nedsatte pensjonskommisjon i 2001, under ledelse av Sigbjørn Johnsen, med bakgrunn i de utfordringer og problemer datidas pensjonssystem stod overfor Lovutkastet (Lovendringer i Folketrygdloven – ny alderspensjon) ble vedtatt i Stortinget 28.mai 2009, og er fundamentet for reformen

5 Hva innebærer det nye regelverket?

6 Alderspensjon fra folketrygden
Hva er pensjon? Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden ”Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten” Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) – ( )

7 Nye reguleringsbestemmelser 2
Det nye regelverket for alderspensjon innebærer tre betydelige endringer sammenlignet med dagens modell Fleksibelt uttak 1 Nye reguleringsbestemmelser 2 Ny opptjeningsmodell 3

8 Når og hvordan kan man ta ut pensjon?
Fleksibelt uttak Når? Hvordan? Mulighet til å ta ut pensjon fra 62 år dersom opptjeningen er høy nok Ubetinget rett til pensjon fra 67 år Fri kombinasjon av arbeid og pensjon Mulig å ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent pensjon Desto senere uttak, desto høyere årlig utbetaling Forutsatt pensjonsbeholdning minimum tilsvarende garantipensjon ved 67 år Garantipensjon erstatter minstepensjon. Avkortes med 80% mot opptjent inntektspensjon. Forutsetter minst 3 års trygdetid – full garantipensjon forutsetter 40 års trygdetid. Garantipensjon er grunnsikringen i nytt regelverk for alderspensjon. Gis til personer med ingen eller lav opptjening av inntektspensjon. Garantipensjon skal erstatte minstepensjon, og sikrer at alle pensjonister får en pensjon som minst tilsvarer garantipensjonsnivået. Garantipensjonen innføres gradvis for personer født mellom 1954 og 1962, og fullt ut for personer født i 1963 eller senere. Den avkortes med 80% mot opptjent inntektspensjon, og dette sikrer at selv personer med lav pensjonsopptjening vil få noe igjen for dette. Botid regnes fra fylte 16 år til og med det året en fyller 66 år. Gradert uttak betyr uttaksgrad lavere enn 100%. Kan endre uttaksgrad 1 gang pr. 12 mnd., evt. bytte fra % når som helst NB! Skille pensjon/arbeid!! Stillingsstørrelse er et spørsmål for/med arbeidsgiver Skattespørsmål! 8 8

9 Sant eller usant? ”Alle som er medlem av folketrygden har en ubetinget rett til alderspensjon fra 67 år ” SANT Alle som har opptjent minst tre års trygdetid har rett til alderspensjon fra folke-trygden fra fylte 67 år.

10 Pensjonen justeres etter forventet levealder
Levealders-justering Levealdersjustering betyr at pensjonen ved uttak justeres etter forventet levealder i befolkningen Du kan motvirke effekten av levealdersjusteringen ved å arbeide lenger Forholdstallet blir litt mindre for hver måned pensjonsuttaket utsettes Det skal lønne seg å vente med å ta ut pensjon Levealdersjusteringen er det viktigste tiltaket for å gjøre pensjonssystemet økonomisk bærekraftig Forholdstall/delingstall fastsettes innen 1. juli det året et årskull fyller 61 år – ut fra forventet levealder Så lenge levealderen fortsetter å øke, må nye årskull jobbe lenger for å oppnå samme årlige pensjon som tidligere årskull Dersom levealderen fortsetter å øke mellom årskull, så vil delingstallene og forholdstallene føre til at den årlige pensjonen reduseres noe fra årskull til årskull som følge av at yngre årskull kan regne med flere år som pensjonister. Den enkelte kan kompensere for levealdersjusteringen ved å utsette uttaket av pensjon noe

11 Hvordan skal pensjonen reguleres?
Andre regulerings-bestemmelser Pensjonsbeholdningen vil reguleres i takt med lønnsveksten Pensjon under utbetaling vil reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes 0,75 prosent Satser for minste pensjonsnivå og garantipensjon reguleres med lønnsvekst De nye reguleringsprinsippene vil gjelde for alle pensjonister, også de som har gått av med alderspensjon før 2011 1

12 Sant eller usant? ”Karis pensjonsbeholdning vil reguleres i takt med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent ” USANT Dette gjelder pensjon under utbetaling. Pensjonsbeholdningen regu-leres i takt med lønnsveksten.

13 Hvordan tjener du opp alderspensjon?
Ny opptjenings- modell Pensjonsbeholdning Pensjonsbeholdning Hvert år settes 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G inn i en pensjonsbeholdning Pensjonsbeholdningen danner grunnlaget for beregning av inntektspensjon Inntektspensjon Inntektspensjon Alleårsregelen; alle år i arbeid fra 13 til 75 Hva gir opptjening? Arbeidsinntekt Ulønnet omsorgsarbeid Førstegangstjeneste Ytelser som erstatter arbeidsinntekt; AAP, sykepenger Dagpenger  18,1% av årlig beløp Garantipensjon En minstesikring som skal sikre et akseptabelt pensjonsnivå for personer med liten eller ingen inntektspensjon Tilsvarer minstepensjon Uavhengig av inntekt Avkortes med 80% av inntektspensjonen Forutsetter trygdetid/botid Garantipensjon Arbeidsinntekt: 7,1G Ulønnet omsorgsarbeid for barn under 6 år, eldre, syke, funksjonshemmede: 4,5G Militær eller sivil førstegangstjeneste med varighet min. 6 mnd.: 2,5G Ytelser som trer inn i stedet for arbeidsinntekt: AAP, sykepenger Dagpenger: Beregnes på grunnlag av inntekten man hadde før man ble arbeidsledig

14 Virkningen av nye opptjeningsregler avhenger av når du er født
Født mellom Beholder opptjening etter gammelt regelverk - 20 beste år med inntekt avgjør størrelsen på pensjonen Kombinasjon av gammelt og nytt regelverk - Født 1954: 9/10 etter gamle regler og 1/10 etter nye - Født 1962: 1/10 etter gamle regler og 9/10 etter nye Født mellom Født i 1963 eller senere Kun nye opptjeningsregler - Opptjening for alle år i arbeid fra 13 til 75 år - Opparbeider pensjonsbeholdning for alle år med pensjonsgivende inntekt

15 Sant eller usant? ”Knut er født i 1945 og får opptjening etter gamle regler” SANT Alle som er født før 1954 får opptjening etter gamle regler. Det betyr at de 20 beste årene danner grunnlag for beregning av pensjonen.

16 Når ble de nye reglene for alderspensjon iverksatt?
2011 2010 Ny opptjenings- modell Levealders- justering Regulerings- bestemmelser Fleksibelt uttak 16

17 For ansatte i offentlig eller statlig virksomhet videreføres dagens AFP med tilpasninger
Offentlig sektor Offentlig ansatte kan: Motta AFP frem til 67 år Ikke jobbe ubegrenset ved siden av AFP (ved inntekt over kroner pr. år reduseres AFP) Ta ut fleksibel alderspensjon før 67 år, men ikke samtidig ha AFP Fleksibel alderspensjon blir høyere jo senere du starter å ta den ut, og du mister retten til AFP du ikke tar ut. Det vil derfor vanligvis lønne seg å ta ut AFP fremfor alderspensjon. 17

18 Statens pensjonskasse – off. AFP
Mellom 62 og 65 år: NAV administrerer ordningen; beregnet etter reglene i folketrygden Må være i arbeid helt fram til uttak Minst 10 år med pensjonsopptjening i folketrygden fra fylte 50 til og med uttaksåret / 10 år med opptjening i off. tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år I 10 beste inntektsår etter 1967 til og med året før uttak av pensjon; gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2G 2 siste år før pensjonering; inntekt minst tilsvarende 1G AFP ved 62 år vil som hovedregel tilsvare den alderspensjon en ville fått utbetalt fra folketrygden ved arbeid fram til fylte 67 år, pluss et AFP-tillegg på kr. 1700,- pr. mnd

19 Statens pensjonskasse – off. AFP
Mellom 65 og 67 år: SPK eller KLP administrerer AFP-ordningen; beregnes etter regelverket i SPK/KLP Den høyeste av folketrygdberegnet pensjon og pensjon etter SPK/KLPs regler AFP utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget ved minst 30 års opptjeningstid i full stilling (ved kortere opptjeningstid eller deltid, reduseres pensjonen tilsvarende) Størrelsen på AFP avhenger av: Pensjonsgrunnlag Opptjeningstid Stillingsstørrelse

20 Statens pensjonskasse – off. AFP
Fra 67 år: Pensjonen beregnes etter reglene for alderspensjon; den opptjeningstiden og det pensjonsgrunnlaget en hadde ved uttak av AFP Får bare medregnet pensjonsopptjening for inntil tre av årene en har hatt AFP (fra 62 til 65 år). AFP-tillegget faller også bort.

21 Alderspensjon og off. tjenestepensjon
Født etter 1954; reglene for samordning ikke klare Garanti: Samlet alderspensjon fra folketrygden og SPK skal være 66% av sluttlønn før levealdersjustering, forutsatt full stilling i 30 år. Samordning; hvor mye dekkes av hver av pensjonsordningene?

22 Avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon i privat sektor
AFP-ordningene for ansatte i privat virksomhet blir endret fra 2011: Kilde: Fellesordningen LO/NHO AFP blir et livsvarig tillegg til alderspensjonen. AFP kan tas ut fra 62 år dersom man fyller vilkårene for å ta ut alderspensjon fra folketrygden Du må ta ut eller ha tatt ut fleksibel alderspensjon for å kunne søke om AFP Du kan jobbe så mye du vil uten at din AFP blir redusert Livsvarig tillegg – men kronetillegget forsvinner ved 67 år Vilkår for alderspensjon: Garantipensjon ved 67 år 22

23 AFP-uttak i privat sektor i 2010 vs. 2011 eller senere
Gammel AFP med uttak i 2010 Kan ikke senere gå over på ny AFP eller ta ut ny fleksibel alderspensjon AFP avkortes ved inntekt over kroner Får utbetalt AFP til 67 år. Kan da søke om alderspensjon fra folketrygden Ny AFP med uttak i 2011 eller senere Kan kombinere arbeid og AFP uten at pensjonsytelsene reduseres Får AFP som en livsvarig ytelse. Utbetalingene blir større dersom du venter med å ta ut AFP Må tas ut sammen med alderspensjon i folketrygden Kilde: Fellesordningen LO/NHO 23

24 Hvem får ny AFP i privat sektor?
Kilde: Fellesordningen LO/NHO Må jobbe i bedrift som er tilsluttet ordningen Ansiennitetskrav Inntektskrav og høy nok stillingsprosent Enkelte forhold som utelukker Ved uttak, og i de tre foregående årene sammenhengende ha jobbet i minst 20% stilling i tilsluttet bedrift (26 ukers slingringsmonn – ytterligere 26 uker ved sykemelding el.l.) Er du usikker på om din bedrift er tilsluttet Fellesordningen, ta kontakt med arbeidsgiver. 24

25 Oppsummering av ny fleksibel alderspensjon
Fleksibelt uttak gjelder for alle personer født i 1943 eller senere Nye opptjeningsregler gjelder bare for personer født f.o.m. 1954, mens alle som tar ut pensjon fra omfattes av levealdersjustering og reguleringsbestemmelser Fri kombinasjon av arbeid og pensjon (unntak for offentlig AFP) Privat AFP tilpasses ny alders-pensjon og blir et livsvarig tillegg

26 Demonstrasjon av nettjenesten Din pensjon

27 I nettjenesten Din pensjon kan alle få oversikt over egen pensjon og søke elektronisk
Beregne fremtidig alderspensjon inkludert AFP Søke om pensjon elektronisk Se egen pensjonsopptjening Få svar på spørsmål Kontrollere og endre data Din pensjon benytter reelle tall fra NAV sine systemer

28 Mer informasjon? www.nav.no www.nav.no/dinpensjon www.nyafp.no
NAV-applikasjon NAV Kontaktsenter Pensjon:


Laste ned ppt "Ny fleksibel alderspensjon v/Anja Søberg, seniorrådgiver NAV Hedmark"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google