Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny fleksibel alderspensjon v/Anja Søberg, seniorrådgiver NAV Hedmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny fleksibel alderspensjon v/Anja Søberg, seniorrådgiver NAV Hedmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny fleksibel alderspensjon v/Anja Søberg, seniorrådgiver NAV Hedmark

2

3 Du kan få utbetalt pensjon fra folketrygden og jobbe i tillegg? Du kan velge om du vil ta ut bare litt eller full pensjon? Du får større utbetalinger jo lenger du venter med å ta ut pensjon? 65 år 70 år 62 år 70 år Visste du at……..

4 Bakgrunn for pensjonsreformen  Det fødes for få barn i Norge  Betydelig færre år som yrkesaktive  Færre å fordele kostnadene på  Økte kostnader ved dagens system  2001 – pensjonskommisjon v/Sigbjørn Johnsen  Vedtak i Stortinget 2009

5 Hva innebærer det nye regelverket?

6 Hva er pensjon? Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden ”Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten ” Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) – (2008- 2009)

7 Det nye regelverket for alderspensjon innebærer tre betydelige endringer sammenlignet med dagens modell Ny opptjeningsmodell 3 Nye reguleringsbestemmelser 2 Fleksibelt uttak 1

8 8 Når og hvordan kan man ta ut pensjon?  Fri kombinasjon av arbeid og pensjon  Mulig å ta ut 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent pensjon  Desto senere uttak, desto høyere årlig utbetaling Hvordan?  Mulighet til å ta ut pensjon fra 62 år dersom opptjeningen er høy nok  Ubetinget rett til pensjon fra 67 år Når? Fleksibelt uttak

9 Sant eller usant? ”Alle som er medlem av folketrygden har en ubetinget rett til alderspensjon fra 67 år ” SANT Alle som har opptjent minst tre års trygdetid har rett til alderspensjon fra folke- trygden fra fylte 67 år.

10  Levealdersjustering betyr at pensjonen ved uttak justeres etter forventet levealder i befolkningen Pensjonen justeres etter forventet levealder Levealders- justering  Du kan motvirke effekten av levealdersjusteringen ved å arbeide lenger  Forholdstallet blir litt mindre for hver måned pensjonsuttaket utsettes  Det skal lønne seg å vente med å ta ut pensjon

11  Pensjonsbeholdningen vil reguleres i takt med lønnsveksten  Pensjon under utbetaling vil reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes 0,75 prosent  Satser for minste pensjonsnivå og garantipensjon reguleres med lønnsvekst  De nye reguleringsprinsippene vil gjelde for alle pensjonister, også de som har gått av med alderspensjon før 2011 Hvordan skal pensjonen reguleres? Andre regulerings- bestemmelser

12 Sant eller usant? ”Karis pensjonsbeholdning vil reguleres i takt med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 prosent ” USANT Dette gjelder pensjon under utbetaling. Pensjonsbeholdningen regu- leres i takt med lønnsveksten.

13 Hvordan tjener du opp alderspensjon? Garantipensjon  En minstesikring som skal sikre et akseptabelt pensjonsnivå for personer med liten eller ingen inntektspensjon  Tilsvarer minstepensjon  Uavhengig av inntekt  Avkortes med 80% av inntektspensjonen  Forutsetter trygdetid/botid Inntektspensjon  Alleårsregelen; alle år i arbeid fra 13 til 75  Hva gir opptjening? – Arbeidsinntekt – Ulønnet omsorgsarbeid – Førstegangstjeneste – Ytelser som erstatter arbeidsinntekt; AAP, sykepenger – Dagpenger   18,1% av årlig beløp Pensjonsbeholdning  Hvert år settes 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G inn i en pensjonsbeholdning  Pensjonsbeholdningen danner grunnlaget for beregning av inntektspensjon Ny opptjenings- modell Pensjonsbeholdning Inntektspensjon Garantipensjon

14 Virkningen av nye opptjeningsregler avhenger av når du er født Beholder opptjening etter gammelt regelverk - 20 beste år med inntekt avgjør størrelsen på pensjonen Født mellom 1943 - 1953 Født i 1963 eller senere Kun nye opptjeningsregler - Opptjening for alle år i arbeid fra 13 til 75 år - Opparbeider pensjonsbeholdning for alle år med pensjonsgivende inntekt Kombinasjon av gammelt og nytt regelverk - Født 1954: 9/10 etter gamle regler og 1/10 etter nye - Født 1962: 1/10 etter gamle regler og 9/10 etter nye Født mellom 1954 - 1962

15 Sant eller usant? ”Knut er født i 1945 og får opptjening etter gamle regler” SANT Alle som er født før 1954 får opptjening etter gamle regler. Det betyr at de 20 beste årene danner grunnlag for beregning av pensjonen.

16 Når ble de nye reglene for alderspensjon iverksatt? 2011 2010 Ny opptjenings- modell Ny opptjenings- modell Levealders- justering Levealders- justering Regulerings- bestemmelser Regulerings- bestemmelser Fleksibelt uttak

17 For ansatte i offentlig eller statlig virksomhet videreføres dagens AFP med tilpasninger Offentlig ansatte kan:  Motta AFP frem til 67 år  Ikke jobbe ubegrenset ved siden av AFP (ved inntekt over 15000 kroner pr. år reduseres AFP)  Ta ut fleksibel alderspensjon før 67 år, men ikke samtidig ha AFP Fleksibel alderspensjon blir høyere jo senere du starter å ta den ut, og du mister retten til AFP du ikke tar ut. Det vil derfor vanligvis lønne seg å ta ut AFP fremfor alderspensjon. AFP Offentlig sektor

18 Statens pensjonskasse – off. AFP  Mellom 62 og 65 år: – NAV administrerer ordningen; beregnet etter reglene i folketrygden – Må være i arbeid helt fram til uttak – Minst 10 år med pensjonsopptjening i folketrygden fra fylte 50 til og med uttaksåret / 10 år med opptjening i off. tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år – I 10 beste inntektsår etter 1967 til og med året før uttak av pensjon; gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2G – 2 siste år før pensjonering; inntekt minst tilsvarende 1G – AFP ved 62 år vil som hovedregel tilsvare den alderspensjon en ville fått utbetalt fra folketrygden ved arbeid fram til fylte 67 år, pluss et AFP-tillegg på kr. 1700,- pr. mnd

19 Statens pensjonskasse – off. AFP  Mellom 65 og 67 år: – SPK eller KLP administrerer AFP-ordningen; beregnes etter regelverket i SPK/KLP – Den høyeste av folketrygdberegnet pensjon og pensjon etter SPK/KLPs regler – AFP utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget ved minst 30 års opptjeningstid i full stilling (ved kortere opptjeningstid eller deltid, reduseres pensjonen tilsvarende) – Størrelsen på AFP avhenger av: – Pensjonsgrunnlag – Opptjeningstid – Stillingsstørrelse

20 Statens pensjonskasse – off. AFP  Fra 67 år: – Pensjonen beregnes etter reglene for alderspensjon; den opptjeningstiden og det pensjonsgrunnlaget en hadde ved uttak av AFP – Får bare medregnet pensjonsopptjening for inntil tre av årene en har hatt AFP (fra 62 til 65 år). AFP-tillegget faller også bort.

21 Alderspensjon og off. tjenestepensjon  Født etter 1954; reglene for samordning ikke klare  Garanti: Samlet alderspensjon fra folketrygden og SPK skal være 66% av sluttlønn før levealdersjustering, forutsatt full stilling i 30 år. Samordning; hvor mye dekkes av hver av pensjonsordningene?

22 Avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon i privat sektor  AFP-ordningene for ansatte i privat virksomhet blir endret fra 2011: – AFP blir et livsvarig tillegg til alderspensjonen. – AFP kan tas ut fra 62 år dersom man fyller vilkårene for å ta ut alderspensjon fra folketrygden – Du må ta ut eller ha tatt ut fleksibel alderspensjon for å kunne søke om AFP – Du kan jobbe så mye du vil uten at din AFP blir redusert AFP Privat sektor Kilde: Fellesordningen LO/NHO

23 AFP-uttak i privat sektor i 2010 vs. 2011 eller senere  Kan ikke senere gå over på ny AFP eller ta ut ny fleksibel alderspensjon  AFP avkortes ved inntekt over 15.000 kroner  Får utbetalt AFP til 67 år. Kan da søke om alderspensjon fra folketrygden Gammel AFP med uttak i 2010 Ny AFP med uttak i 2011 eller senere  Kan kombinere arbeid og AFP uten at pensjonsytelsene reduseres  Får AFP som en livsvarig ytelse. Utbetalingene blir større dersom du venter med å ta ut AFP  Må tas ut sammen med alderspensjon i folketrygden Kilde: Fellesordningen LO/NHO

24 Hvem får ny AFP i privat sektor?  Må jobbe i bedrift som er tilsluttet ordningen  Ansiennitetskrav  Inntektskrav og høy nok stillingsprosent  Enkelte forhold som utelukker Er du usikker på om din bedrift er tilsluttet Fellesordningen, ta kontakt med arbeidsgiver.

25 Oppsummering av ny fleksibel alderspensjon  Fleksibelt uttak gjelder for alle personer født i 1943 eller senere  Nye opptjeningsregler gjelder bare for personer født f.o.m. 1954, mens alle som tar ut pensjon fra 1.1.2011 omfattes av levealdersjustering og reguleringsbestemmelser  Fri kombinasjon av arbeid og pensjon (unntak for offentlig AFP)  Privat AFP tilpasses ny alders- pensjon og blir et livsvarig tillegg

26 Demonstrasjon av nettjenesten Din pensjon

27 I nettjenesten Din pensjon kan alle få oversikt over egen pensjon og søke elektronisk  Beregne fremtidig alderspensjon inkludert AFP  Søke om pensjon elektronisk  Se egen pensjonsopptjening  Få svar på spørsmål  Kontrollere og endre data  Beregne fremtidig alderspensjon inkludert AFP  Søke om pensjon elektronisk  Se egen pensjonsopptjening  Få svar på spørsmål  Kontrollere og endre data Din pensjon benytter reelle tall fra NAV sine systemer

28 Mer informasjon?  www.nav.no www.nav.no  www.nav.no/dinpensjon www.nav.no/dinpensjon  www.nyafp.no www.nyafp.no  www.klp.no www.klp.no  www.spk.no www.spk.no  NAV-applikasjon  NAV Kontaktsenter Pensjon: 55 55 33 34


Laste ned ppt "Ny fleksibel alderspensjon v/Anja Søberg, seniorrådgiver NAV Hedmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google